Dunkyod

མདུན་བསྐྱོད།

Let's Move Forward

Konchok Tenpa

དཀོན་མཆོག་བརྟན་པ།

Autoplay

མདུན་བསྐྱོད།
dùn-gyod
Let’s Move Forward

    དཀོན་མཆོག་བརྟན་པ།

    gon-qòg dan-ba

ཉི་~མ་   སེར་~པོ་   རི་~ལ་   ཡོལ་~དུས་

ñi~ma   ser~bo   ri~la   yol~dǔs,

When the yellow sun sets behind the mountain,

                དྲན་~པ་   སྙིང་~གི་   ཨ་~ཇོ།

                drǎn~ba   ñìŋ~gĭ   a~jǒ.

                I remember my dear elder brother.

ཟླ་~བ་   དཀར་~པོ་   མཁའ་~ལ་   འཛུམ་~དུས་

dá~va   gar~bo   kà~la   zùm~dǔs,

When the white moon smiles in the sky,

                སྣང་~བ་   གྲུ་~འཛིན་  རི་~བོ།

                nàŋ~va   drǔ~zìn  ri~vo.

                The Potala hill appears in my mind.

འཛམ་~གླིང་   ཞི་~བདེའི་   ཕོ་~ཉ་   མི་~མཆོག་

zàm~líŋ   xĭ~déi   po~ña   mi~qòg,

Supreme messenger of world peace,

                རྒྱལ་~བའི་   གདུང་~ འཚོབ~།

                gyál~vai   dúŋ~ còb~,

                Regent of the Victorious Ones,

གདན་~ས་   ནོར་~བུ་   གླིང་~ཁའི་   ཕྱོགས

dán~sa   nor~bǔ   líŋ~kai   qyog~la,

Please return soon, without delay,

                མ་~འགྱང་   འབྱོན་~པར་   ཞུ~འོ།

                ma~gyàŋ   jyòn~bar   xǔ~hǒ.

                To your residence Norbu Lingka.

གདོང་~  དམར་~   བོད་~པའི་   མིང་~སྲིང་

dóŋ~  már~   bǒd~bai   miŋ~sìŋ

Tibetan ruddy-faced siblings

                མ་~འདུག་   མདུན་~དུ་   བསྐྱོད་~དང་  ཡེ

                ma~dùg   dùn~dǔ   gyod~dǎŋ  ye!

                Don’t stay still, move forward!

འབྱུང་~འགྱུར་   ཁ་~བའི་   ལས་~ དོན་~

jyùŋ~gyùr   ka~vai   las~ dǒn~

We have the unique responsibility

                ང་~ཚོའི་   འོས་~འགན་   ཉག་~གཅིག

                ŋa~coi   hǒs~gàn   ñag~jig.

                Of working for the future of the Land of Snow.

    འུ་~ ཅག་~   དམིགས་~ཡུལ་   འདུན་~མ་   གཅིག་~འི་~ པས~~

    hǔ~ cag~   míg~yul   dùn~ma   jig~ĭ~ bas~~,

    Since we have the same objective and aspiration,

        ཞི་~ བདེའི་~   ཁ་~གཡང་   འབོད་~དུ་   འགྲོ~~

        xĭ~ déi~   ka~yáŋ   bòd~dǔ   drò~~!

        Let’s summon the prosperity of peace!

    མཐུན་~ སྒྲིལ་~   བྱེད་~  འེད~དུ་   འགྲོ~~

    tùn~ dríl~   jyěd~  ěd~dǔ   drò~~!

    Let’s unite!

        ལ་~རྒྱ་   སྐྱོང་~དུ་   འགྲོ~

        la~gyá   gyoŋ~dǔ   drò~ya!

        Let’s keep our commitment!

    ཕ་~ཤུལ་   བུ་~ཡིས་   འཛིན་~དགོས།

    pa~xul   bǔ~yis   zìn~gós!

    Let us children maintain the inheritance of our fathers!

ལྷ་~བྱ་   ངང་~པ་   ལྷོ་~ལ་   འཕུར་~དུས་

lha~jyǎ   ŋaŋ~ba   lho~la   pùr~dǔs,

When the ducks, divine birds, fly to the south,

                སྐྱོ་~བ་   ཆུ་~ཁའི་   རྡོ་~རེད།

                gyo~va   qu~kai   dó~red.

                Our sadness is like a stone on a river bank.

ཡིད་~འཕྲོག་   ལྷ་~ཡི་   སྲས་~མོར་   འཕྲད་~དུས་

yid~tròg   lha~yi   sàs~mor   tràd~dǔs,

When we meet a charming daughter of the Devas,

                གདུང་~བ་   འོ་~མའི་   སྤྲི་~རེད།

                dúŋ~va   hǒ~mai   dri~red.

                Our passion is like the cream of the milk.

སྦྲ་~ནག་   གྲུ་~བཞིའི་   ཕ་~ཁྱིམ་   སྐྱོང་~བ་

drá~nag   drǔ~xíi   pa~kyim   gyoŋ~va,

I, a son of the mother white snow mountain,

                གངས་~དཀར་   མ་~ལོའི་   བུ་~ངས།

                gǎŋ~gar   ma~loi   bǔ~ŋas,

                Whose home is a rectangular black yak hair tent,

དབུས་~གཙང་   ཡུལ་~དུ་   ཇོ་~བོ་   བསམ་~ནས་

wús~zaŋ   yul~dǔ   jǒ~vo   sàm~nas,

Thinking of visiting the Jowo in the country of Utsang,

                རྩམ་~གྲོ་   རྒྱབ་~ལ་   ཁུར་~སོང་།

                zam~drǒ   gyáb~la   kur~soŋ.

                Carry my tsampa and flour on my back.

གདོང་~  དམར་~   བོད་~པའི་   མིང་~སྲིང་

dóŋ~  már~   bǒd~bai   miŋ~sìŋ

Tibetan ruddy-faced siblings

                མ་~འདུག་   མདུན་~དུ་   བསྐྱོད་~དང་  ཡེ

    ma~dùg   dùn~dǔ   gyod~dǎŋ ye!

                Don’t stay still, move forward!

འབྱུང་~འགྱུར་   ཁ་~བའི་   ལས་~ དོན་~

jyùŋ~gyùr   ka~vai   las~ dǒn~

We have the unique responsibility

                ང་~ཚོའི་   འོས་~འགན་   ཉག་~གཅིག

                ŋa~coi   hǒs~gàn   ñag~jig.

                Of working for the future of the Land of Snow.

    སེམས་~ དང་~   བསམ་~པ་   སྦྲེལ་~ནས་  སྟོད་~འོད~ སྨད་~~

    sem~ dǎŋ~   sàm~ba   drél~nas   dod~ǒd~ màd~~,

    Joining our mind with our plans,

        བར་~ གྱི་~   མཐུན་~སྒྲིལ་   སྐྱོང་~དུ་   འགྲོ~~

        bǎr~ gyĭ~   tùn~dríl   gyoŋ~ dǔ  drò~~!

        Let’s sustain the union of the upper, middle, and lower regions of Tibet!

    ལ་~ རྒྱ་~   སྐྱོང~  འོང~དུ་   འགྲོ~~

    la~ gyá~   gyoŋ~  ǒŋ~dǔ   drò~~!

    Let’s keep our commitment!

        སྒྲགས་~སྐད་   གཏོར་~དུ་   འགྲོ~

        drág~gad   dor~ dǔ   drò~   ya!

        Let’s destroy the propaganda!

    ཕ་~ཤུལ་   བུ་~ཡིས་   འཛིན་~དགོས།

    pa~xul   bǔ~yis   zìn~gós!

    Let us children maintain the inheritance of our fathers!

ལྷ་~བྱ་   ངང་~པ་   ལྷོ་~ལ་   འཕུར་~དུས་

lha~jyǎ   ŋaŋ~ba   lho~la   pùr~dǔs,

When the ducks, divine birds, fly to the south,

                སྐྱོ་~བ་    ཆུ་~ཁའི་    རྡོ་~རེད།

                gyo~va    qu~kai    dó~red.

                Our sadness is like a stone on a river bank.

ཡིད་~འཕྲོག་   ལྷ་~ཡི་   སྲས་~མོར་   འཕྲད་~དུས་

yid~tròg   lha~yi   sàs~mor   tràd~dǔs,

When we meet a charming daughter of the Devas,

                གདུང་~བ་   འོ་~མའི་    སྤྲི་~རེད།

                dúŋ~va   hǒ~mai    dri~red.

                Our passion is like the cream of the milk.

སྦྲ་~ནག་   གྲུ་~བཞིའི་    ཕ་~ཁྱིམ་   སྐྱོང་~བ་

drá~nag   drǔ~xíi    pa~kyim   gyoŋ~va,

I, a son of the mother white snow mountain,

                གངས་~དཀར་   མ་~ལོའི་    བུ་~ངས།

                gǎŋ~gar   ma~loi    bǔ~ŋas,

                Whose home is a rectangular black yak hair tent,

དབུས་~གཙང་    ཡུལ་~དུ་    ཇོ་~བོ་   བསམ་~ནས་

wús~zaŋ    yul~dǔ    jǒ~vo   sàm~nas,

Thinking of visiting the Jowo in the country of Utsang,

                རྩམ་~གྲོ་   རྒྱབ་~ལ་    ཁུར་~སོང་།

                zam~drǒ   gyáb~la kur~soŋ.

                Carry my tsampa and flour on my back.

གདོང་~  དམར་~   བོད་~པའི་   མིང་~སྲིང་

dóŋ~  már~   bǒd~bai   miŋ~sìŋ

Tibetan ruddy-faced siblings

                མ་~འདུག་   མདུན་~དུ་   བསྐྱོད་~དང་  ཡེ

                ma~dùg   dùn~dǔ   gyod~dǎŋ  ye!

                Don’t stay still, move forward!

འབྱུང་~འགྱུར་   ཁ་~བའི་   ལས་~ དོན་~

jyùŋ~gyùr   ka~vai   las~ dǒn~

We have the unique responsibility

                ང་~ཚོའི་   འོས་~འགན་   ཉག་~གཅིག

                ŋa~coi   hǒs~gàn   ñag~jig.

                Of working for the future of the Land of Snow.

    སེམས་~ དང་~   བསམ་~པ་    སྦྲེལ་~ནས་  སྟོད་~འོད~ སྨད་~~

    sem~ dǎŋ~   sàm~ba    drél~nas  dod~ǒd~ màd~~,

    Joining our mind with our plans,

        བར་~ གྱི་~   མཐུན་~སྒྲིལ་    སྐྱོང་~དུ་   འགྲོ~~

        bǎr~ gyĭ~   tùn~dríl    gyoŋ~ dǔ  drò~~!

        Let’s sustain the union of the upper, middle, and lower regions of Tibet!

    ལ་~ རྒྱ་~   སྐྱོང~  འོང~དུ་  འགྲོ~~

    la~ gyá~   gyoŋ~  ǒŋ~dǔ  drò~~!

    Let’s keep our commitment!

        སྒྲགས་~སྐད་   གཏོར་~དུ་   འགྲོ~

        drág~gad   dor~ dǔ  drò~   ya!

        Let’s destroy the propaganda!

    ཕ་~ཤུལ་   བུ་~ཡིས་   འཛིན་~དགོས།

    pa~xul   bǔ~yis   zìn~gós!

    Let us children maintain the inheritance of our fathers!