Dzamling Gar

འཛམ་གླིང་སྒར་གླུ་བྲོ།

Choegyal Namkhai Norbu

ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་

Autoplay

འཛམ་གླིང་སྒར་གླུ།
zàmlíŋ gár lú
Dzamling Gar Song

འཛམ་~ གླིང་~  ཁྱོན་~ གྱི་~།    རྫོགས་~ ཆེན་~  འདུས་~ སྡེ~།

zàm  ~ líŋ   kyon~gyĭ~,   zóg~  qen~   dùs~  dé~,

Dzogchen Communities of the whole world,

    འཛམ་~ གླིང་~  ཁྱོན་~ གྱི་~།    རྫོགས་~ ཆེན་~  འདུས་~ སྡེ~།

    zàm  ~ líŋ   kyon~gyĭ~,   zóg~ qen~   dùs~  dé~,

    Dzogchen Communities of the whole world,

འཛམ་~ གླིང་~  སྒར་~ ལ་~  ཅི་~ མགྱོགས་~  གང་~ འང~ མགྱོགས་

zàm~  líŋ~   gár~  la~   ji~  gyòg~   gǎŋ~  ǎŋ~gyòg

To Dzamling Gar, as soon as possible,

                བདེ་~ ལྷོད་~དུ་  ཕེབས་ ~ ཤོག་ ~

                dé~  lhod~du   peb ~  xog~.

                In a relaxed manner, please come!

འཛམ་~ གླིང་~  སྒར་~ ལ་~  ཅི་~ མགྱོགས་~  གང་~ འང~མགྱོགས་

zàm~  líŋ~   gár~  la~   ji~  gyòg~   gǎŋ~  ǎŋ ~gyòg

To Dzamling Gar, as soon as possible,

                བདེ་~ ལྷོད་~དུ་  ཕེབས་ ~ ཤོག་ ~ འོ~

                dé~  lhod~du   peb ~  xog~.

                In a relaxed manner, please come!

    དགའ་ ~ སྐྱིད་  འཛོམས་~ བྱུང་~  ལགས ~ འ~

    gá  ~ gyid    zòm~  jyǔŋ~   lag ~  a~.

    Happiness is present,

གང་~ འང་- མགྱོགས་  བདེ་~ ལྷོད་~དུ་  ཕེབས་ ~ ཤོག

gǎŋ~ ǎŋ  ~gyòg   dé~  lhod~du   peb ~  xog

As soon as possible, in a relaxed manner, please come!

    དགའ་ ~ སྐྱིད་  འཛོམས་~བྱུང་  ལགས།

    gá  ~ gyid   zòm~jyǔŋ   lag,

    Happiness is present,

        ཕུན་~ སུམ་~  ཚོགས་~བྱུང་  ལགས།

        pun~  sum~   cog~jyǔŋ   lag,

        All is perfected, nothing is missing.

    དགའ་ ~ སྐྱིད་~  རོལ་~ ལ་~  ཕེབས་~  འེ~ དང།

    gá  ~ gyid~   rol~  la~   peb~  ě-dǎŋ,

    Please come to enjoy happiness,

        བདེ་ ~སྐྱིད་  མཉམ་~ དུ་~  རོལ~ ལོ

        dé  ~ gyid    ñám~  du~    rol~ lo.

        Let's enjoy happiness together!

བཀྲ་~ ལ་~   ཤིས་~པར་ ཤོག

dra  ~la~    xis~bar    xog,

May all manifest auspiciously!

    བསམ་ ~ དོན་  འགྲུབ་~པར་  ཤོག 

    sàm  ~ dǒn   drùb~ bar   xog,

    May our desires be fulfilled!

        བཀྲ་ ~ ཤིས་~  ལྷུན་~ གྱིས་~  གྲུབ་~ འུ-ནས།

        dra  ~ xis    lhun~  gyĭs~   drǔb~  ǔnas,

        With self-perfected fortune arising,

            ཕྱོགས་  ~ཀུན་~ལས་  རྣམ་~ པར་~  རྒྱལ~ ལོ

            qyog  ~gun~las   nám~  bar~   gyál~  lo.

            May victory manifest in all directions!

ངེད་ ~ ཅག་~གི་  སྟོབས་~ ཤུགས~།   ལྷན་ ~ཅིག་~ཏུ་  སྒྲིལ་~ དང་~།

ŋed  ~ jag~gĭ   dob~  xug~,   lhan  ~jig~du   dríl~  dǎŋ~.

Let’s unite our strength and capacity,

    ངེད་ ~ ཅག་~གི་  སྟོབས་~ ཤུགས~།   ལྷན་ ~ཅིག་~ཏུ་  སྒྲིལ་~ དང་~།

    ŋed  ~ jag~gĭ   dob~  xug~,   lhan  ~jig~du   dríl~  dǎŋ~.

    Let’s unite our strength and capacity,

རྫོགས་~ ཆེན་~  འདུས་~ སྡེ་~  ཡོངས་~ ཀྱི་~  སྟོབས་~ འོ་ཤུགས

zóg~  qen~   dùs~  dé~   yoŋ~  gyi   dob~  ǒ~xug

Dzogchen Communities, all your strength and capacity

                ལྷན་~ ཅིག་~ཏུ་  སྒྲིལ་ ~ ཤོག ~

                lhan~  jig~du    dríl  ~ xog ~.

                Let’s unite!

རྫོགས་ ~ ཆེན་  འདུས་~ སྡེ་~  ཡོངས་~ ཀྱི་~  སྟོབས་~ འོ་ཤུགས་

zóg  ~ qen   dùs~  dé~   yoŋ~  gyi   dob~  ǒ~xug

Dzogchen Communities, all your strength and capacity

                ལྷན་~ ཅིག་~ཏུ་  སྒྲིལ་ ~ ཤོག ~ འོ~

                lhan~  jig~du    dríl  ~ xog ~ o~

                Let’s unite!

    དགའ་ ~ སྐྱིད་ འཛོམས་~ བྱུང་~ ལགས ~ འ~

    gá~ gyid  zòm~jyǔŋ~   lag~ a~.

    Happiness is present,

        སྟོབས་~ འོ~ཤུགས་ ལྷན་~ ཅིག་~ཏུ་ སྒྲིལ་~ ཤོག

        dob~ ǒ~xug  lhan ~jig~du  dríl ~xog.

        Let's unite your strength and capacity!

དགའ་ ~ སྐྱིད་  འཛོམས་~བྱུང་  ལགས།

gá  ~ gyid    zòm~jyǔŋ    lag,

Happiness is present,

    ལྷུན་~ གྱིས་~  གྲུབ་~བྱུང་  ལགས།

    lhun~  gyĭs~    grub~jyǔŋ   lag,

    All is manifesting self-perfected.

        ཨ་ ~ ཏིའི་~  ལྟ་~ དགོངས་~  སྐྱོངས་~ འང་~དང

        a~ tii   da~  góŋ~   gyoŋ~   aŋ~dǎŋ,

        Live in the knowledge of the primordial state,

            འཛམ་ ~ གླིང་~ལ་  བདེ་~ སྐྱིད་~ འོང་~ ངོ།

            zàm  ~líŋ~la~    dé~  gyid~   hǒŋ~ ŋo.

            And happiness will arise in the world.

བཀྲ་ ~ ལ་~  ཤིས་~པར་  ཤོག

dra  ~la~    xis~bar    xog

May all manifest auspiciously!

    བསམ་ ~ དོན་  འགྲུབ་~པར་  ཤོག

    sàm ~ dǒn    drùb~par    xog,

    May our desires be fulfilled!

        རང་ ~ རྒྱུད་~ཀྱི་  རྣལ་~ ལུགས་~  རྒྱས་~ འས~ནས།

            raŋ  ~ gyúd~gyi   nál~  lug~   gyás~  as~nas,

        Developing the knowledge of our authentic condition

            འཛམ་ ~གླིང་ ~ཀུན་  ཞི་~ བདེ་~ལ་  རོལ~ ལོ།

            zàm~  líŋ~gun    xĭ~  dé~la    rol~  lo.

            The entire world peace will enjoy.

ཨ་ ~ ཏིའི་ དགོངས་~ དོན~།   རང་ ~ རྒྱུད་~ལ་ དྲིལ་~ དང་ ~།

a  ~ tii   góŋ~  dǒn~,    raŋ~  gyúd~la   drĭl~  dǎŋ~,

Integrate the principle of Ati in your state!

    ཨ་ ~ ཏིའི་  དགོངས་~ དོན~།   རང་ ~ རྒྱུད་~ལ་  དྲིལ་~ དང་ ~།

    a  ~ tii   góŋ~  dǒn~,    raŋ~  gyúd~la   drĭl~  dǎŋ~,

    Integrate the principle of Ati in your state!

རང་~ རྒྱུད་~  རྣལ་~ ལུགས་~  རྟོགས་~ སྤྱོད་~ཀྱིས་  འཛམ་~ འམ་~གླིང་

raŋ~  gyúd~   nál~  lug~   dog~  jyod~gyis   zàm~  ǎm-líŋ

Through the knowledge and application of one's authentic condition, the world

                ཞི་~ བདེ་~ལ་  འཁོད་ ~ ཡོང་ ~།

                xĭ~  dé~la   kòd  ~  yoŋ ~.

                Will be established in peace!

རང་ ~ རྒྱུད་  རྣལ་~ ལུགས་~  རྟོགས་~ སྤྱོད་~ཀྱིས་  འཛམ་~ འམ་~གླིང་

raŋ~  gyúd   nál~  lug~   dog~  jyod~gyis   zàm~  ǎm-líŋ

Through the knowledge and application of one's authentic condition, the world

                ཞི་~ བདེ་~ལ་  འཁོད་ ~ ཡོང་ ~ འོ~

                    xĭ~  dé~la   kòd  ~  yoŋ ~o~.

                Will be established in peace!

        དགའ་~ འ~སྐྱིད་ འཛོམས་~བྱུང་ ལགས ~ འ~

    gá  ~gyid   zòm~jyuŋ   lag ~  a~.

    Happiness is present,

            འཛམ་~ འམ་~གླིང་  ཞི་~ བདེ་~ལ་  འཁོད་ ~ ཡོང།

        zàm~  am-líŋ    xĭ~  dé~la   kòd  ~  yoŋ.

        The world will be established in peace.

དགའ་ ~ སྐྱིད་  འཛོམས་~བྱུང་  ལགས།

gá  ~gyid    zòm~jyǔŋ    lag,

Happiness is present,

    བདེ་~  དགའ་~  རྒྱས་~བྱུང་  ལགས།

    dé~  gá~     gyás-jyǔŋ   lag,

    Joy is developing,

        རང་ ~ རྒྱུད་  རྣལ་~ ལུགས་~ལ་  སྦྱོར་~ འོ~ དང།

        raŋ   ~gyúd   nál~  lug~la~   jyór~  ǒ~dǎŋ,

        Integrate the authentic condition in your state,

            ཀུན་ ~བཟང་ ~གི་  ཉི་~ མ་~  ཤར~ རོ~།

            gun  ~sáŋ~gĭ   ñi~  ma~   xar~ ro~.

            And the sun of Samantabhadra will arise.

བཀྲ་ ~ ལ་~  ཤིས་~པར་  ཤོག

dra  ~la~    xis~bar    xog

May all manifest auspiciously!

    བསམ་ ~ དོན་  འགྲུབ་~པར་  ཤོག

    sàm  ~ dǒn   drùb~par   xog,

    May our desires be fulfilled!

        འགྲོ་ ~ ཀུན་  བདེ་~ ཞིང་~  སྐྱིད་ ~ འི་ནས།

        drò  ~gun   dé~  xĭŋ~   gyid~  ĭ~nas,

        May all beings have joy!

            གཏན་  ~བདེ་~ཡི་  དཔལ་~ ལ་~  རོལ~ ལོ།

            dan  ~dé~yi    bal~la~   rol~lo.

            And enjoy the splendor of ultimate happiness.