Dzamling Zhide

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ།

World Peace

Thogang Bumoi Tsendeb

མཐོ་སྒང་བུ་མོའི་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

A group of three very young girls are singing, helping us understand how important the feeling of peace is.

The melody and meaning are beautiful: there is the wish that the Tibetans have good fortune. It is almost a prayer, an invocation: if the people have this spirituality, it is good, superlative!

The meaning is: my homeland is like a pure dimension of snow, and at the foot of this land we live our lives. The light of our compassion spreads and this warmth gives life to beings. Therefore, prosperity develops.

They are holding a 'ka-dag' in their hands. It becomes the bird of peace. From the top of the world we raise this song that invokes peace in the world, and all sentient beings will be happy.

The next verse has more or less the same meaning.

ང་~ཡི་ ~ ཕ་ ~ ཡུལ།
ŋa~yi ~ pa ~ yul
my homeland

རྔམ་ཞིང་ ~ བརིད་~པའི་ ཁ་ ~ བ་ ཅན་གི་~ ལོངས།
ŋám-xĭŋ ~ jíd~bai ka ~ va jan-gyĭ~ jóŋ
ŋám-xĭŋ: wonderful
jíd-bai: gigantic
ka-va jan-gyĭ-jóŋ: the Land of Snows

གནས་ ~ མཆོག་ དེ་ ~ ནི་
nás ~ qòg dě ~ ni
that supreme place

མཐའ་~ཡས་ མཛེས་ ~ སྡུག་~གི་ དག་ཞིང་~རེད།
tà~yas zès ~ dúg~gĭ dǎg-xĭŋ~ red
tà-yas: without end
zès-dúg-gĭ: of beauty
dǎg-xĭŋ red: is a pure dimension

ཡུལ་ ~ འདི་ ~ཡི་ པང་པ་~ རུ།
yul ~ dì ~yi baŋ-ba~ ru
yul dì-yi: of this country
baŋ-ba-ru: is usually lap, in the dimension of or in the lap

ཚེ་~སོག་ རང་~ དབང་གིས་ འཚོ་ ~ ཞིང་ ~ གཞེས།
ce~sòg raŋ~wáŋ-gĭs cò ~ xĭŋ ~ xés
ce-sòg: the life 
raŋ-wáŋ-gĭs: free 
cò-xĭŋ: to live 
xés: life continues

བྱམས་~བརེའི་ ~ འོད་ ~ སྣང་།
jyǎm~ze~i hǒd ~ nàŋ
jyǎm-ze-i: of compassion or kindness 
hǒd-nàŋ: the vision of light

ཀུན་~ན་ འཕོ་ཞིང་~རང་~ དྲོད་ ~ ཀིས་ ~ བསྐངས།
gun~na qyò-xĭŋ~raŋ~ drǒd ~ gyis ~ gyaŋ
gun-na: everywhere
qyò-xĭŋ: shows or manifests 
raŋ-drǒd-gyis: one’s own warmth
gyaŋ: continues to live – with their own warmth, like a mother with her children

སྐེ་~འགོ་ཀུན་~གི་ ཕྱྭ་~གཡང་།
gye~drò gun~gyĭ qya ~ yáŋ
gye-drò gun-gyĭ: of all beings 
qya-yáŋ: the fortune

སོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁོད།
mòn~jùg~gĭ lú ~ xás ~ trod
mòn: intention
jùg: application
gĭ: of
lú-xás: songs and dances trod: in this dimension

ཕག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~ དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས།
qyag~na nàm~bai ~ drĭ~med ka~dag
qyag-na: in the hand
nàm-bai: what is carried, held
drĭ-med ka-dag: a pure ka-dag, literally ‘stainless’

ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར།
xĭ~déi pug~ron gar~bor gyǔr
xĭ-déi pug-ron: the dove of peace
gar-bor: white
gyǔr: becomes
That is: the 'ka-dag' held in the hands becomes the figure of a white dove, the messenger of peace.

འཛམ་~གིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རེར།
zàm~líŋ dúm~boi yaŋ ~ zer
zàm-líŋ: world
dúm-boi: globe
yaŋ-zer: top of this world

ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རེར་ འགེངས་ ~ ནས།
dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas
being on the top of the world, of the globe
Then they pronounce an invocation of good wishes.

བཀྲ་~ཤིས་ སོན་~ལམ ~ ། འཛམ་~གིང་ ཞི་~བདེ་།
dra~xis mòn~lam ~ zàm~líŋ xĭ~dé
dra-xis mòn-lam: invocation of good wishes 
zàm-líŋ xĭ-dé: world peace

འགོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐིད་ ཤོག
drò~gun dé~gyid xog
drò-gun: all beings
dé-gyid: happiness
xog: is an invocation: ‘may it be so’.
འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ།
zàm-líŋ xĭ-dé
World Peace

                                མཐོ་སྒང་བུ་མོའི་ཚན་སྡེབ།

                                    tò-gaŋ bŭ-moi can-déb 

                                    The girls of the highlands

ང་~ཡི་ ~ ཕ་ ~ ཡུལ།

ŋa~yi ~   pa ~ yul,

My country,

    རྔམ་ཞིང་ ~ བརྗིད་ ~པའི་ ཁ་ ~  བ་ ཅན་གྱི་~  ལྗོངས ~ །

    ŋám-xĭŋ ~ jíd~bai   ka ~ va    jan-gyĭ~    jóŋ ~ ,

    The awesome and majestic Land of Snow,

        གནས་ ~  མཆོག་ དེ་ ~  ནི་

        nás  ~  qòg    dě ~  ni,

        This supreme sacred place,

            མཐའ་~ཡས་ མཛེས་ ~  སྡུག་~གི་ དག་ཞིང་~རེད ~ །

            tà~yas   zès  ~  dúg~gĭ dăg-xĭŋ~ red ~ .

            Is a pure land of infinite beauty.

ཡུལ་ ~ འདི་ ~ཡི་ པང་པ་~   རུ།

yul ~ dì ~yi   baŋ-ba~   ru

In the lap of this country

    ཚེ་~སྲོག་ རང་~ དབང་གིས་ འཚོ་ ~ ཞིང་ ~   གཞེས ~ །

    ce~sòg    raŋ~wáŋ-gĭs    cò ~ xĭŋ ~  xés ~ .

    Life continues in freedom.

བྱམས་~བརྩེའི་~འོད་ ~  སྣང་།

jyăm~ze~i hŏd  ~ nàŋ

The light of love and kindness

    ཀུན་~ན་ འཕྱོ་ཞིང་~རང་~  དྲོད་ ~  ཀྱིས་ ~ བསྐྱངས ~ །

    gun~na qyò-xĭŋ~raŋ~  drŏd  ~ gyis ~ gyaŋ ~  .

    Radiates everywhere, sustaining everything with its heat.

        སྐྱེ་~འགྲོ་ ཀུན་~གྱི་ ཕྱྭ་ ~ གཡང་ །

        gye~drò   gun~gyĭ   qya  ~ yáŋ  ,

        Wishing fortune and prosperity for all beings,

            སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁྲོད ~ །

            mòn~jùg~gĭ   lú ~ xás ~  trod ~  .

            We perform these songs and these dances.

    ཕྱག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~  དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས ~ །

    qyag~na    nàm~bai  ~  drĭ~med   ka~dag ~ 

    The white immaculate khatag held in our hands

        ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར ~ །

        xĭ~déi   pug~ron   gar~bor   gyŭr ~ .

        Becomes the white dove of peace.

    འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རྩེར ~ །

    zàm~líŋ   dúm~boi    yaŋ  ~ zer ~ ,

    Standing on the summit of the globe,

        ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རྩེར་ འགྲེངས་ ~ ནས ~ །

        dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas ~ ,

        On the top of our round world,

        བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~  ། འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ་ ~  །

        dra~xis    mòn~lam ~ ,   zàm~líŋ    xĭ~dé ~  ,

        We make a prayer of auspiciousness: may there be peace and happiness throughout the world,

                                        འགྲོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐྱིད་ ཤོག ~

                                                drò~gun dé~gyid xog ~  !

                                                    May all beings be happy!

ང་~ཡི་ ~ ཕ་ ~ ཡུལ།

ŋa~yi ~   pa ~ yul,

My country,

    རྔམ་ཞིང་ ~ བརྗིད་~པའི་ ཁ་ ~  བ་ ཅན་གྱི་~  ལྗོངས ~ །

    ŋám-xĭŋ ~ jíd~bai   ka ~ va    jan-gyĭ~    jóŋ ~ ,

    The awesome and majestic Land of Snow,

        གནས་ ~  མཆོག་ དེ་ ~  ནི་

        nás  ~  qòg    dě ~  ni,

        This supreme sacred place,

            མཐའ་~ཡས་ མཛེས་ ~  སྡུག་~གི་ དག་ཞིང་~རེད ~ །

            tà~yas   zès  ~  dúg~gĭ  dăg-xĭŋ~ red ~ .

            Is a pure land of infinite beauty.

ཡུལ་ ~ འདི་ ~ཡི་ པང་པ་~   རུ།

yul ~ dì ~yi   baŋ-ba~   ru

In the lap of this country

    ཚེ་~སྲོག་ རང་~ དབང་གིས་ འཚོ་ ~ ཞིང་ ~   གཞེས ~ །

    ce~sòg    raŋ~wáŋ-gĭs    cò ~ xĭŋ ~  xés ~ .

    Life continues in freedom.

བྱམས་~བརྩེའི་ ~  འོད་ ~  སྣང་།

jyăm~ze~i hŏd  ~ nàŋ

The light of love and kindness

    ཀུན་~ན་ འཕྱོ་ཞིང་~རང་~  དྲོད་ ~  ཀྱིས་ ~ བསྐྱངས ~ །

    gun~na qyò-xĭŋ~raŋ~  drŏd  ~ gyis ~ gyaŋ ~  .

    Radiates everywhere, sustaining everything with its heat.

        སྐྱེ་~འགྲོ་ ཀུན་~གྱི་ ཕྱྭ་ ~ གཡང་ །

        gye~drò   gun~gyĭ   qya  ~ yáŋ  ,

        Wishing fortune and prosperity for all beings,

            སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁྲོད ~ །

           mòn~jùg~gĭ   lú ~ xás ~  trod ~  .

            We perform these songs and these dances.

    ཕྱག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~  དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས ~ །

    qyag~na    nàm~bai  ~  drĭ~med   ka~dag ~ 

    The white immaculate khatag held in our hands

        ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར ~ །

        xĭ~déi   pug~ron   gar~bor   gyŭr ~ .

        Becomes the white dove of peace.

    འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རྩེར ~ །

    zàm~líŋ   dúm~boi    yaŋ  ~ zer ~ ,

    Standing on the summit of the globe,

        ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རྩེར་ འགྲེངས་ ~ ནས ~ །

        dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas ~ ,

        On the top of our round world,

        བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~  ། འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ་ ~  །

        dra~xis    mòn~lam ~ ,   zàm~líŋ    xĭ~dé ~  ,

        We make a prayer of auspiciousness: may there be peace and happiness throughout the world,

                                        འགྲོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐྱིད་ ཤོག ~

                                                drò~gun dé~gyid xog ~  !

                                                May all beings be happy!

        མཛེས་~ སྡུག་གི་ དག་~ཞིང་ ཡང་།

        zès~dúg-gĭ dăg~xĭŋ yaŋ.

        It is a pure land of beauty.

        སྨོན་~ འཇུག་གི་ གླུ་~གཞས་ ཁྲོད།

        mòn~jùg-gĭ   lú~xás   trod,

        Among songs and dances,

    འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་པོའི་~ ཡང་~ རྩེར།

    zàm~líŋ   dúm-boi~   yaŋ ~zer,

    Standing on the summit of the globe,

        ཟླུམ་པོའི་~ ཡང་~ རྩེར་ འགྲེངས་~ནས།

        dúm-boi~   yaŋ~zer   drèŋ~nas,

    On the top of our round world,

        སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་~གཞས་ ཁྲོད།

        mòn~jùg-gĭ   lú~xás   trod,

        Among songs and dances,

    ཟླུམ་པོའི་~ ཡང་~ རྩེར་ འགྲེངས་~ནས།

    dúm-boi~   yaŋ~zer   drèŋ~nas,

    Standing on the summit of the globe,

        བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~ །

        dra~xis    mòn~lam ~ :

        We make a prayer of auspiciousness:

            འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ ~ །

            zàm~líŋ    xĭ~dé ~ ,

            May there be peace and happiness throughout the world,

                འགྲོ་~ཀུན་ བདེ~སྐྱིད་ ཤོག ~

                drò~gun dé~gyid xog ~  !

                May all beings be happy!

        སྐྱེ་~འགྲོ་ ཀུན་~གྱི་ ཕྱྭ་ ~ གཡང་ །

        gye~drò   gun~gyĭ   qya  ~ yáŋ  ,

        Wishing fortune and prosperity for all beings,

            སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁྲོད ~ །

            mòn~jùg~gĭ   lú ~ xás ~  trod ~  .

            We perform these songs and these dances.

        ཕྱག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~  དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས ~ །

        qyag~na    nàm~bai  ~  drĭ~med   ka~dag ~ 

        The white immaculate khatag held in our hands

            ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར ~ །

            xĭ~déi   pug~ron   gar~bor   gyŭr ~ .

            Becomes the white dove of peace.

        འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རྩེར ~ །

        zàm~líŋ   dúm~boi    yaŋ  ~ zer ~ ,

        Standing on the summit of the globe,

            ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རྩེར་ འགྲེངས་ ~ ནས ~ །

            dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas ~ ,

            On the top of our round world,

            བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~  ། འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ་ ~  །

            dra~xis    mòn~lam ~ ,   zàm~líŋ    xĭ~dé ~  

            We make a prayer of auspiciousness: may there be peace

                                                འགྲོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐྱིད་ ཤོག ~

                                                        drò~gun dé~gyid xog ~  !

                                                        And happiness throughout the world!

                                                            བདེ་ ~སྐྱིད་ ཤོག  ~  །

                                                                        dé ~gyid   xog  ~ !

                                                                        May all beings be happy!