Drangden

དྲང་བདེན།

Tashi Yudon & Kelsang Dolkar

བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན། སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།

Autoplay

དྲང་བདེན།
drǎŋ-dén

    གཞས་ཚིག་    རྒན་ཚེ་རིང་།

    གཞས་གདངས་    དམམངས།

    གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན་  སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།

    dra-xis yú-drón, gal-sáŋ dról-gar

སྐྱིད་~ ན་~  དཀོན་~  མཆོག་~  གསུམ་~~འུན  པོ~འོ།

gyid~ na~  gon~  qòg~  sùm~ǔn  bo~ǒ,

    སྡུག་~འུག  ན་~  སྔོན་~གྱི་   ལས་~འས  རེད~འེད

    dúg~ǔg  na~  ŋòn~gyĭ   las~ǎs   red~ěd.

རྣམ་~ འམསྨིན་~  རང་~ འངལ་   འཁོར་~འོ  དུས~འུས

nám~ ǎmmìn~  raŋ~ ǎŋla   kòr~ǒ  dǔs~ǔs,

    ལས་~  འབྲས་~  མི་~འིའདུག་ལ  མ་~  བསམ།

    las~  dràs~  mi~ĭdùgla  ma~  sàm.

        རྣམ་~ འམསྨིན་~  རང་~ འངལ་   འཁོར་~འོ  དུས~འུས

        nám~ ǎmmìn~  raŋ~ ǎŋla   kor~ǒ  dǔs~ǔs,

            ལས་~  འབྲས་~  མི་~འིའདུག་  མ་~  བསམ།

            las~  dràs~  mi~ĭdùgla  ma~  sàm.

ཆོས་~ ལ་~  ཕྱོགས་~  རིས་~  མེད་~འེད  ན~

qos~ la~  qyog~  ris~  med~ěd  na~ǎ,

    ཆོས་~འོས  པའི་~  དོན་~དང་   མཚུངས་~འུང  པ~

    qos~ǒs  bai~  dǒn~dǎŋ   cùŋ~ǔŋ   ba~ǎ.

ཉེ་~ འེརིང་~  ཆགས་~ འགསྡང་   མེད་~འེད  ན~

ñe~ ěriŋ~  qag~ ǎgdáŋ  med~ěd  na~ǎ,

    ནང་~  པའི་~  ཆོས་~འོསདང་   མཐུན་~  པ།

    naŋ~  bai~  qos~ǒsdǎŋla  tùn~  ba.

        ཉེ་~ འེརིང་~  ཆགས་~ འགསྡང་   མེད་~འེད  ན~

        ñe~ ěriŋ~  qag~ ǎgdáŋ   med~ěd  na~ǎ,

            ནང་~  པའི་~  ཆོས་~འོསདང་  མཐུན་~  པ།

            naŋ~  bai~  qos~ǒsdǎŋla  tùn~  ba.

ཆོས་~ ལ་~  སྐུར་~  པ་~  འདེབས་~འེ  བཞིན~འིན

qos~ la~  gur~  ba~  dèb~ě  xín~ĭn,

    ཆོས་~འོས  པ་~  ཡིན་~མདོག་   ཁག་~འག  པོ~འོ

    qos~ǒs  ba~  yin~dòg   kag~ǎg   bo~ǒ.

རང་~ འངརེའི་~  ཆོས་~ འོསལ་   ཟེར་~འེ  བཞིན~འིན

raŋ~ ǎŋrei~  qos~ ǒsla   sěr~ě  xín~ĭn,

    རང་~  གི་~  བསྟན་~འནཔ་  བཤིག་~  ཐལ།

    raŋ~  gĭ~  dan~ǎnbala   xìg~  thal.

        རང་~ འངརེའི་~  ཆོས་~ འོསལ་   ཟེར་~འེ  བཞིན~འིན

        raŋ~ ǎŋrei~  qos~ ǒsla   sěr~ě  xín~ĭn,

            རང་~  གི་~ བསྟན་~འནཔ་  བཤིག་~  ཐལ།

            raŋ~  gĭ~  dan~ǎŋbala  xìg~  thal.

                རང་~ འངརེའི་~  ཆོས་~ འོསལ་   ཟེར་~འེ  བཞིན~འིན

                raŋ~ ǎnrei~  qos~ ǒsla   sěr~ě  xín~ĭn,

                    རང་~  གི་~ བསྟན་~འནཔ་  བཤིག་~  ཐལ།

                    raŋ~  gĭ~  dan~ǎŋbala  xìg~  thal.