Dzamling Zhide

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ།

World Peace

Thogang Bumoi Tsendeb

མཐོ་སྒང་བུ་མོའི་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ།
zàm-líŋ xĭ-dé
World Peace

                                མཐོ་སྒང་བུ་མོའི་ཚན་སྡེབ།

                                    tò-gaŋ bŭ-moi can-déb 

                                    The girls of the highlands

ང་~ཡི་ ~ ཕ་ ~ ཡུལ།

ŋa~yi ~   pa ~ yul,

My country,

    རྔམ་ཞིང་ ~ བརྗིད་ ~པའི་ ཁ་ ~  བ་ ཅན་གྱི་~  ལྗོངས ~ །

    ŋám-xĭŋ ~ jíd~bai   ka ~ va    jan-gyĭ~    jóŋ ~ ,

    The awesome and majestic Land of Snow,

        གནས་ ~  མཆོག་ དེ་ ~  ནི་

        nás  ~  qòg    dě ~  ni,

        This supreme sacred place,

            མཐའ་~ཡས་ མཛེས་ ~  སྡུག་~གི་ དག་ཞིང་~རེད ~ །

            tà~yas   zès  ~  dúg~gĭ dăg-xĭŋ~ red ~ .

            Is a pure land of infinite beauty.

ཡུལ་ ~ འདི་ ~ཡི་ པང་པ་~   རུ།

yul ~ dì ~yi   baŋ-ba~   ru

In the lap of this country

    ཚེ་~སྲོག་ རང་~ དབང་གིས་ འཚོ་ ~ ཞིང་ ~   གཞེས ~ །

    ce~sòg    raŋ~wáŋ-gĭs    cò ~ xĭŋ ~  xés ~ .

    Life continues in freedom.

བྱམས་~བརྩེའི་~འོད་ ~  སྣང་།

jyăm~ze~i hŏd  ~ nàŋ

The light of love and kindness

    ཀུན་~ན་ འཕྱོ་ཞིང་~རང་~  དྲོད་ ~  ཀྱིས་ ~ བསྐྱངས ~ །

    gun~na qyò-xĭŋ~raŋ~  drŏd  ~ gyis ~ gyaŋ ~  .

    Radiates everywhere, sustaining everything with its heat.

        སྐྱེ་~འགྲོ་ ཀུན་~གྱི་ ཕྱྭ་ ~ གཡང་ །

        gye~drò   gun~gyĭ   qya  ~ yáŋ  ,

        Wishing fortune and prosperity for all beings,

            སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁྲོད ~ །

            mòn~jùg~gĭ   lú ~ xás ~  trod ~  .

            We perform these songs and these dances.

    ཕྱག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~  དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས ~ །

    qyag~na    nàm~bai  ~  drĭ~med   ka~dag ~ 

    The white immaculate khatag held in our hands

        ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར ~ །

        xĭ~déi   pug~ron   gar~bor   gyŭr ~ .

        Becomes the white dove of peace.

    འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རྩེར ~ །

    zàm~líŋ   dúm~boi    yaŋ  ~ zer ~ ,

    Standing on the summit of the globe,

        ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རྩེར་ འགྲེངས་ ~ ནས ~ །

        dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas ~ ,

        On the top of our round world,

        བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~  ། འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ་ ~  །

        dra~xis    mòn~lam ~ ,   zàm~líŋ    xĭ~dé ~  ,

        We make a prayer of auspiciousness: may there be peace and happiness throughout the world,

                                        འགྲོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐྱིད་ ཤོག ~

                                                drò~gun dé~gyid xog ~  !

                                                    May all beings be happy!

ང་~ཡི་ ~ ཕ་ ~ ཡུལ།

ŋa~yi ~   pa ~ yul,

My country,

    རྔམ་ཞིང་ ~ བརྗིད་~པའི་ ཁ་ ~  བ་ ཅན་གྱི་~  ལྗོངས ~ །

    ŋám-xĭŋ ~ jíd~bai   ka ~ va    jan-gyĭ~    jóŋ ~ ,

    The awesome and majestic Land of Snow,

        གནས་ ~  མཆོག་ དེ་ ~  ནི་

        nás  ~  qòg    dě ~  ni,

        This supreme sacred place,

            མཐའ་~ཡས་ མཛེས་ ~  སྡུག་~གི་ དག་ཞིང་~རེད ~ །

            tà~yas   zès  ~  dúg~gĭ  dăg-xĭŋ~ red ~ .

            Is a pure land of infinite beauty.

ཡུལ་ ~ འདི་ ~ཡི་ པང་པ་~   རུ།

yul ~ dì ~yi   baŋ-ba~   ru

In the lap of this country

    ཚེ་~སྲོག་ རང་~ དབང་གིས་ འཚོ་ ~ ཞིང་ ~   གཞེས ~ །

    ce~sòg    raŋ~wáŋ-gĭs    cò ~ xĭŋ ~  xés ~ .

    Life continues in freedom.

བྱམས་~བརྩེའི་ ~  འོད་ ~  སྣང་།

jyăm~ze~i hŏd  ~ nàŋ

The light of love and kindness

    ཀུན་~ན་ འཕྱོ་ཞིང་~རང་~  དྲོད་ ~  ཀྱིས་ ~ བསྐྱངས ~ །

    gun~na qyò-xĭŋ~raŋ~  drŏd  ~ gyis ~ gyaŋ ~  .

    Radiates everywhere, sustaining everything with its heat.

        སྐྱེ་~འགྲོ་ ཀུན་~གྱི་ ཕྱྭ་ ~ གཡང་ །

        gye~drò   gun~gyĭ   qya  ~ yáŋ  ,

        Wishing fortune and prosperity for all beings,

            སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁྲོད ~ །

           mòn~jùg~gĭ   lú ~ xás ~  trod ~  .

            We perform these songs and these dances.

    ཕྱག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~  དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས ~ །

    qyag~na    nàm~bai  ~  drĭ~med   ka~dag ~ 

    The white immaculate khatag held in our hands

        ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར ~ །

        xĭ~déi   pug~ron   gar~bor   gyŭr ~ .

        Becomes the white dove of peace.

    འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རྩེར ~ །

    zàm~líŋ   dúm~boi    yaŋ  ~ zer ~ ,

    Standing on the summit of the globe,

        ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རྩེར་ འགྲེངས་ ~ ནས ~ །

        dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas ~ ,

        On the top of our round world,

        བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~  ། འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ་ ~  །

        dra~xis    mòn~lam ~ ,   zàm~líŋ    xĭ~dé ~  ,

        We make a prayer of auspiciousness: may there be peace and happiness throughout the world,

                                        འགྲོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐྱིད་ ཤོག ~

                                                drò~gun dé~gyid xog ~  !

                                                May all beings be happy!

        མཛེས་~ སྡུག་གི་ དག་~ཞིང་ ཡང་།

        zès~dúg-gĭ dăg~xĭŋ yaŋ.

        It is a pure land of beauty.

        སྨོན་~ འཇུག་གི་ གླུ་~གཞས་ ཁྲོད།

        mòn~jùg-gĭ   lú~xás   trod,

        Among songs and dances,

    འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་པོའི་~ ཡང་~ རྩེར།

    zàm~líŋ   dúm-boi~   yaŋ ~zer,

    Standing on the summit of the globe,

        ཟླུམ་པོའི་~ ཡང་~ རྩེར་ འགྲེངས་~ནས།

        dúm-boi~   yaŋ~zer   drèŋ~nas,

    On the top of our round world,

        སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་~གཞས་ ཁྲོད།

        mòn~jùg-gĭ   lú~xás   trod,

        Among songs and dances,

    ཟླུམ་པོའི་~ ཡང་~ རྩེར་ འགྲེངས་~ནས།

    dúm-boi~   yaŋ~zer   drèŋ~nas,

    Standing on the summit of the globe,

        བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~ །

        dra~xis    mòn~lam ~ :

        We make a prayer of auspiciousness:

            འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ ~ །

            zàm~líŋ    xĭ~dé ~ ,

            May there be peace and happiness throughout the world,

                འགྲོ་~ཀུན་ བདེ~སྐྱིད་ ཤོག ~

                drò~gun dé~gyid xog ~  !

                May all beings be happy!

        སྐྱེ་~འགྲོ་ ཀུན་~གྱི་ ཕྱྭ་ ~ གཡང་ །

        gye~drò   gun~gyĭ   qya  ~ yáŋ  ,

        Wishing fortune and prosperity for all beings,

            སྨོན་~འཇུག་~གི་ གླུ་ ~ གཞས་ ~ ཁྲོད ~ །

            mòn~jùg~gĭ   lú ~ xás ~  trod ~  .

            We perform these songs and these dances.

        ཕྱག་~ན་ བསྣམས་~པའི་ ~  དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས ~ །

        qyag~na    nàm~bai  ~  drĭ~med   ka~dag ~ 

        The white immaculate khatag held in our hands

            ཞི་~བདེའི་ ཕུག་~རོན་ དཀར་~པོར་ གྱུར ~ །

            xĭ~déi   pug~ron   gar~bor   gyŭr ~ .

            Becomes the white dove of peace.

        འཛམ་~གླིང་ ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་ ~ རྩེར ~ །

        zàm~líŋ   dúm~boi    yaŋ  ~ zer ~ ,

        Standing on the summit of the globe,

            ཟླུམ་~པོའི་ ཡང་~རྩེར་ འགྲེངས་ ~ ནས ~ །

            dúm~boi yaŋ~zer drèŋ ~ nas ~ ,

            On the top of our round world,

            བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ ~  ། འཛམ་~གླིང་ ཞི་~བདེ་ ~  །

            dra~xis    mòn~lam ~ ,   zàm~líŋ    xĭ~dé ~  

            We make a prayer of auspiciousness: may there be peace

                                                འགྲོ་~ཀུན་ བདེ་~སྐྱིད་ ཤོག ~

                                                        drò~gun dé~gyid xog ~  !

                                                        And happiness throughout the world!

                                                            བདེ་ ~སྐྱིད་ ཤོག  ~  །

                                                                        dé ~gyid   xog  ~ !

                                                                        May all beings be happy!