Dzepai Milam

མཛེས་པའི་རྨི་ལམ།

Beautiful Dream

Rinchen Dorje

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

མཛེས་པའི་རྨི་ལམ།
zès-bai mí-lam
A Beautiful Dream

                            རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

                                rin-qen dó-jé

དགུང་~ ཉི་~མའི་ ཐུགས་~  བརྩེ་~    ཨ་~  ཕ་~   ཡིན~།

gúŋ~ ñi~mai   tug~  ze~    a~  pa~   yin~,

The benevolence of the sun in the sky is my father,

    དུང་~   ཟླ་~བའི་ འཛུམ་~ཞལ་ ཨ་~མ་ ཡིན~  །

    dŭŋ~   dá~vai    zùm~xăl a~ma    yin~  ,

    The smiling face of the conch-white moon is my mother,

        ང་~  བུ་~ཆུང་ ཐོ་~ རངས་~   སྐར་~ ཆེན་~  ཡིན~།

        ŋa~  bŭ~quŋ  to~  raŋ~   gar~  qen~  yin~ .

        I, their little son, am Venus the morning star.

            ཐོ་~རངས་ སྐར་~ཆེན་ ནམ་~མཁའི་

            to~raŋ gar~qen  nam~kài

                    རྒྱན་~ཆ་ ཡིན~   །

                    gyán~qa   yin~ .

            Venus, the morning star, is an ornament of the sky.

        ཨ་~ ཧ་~ ཨ་~ ཧ་~ ། ཐོ་~རངས་ སྐར་~   ཆེན~  །

        a~ ha~   a~ ha~,     to~  raŋ~    gar~     qen~  ,

        Venus, the morning star,

            ཨ་~ ཧ་~ ཨ་~ ཧ་~ ། ཐོ་~རངས་ སྐར་~   ཆེན~   །

            a~ ha~   a~ ha~,     to~  raŋ~    gar~     qen~  ,

            Venus, the morning star,

            ཐོ་~རངས་ སྐར་~ཆེན་ ནམ་~མཁའི་ རྒྱན་~ཆ་

            to~raŋ gar~qen  nam~kài  gyán~qa

                    རེ་~བའི་ མིག་~ཟུར་ ཡིན།

                    re~vai   mig~sŭr   yin,

            Venus, the morning star, ornament of the sky, is the focus of our hope,

                ཞི་~བདེའི་ རླུང་~རྟ་ ཡར་~ལ་ རྒྱས་~པའི་

                xĭ~déi   lúŋ~da   yar~la   gyás~bai

                    སྨོན་~ལམ་ ཡིན~   །

                    mòn~lam   yin~   .

                Our prayer of aspiration for increasing the fortune of peace.

གངས་~  དཀར་~པོའི་ ལྷག་~  བསམ་~  ཨ་~  ཕ་~  ཡིན~།

găŋ~  gar~boi   lhag~  sàm~  a~  pa~   yin~,

Good intention like a white snow mountain is my father,

    ཆུ་~   གཙང་~པོའི་ ངང་~རྒྱུད་ ཨ་~མ་ ཡིན~  །

    qu~   zaŋ~boi    ŋaŋ~gyúd    a~ma    yin~  ,

    Endurance like the Brahmaputra River is my mother,

        ང་~   བུ་~ཆུང་ སྐལ་~  བཟང་~  མེ་~  ཏོག་~  ཡིན~།

        ŋa~  bŭ~quŋ  gal~  sáŋ me~  dog~  yin~ ,

        I, their little son, am the flower of good fortune,

            སྐལ་~བཟང་ མེ་~ཏོག་ གངས་~རིའི་

            gal~sáŋ me~dog   găŋ~rii

                    རྒྱན་~ཆ་ ཡིན~   །

                    gyán~qa   yin~ .

            The flower of good fortune is an ornament of the snow mountain.

        ཨ་~ ཧ་~    ཨ་~ ཧ་~    །    སྐལ་~  བཟང་    མེ་~    ཏོག~

        a~ ha~   a~ ha~   gal~  sáŋ me~   dog ~,

        The flower of good fortune,

            ཨ་~ ཧ་~    ཨ་~ ཧ་~    །    སྐལ་~  བཟང་    མེ་~    ཏོག~

            a~ ha~   a~ ha~   gal~  sáŋ me~   dog ~,

           The flower of good fortune,

            སྐལ་~བཟང་ མེ་~ཏོག་ གངས་~རིའི་ རྒྱན་~ཆ་

            gal~san me~dog   găŋ~rii   gyán~qa

                    རེ་~བའི་ མིག་~ཟུར་ ཡིན།

                    re~vai   mig~sŭr   yin,

            The flower of good fortune, ornament of the snow mountain, is the focus of our hope,

                ཞི་~བདེའི་ རླུང་~རྟ་ ཡར་~ལ་ རྒྱས་~པའི་

                  xĭ~déi   lúŋ~da   yar~la   gyás~bai

                    སྨོན་~ལམ་ ཡིན~   །

                    mòn~lam   yin~   .

                Our prayer of aspiration for increasing the fortune of peace.

ལས་~  དཀར་~པོའི་ དེད་~  དཔོན་~  ཨ་~  ཕ་~  ཡིན~།

las~  gar~boi   děd~  bon~  a~  pa~   yin~,

The helmsman of positive actions is my father,

    ཁྱིམ་~    དྲོན་~མོའི་ སྒྲོན་~མེ་ ཨ་~མ་ ཡིན~   །

    kyim~   drŏn~moi   drón~me   a~ma   yin~  ,

    The light of the warmth of the home is my mother,

        ང་~   བུ་~ཆུང་ བསམ་~  པའི་~  དོན་~  འགྲུབ་~  ཡིན~།

        ŋa~  bŭ~quŋ  sàm~  bai~  dŏn~  drùb~ yin~.

        I, their little son, am the fulfillment of their wishes.

            བསམ་~པའི་ དོན་~འགྲུབ་ ཕ་~མའི་

            sàm~bai dŏn~drùb  pa~mai

                    རྒྱན་~ཆ་ ཡིན~   །

                    gyán~qa  yin~  .

            The fulfillment of wishes is an ornament of parents.

        ཨ་~ ཧ་~    ཨ་~ ཧ་~    །    བསམ་~  པའི་    དོན་~    འགྲུབ~ །

        a~ ha~   a~ha~,   sàm~  bai~   dŏn~    drùb~ ,

        The fulfillment of wishes,

            ཨ་~ ཧ་~    ཨ་~ ཧ་~    །    བསམ་~  པའི་    དོན་~    འགྲུབ~  །

            a~ ha~   a~ha~,   sàm~  bai~   dŏn~    drùb~ ,

            The fulfillment of wishes,

            བསམ་~པའི་ དོན་~འགྲུབ་ ཕ་~མའི་ རྒྱན་~ཆ་

            sàm~bai dŏn~drùb  pa~mai   gyán~qa

                    རེ་~བའི་ མིག་~ཟུར་ ཡིན།

                    re~vai   mig~sŭr   yin~,

            The fulfillment of wishes, ornament of parents is the focus of our hope.

                ཞི་~བདེའི་ རླུང་~རྟ་ ཡར་~ལ་ རྒྱས་~པའི་

                xĭ~déi   lúŋ~da   yar~la   gyás~bai

                    སྨོན་~ལམ་ ཡིན~   །

                    mòn~lam   yin~   .

                Our prayer of aspiration for increasing the fortune of peace.

        ཨ་~ ཧ་~    ཨ་~ ཧ་~    །    བསམ་~  པའི་    དོན་~    འགྲུབ~ །

        a~ha~   a~ha~,   sàm  ~bai dŏn~    drùb~ ,

        The fulfillment of wishes,

            ཨ་~ ཧ་~    ཨ་~ ཧ་~    །    བསམ་~  པའི་    དོན་~    འགྲུབ~  །

            a~ha~   a~ha~,   sàm  ~bai dŏn~    drùb~ ,

            The fulfillment of wishes,

            བསམ་~པའི་ དོན་~འགྲུབ་ ཕ་~མའི་ རྒྱན་~ཆ

            sàm~bai dŏn~drùb  pa~mai   gyán~qa

            The fulfillment of wishes, ornament of parents

                རེ་~བའི་ མིག་~ཟུར་

                re~vai   mig~sŭr.

                Is the focus of our hope.

                    མཛེས་~  པའི་~ ~ སྨོན་ལམ་~ ཡིན~    །

                    zès~  bai~ ~  mòn-lam~  yin~ .

                    Our prayer of aspiration of beauty.