Drukkor Tramo

དྲུག་སྐོར་ཁྲ་མོ། ༼གཡས་སྐོར་ཁྲ་མོ།༽

Six Colorful Circle Dances

Sonam Yeshe & Tashi Lhamo

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ།

Autoplay

དྲུག་སྐོར་ཁྲ་མོ།
drǔg-gor tra-mo
Six Colorful Circle Dances
༼གཡས་སྐོར་ཁྲ་མོ།༽
(yás-gor tra-mo)

        གཞས་པ་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

        sòd-nam ye-xes

        གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ།

        dra-xis lha-mo

ཨ་~མདོ་   རེབ་~ཀོང་   རོང་~འོང  འོང་~འོང་  པོ་~འོ  འོ་~འོ་ ནས~འས

a~dò   reb~goŋ  roŋ~ǒŋ  ǒŋ~ǒŋ   bo~ǒ   ǒ~ǒ nas~as,

Folks from Amdo Rebkong Rongpo,

བན་~ཆུང་   བརྒྱ་~སྟོང་   ཕྱོགས་ ~འོག    ལ་~  ཕེབས་~ འེ  འེ~འེ    དང་~འང

bǎn~quŋ  gyá~doŋ  qyog ~hǒg la~ peb~ě   ě~ě dǎŋ~ǎŋ.

Come to Benchung Gyatong to join us.

སློབ་~བུ་   ང་~ཚོ་   དཔུང་~འུང་  རྡང་~འང་  དཔུང་~རྡང་  མ་~འ  གློད~འོད

lòb~bǔ  ŋa~co  buŋ~ǔŋ  dáŋ~ǎŋ   buŋ~dáŋ  ma~ǎ  lód~ǒd.

We students, let’s not let go of each other’s shoulders.

དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ   སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~འ  དང་~འང

góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ  gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ.

At twilight, let’s do the circle dance, the circle dance.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ   gor~drǒ  tràb.

            Let’s do the circle dance, the circle dance.

གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   གཅིག་~འིག  གཉིས་~ལ།

yás~gor   tra~mo   jig~ĭg  ñís~la,

Turn to the right, one, two,

    གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་  གསུམ་~གསུམ་~གསུམ།

    yón~gor  tra~mo  sùm~sùm~sùm

    Turn to the left, three, three, three,

        གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   བཞི་~འི  ལྔ་~ལ།

        yás~gor   tra~mo  xí~ĭ  ŋá-la,

        Turn to the right, four, five,

            གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   དྲུག་~དྲུག་~དྲུག

            yón~gor  tra~mo  drǔg~drǔg~drǔg.

            Turn to the left, six, six, six.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ   gor~drǒ  tràb.

            Let’s do the circle dance, the circle dance.

དབུས~གཙང  བཀྲ་~ཤིས་  སྨན་~འན  རིའི་~འི  གླིང་~འིང  འིང~འིང  ནས~འས

wús~zaŋ  dra~xis  màn~ǎn  ri~ĭ  líŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ   nas~ǎs,

Folks from Ü-Tsang Tashi Menri Ling,

བན་~ཆུང་   བརྒྱ་~སྟོང་   ཕྱོགས་ ~འོག    ལ་~  ཕེབས་~ འེ  འེ~འེ    དང་~འང

bǎn~ quŋ  gyá~doŋ  qyog ~hǒg la~ peb~ě   ě~ě dǎŋ~ǎŋ.

Come to Benchung Gyatong to join us.

སློབ་~བུ་   ང་~ཚོ་   དཔུང་~འུང་  རྡང་~འང་  དཔུང་~རྡང་  མ་~  གློད~འོད

lòb~bǔ  ŋa~co  buŋ~uŋ  dáŋ~ǎŋ   buŋ~daŋ   ma~ǎ   lód~ǒd.

We students, let’s not let go of each other’s shoulders.

དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ   སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~འ  དང་~འང

góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ  gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ.

At twilight, let’s do the circle dance, the circle dance.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ   gor~drǒ  tràb.

            Let’s do the circle dance, the circle dance.

གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   གཅིག་~འིག  གཉིས་~ལ།

yás~gor   tra~mo   jig~ĭg  ñís~la,

Turn to the right, one, two,

    གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་  གསུམ་~གསུམ་~གསུམ།

    yón~gor  tra~mo  sùm~sùm~sùm,

    Turn to the left, three, three, three,

        གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   བཞི་~འི  ལྔ་~ལ།

        yás~gor   tra~mo  xí~ĭ  ŋá-la,

        Turn to the right, four, five,

            གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   དྲུག་~དྲུག་~དྲུག

            yón~gor  tra~mo  drǔg~drǔg~drǔg.

            Turn to the left, six, six, six.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ   gor~drǒ  tràb.

            At twilight, let’s do the circle dance.

ཁམས~ཀྱི  གསེར་~རྟ་  བླ་~འ  རུང་~འུང  དགོན་~འོན  འོན~འོན  ནས~འས

kam~gyi  sèr~da  lá~ǎ  ruŋ~ǔŋ  gón~ǒn  ǒn~ǒn   nas~as,

Folks from Kham Serta Larung Gön,

བན་~ཆུང་   བརྒྱ་~སྟོང་   ཕྱོགས་ ~འོག    ལ་~  ཕེབས་~ འེ  འེ~འེ    དང་~འང

bǎn~quŋ  gyá~doŋ  qyog ~hǒg la~ peb~ě   ě~ě dǎŋ~ǎŋ.

Come to Benchung Gyatong to join us.

སློབ་~བུ་   ང་~ཚོ་   དཔུང་~འུང་  རྡང་~འང་  དཔུང་~རྡང་  མ་~  གློད~འོད

lòb~bǔ ŋa~co  buŋ~ǔŋ  dáŋ~ǎŋ   buŋ~dáŋ   ma~ ǎ  lód~ǒd.

We students, let’s not let go of each other’s shoulders.

དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ   སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~འ  དང་~འང

góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ  gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ.

At twilight, let’s do the circle dance.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ   gor~drǒ  tràb.

            At twilight, let’s do the circle dance.

གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   གཅིག་~འིག  གཉིས་~ལ།

yás~gor   tra~mo   jig~ĭg  ñís~la,

Turn to the right, one, two,

    གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་  གསུམ་~གསུམ་~གསུམ།

    yón~gor  tra~mo  sùm~sùm~sùm,

    Turn to the left, three, three, three,

        གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   བཞི་~འི  ལྔ་~ལ།

        yás~gor   tra~mo  xí~ĭ  ŋá-la,

        Turn to the right, four, five,

            གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   དྲུག་~དྲུག་~དྲུག

            yón~gor  tra~mo  drǔg~drǔg~drǔg.

            Turn to the left, six, six, six.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance, the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ  gor~drǒ  tràb.

            Let’s do the circle dance, the circle dance.

གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   གཅིག་~འིག  གཉིས་~ལ།

yás~gor   tra~mo   jig~ĭg  ñís~la,

Turn to the right, one, two,

    གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་  གསུམ་~གསུམ་~གསུམ།

    yón~gor  tra~mo  sùm~sùm~sùm,

    Turn to the left, three, three, three,

        གཡས་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   བཞི་~འི  ལྔ་~ལ།

        yás~gor   tra~mo  xí~ĭ  ŋá-la,

        Turn to the right, four, five,

            གཡོན་~སྐོར་   ཁྲ་~མོ་   དྲུག་~དྲུག་~དྲུག

            yón~gor  tra~mo  drǔg~drǔg~drǔg.

            Turn to the left, six, six, six.

    དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

    góŋ~sòd  dǔs~la  gor~ǒ  drǒ~ǒ.

    At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ  tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ  gor~drǒ  tràb.

            Let’s do the circle dance, the circle dance.

        དགོང་~སྲོད་   དུས་~ལ་   སྐོར་~འོ  བྲོ་~འོ

        góŋ~sòd  dǔs~la  gor~o  drǒ~o.

        At twilight, let’s do the circle dance.

            སྐོར་~བྲོ་  འཁྲབ་~དང་   སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ།

            gor~drǒ tràb~ǎ dǎŋ~ǎŋ gor~drǒ tràb.

            Let’s do the circle dance, the circle dance.