Drogrui Bumo

འབྲོག་རུའི་བུ་མོ།

A Girl From a Nomad Tribe

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

འབྲོག་རུའི་བུ་མོ།
dròg-rui bǔ-mo
A Girl From A Nomad Tribe

        གཞས་ཚིག་    ལྡོང་རུ་རྨུ་ཐག

        གཞས་གདངས་    རྡོ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས།

        གཞས་མ་    དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

        ŋós-drǔb dról-ma

ང་~ འབྲོག་~པའི་  བུ་~འུ་  མོ་~  འབྲོག་~འོག  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

ŋa~ dròg~bai  bǔ~ǔ  mo~  dròg~ǒg  na~  yod~ ~ ~ ~.

I am a girl from a nomad tribe. I am on the highland pastures.

འབྲོག་~  རྫ་~རུ་   སྨུག་~འུག  པོའི་~ འདབས་~འ  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

dròg~  zá~ru   mùg~ǔg  boi~ dàb~à  na~  yod~ ~ ~ ~.

In the rocky yellow-brown mountain foothills

རྟ་~  ནོར་~ལུག་  མང་~འང  པོའི་~   རྗེས་~འེས   ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

da~  nor~lug  maŋ~ǎŋ  boi~   jés~ěs   na~  yod~ ~ ~ ~.

I look after herds of horses, yaks and sheep.

རྟ་~   ནོར་~ལུག་   འཚོ་~འོ   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

da~  nor~lug  cò~ǒ   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

While taking care of horses, yaks and sheep, I am happy.

    ཡ་~ ཡག་~རེ་ ལོ~~ ~ ~

    ya~ yag~re  lo~~ ~ ~!

    Oh, yes, it’s wonderful!

        ཡ་~ ཡག་~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~

        ya~ yag~re  lo~~ ~ ~!

        Oh, yes, it’s wonderful!

རྟ་~   ནོར་~ལུག་   འཚོ་~འོ   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

da~  nor~lug  cò~ǒ   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

While taking care of horses, yaks and sheep, I am happy.

    རྟ་~   ནོར་~ལུག་   འཚོ་~འོ   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

    da~  nor~lug  cò~ǒ   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

    While taking care of horses, yaks and sheep, I am happy.

ང་~ འབྲོག་~པའི་  བུ་~འུ་  མོ་~  ལྷས~འས  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

ŋa~ dròg~bai  bǔ~ǔ  mo~  lhas~ǎs  na~  yod~ ~ ~ ~.

I am a girl from a nomad tribe. I am in the cattle pen.

ལྷས་~  གྲུ་~བཞིའི་   ལྕི་~འི  འདམ་~ ཁྲོད་~  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

lhas~  grǔ~xíi   ji~i  dàm~ trod~ǒd  na~  yod~ ~ ~ ~.

In the midst of the swamp of manure that covers the ground in the cattle pen

གཡང~  དགོ་~དགོ་  འབྲི་~འི མོ~   བཞོ~འོ  བཞིན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

yáŋ~  gó~gó  drì~ĭ    mo~   xó~ǒ   xín~  yod~ ~ ~ ~.

I am milking thriving mushroom-colored female yaks.

མར~   ཆུར་~བ་   གསོག~འོག   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

mar~  qur~va  sòg~ǒg   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

When seeing how the quantity of butter and cheese is growing, I am happy.

    ཡ་~ ཡག་~རེ་  ལོ~~ ~ ~

    ya~ yag~re  lo~~ ~ ~!

    Oh, yes, it’s wonderful!

        ཡ་~ ཡག་~རེ་  ལོ~ ~ ~ ~

        ya~ yag~re  lo~~ ~ ~!

        Oh, yes, it’s wonderful!

མར~   ཆུར་~བ་   གསོག~འོག   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

mar~  qur~va  sòg~ǒg   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

When seeing how the quantity of butter and cheese is growing, I am happy.

    མར~   ཆུར་~བ་   གསོག~འོག   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

    mar~ qur~va  sòg~ǒg  xín~  sem~ěm  ba~ gyid~ ~ ~ ~.

    When seeing how the quantity of butter and cheese is growing, I am happy.

ང་~ འབྲོག་~པའི་  བུ་~འུ་  མོ་~  འབྲོག་~འོག  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

ŋa~ dròg~bai  bǔ~ǔ  mo~  dròg~ǒg  na~  yod~ ~ ~ ~.

I am a girl from a nomad tribe. I am in the nomad camp

འབྲོག~  ཁ་~ཞེང་   ཆེ་~འེ  སའི་~ སྡེ་~  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

dròg~  ka~xěŋ   qe~ě  sai~ dé~ě  na~  yod~ ~ ~ ~.

In the region of vast highland pastures.

འབྲོག~  སྨུག་~པོ་  སྦྲ་~འ ཡི~   ནང~འང  ན་~  ཡོད~ ~ ~ ~

dròg~  mùg~bo  drá~ǎ    yi~   naŋ~ǎŋ   na~  yod~ ~ ~ ~.

I am in the tent of dark yak wool.

སྲོལ~   ཆ་~ལུགས་   སྲོང~འོང   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

sòl~  qa~lug  sòŋ~ǒŋ   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

While straightening up my traditional dress, I am happy.

    ཡ་~ ཡག་~རེ་  ལོ~~ ~ ~

    ya~ yag~re  lo~~ ~ ~!

    Oh, yes, it’s wonderful!

        ཡ་~ ཡག་~རེ་  ལོ~ ~ ~ ~

        ya~ yag~re  lo~~ ~ ~!

        Oh, yes, it’s wonderful!

སྲོལ~   ཆ་~ལུགས་   སྲོང~འོང   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

sòl~  qa~lug  sòŋ~ǒŋ   xín~   sem~ěm  ba~  gyid~ ~ ~ ~.

While straightening up my traditional dress, I am happy.

    སྲོལ~   ཆ་~ལུགས་   སྲོང~འོང   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

    sòl~  qa~lug  sòŋ~ǒŋ xín~   sem~ěm ba~  gyid~ ~ ~ ~.

    While straightening up my traditional dress, I am happy.

        སྲོལ~   ཆ་~ལུགས་   སྲོང~འོང   བཞིན་~   སེམས་~འེམ  པ་~  སྐྱིད~ ~ ~ ~

        sòl~  qa~lug  sòŋ~ǒŋ  xín~   sem~ěm ba~  gyid~ ~ ~ ~.

        While straightening up my traditional dress, I am happy.