Duskyi  Tingkul

དུས་ཀྱི་རྟིང་སྐུལ།

The Warning Signal of Time

Tenpa Wangmo

བསྟན་པ་དབང་མོ།

Autoplay

དུས་ཀྱི་རྟིང་སྐུལ།
dǔs-gyi diŋ-gul
The Warning Signal of Time

        གཞས་ཚིག་    ཏུ་སེའི་བུ།

        གཞས་གདངས་    ཁོ་བསྟན།

        གཞས་མ་    བསྟན་པ་དབང་མོ།

        den-ba wáŋ-mo

ཆུ་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   ཐག་~སྒྲ་   འདི་~ནི།

qu~cod  ǒd~gyi   tag~dra   dì~ni,

If the ticking sound of the clock is to make you understand,

    དུས་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   ཉེན་~བརྡ་   ཡིན་~ན  འ~འ

    dǔs~cod  ǒd~gyi   ñen~dá   yin~na  ǎ~ǎ,

    That you should remember the warning signal of time,

        རིགས་~བཟང་  འང~གི་   གཅེས་~ཕྲུག་   ལོ་~ལོ།

        rig~sáŋ  ǎŋ~gĭ   jes~trug   lo~lo!

        Oh good youngsters who come from a good family!

    ཞོགས་~ཉལ་  འ~གྱི་   བདེ་~བ་   སྤངས་~ནས།

    xǒg~ñal   ǎ~gyĭ   dé~va   baŋ~nas,

    Leave behind the joy of remaining in bed sleeping, abandon this,

        སློབ་~གླིང་  འིང~དུ་~ནི    འགྲོ་~རེས་~འེས   ཟིན་~འདུག  འུག~

        lòb~liŋ  ĭŋ~~ni  drò~res~ěs  sĭn~dùg  ùg~

        It’s now time to go to school,

གཅེས་~འེས   ཕྲུག་~ཚོ   ལོ་~ལོ།

jes~es   trug~co  lo~lo!

Good youngsters!

    གཅེས་~འེས   ཕྲུག་~ཚོ   ལོ་~འོ    འོ~འོ   ལོ~~~

    jes~es   trug~co  lo~ǒ   ǒ~ǒ   lo~~~!

    Oh good youngsters, who come from a good family!

        ཞོགས་~འོག   ཉལ་~གྱི་   བདེ་~བ་   སྤངས་~ནས།

        xǒg~ñal   a~gyĭ   dé~va   baŋ~nas,

        Leave behind the joy of remaining in bed sleeping, abandon this,

            སློབ་~གླིང་~དུ   སློབ་~གླིང་~དུ་༑

            lòb~liŋ~dǔ    lòb~liŋ~dǔ

            It’s now time to go to school!

                འགྲོ་~རེས་   ཟིན་~ འདུག~~

                drò~res  sĭn~dùg~~

ཉི་~ཟླ་  འ~ཡི་   འགྲུལ་~བཞུད་   འདི་~ནི།

ñi~dá  ǎ~yi   drùl~xúd    dì~ni,

The passage of the sun and moon

    དུས་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   གཡབ་~མོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

    dǔs~cod  ǒd~gyi   yáb~mo   yin~na  ǎ~ǎ,

    Is a movement of time.

        དེང་~འེང་  རབས་~ཀྱི་   བུ་~དང་   བུ་~མོ།

        děŋ~ěŋ  rab~gyi   bǔ~dǎŋ   bǔ~mo!

        Youngsters of these times, boys and girls!

    རྒྱ་~གྲོང་   འོང~དུ་   འཁྱམས་~ཚོད་   བཟུང་~ནས།

    gyá~drǒŋ   ǒŋ~dǔ   kyàm~cod   suŋ~nas,

    Stop always walking around the town,

        རིག་~གཞུང་  འུང~ལ་~འ   སྦྱང་~རེས་~འེས   ཟིན་~འདུག  འུག~

        rig~xúŋ ǔŋ~la~ǎ   jyáŋ~res~ěs  sĭn~dùg  ǔg~

        The moment to study is here,

བུ་~འུ   འུ~དང་  བུ་~མོ།

bǔ~ǔ   ǔ~daŋ  bǔ~mo!

Boys and girls!

    བུ་~འུ   འུ~དང་   བུ་~འུ    འུ~འུ   མོ~~~

    bǔ~ǔ   ǔ~dǎŋ  bǔ~ǔ    ǔ~ǔ   mo~~~!

    Boys and girls!

        རྒྱ་~འ གྲོང་~དུ་   འཁྱམས་~ཚོད་   བཟུང་~ནས།

        gyá~drǒŋ   ǒŋ~dǔ   kyàm~cod   súŋ~nas,

        Stop always walking around the town,

            རིག་~གཞུང་  འུང~ལ་~འ   རིག་~གཞུང་  འུང~ལ་~འ

            rig~xúŋ  ǔŋ~la-ǎ   rig~xúŋ  ǔŋ~la

            The moment to study is here!

                སྦྱང་~རེས་~འེས   ཟིན་~འདུག   འུག~

                jyáŋ~res-ěs  sĭn~dùg  ǔg~

དབྱར་~དགུན་  འུན~གྱི་   འགྱུར་~ལྡོག་   འདི་~ནི།

yár~gún  ǔn~gyĭ   gyùr~dóg   dì~ni,

The change of the seasons, summer and winter,

    དུས་~ཚོད་  འོད~ཀྱི་   མེ་~ལོང་   ཡིན་~ན  འ~འ

     dǔs~cod  ǒd~gyi   me~loŋ   yin~na  ǎ~ǎ,

    Is like a mirror of the passage of time.

        བགྲེས་~སོང་  འང~གི་   ཕ་~མ་   ལོ་~ལོ།

        drés~soŋ  ǎŋ~gĭ   pa~ma   lo~lo!

        Elderly parents of youngsters!

    ཕུ་~མདའ་  འ~ཡི་  ཇུས~གཏོགས་~འོག   གཡུག་~ནས  འས~

    pu~dà  ǎ~yi   ǔs~dog~ǒg   yúg~nas  ǎs~

    Forget your judging problems for a while,

        དགེ་~སྦྱོར་ འོ~ལ་    བརྩོན་~རེས་   ཟིན་~ འདུག~

        gé~jyór ǒ~la    zon~res   sĭn~ dùg~

        The moment to dedicate yourselves to good actions, to practice, is here.

ཕ~འ   འ~མ་  ལོ་~ལོ།

pa~ǎ   ǎ~ma  lo~lo!

Fathers and mothers!

    ཕ་~འ   འ~མ་   ལོ་~འོ    འོ~འོ   ལོ~~~

    pa~ǎ   ǎ~ma  lo~ǒ    ǒ~ǒ   lo~~~!

    Fathers and mothers!

        ཕུ་~འུ  མདའ་~ཡི་   ཇུས~གཏོགས་   གཡུག་~ནས  འས~

        pu~dà ǎ~yi   ǔs~dog~ǒg   yúg~nas  ǎs~

        Forget your judging problems for a while,

            དགེ་~སྦྱོར་~ལ་༑  དགེ་~སྦྱོར་~ལ་༑

            gé~jyór  ǒ~la   gé~jyór  ǒ~la

            The moment to dedicate yourselves to good actions, to practice, is here.

                བརྩོན་~རེས་   ཟིན་~ འདུག~

                zon~res   sĭn~ dùg~