Dzompo  Zhey

འཛོམས་པོ་གཞས་ལ་བཀུགས་ཡོད།

Invoking a Song of Reunion

Group

Autoplay

འཛོམས་པོ་གཞས་ལ་བཀུགས་ཡོད།
zòm-bo xás-la gug-yod
Invoking a Song of Reunion

    འདུས་པ།

    dùs-ba

བཀྲ་~ཤིས་   རྟགས་~བརྒྱད་   རི་~མོ འོ~~~~~

dra~xis   dag~gyád   ri~mo ǒ~~~~~ 

The forms of the eight auspicious signs

    སྒང་~ པ་~   བོད་~ལ་   འཛོམས་~ཡོད།

    gáŋ~ ba~   bǒd~la   zòm~yod.

    Are all present in Tibet.

རྟགས་~བརྒྱད་   རི་~མོ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ~~~~

dag~gyád   ri~mo   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

In the song we invoke

    འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

    zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

    The eight auspicious signs to unite.

        རྟགས་~བརྒྱད་   རི་~མོ་   འཛོམས་~ འམ  པའི~འི

        dag~gyád   ri~mo   zòm~ǎm  bai~i

        In the song we invoke

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

            The eight auspicious signs to unite.

    བསྭོ་~འོ ཡ་~ལ་ བསྭོ~~~~~།   འཛོམས་~པ་  ཡག་~མོ་   ལ~ཡེ~~~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~~~~~    zòm~ba   yag~mo   la~ye~~~~.

    How beautiful it is to come together!

        རྟགས་~  བརྒྱད་~ རི་~མོ་  འཛོམས་~པའི།

        dag~gyád    ri~mo   zòm~ǎm  bai~i

        We invoke a song of reunion,

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

            That the eight auspicious signs have united.

                འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

                zòm~bo   xas~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

                That the eight auspicious signs have united.

མཐུན་~པ་  སྤུན་~བཞིའི་  ཕྱྭ་~གཡང་ འང~~~~~

tùn~ba   bun~xíi   qya~yáŋ ǎŋ~~~~~ 

The fortune and glory of the four concordant companions

    ཁ་~ བ་~   ཅན་~ལ་   འཛོམས་~ཡོད།

    ka~ va~  jan~la   zòm~yod~.

    Are all present in the Land of Snow.

ཞི་~བདེའི་   གཡང་~ལ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ~~~~

xĭ~déi   yáŋ~la   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

In the song we invoke

    འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

    zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

    The glory of peace and happiness to be present.

        ཞི་~བདེའི་   གཡང་~ལ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ~~~~

        xĭ~déi   yáŋ ~la   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

        In the song we invoke

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

            The glory of peace and happiness to be present.

    བསྭོ་~འོ ཡ་~ལ་ བསྭོ~~~~~།   འཛོམས་~པ་  ཡག་~མོ་   ལ~ཡེ~~~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~~~~~    zòm~ba  yag~mo   la~ye~~~~.

    How beautiful it is to come together!

        ཞི་~བདེའི་   གཡང་~ལ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ~~~~

        xĭ~déi   yáŋ ~la   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

        In the song we invoke

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

            The glory of peace and happiness to be present.

                འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

                zòm~bo   xas~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

                The glory of peace and happiness to be present.

ཚེ་~རིང་   རྣམ་~དྲུག་   རི་~མོ་ འོ~~~~~

ce~riŋ   nám~drug   ri~mo ǒ~ ~~~ 

The six symbols of long life

    ཚེ་~ གཡང་~   བོད་~ལ་   འཁོར་~ཡོད།

    ce~ yáŋ~   bǒd~la   kòr~yod.

    Surround Tibet, the land of prosperous life.

ཚེ་~ཡི་   དར་~ཐག་   རིང་~འིང  བའི~ཡེ~~~~

ce~yi   dǎr~tag   riŋ~ĭŋ  vai~ye~~~~ 

In the song we invoke

    འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

    zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

    The silk scarf of long life to be long.

        ཚེ་~ཡི་   དར་~ཐག་   རིང་~འིང  བའི~ཡེ~~~~

        ce~yi   dǎr~tag   riŋ~ĭŋ  vai~ye~~~~ 

        In the song we invoke

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

            The silk scarf of long life to be long.

    བསྭོ་~འོ ཡ་~ལ་ བསྭོ~~~~~།   འཛོམས་~པ་  ཡག་~མོ་   ལ~ཡེ~~~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~~~~~    zòm~ba  yag~mo   la~ye~~~~.

    How beautiful coming together is!

        ཚེ་~ཡི་   དར་~ཐག་   རིང་~འིང  བའི~ཡེ~~~~

        ce~yi   dǎr~tag   riŋ~ĭŋ  vai~ye~~~~ 

        In the song we invoke

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

            The silk scarf of long life to be long.

                འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

                zòm~bo   xas~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

                The silk scarf of long life to be long.

རྟེན་~འབྲེལ་   གཡང་~གི་   རུ་~མ་ འ~~~~~

den~drèl   yáŋ~gĭ   ru~ma ǎ~~~~~ 

The yeast of favorable circumstances

    བསིལ་~ ལྗོངས་~   རྒྱན་~དུ་   འཛོམས་~ཡོད།

    sìl~ jóŋ~   gyán~dǔ   zòm~yod~.

    Is abundant as an ornament of the cold Land of Tibet.

རྟེན་~འབྲེལ་   རི་~མོ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ~~~~

den~drèl   ri~mo   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

We invoke a song in which the forms

    འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

    zòm~po   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

    Of favorable circumstances are all gathered.

        རྟེན་~འབྲེལ་   རི་~མོ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ~~~~

        den~drèl   ri~mo   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

        We invoke a song in which the forms

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

            Of favorable circumstances are all gathered.

    བསྭོ་~འོ ཡ་~ལ་ བསྭོ~~~~~།   འཛོམས་~པ་  ཡག་~མོ་   ལ~ཡེ~~~~

     sò~ǒ  ya~la  sò~~~~~    zòm~ba  yag~mo   la~ye~~~~.

     How beautiful coming together is!

        རྟེན་~འབྲེལ་   རི་~མོ་   འཛོམས་~འམ  པའི~ཡེ ~~~~

        den~drèl   ri~mo   zòm~ǎm  bai~ye~~~~ 

         We invoke a song in which the forms

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

            zòm་~po   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

            Of favorable circumstances are all gathered.

                འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

                zòm~bo   xas~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

                Of favorable circumstances are all gathered.

ཚེ་~བསོད་   རླུང་~རྟའི་   ཕྱྭ་~གཡང་ འང~~~~~

ce~sòd   lúŋ~dai   qya~yáŋ ǎŋ~~~~~  

The fortune and glory of longevity and merits

    ཁ་~ བ་~   ཅན་~ལ་   འཛོམས་~ཡོད།

    ka~ va~  jan~la   zòm~yod.

    Are abundant in the Land of Snow.

རླུང་~རྟའི་   སྙན་~པ་   འཕུར་~འུ  བའི~ཡེ~~~~

lúŋ~dai   ñàn~ba   pùr~ǔ  vai~ye~~~~ 

We invoke a song

    འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

    zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

    In which the melody of fortune flutters.

        རླུང་~རྟའི་   སྙན་~པ་   འཕུར་~འུ  བའི~ཡེ~~~~

        lúŋ~dai   nan~ba   pùr~ǔ  vai~ye~~~~ 

        We invoke a song

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

            In which the melody of fortune flutters.

    བསྭོ་~འོ ཡ་~ལ་ བསྭོ~~~~~།   འཛོམས་~པ་  ཡག་~མོ་   ལ~ཡེ~~~~

    sò~ǒ ya~la  sò~~~~~    zòm~ba  yag~mo   la~ye~~~~.

    How beautiful coming together is!

        རླུང་~རྟའི་   སྙན་~པ་   འཕུར་~འུ  བའི~ཡེ~~~~

        lúŋ~dai   ñàn~ba   pùr~ǔ  vai~ye~~~~ 

        We invoke a song

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

            In which the melody of fortune flutters.

                འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

                zòm~bo   xas~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

                In which the melody of fortune flutters.

     བསྭོ་~འོ ཡ་~ལ་ བསྭོ~~~~~།   འཛོམས་~པ་  ཡག་~མོ་   ལ~ཡེ~~~~

    sò~ǒ ya~la  sò~~~~~   zòm~ba  yag~mo   la~ye~~~~.

    How beautiful coming together is!

        རླུང་~རྟའི་   སྙན་~པ་   འཕུར་~འུ  བའི~ཡེ~~~~

        lúŋ~dai   ñàn ~ba   pùr~ǔ  vai~ye~~~~,

        We invoke a song

            འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  ཡོད~འོད

            zòm~bo   xás~la   gug~ǔg  yod~ǒd.

            In which the melody of fortune flutters.

                འཛོམས་~པོ་   གཞས་~ལ་   བཀུགས་~འུག  འུག~འུག   ཡོད~འོད~~~~

                zòm~bo   xas~la   gug~ǔg  ǔg~ǔg   yod~ǒd~~.

                In which the melody of fortune flutters.