Dreychang Karpo

འབྲས་ཆང་དཀར་པོ།

White Rice Chang

Kongpo Group

ཀོང་སྨན་གསུམ།

Autoplay

འབྲས་ཆང་དཀར་པོ།
dràs-qaŋ gar-bo
White Rice Chang

                            ཀོང་སྨན་གསུམ།

                                goŋ-màn sùm

འབྲས་~ དེ་~ དཀར་~ ལ་བའི་~  འབྲས་ ~  ཆང་~ དེ 

dràs~  dě~   gar~ la~vai dràs ~  qaŋ ,

This chang of rice, this white rice chang,

    འོ་~     བཙོ་~  བསམ་~གི་ ཡོད~།

    hŏ~zo~  sàm~gi yod ~.

    I think I will boil it.

        ངས་~ ལགས་ནི་ མ་~  བཙོ་~ ལགས་ནི་~  གང་ ~ བྱེད།

        ŋas~ lag-ni ma~zo lag-ni găŋ~jyěd?

          What else if not boil it?

འབྲས་~  དེ་~  དཀར་~ ལ་བའི་~  འབྲས་ ~  ཆང་~ དེ 

dràs~  dě~   gar~ la~vai dràs ~  qaŋ ,

This chang of rice, this white rice chang,

    ངས་~ བསྙལ་~  བསམ་~གི་ ཡོད ~།

    ŋas ñàl sàm~gi   yod ~,

    I think I’ll let it sit,

        ངས་~ ལགས་ནི་  མ་~ བསྙལ་~ ལགས་ནི་~  གང་ ~  བྱེད།

        ŋas~ lag-ni        ma~ñàl~ lag-ni găŋ~  jyěd?

        What else if not let it sit?

འབྲས་~ དེ་~ དཀར་~ ལ་བའི་~  འབྲས་ ~  ཆང་~ དེ 

dràs~  dě~   gar~ la~vai dràs ~  qaŋ ,

This chang of rice, this white rice chang,

    འོ་~  བསླང་~  བསམ་~གི་ ཡོད ~།

    hŏ~ làŋ~    sàm-gi   yod ~,

    I think I’ll make it rise,

        ངས་~  ལགས་ནི་  མ་~ བསླང་ ~   ལགས་ནི་~   གང་ ~ བྱེད།

        ŋas~ lag-ni     ma~  làŋ~   lag-ni găŋ~  jyěd?

        What else if not make it rise?

འབྲས་~ དེ་~ དཀར་~ ལ་བའི་~  འབྲས་ ~  ཆང་~ དེ 

dràs~  dě~ gar~la~vai dràs ~  qaŋ ,

This chang of rice, this white rice chang,

    འོ་~  བཙག་~  བསམ་~གི་ ཡོད ~།

    hŏ~  zag sàm~gi yod~,

    I think I will filter it,

        ངས་~ ལགས་ནི་ མ་~ བཙག་~ ལགས་ནི་~ གང་ ~ བྱེད།

        ŋas~ lag-ni   ma~  zag~ lag-ni găŋ~  jyěd?

          What else if not filter it?

            བཙག་~  བསམ་~གི་ ཡོད ~།

            zag~  sàm~gi yod ~,

            I think I will filter it,

                ངས་~ ལགས་ནི་ མ་ ~ བཙག་ ལགས་ནི་~ གང་ ~ བྱེད།

                ŋas~ lag-ni ma~  zag~ lag-ni găŋ~  jyěd?

                What else if not filter it?

མཆོད་ ~   ལགས་ནི་ མཆོད་ ~   ལགས་ནི་~   མཆོད་~  ལགས~།

qòd  ~  lag-ni  qòd~lag-ni,   qòd~ lag!

Drink, drink, drink!

    འབྲས་~ ཆང་~  དཀར་~ པོ~།

    dràs~  qaŋ~   gar~  bo~ ,

    This white rice chang,

        མཆོད་~ ལགས་ནི་ མཆོད་~ ལགས་ནི་~ དང་~ ཡ 

        qòd~lag-ni,  qòd~ lag-ni dăŋ~ya!

        Drink, drink!

མཆོད་ ~   ལགས་ནི་  མཆོད་ ~   ལགས་ནི་~   མཆོད་~  ལགས~།

qòd  ~   lag-ni,   qòd ~  lag-ni,   qòd~  lag~ !

And drink, drink, drink!

    འབྲས་~ ཆང་~  དཀར་~ པོ~།

    dràs~  qaŋ~   gar~  bo~ ,

    This white rice chang,

        མཆོད་~ ལགས་ནི་ མཆོད་~ ལགས་ནི་~ དང་~ ཡ །

        qòd~lag-ni qòd~lag-ni dăŋ~ya!

        Drink, drink!

མཆོད་~དང་ ལགས་~རྣམས་་ མཆོད་~དང་།

qòd-dăŋ  lag-nám qòd-dăŋ!

Drink, drink!

    འབྲས་~ཆང་ དཀར་~པོ་ མཆོད་~དང་།

    dràs-qaŋ  gar-bo qòd-dăŋ.

    Drink this white rice chang.

        དགའ་~བའི་ གྲོགས་~པོ་ རྣམ་~པ།

        gá-vai drŏg-bo nám-ba,

        All of you beloved friends,

            ཀོང་~པོའི་ ཡུལ་~ལ་ ཕེབས་~ཤོག

            goŋ-boi yul-la peb-xog,

            Come to the Kongpo valley,

                དགའ་~བའི་ གྲོགས་~པོ་ རྣམ་~པ།

                gá-vai    drŏg-bo    nám-ba,

                All of you beloved friends,

                    ཀོང་~པོའི་ ཡུལ་~ལ་ ཕེབས་~ཤོག

                    goŋ-boi yul-la peb-xog!

                    Come to the Kongpo valley!

འབྲས་~ དེ་~ དཀར་~ ལ་བའི་~  འབྲས་ ~  ཆང་~ དེ 

dràs~  dě~   gar~ la~vai   dràs ~  qaŋ ,

This chang of rice, this white rice chang,

     འོ་~ འཐུང་~  བསམ་~གི་ ཡོད ~།

    hŏ~  tùŋ~   sàm~gi   yod ~,

    I think I’ll drink it,

        ངས་~ ལགས་ནི་   མ་~ འཐུང་~ ལགས་ནི་~ གང་ ~  བྱེད།

        ŋas~ lag-ni   ma~   tùŋ~   lag-ni   găŋ~  jyěd?

        What else if not drink it?

སྙན་པོ་~ དེ་~  ཀོང་~ ལ་བྲོ་~  གླུ་ ~ གཞས་~  དེ 

ñàn-bo dě~   goŋ~  la-drŏ   lú~xás   

This pleasing song of Kongpo

    འོ་~     གཏང་~   བསམ་~གི་ ཡོད ~།

    hŏ~  daŋ~    sàm~gi    yod,

    I think I’ll sing it,

        ངས་~ ལགས་ནི་ མ་~ གཏང་~ ལགས་ནི་~ གང་ ~  བྱེད།

        ŋas~ lag-ni     ma~   daŋ~  lag-ni   găŋ~  jyěd?

        What else if not sing it?

            གཏང་~  བསམ་~གི་ ཡོད  ~།

            daŋ~    sàm~gi yod ~,

            I think I’ll sing it,

                ངས་~ ལགས་ནི་ མ་~ གཏང་~ ལགས་ནི་~ གང་ ~  བྱེད།

                ŋas~ lag-ni   ma~   daŋ~ lag-ni   găŋ  ~  jyěd?

                What else if not sing it?

མཆོད་ ~   ལགས་ནི་ མཆོད་ ~   ལགས་ནི་~   མཆོད་~  ལགས~།

qòd  ~  lag-ni    qòd ~  lag-ni,   qòd~ lag!

Drink, drink, drink!

    འབྲས་~ ཆང་~  དཀར་~ པོ~།

    dràs~  qaŋ~   gar~  bo~ ,

    This white rice chang,

        མཆོད་~ ལགས་ནི་ མཆོད་~ ལགས་ནི་~ དང་~ ཡ 

        qòd~   lag-ni,    qòd~ lag-ni dăŋ  ~ya!

        Drink, drink!

མཆོད་ ~   ལགས་ནི་  མཆོད་ ~   ལགས་ནི་~   མཆོད་~  ལགས~།

qòd  ~  lag-ni,     qòd  ~  lag-ni,   qòd~  lag~ !

And drink, drink, drink!

    འབྲས་~ ཆང་~  དཀར་~ པོ~།

    dràs~  qaŋ~   gar~  bo~ ,

    This white rice chang,

        མཆོད་~ ལགས་ནི་ མཆོད་~ ལགས་ནི་~ དང་~ ཡ 

        qòd~  lag-ni qòd~lag-ni dăŋ  ~ya!

        Drink, drink!

ཞབས་བྲོ་~ དེ་~ ཚེ་~རིང་ལ་ འབྲུག་ ~  བརྒྱད་~  དེ 

xăb-drŏ dě  ~   ce-riŋ-la    drùg  ~gyád  

This dance of the eight dragons of long life

    ཡ་~     རྒྱབ་~  བསམ་~གི་ ཡོད ~།

    ya~         gyáb~   sàm~gi   yod~,

    I think I’ll dance it,

        ངས་~ ལགས་ནི་      མ་~ རྒྱབ་~  ལགས་ནི་~ གང་ ~ བྱེད།

        ŋas~ lag-ni     ma~   gyáb~  lag-ni găŋ  ~  jyěd?

        What else if not dance it?

            རྒྱབ་~ བསམ་~གི་ ཡོད ~།

            gyáb~   sàm~gi    yod ~,

            I think I’ll dance it,

                ངས་~ ལགས་ནི་ མ་ ~རྒྱབ་ ལགས་ནི་~ གང་ ~ བྱེད།

                ŋas~ lag-ni ma~  gyáb~  lag-ni   găŋ  ~  jyěd?

                What else if not dance it?

                            འོ་ཅག~   དགའ་སྐྱིད~།

                                hŏ-jag,   gá-gyid!

                                 Let’s be joyful!