Drankul

དྲན་སྐུལ།

Reminder

Choephel

ཆོས་འཕེལ།

Autoplay

དྲན་སྐུལ།
drǎn-gul

    ཚིག་གདངས་གླུ་པ་    ཆོས་འཕེལ།

    qos-pèl

ང་~ལ་  ཕ་མེས་~ཀྱིས་  བསྩལ་~བའི་~ འི་~

ŋa~la  pa-mes~gyis  zal~vai~ ĭ~

                        འཚོ་~འོ~ རྟེན་~ཞིག་ ཡོད~ ~།

                        cò~ǒ~ den~xĭg yod~ ~.

ང་~ལ་  ཕ་མེས་~ཀྱིས་  བསྟན་~པའི་~ འི་~

ŋa~la  pa-mes~gyis dan~bai~ ĭ~

                        མདུན་~འུན~ ལམ་~ཞིག་ ཡོད~ ~

                        dùn~ǔn~ lam~xĭg yod~ ~.

ང་~ལ་  ཕ་མེས་~ཀྱིས་ བཞག་~པའི་~ འི་~

ŋa~la  pa-mes~gyis xág~bai~ ĭ~

                        ཞལ་~འལ~ ཆེམས་~ཤིག་ ཡོད~ ~

                        xǎl~ǎl~ qem~xig yod~~.

ང་~ལ་  མི་རིགས་~ཀྱིས་ བཅོལ་~བའི་~ འི་~

ŋa~la  mi-rig~gyis jol~vai~ ĭ~

                        རེ་~འེ~ བ་~ཞིག་ ཡོད~ ~

                        re~ě~ va~xig yod~~.

    སྐད་ ~ནི་  བོད་~སྐད~ ~

    gad ~ni bǒd~gad~ ~,

        ངའི་~འགྱུར་ ~མེད་ཀྱི་  རང་~འང~ སྒྲ~ ~

        ŋai~gyùr ~med-gyi  raŋ~ǎŋ~ drá~ ~,

    ཀ་ ~ཁ་  ག་~ང་~ ~

    ga ~ka  gǎ~ŋa~

        ངའི་~ཚེ་  ~སྲོག་གི་ སྙིང་~འིན~ པོ~ ~

        ŋai~ce ~sòg-gi ñìŋ~ĭn~ bo~ ~,

    མི་~རིགས་  འདི་~ ~

    mi~rig  dì~ ~

        འཚོ་~གནས་ཀྱི་  ཆེད་~འེད~ དུ~ ~

         cò~nás-gyi  qed~ěd~ dǔ~ ~

            ང་~ཚོ་ ཚང་མས་~ ~

            ŋa~co  caŋ-mas~ ~

                བོད་~སྐད་ཅིག་  སྐྱོན་~འོན~ ཤོག~ ~

                bǒd~gad-jig  gyon~ǒn~ xog~ ~.

            བོད་~  སྐད་~~

            bǒd~ gad~ ~

                གཙང་~མ་ཞིག་  སྐྱོན་~འོན~ ཤོག~

                zaŋ~ ma-xig  gyon~ǒn~ xog~ ~.

ཁྱེད་ཀྱིས་  སྐད་རིགས་  འདྲ་མིན་  ཤེས་ཀྱང་།

kyed~gyis  gad~rig  drà~min  xes~gyaŋ,

    ང་ཚོ་  བོད་པ་  ཕན་ཚུན་  བར་ལ།

    ŋa~co  bǒd~ba  pan~cun  bǎr~la,

        སྐད་ཆ་  ཤོད་དུས་  བོད་སྐད་  ཤོད་དང་།

        gad~qa  xod~dǔs  bǒd~kad  xod~dǎŋ

            བོད་སྐད་  ཤོད་དུས་  གཙང་མ་  ཤོད་དང་།

            bǒd~gad  xod~dǔs  zaŋ~ma  xod~dǎŋ.

རང་~མགོ་  རང་~གིས་  ཐོན་~པའི འི~

raŋ~gò  raŋ~gĭs  ton~bai ĭ~,

    ཕ་~སྐད་  ནོར་~བུས་  ཕྱུག་~ཀྱང་ འང~

    pa~gad  nor~bǔs  qyug~gyaŋ ǎŋ~

        ར་~མ་  ལུག་~གི་  ནད་~ཡམས འམ~

        ra~ma  lug~gĭ  nad~yam ǎm~

            གང་~ས་  གང་~ལ་  འགོས་~ཤག་ འག~

            gǎŋ~sa  gǎŋ~la  gòs~xag ǎg~

ང་~ཡི་  སྙིང་~ནས་  བརྩེ་~བའི འི~

ŋa~yi  ñìŋ~nas  ze~vai, ĭ~,

    ཆོལ་~གསུམ་  གངས་~རིའི་  སྤུན་~ཟླ འ~

    qol~sùm  gǎŋ~rii  bun~dá ǎ~,

        མི་~རིགས་  དར་~རྒུད་ཀྱི་  རྩ་~བ འ~

        mi~rig  dǎr~gúd-gyi  za~va ǎ~,

            སྐད་~ཡིག་  འདི་~ལ་  ཐུག་~ཤག འག~

            gad~yig  dì~la  tug~xag ǎg~.

    སྐད་ ~ནི་  བོད་~སྐད~ ~

    gad ~ni bǒd~gad~ ~,

        ངའི་~འགྱུར་ ~མེད་ཀྱི་ རང་~འང~ སྒྲ~ ~

        ŋai~gyùr ~med-gyi  raŋ~ǎŋ~ drá~ ~,

    ཀ་~ ཁ་ ག་~ང་~ ~

    ga ~ka-gǎ~ŋa~

        ངའི་~ཚེ་  ~སྲོག་གི་ སྙིང་~འིན~ པོ~ ~

        ŋai~ce ~sòg-gi  ñìŋ~ĭn~ bo~ ~,

    ནམ་~འང~ ཡང་~ ~

    nam~ ǎŋ~ yaŋ~ ~

        འཚོ་~གནས་ཀྱི་  ཆེད་~འེད~ དུ~ ~

        cò~nás-gyi  qed~ěd~ dǔ~ ~

            ང་~ཚོ་ ཚང་མས་~ ~

            ŋa~co  caŋ-mas~ ~

                བོད་~སྐད་ཅིག་  སྐྱོན་~འོན~ ཤོག~ ~

                bǒd~gad-jig  gyon~ǒn~ xog~ ~.

    སྐད་ ~ནི་  བོད་~སྐད~ ~

    gad ~ni  bǒd~gad~ ~,

        ངའི་~འགྱུར་ ~མེད་ཀྱི་ རང་~འང~ སྒྲ~ ~

        ŋai~gyùr ~med-gyi  raŋ~ǎŋ~ drá~ ~,

    ཀ་~ ཁ་ ག་~ང་~ ~

    ga ~ka-gǎ~ŋa~

        ངའི་~ཚེ་  ~སྲོག་གི་ སྙིང་~འིན~ པོ~ ~

        ŋai~ce ~sòg-gi  ñìŋ~ĭn~ bo~ ~,

ནམ་~འང~ ཡང་~ ~

    nam~ ǎŋ~ yaŋ~ ~

    འཚོ་~གནས་ཀྱི་  ཆེད་~འེད~ དུ~ ~

        cò~nás-gyi  qed~ěd~ dǔ~ ~

        ང་~ཚོ་ ཚང་མས་~ ~

            ŋa~co  caŋ-mas~ ~

            བོད་~སྐད་ཅིག་  སྐྱོན་~འོན~ ཤོག~ ~

                bǒd~gad-jig  gyon~ǒn~ xog~ ~.

        བོད་~ སྐད་~~

        bǒd~ gad~ ~

            བོད་~ སྐད་  གཙང་~མ་ཞིག་  སྐྱོན་~འོན~ ཤོག~

             bǒd~gad  zaŋ~ ma-xig  gyon~ǒn~ xog~ ~.

མི་~རིགས་  འདི་~ལ་  ཤ་~ཞེན་  ཡོད་~པའི།

mi~rig  dì~la  xa~xěn  yod~bai,

    ཁ་~བ་  རི་~པའི་  བུ་~རྒྱུད་  ཡིན་~ན།

    ka~va  ri~bai  bǔ~gyud  yin~na,

        རྒྱུན་~གཏན་  ང་~ཚོའི་  འཚོ་~བའི་  ཁྲོད་~དུ།

        gyún~dan  ŋa~coi  cò~vai  trod~dǔ,

            ར་~མ་  ལུག་~གི་  སྐད་~ཆ་  མ་~ཤོད།

            ra~ma  lug~gĭ  gad~qa  ma~xod.

                རྒྱུན་~གཏན་  ང་~ཚོའི་  འཚོ་~བའི་  ཁྲོད་~དུ།

                gyún~dan  ŋa~coi  cò~vai  trod~dǔ,

                    ར་~མ་  ལུག་~གི་  སྐད་~ཆ་  མ་~ཤོད།

                    ra~ma  lug~gĭ  gad~qa  ma~xod.

                        ཨོ་~  གངས་~ ཅན་~ པ~།

                        o~  gǎŋ~ jan~ ba~.