Drangden

དྲང་བདེན།

Tashi Yudon & Kelsang Dolkar

བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན། སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།

Autoplay

དྲང་བདེན།
drǎŋ-dén

    གཞས་ཚིག་    རྒན་ཚེ་རིང་།

    གཞས་གདངས་    དམམངས།

    གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན་  སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།

    dra-xis yú-drón & gal-sáŋ dról-gar

སྐྱིད་~ ན་~ དཀོན་~ མཆོག་~  གསུམ་~~འུན  པོ~འོ།

gyid~ na~ gon~ qòg~  sùm~ǔn  bo~ǒ,

    སྡུག་~འུག ན་~ སྔོན་~གྱི་ ལས་~འས  རེད~འེད

    dúg~ǔg na~ ŋòn~gyĭ   las~ǎs    red~ěd.

རྣམ་~ འམསྨིན་~ རང་~ འངལ་ འཁོར་~འོ དུས~འུས

nám~ ǎmmìn~ raŋ~ ǎŋla   kòr~ǒ dǔs~ǔs,

    ལས་~ འབྲས་~ མི་~འིའདུག་ལ མ་~ བསམ།

    las~ dràs~ mi~ĭdùgla  ma~ sàm.

        རྣམ་~ འམསྨིན་~ རང་~ འངལ་   འཁོར་~འོ དུས~འུས

        nám~ ǎmmìn~ raŋ~ ǎŋla   kor~ǒ dǔs~ǔs,

            ལས་~ འབྲས་~ མི་~འིའདུག་  མ་~ བསམ།

            las~ dràs~ mi~ĭdùgla  ma~ sàm.

ཆོས་~ ལ་~  ཕྱོགས་~ རིས་~   མེད་~འེད ན~

qos~ la~ qyog~ ris~  med~ěd  na~ǎ,

    ཆོས་~འོས པའི་~ དོན་~དང་   མཚུངས་~འུང    པ~

    qos~ǒs bai~ dǒn~dǎŋ cùŋ~ǔŋ    ba~ǎ.

ཉེ་~ འེརིང་~ ཆགས་~ འགསྡང་   མེད་~འེད ན~

ñe~ ěriŋ~ qag~ ǎgdáŋ med~ěd na~ǎ,

    ནང་~ པའི་~ ཆོས་~འོསདང་  མཐུན་~ པ།

    naŋ~ bai~ qos~ǒsdǎŋla  tùn~ ba.

        ཉེ་~ འེརིང་~ ཆགས་~ འགསྡང་   མེད་~འེད ན~

        ñe~ ěriŋ~ qag~ ǎgdáŋ   med~ěd na~ǎ,

            ནང་~ པའི་~ ཆོས་~འོསདང་  མཐུན་~ པ།

            naŋ~ bai~ qos~ǒsdǎŋla  tùn~ ba.

ཆོས་~ ལ་~ སྐུར་~ པ་~ འདེབས་~འེ བཞིན~འིན

qos~ la~ gur~ ba~  dèb~ě   xín~ĭn,

    ཆོས་~འོས པ་~ ཡིན་~མདོག་   ཁག་~འག    པོ~འོ

    qos~ǒs ba~ yin~dòg kag~ǎg    bo~ǒ.

རང་~ འངརེའི་~ ཆོས་~ འོསལ་   ཟེར་~འེ  བཞིན~འིན

raŋ~ ǎŋrei~ qos~ ǒsla sěr~ě xín~ĭn,

    རང་~ གི་~ བསྟན་~འནཔ་  བཤིག་~ ཐལ།

    raŋ~ gĭ~ dan~ǎnbala  xìg~ thal.

        རང་~ འངརེའི་~ ཆོས་~ འོསལ་   ཟེར་~འེ  བཞིན~འིན

        raŋ~ ǎŋrei~ qos~ ǒsla   sěr~ě  xín~ĭn,

            རང་~ གི་~ བསྟན་~འནཔ་  བཤིག་~ ཐལ།

            raŋ~ gĭ~ dan~ǎŋbala  xìg~ thal.

                རང་~ འངརེའི་~ ཆོས་~ འོསལ་   ཟེར་~འེ  བཞིན~འིན

                raŋ~ ǎnrei~ qos~ ǒsla   sěr~ě  xín~ĭn,

                    རང་~ གི་~ བསྟན་~འནཔ་  བཤིག་~ ཐལ།

                    raŋ~ gĭ~ dan~ǎŋbala  xìg~ thal.