Drukpai Kordro

འབྲུག་པའི་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance from Bhutan

Sonam Wangchuk, Sonam Dolma, Sonam Wangtso

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ། བསོད་ནམས་དབང་མཚོ།

Autoplay

འབྲུག་པའི་སྐོར་བྲོ།
drùg-bai gor-drǒ

    གཞས་པ་    བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག  བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།  བསོད་ནམས་དབང་མཚོ།

    sòd-nam wáŋ-qyug,  sòd-nam dról-ma,  sòd-nam wáŋ-cò

དགུན་~སྟོད་  སེར་~གྱི་   མེ་~ འེ~  ཏོག~ འོག~

gún~dod་  sèr~gyĭ   me~ ě~  dog~ ǒg

    ད་~འ     ཕྱོགས~ལ་   འབབ~  འ~  དང་།

    dǎ~ǎ     qyog~la   bàb~  ǎ~  dǎŋ,

        དགུན་~སྟོད་  སེར་~གྱི་   མེ་~ འེ~  ཏོག~ འོག~

        gún~dod  sèr~gyĭ   me~ ě~  dog~ ǒg

            ད་~འ     ཕྱོགས~ལ་   འབབ~  འ~  དང་།

            dǎ~ǎ     qyog~la   bàb~  ǎ~  dǎŋ,

ཁྲི་~གདུབ་   སེར་~བྱམས་   བུང་~འུངབ།    གླུ་གར་~ལ་  བསྒྱུར་~འུ  ཡོད~~

tri~dúg  ser~jyǎm  bǔŋ~ǔŋva,   lú-gǎr~la  gyúr~ǔ  yod~~.

    བཀྲ་~ཤིས་   གཡང་~ཆགས་   ལ་~འ   ཟེར་~ན་

    dra~xis   yáŋ~qag   la~ǎ   sěr~na

        བཀྲ་~  འ~ལ   ཤིས་~ འིས~པ་  ཤོག་~འོག༑    ཅིག~འིག

        dra~  ǎ~la   xis~ ĭs~ba   xog~ǒg    jig~ĭg

            བཀྲ་~ཤིས་   གཡང་~ཆགས་   ལ་~འ   ཟེར་~ན་

            dra~xis   yaŋ~qag   la~ǎ   sěr~na

                གཡང་~ འང~ལ  ཆགས་~ འག~པ་  ཤོག་~འོག   ཅིག~འིག

                yáŋ~ ǎŋ~la  qag~ǎg~ba  xog~ǒg   jig~ĭg

སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ ༑

gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    lag~ǎg     ǎg~ ǎg

    རང་~འང  འང~སེམས་  དཀར་~  དང་~  མི་~ འི~  དཀར་~

    raŋ~ǎŋ  ǎŋ~sem  gar~  dǎŋ~  mi~ ĭ~  gar~ǎ,

        སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

        gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   lag~ ǎg    ǎg~ ǎg

            ངེས་~  ཀར་~ཡོལ་  ནང་~ གི་~ འོ་~ འོ~  མ།

            ŋai~  gar~yol  naŋ~ gĭ~ hǒ~ ǒ~  ma.

                སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

                gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   lag~ ǎg    ǎg~ ǎg

                    ངེས་~  ཀར་~ཡོལ་  ནང་~ གི་~ འོ་~ འོ~  མ།

                    ŋes~  gar~yol  naŋ~ gĭ~ hǒ~ ǒ~  ma.

སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   lag~ǎ     ǎ~ǎ

    ཀར་~འ  འ~ཡོལ་  ཀྲུང་~  ཀྲུང་~  བྱས་~ འས~  ལུ་~ ཡ~ལ

    gar~ǎ  ǎ~yol  druŋ~  druŋ~  jyǎs~ ǎs~  nas~ ya~la,

        སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

        gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   lag~ ǎg    ǎg~ ǎg

            ངེད་~  འོ་~མ་  བོར་~ ས་~ མིན་~ འིན~  འདུག

            ŋai~  hǒ~ma  bǒr~ sa~ min~ ĭn~  dùg.

                སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

                gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   lag~ ǎg    ǎg~ ǎg

                    ངེད་~  འོ་~མ་  བོར་~ ས་~ མིན་~ འིན~  འདུག

                    ŋai~  hǒ~ma  bǒr~ sa~ min~ ĭn~  dùg.

དགུན་~སྟོད་  སེར་~གྱི་   མེ་~ འེ~  ཏོག~ འོག~

gún~dod   sèr~gyĭ   me~ ě~  dog~ ǒg

    ད་~འ     ཕྱོགས~ལ་   འབབ~  འ~ དང་།

    dǎ~ǎ     qyog~la   bàb~  ǎ~  dǎŋ,

        དགུན་~སྟོད་  སེར་~གྱི་   མེ་~ འེ~  ཏོག~ འོག~

        gún~dod   sèr~gyĭ   me~ ě~  dog~ ǒg

            ད་~འ     ཕྱོགས~ལ་   འབབ~  འ~ དང་།

            dǎ~ǎ     qyog~la   bàb~  ǎ~  dǎŋ,

སེར་~ཆང་   སེར་~བྱམས་   བུང་~འུངབ།    གླུ་གར་~ལ་  བསྒྱུར་~འུ  ཡོད~~

ser~qaŋ   ser~jyǎm   bǔŋ~ǔŋva,  lú-gǎr~la  gyúr~ǔ  yod~~.

    བཀྲ་~ཤིས་   གཡང་~ཆགས་   ལ་~འ   ཟེར་~ན་

    dra~xis   yáŋ~qag   la~ǎ   sěr~na

        བཀྲ་~  འ~ལ   ཤིས་~ འིས~པ་  ཤོག་~འོག༑    ཅིག~འིག

        dra~  ǎ~la   xis~ ĭs~ba  xog~ǒg    jig~ĭg

            བཀྲ་~ཤིས་   གཡང་~ཆགས་   ལ་~འ   ཟེར་~ན་

            dra~xis   yáŋ~qag   la~ǎ   sěr~na

                གཡང་~ འང~ལ  ཆགས་~ འག~པ་  ཤོག་~འོག   ཅིག~འིག

                yáŋ~ ǎŋ~la  qag~ǎg~ba  xog~ǒg   jig~ĭg

སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~ཡེ༑

gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   lag~ǎ     ǎ~ ye~

    རང~འང  འང~སེམས་  འཁྲུལ་~  དང་~  མི་~ འི~  འཁྲུལ་~ ཡ~ལ

    raŋ~ǎŋ  ǎŋ~sem  trùl~  dǎŋ~  mi~ ĭ~  trùl~ ya~la,

        སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ

        gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    lag~ ǎg    ǎg~ ǎg

            ངེས་~  བུམ་~པ་  ནང་~ གི་~ ཁྲུས་~ འུས~  ཆུ།

            ŋai~  bǔm~ba  naŋ~ gĭ~ trus~ ǔs~  qu.

                སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ

                gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    la~ ǎg   ǎg~ ǎg

                    ངེས་~  བུམ་~པ་  ནང་~ གི་~ ཁྲུས་~ འུས~  ཆུ།

                      ŋai~ bǔm~ba  naŋ~ gĭ~ trus~ ǔs~ qu.

སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    lag~ǎ     ǎ~ǎ

    བུམ་~འུམ  འུམ~པ་  དཀྲུགས་~  དཀྲུགས་ ~  བྱས་~ འས~  ནས་~ ཡ~ལ

    bǔm~ǔm  ǔm~ba  drug~  drug ~  jyǎs~ ǎs~  nas~ ya~la,

        སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ

        gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    lag~ǎ      ǎ~ǎ

            ངེས་~  ཁྲུས་~ཆུ་  བོར་~ ས་~ མིན་~ འིན~  འདུག

            ŋai~  trus~qu  bǒr~ sa~ min~ ĭn~  dùg.

                སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ༑

                gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    lag~ ǎg    ǎg~ ǎg

                    ངེས་~  ཁྲུས་~ཆུ་  བོར་~ ས་~ མིན་~ འིན~  འདུག

                    ŋai~  trus~qu  bǒr~ sa~ min~ ĭn~  dùg.

                        སྐལ་~འ   བཟང་~འང  འང~འང   ལ་~འ    འ~འ

                        gal~ǎ   sáŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ    lag~ ǎg   ǎg~ ǎg

                            ངེས་~  ཁྲུས་~ཆུ་  བོར་~ ས་~ མིན་~ འིན~  འདུག

                            ŋai~  trus~qu  bǒr~ sa~ min~ ĭn~  dùg.