Drogmi

འབྲོག་མི།

The Herdsman

Loze, Tsewang Lhamo, Pema & Samkho

བློ་རྩེ། ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། པདྨ། བསམ་ཁོ།

Autoplay

འབྲོག་མི།
dròg-mi
The Herdsman

    གཞས་ཚིག་    མི་ཉག་ནོར་ལྷ་དབང་རྒྱལ།

    གཞས་གདངས་    ཙན་དན་ལོ་མ།

    གཞས་པ་    བློ་རྩེ།  ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།  པདྨ།   བསམ་ཁོ།

    ló-ze,  ce-waŋ lha-mo,  bad-ma,  sàm-ko

ཉིན་~མོ་   ནོར་~ལུག་འུགི་   འཕེལ་~ཁ་   བརྩིས་~ཤིང་~འིང~~

ñin~mo   nor~lugǔggĭ   pèl~ka   zis~xiŋ~ĭŋ~~,

By day you count the growth of your prized herds,

    མཚན་~མོ་   སྐར་~ཚོགས་འོགཀྱི་   མཛེས་~སྡུག་  འཐུ་~བའི༑

    càn~mo   gar~cogǒggyi   zès~dúg  tù~vai.

  At night you gather the beauty of the constellations.

    མཐོ་~སྒང་གི་   འབྲོག་~  འོག~  པ~~~~

    tò~gáŋ-gĭ   dròg~  ǒg~  ba~~~~!

  Oh herdsman of the high ridge!

ཉིན་~མོ་   ནོར་~ལུག་འུགི་   འཕེལ་~ཁ་   བརྩིས་~ཤིང་~འིང~~

ñin~mo   nor~lugǔggĭ   pèl~ka   zis~xiŋ~ĭn~~,

By day you count the growth of your prized herds,

    མཚན་~མོ་   སྐར་~ཚོགས་འོགཀྱི་   མཛེས་~སྡུག་  འཐུ་~བའི༑

    càn~mo   gar~cogǒggyi   zès~dúg  tù~vai.

  At night you gather the beauty of the constellations.

    མཐོ་~སྒང་གི་   བདག་~འག་   པོ~~~~

    tò~gáŋ-gĭ   dág~ǎg   bo~~~~

  Oh Lord of the high ridge!

ཁྱེད་~ཀྱི་   སེམས་~ཁོང་འོངན་   ཉི་~ཟླ་  སྐར་~གསུམ་༑

qyed~gyi   sem~koŋ ǒŋna   ñi~dá  gar~sùm

        གྱི་~  གསལ་~ཆ་  དྭངས་~མོ་  འོ~   ཡོད~~~~

        gyĭ~    sàl~qa  dǎŋ~mo  ǒ~   yod~~~~.

In your mind is the luminous brilliancy of the sun, moon and stars.

ཁྱེད་~ཀྱི་   ཁྱིམ་~གཞིས་འིསན་   ཕ་~མེས་  ཡང་~མེས་༑

qyed~gyi  qyim~xísĭsna   pa~mes  yaŋ~mes

        ཚོའི་~  འཚོ་~བའི་   རིན་~ཐང་  འང~  ཡོད~~~~

        coi~  cò~vai   rin~taŋ ǎŋ~  yod~~~~.

In your dwelling place is the value of the livelihood of the ancestors.

    ཨ་~ལ་ འ~ ཡེ~~~~།

    a~la  ǎ~  ye~~~~,

ཁྱེད་~ ནི་~   ང་~ འ~ཚོ་༑

qyed~ ni~   ŋa~ ǎ~co

You are and we are

    མཐོ་~སྒང་འངགི་   གཞི་~ འི~ འཛིན་༑

    to~gaŋǎŋgi   xí~ ĭ~ zìn

        དང་~པོ་འོདེ་   ཡིན་~ལ ཡེ~~~~

        dǎŋ~boǒdě   yin~la  ye~~~~

    The first inhabitants of the high ridge.

ཁྱེད་~ ནི་~   ང་~ འ~ཚོ་༑

qyed~ ni~ ŋa~ ǎ~co

You are and we are

    མཐོ་~སྒང་འངགི་   གཞི་~ འི~ འཛིན་༑

    to~gaŋǎŋgi   xí~ ĭ~ zìn

         ཐ་~མ་  དེ~འང་ འང~  རེད~~~~~

         ta~ma  dě~ǎŋ ǎŋ~   red~~~~~.

  The last inhabitants of the high ridge.

    ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~ འོག~ འོག~  མི~~~~།

    a~ha~~  dròg~ ǒg~ ǒg~  mi~~~~!

        ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~ འོག~ འོག~  མི~~~~།

        a~ha~~  dròg~ ǒg~ ǒg~  mi~~~~!

            ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~~~~

            a~ha~~  dròg~~~~

རྫི་~གླུ་   སྙན་~མོ་འོཡི་   དབྱངས་~རྟ་   འཇམ་~པོས་~འོས~~

zí~lú   ñàn~moǒyi   yáŋ~da   jàm~bos~ǒs~~,

With the sweet melody of a lovely pastoral song,

    རི་~ལུང་   ཐང~གསུམ་འུམགྱི་   བྱིན་~རླབས་  སྩོལ་~བའི༑

    ri~luŋ   taŋ~sùmǔmgyĭ   jyĭn~láb  zol~vai

  You bestow the blessing of the mountain, valley, and fields.

    མཐོ་~སྒང་གི་   འབྲོག་~  འོག~  པ~~~~

    tò~gáŋ-gĭ   dròg~  ǒg~  ba~~~~.

  Oh herdsman of the high ridge!

རྫི་~གླུ་   སྙན་~མོ་འོཡི་   དབྱངས་~རྟ་   འཇམ་~པོས་~འོས~~

zí~lú   ñàn~moǒyi   yáŋ~da   jàm~bos~ǒs~~,

With the sweet melody of a lovely pastoral song,

    རི་~ལུང་   ཐང~གསུམ་འུམགྱི་   བྱིན་~རླབས་  སྩོལ་~བའི༑

    ri~luŋ   taŋ~sùmǔmgyĭ   jyĭn~láb  zol~vai

  You bestow the blessing of the mountain, valley, and fields.

    མཐོ་~སྒང་གི་   བདག་~  འག~  པོ~~~~

    tò~gáŋ-gĭ  dág~ǎg   bo~~~~

  Oh Lord of the high ridge!

ཁྱེད་~ཀྱི་   ངག་~སྒོ་འོནས་   ཀ་~ཁ་  ག་~ང་༑

qyed~gyi   ŋag~góǒnas   ga~ka gǎ~ŋa

        ཡི་~  གདངས་~དབྱངས་  དག་~མ་  འ~   འཁྲུང་~~~~

        yi~ dáŋ~yáŋ  dǎg~ma  ǎ~   trùŋ~~~~.

From your mouth the pure melody of the alphabet is born.

ཁྱེད་~ཀྱི་   འཚོ་~གཞིས་འིསནས་   གངས་~ཅན་  བོད་~པ་༑

qyed~gyi  cò~xísĭsnas   gǎŋ~jan  bǒd~ba

        ཡིན~  འགྲོ་~ལུགས་   འདུག་~སྲོལ་  འོ~ བྱུང་~~~~

        yin~  drò~lug   dùg~sòl  ǒ~ jyǔŋ~~~~.

From your way of living, the customary way of being a Tibetan of the Land of Snow has come into being.

    ཨ་~ལ་ འ~ ཡེ~~~~།

    a~la  ǎ~ ye~~~~,

ཁྱེད་~ ནི་~   ང་~ འ~ཚོ་༑

qyed~ ni~   ŋa~ ǎ~co

You are and we are

    མཐོ་~སྒང་འངགི་   གཞི་~ འི~ འཛིན་༑

    to~gaŋǎŋgi   xí~ ĭ~ zìn

        དང་~པོ་འོདེ་   ཡིན་~ལ  ཡེ~~~~

        dǎŋ~boǒdě   yin~la  ye~~~~

  The first inhabitants of the high ridge.

ཁྱེད་~ ནི་~   ང་~ འ~ཚོ་༑

qyed~ ni~   ŋa~ ǎ~co

You are and we are

    མཐོ་~སྒང་འངགི་   གཞི་~ འི~ འཛིན་༑

    to~gaŋǎŋgi   xí~ ĭ~ zìn

         ཐ་~མ་  དེ~འང་ འང~  རེད~~~~~

         ta~ma  dě~ǎŋ ǎŋ~  red~~~~~.

  The last inhabitants of the highridge.

    ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~ འོག~ འོག~  མི~~~~།

    a~ha~~  dròg~ ǒg~ ǒg~  mi~~~~!

        ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~ འོག~ འོག~  མི~~~~།

        a~ha~~  dròg~ ǒg~ ǒg~  mi~~~~!

            ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~~~~

            a~ha~~  dròg~~~~

གངས་~རིའི་   ཉིན་~སྲུབ་འུལ་   རྐང་~རྗེས་   བཞག་~ནས་~འས~~

gǎŋ~rii   ñin~sùbǔla   gaŋ~jés   xág~nas~ǎs~~,

You have put your footprints on the snow mountains at the end of the day

    བོད་~ཡུལ་   མཐོ~སྒང་འངགི་   ཉིན་~མཚན་  སྲུང་~བའི༑

    bǒd~yul   tò~gáŋǎŋgĭ   ñin~càn  sùŋ~vai

  And protect the high ridges of Tibet day and night.

    མཐོ་~སྒང་གི་   འབྲོག་~  འོག~  པ~~~~

    tò~gáŋ-gĭ   dròg~  ǒg~  ba~~~~.

  Oh herdsman of the high ridge!

གངས་~རིའི་   ཉིན་~སྲུབ་འུལ་   རྐང་~རྗེས་   བཞག་~ནས་~འས~~

gǎŋ~rii   ñin~sùbǔla   gaŋ~jés   xág~nas~ǎs~~,

Having put your footprints on the snow mountains at the end of the day

    བོད་~ཡུལ་   མཐོ~སྒང་འངགི་   ཉིན་~མཚན་  སྲུང་~བའི༑

    bǒd~yul   tò~gáŋǎŋgĭ   ñin~càn  sùŋ~vai

  You protect the high ridges of Tibet day and night.

    མཐོ་~སྒང་གི་   བདག་~  འག~  པོ~~~~

    tò~gáŋ-gĭ   dág~ǎg~  bo~~~~.

  Oh Lord of the high ridge!

ཁྱེད་~ཀྱི་   སེམས་~ཁོང་འོངན་   ཕ་~ཡུལ་  མཐོ་~སྒང་༑

qyed~gyi   sem~koŋǒŋna   pa~yul  tò~gáŋ

Within thedepths of your heart

        གི་~  དབྱར་~དགུན་  སྟོན་~དཔྱིད་  དབང་~   ཡོད~~~~

        gĭ~  yár~gún  don~jyid  wáŋ~  yod~~~~.

    The four seasons of the high ridge of our fatherland hold their power.

ཁྱེད་~ཀྱི་   འཚོ་~གཞིས་འིསནས་   ཕུ་~ནུ་  མིང་~སྲིང་༑

qyed~gyi   cò~xísĭsnas   pu~nu  miŋ~sìŋ

From your living settlement,

        ཚོའི་~ སྐྱིད་~སྡུག་   རི་~མོ་  མངོན་~ ཡོད~~~~

        coi~  gyid~dúg   ri~mo  ŋòn~  yod~~~~.

    Joy and sorrow of our brothers and sisters take form.

    ཨ་~ལ་ འ~ ཡེ~~~~།

    a~la  ǎ~  ye~~~~,

ཁྱེད་~ ནི་~   ང་~ འ~ཚོ་༑

qyed~ ni~   ŋa~ ǎ~co

You are and we are

    མཐོ་~སྒང་འངགི་   གཞི་~ འི~ འཛིན་༑

    to~gaŋǎŋgi   xí~ ĭ~ zìn

        དང་~པོ་འོདེ་   ཡིན་~ལ  ཡེ~~~~

        dǎŋ~boǒdě   yin~la  ye~~~~

  The first inhabitants of the high ridge.

ཁྱེད་~ ནི་~   ང་~ འ~ཚོ་༑

qyed~ ni~   ŋa~ ǎ~co

You are and we are

    མཐོ་~སྒང་འངགི་   གཞི་~ འི~ འཛིན་༑

    to~gaŋǎŋgi   xí~ ĭ~ zìn

         ཐ་~མ་  དེ~འང་ འང~  རེད~~~~~

         ta~ma  dě~ǎŋ ǎŋ~  red~~~~~.

  The last inhabitants of the highland ridge.

    ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~ འོག~ འོག~  མི~~~~།

    a~ha~~  dròg~ ǒg~ ǒg~  mi~~~~!

        ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~ འོག~ འོག~  མི~~~~།

        a~ha~~  dròg~ ǒg~ ǒg~  mi~~~~!

            ཨ་~ཧ~~  འབྲོག་~~~~

            a~ha~~  dròg~~~~