Dungsem Nyamkyed

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།

Sharing Our Sorrows

Rigzin Dolma

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།
dúŋ-sem ñám-gyed
Sharing our Sorrows

                            རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

                                rig-zìn dról-ma

ཆག་ ~ སྒོ་~དང་ ལས་~ ཀྱིས་~  འབྲེལ་~  བའི~ །

qag ~ gó~dăŋ  las~  gyis~  drel~  vai~,

Because of misfortune and our destiny,

    ངའི་ ~  ནང་~ མི་དང་~  སྤུན་~  ཟླ~  །

    ŋai ~ naŋ~  mi-dăŋ~   bun~  dá~  

    My family, my brothers and sisters

        ལས་ ~དབང་~གིས་ ཁ་~  ཁར་~  བཏང་~ བའི~ །

        las  ~wáŋ~gis   ka~  kar~  daŋ~  vai~ .

        Have become separated by the power of karma.

            ངའི་~   ཕུ་~ ནུ་~   མིང་~  སྲིང་~ །

            ŋai  ~  pu~  nu~  miŋ~  sìŋ~   ,

            My kin, my siblings,

ང་~  ཡི་~  སྐྱོ་~  བ་~  ཁྱོད་~ ཀྱིས་~  མྱོང་~  གིན་~  ཡོད ~  །

ŋa~  yi~  gyo~  va~  kyod~  kyis~  ñóŋ~  gĭn~  yod ~ .

You are feeling the same grief as me.

    འོ་~ ལུས་~  ཀྱིས་~   མྱོང་~  གིན་~   ཡོད ~  །

    hŏ    lus~  gyis~  ñóŋ~  gĭn~   yod ~ .

    You are feeling it in your body.

ཁྱོད་~  ཀྱི་~  གདུང་~  བ་~  ངས་~  ཀྱང་~  མྱོང་~  གིན་~  ཡོད ~  །

kyod~ kyi~  dúŋ~ va~  ŋas~ gyaŋ~  ñóŋ~ gĭn~  yod ~   ,

I am also feeling your suffering,

    འོ་  སེམས་~  ཀྱིས་~   མྱོང་~  གིན་~   ཡོད  ~  །

    hŏ sem~  gyis~  ñóŋ~  gĭn~   yod ~ .

    I am feeling it in my mind.

        ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

            om~ ma~ni~ pad~ me~ hum~.

            ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

                om~ ma~ni~ pad~ me~ hum~.

ངའི་~  ནང་~ མི་~  སྤུན་~ ཟླ~ ། ངའི་~  ཕུ་~ ནུ་~   མིང་~  སྲིང་~ །

ŋai ~  naŋ~ mi~  bun~ dá~,    ŋai~  pu~ nu~ miŋ~ sìŋ~,

My family, my brothers and sisters, my kin, my siblings,

    ང་~ ཚོའི་~  སེམས་~ པ་~  ནམ་~ ཡང་~  མཉམ་~ དུ་~  ཡོད ~ །

    ŋa~ coi~  sem~ ba~  nam~ yaŋ~  ñám~ dŭ~  yod ~ .

    Our minds are always united.

        ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

            om~ ma~ni~ pad~ me~ hum~.

            ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

                om~ ma~ni~ pad~ me~ hum~.

ཚེ་ ~  སྲོག་~གི་ མཆོད་~  མེ་~  གཟིམ་~  པའི~།

ce~sòg ~gi qòd~  me~   sím~  bai~,

My family, my brothers and sisters,

    ངའི་ ~  ནང་~  མི་~  སྤུན་~  ཟླ~ །

    ŋai ~ naŋ~ mi~ bun~  dá~.

    Whose lamp of life force is slumbering.

        མཆོད་ ~མེ་~ཡི་ ངོགས་~  སུ་~   ལུས་~  པའི~ །

        qòd ~me~yi ŋog~ su~   lus~ bai~,

        My kin, my siblings,

            ངའི་ ~   ཕུ་~  ནུ་~   མིང་~  སྲིང་~  །

            ŋai~   pu~ nu~   miŋ~ sìŋ~,

            Who have been left behind with the offering lamp,

ང་~  ཡི་~  སྐྱོ་~  བ་~  ཁྱོད་~ ཀྱིས་~  མྱོང་~  གིན་~  ཡོད ~  །

ŋa~  yi~  gyo~  va~  kyod~  kyis~  ñóŋ~  gĭn~  yod ~ .

You are feeling the same grief as me.

    འོ་~ ལུས་~  ཀྱིས་~   མྱོང་~  གིན་~   ཡོད ~  །

    hŏ  lus~  gyis~  ñóŋ~  gĭn~   yod ~ .

    You are feeling it in your body.

ཁྱོད་~  ཀྱི་~  གདུང་~  བ་~  ངས་~  ཀྱང་~  མྱོང་~  གིན་~  ཡོད ~  །

kyod~ kyi~  dúŋ~ va~  ŋas~ gyaŋ~  ñóŋ~ gĭn~  yod ~   ,

I am also feeling your suffering,

    འོ་  སེམས་~  ཀྱིས་~   མྱོང་~  གིན་~   ཡོད  ~  །

      sem~  gyis~  ñóŋ~  gĭn~   yod ~ .

    I am feeling it in my mind.

        ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

            om~ ma~ ni~ pad~ me~ hum~.

            ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

                om~ ma~ni~ pad~ me~ hum~.

ངའི་~  ནང་~ མི་~  སྤུན་~ ཟླ~ ། ངའི་~   ཕུ་~  ནུ་~   མིང་~  སྲིང་~ །

ŋai ~  naŋ~ mi~  bun~ dá~,    ŋai~  pu~ nu~ miŋ~ sìŋ~,

My family, my brothers and sisters, my kin, my siblings,

    ང་~ ཚོའི་~  སེམས་~ པ་~  ནམ་~ ཡང་~  མཉམ་~ དུ་~  ཡོད ~ །

    ŋa~ coi~  sem~ ba~  nam~ yaŋ~  ñám~ dŭ~  yod ~ .

    Our minds are always united.

        ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།                    ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

              om~ ma~ ni~   pad~ me~ hum~.                            om~ ma~ ni~   pad~ me~ hum~.

            ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།                ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

                    om ~ ma~ni   pad ~ me ~ hum.                        om ~ ma~ni   pad ~me ~hum .

                ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།            ཨོཾ་~ མ་~ ཎི་~  པད་ ~ མེ་ ~ ཧཱུྃ ~།

                        om ~ ma~ni   pad ~ me ~ hum.                        om ~ ma~ni   pad ~me ~hum .