Duskyi  Tingkul

དུས་ཀྱི་རྟིང་སྐུལ།

Time Exhortation

Tenpa Wangmo

བསྟན་པ་དབང་མོ།

Autoplay

དུས་ཀྱི་རྟིང་སྐུལ།
dǔs-gyi diŋ-gul
Time Exhortation

        གཞས་ཚིག་    ཏུ་སེའི་བུ།

        གཞས་གདངས་    ཁོ་བསྟན།

        གཞས་མ་    བསྟན་པ་དབང་མོ།

        den-ba wáŋ-mo

ཆུ་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   ཐག་~སྒྲ་   འདི་~ནི།

qu~cod  ǒd~gyi   tag~dra   dì~ni,

If the ticking sound of the clock is to make you understand,

    འདི་~ནི་   དུས་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   ཉེན་~བརྡ་   ཡིན་~ན འ~འ

    dì~ni   dǔs~cod   ǒd~gyi   ñen~dá   yin~na  ǎ~ǎ,

    That you should remember the warning signal of time,

        རིགས་~བཟང་  འང~གི་   གཅེས་~ཕྲུག་   ལོ་~ལོ།

        rig~sáŋ  ǎŋ~gĭ   jes~trug   lo~lo!

        Oh good youngsters who come from a good family!

    ཞོགས་~ཉལ་   འ~གྱི་   བདེ་~བ་   སྤངས་~ནས།

    xǒg~ñal   ǎ~gyĭ   dé~va   baŋ~nas,

  Leave behind the joy of remaining in bed sleeping, abandon this,

        སྤངས་~ནས    སློབ་~གླིང་  འིང~དུ་~ནི    འགྲོ་~རེས་~འེས    ཟིན་~འདུག    འུག~

        ban~nas   lòb~liŋ   ĭŋ~~ni   drò~res~ěs   sĭn~dùg ùg~,

        It’s now time to go to school,

གཅེས་~འེས   ཕྲུག་~ཚོ   ལོ་~ལོ།

jes~es   trug~co  lo~lo!

Good youngsters!

    གཅེས་~འེས   ཕྲུག་~ཚོ   ལོ་~འོ    འོ~འོ   ལོ~~~

    jes~es   trug~co  lo~ǒ   ǒ~ǒ   lo~~~!

    Oh good youngsters , who come from a good family!

        ཞོགས་~འོག   ཉལ་~གྱི་   བདེ་~བ་   སྤངས་~ནས།

        xǒg~ ǒg~  ñal   gyĭ   dé~va   baŋ~nas,

        Leave behind the joy of remaining in bed sleeping, abandon this,

            སློབ་~གླིང་~དུ་༑    འགྲོ་~རེས་   ཟིན་~ འདུག~~

            lòb~liŋ~dǔ༑    drò~res  sĭn~dùg~~!

            It’s now time to go to school!

ཉི་~ཟླ་  འ~ཡི་   འགྲུལ་~བཞུད་   འདི་~ནི།

ñi~dá  ǎ~yi   drùl~xúd    dì~ni

The passage of the sun and moon

    འདི་~ནི་   དུས་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   གཡབ་~མོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

    dì~ni   dǔs~cod  ǒd~gyi   yáb~mo   yin~na  ǎ~ǎ.

    Is a movement of time.

        དེང་~འེང་  རབས་~ཀྱི་   བུ་~དང་   བུ་~མོ།

        děŋ~ěŋ  rab~gyi   bǔ~dǎŋ   bǔ~mo!

        Youngsters of these times, boys and girls!

    རྒྱ་~གྲོང་   འོང~དུ་   འཁྱམས་~ཚོད་   བཟུང་~ནས།

    gyá~drǒŋ   ǒŋ~dǔ   kyàm~cod   suŋ~nas,

    Stop walking always around the town,

        བཟུང་~ནས    རིག་~གཞུང་  འུང~ལ་~འ   སྦྱང་~རེས་~འེས   ཟིན་~འདུག   འུག~

        súŋ~nas   rig~xúŋ ǔŋ~la~ǎ   jyáŋ~res~ěs  sĭn~dùg ǔg~,

        The moment to study is here,

བུ་~འུ    འུ~དང་  བུ་~མོ།

bǔ~u   u~daŋ   bǔ~mo!

Boys and girls!

    བུ་~འུ    འུ~དང་   བུ་~འུ    འུ~འུ   མོ~~~

    bǔ~ǔ   ǔ~dǎŋ   bǔ~ǔ    ǔ~ǔ   mo~~~!

    Boys and girls!

        རྒྱ་~འ    གྲོང་~དུ་   འཁྱམས་~ཚོད་   བཟུང་~ནས།

        gyá~drǒŋ    ǒŋ~dǔ   kyàm~cod   súŋ~nas,

        Stop walking always around the town,

            བཟུང་~ནས    རིག་~གཞུང་  འུང~ལ་~འ   སྦྱང་~རེས་~འེས   ཟིན་~འདུག   འུག~

            súŋ~nas   rig~xúŋ ǔŋ~la-ǎ   jyáŋ~res-ěs  sĭn~dùg ǔg~!

      The moment to study is here!

དབྱར་~དགུན་  འུན~གྱི་   འགྱུར་~ལྡོག་   འདི་~ནི།

yár~gún  ǔn~gyĭ   gyùr~dóg   dì~ni

The change of the seasons, summer and winter

    འདི་~ནི་   དུས་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   མེ་~ལོང་   ཡིན་~ན  འ~འ

    dì~ni   dǔs~cod  ǒd~gyi   me~loŋ   yin~na  ǎ~ǎ.

    Is like a mirror of the passage of time.

        བགྲེས་~སོང་  འང~གི་   ཕ་~མ་   ལོ་~ལོ།

        drés~soŋ  ǎŋ~gĭ   pa~ma   lo~lo!

        Elderly parents of youngsters!

    ཕུ་~མདའ་  འ~ཡི་  ཇུས~གཏོགས་~འོག    གཡུག་~ནས  འས~

    pu~dà  ǎ~yi  ǔs~dog~ǒg   yúg~nas  ǎs~,

  Forget your judging problems for a while,

        གཡུག་~ནས་    དགེ་~སྦྱོར་  འོ~ལ་    བརྩོན་~རེས་   ཟིན་~ འདུག~

        yúg~nas   gé~jyór  ǒ~la    zon~res   sĭn~ dùg~.

        The moment to dedicate yourselves to good actions, to practise, is here.

ཕ~འ   འ~མ་  ལོ་~ལོ།

pa~ǎ   ǎ~ma  lo~lo!

Fathers and mothers!

    ཕ་~འ    འ~མ་   ལོ་~འོ    འོ~འོ   ལོ~~~

    pa~ǎ   ǎ~ma  lo~ǒ    ǒ~ǒ    lo~~~!

    Fathers and mothers!

        ཕུ་~འུ   མདའ་~ཡི་   ཇུས~གཏོགས་   གཡུག་~ནས  འས~

        pu~dà  ǎ~yi  ǔs~dog~ǒg    yúg~nas  ǎs~,

    Forget your judging problems for a while,

            གཡུག་~ནས    དགེ་~སྦྱོར་~ལ་༑    བརྩོན་~རེས་   ཟིན་~ འདུག~

            yúg~nas   gé~jyór  ǒ~la    zon~res   sĭn~ dùg~.

      The moment to dedicate yourselves to good actions, to practise, is here.