Ema Jiklen

ཨེ་མ་གཅིག་ལེན། ༼ལྷ་སའི་སྐོར་བྲོ།༽

Chodak

ཆོས་གྲགས།

Autoplay

ཨེ་མ་གཅིག་ལེན།
e-ma jig-len
Sing a Song of Joy

༼ལྷ་སའི་སྐོར་བྲོ། ༽
(lha-sai gor-dro)
(Circle Dance of Lhasa)

        གཞས་པ་    ཆོས་གྲགས།

        qos-drǎg

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

སྒོར་~  སྒོར་~  གསར་~  ཚེས་~ ཟླ་~གཞོན་  ཉམས་~འགྱུར་  ཅན~།

gór~  gór~  sàr~  ces~ dá~xón  ñam~gyùr  jan~,

I wonder, whether the new moon with the youthful elegance,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཚངས་~ འང~པའི་   ཐུགས་~སྲས་       ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

    caŋ~ ǎŋ~bai   tug~sàs       e~yin   ñàm~ǎm.

    Is the spiritual son of Brama.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        ཚངས་~ འང~པའི་   ཐུགས་~སྲས་       ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

        caŋ~ ǎŋ~bai   tug~sàs       e~yin   ñàm~ǎm.

        I wonder whether is the spiritual son of Brama.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

མཐའ་~  ནས་~  འཁྱིལ་~  འཁྱིལ་~ འཇའ་~རས་  ཡིད་~འོང་  ཅན~འན

tà~  nas~  kyìl~  kyìl~ jà~ras  yid~hǒŋ  jan~ǎn,

I wonder, whether the attractive circle of rainbow manifesting from the border of the sky,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཁྱིམ་~ འིནལ་~  དུང་~བས་    ཨེ་~ཡིན་   ལེན~འེན

    kyim~ ĭnla~  dǔŋ~vas    e~yin   len~ěn.

    Is the affection to one’s home.

                                ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        ཁྱིམ་~ འིནལ་~  དུང་~བས་    ཨེ་~ཡིན་   ལེན~འེན

        kyim~ ĭnla~  dǔŋ~vas    e~yin   len~ěn.

        I wonder whether is the affection to one’s home.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

གནམ་~  མཐའི་~  སྐར་~  ཆེ་~ ཡིད་~འོང་  བཞིན་~བཟང་  ཞིག~འིག

nám~  tài~  gar~  qe~ yid~ǒŋ  xín~sáŋ  xĭg~ĭg,

I wonder, whether the brilliant big star, that borders the sky,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    དབང་~འངཞྭ་   ཅན་~པོ་    ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

    wáŋ~ǎŋxǎ   jan~bo    e~yin   ñàm~ǎm.

    Is a crown.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        དབང་~འངཞྭ་   ཅན་~པོ་    ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

        wáŋ~ǎŋxǎ   jan~bo    e~yin   ñàm~ǎm.

        I wonder whether is crown.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

ཆེམ་~  ཆེམ་~  འོད་~  ཀྱིས་~ དུང་~བའི་  སྟོང་~སྟོང་  འདི~འི

qem~  qem~  hǒd~  gyis~ dǔŋ~vai  doŋ~doŋ  dì~ĭ,

I wonder, whether the brilliant sparkling light,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    གདུང་~འུངབའི་   འཕྲེང་~སེམས་    ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

    dúŋ~ǔŋvai   trèŋ~sem   e~yin   ñàm~ǎm.

    Is one’s emotional bond towards the dear ones.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        གདུང་~འུངབའི་   འཕྲེང་~སེམས་    ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

        dúŋ~ǔŋvai   trèŋ~sem   e~yin   ñàm~ǎm.

        I wonder whether is one’s emotional bond towards the dear ones.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

རི་~  ཆུ་~   དཀར་~  དཀར་~ གངས་~ཀྱི་   ཅོད་~པན་   ཅན~ འེན~

ri~  qu~   gar~  gar~ gan~gyi   jod~ban   jan~ en~,

I wonder, whether the white water of the mountain, that possesses the diadem of the snow,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ĭg  len.

    དར་~ འ~ དཀར་~ལ་   ཨེ་~འེ  ཡིན་~འིན  སྙམ~འམ

    dǎr~ ǎ~  gar~la   e~ě    yin~ĭn  ñàm~ǎm.

    Is the white silk scarf.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        དར་~ འ~ དཀར་~ལ་   ཨེ་~འེ  ཡིན་~འིན  སྙམ~འམ

        dǎr~ ǎ~  gar~la   e~ě    yin~ĭn  ñàm~ǎm.

        I wonder whether is the white silk scarf.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

འདབ་~  མ་~   ལྷུང་~  ལྷུང་~ གངས་~ཆབ་   ཟེགས་~མ་   ཅན~ འེན~

dàb~  ma~  lhuŋ~ lhuŋ~ gǎŋ~qab  zeg~ma   jan~ ěn~,

I wonder, whether the drops of snow flakes, that melts in the flowing stream,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    འཆི་~ འི~མེད་   བདུད་~རྩི་       ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

    qì~ ĭ~med   dúd~zi       e~yin   ñàm~ǎm.

    Is the immortal nectar.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        འཆི་~ འི~མེད་   བདུད་~རྩི་       ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

        qì~ ĭ~med   dúd~zi       e~yin   ñàm~ǎm.

        I wonder whether is the immortal nectar.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

དམར་~  སེར་~  མཚམས་~  སྤྲིན་~ གསལ་~བའི་  རྩེགས་~མ་   ཅན~ འེན~

már~  ser~ càm~ drin~ sàl~vai  zeg~ma  jan~ ěn~,

I wonder, whether the clouds that turn orange one on top of the other one,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    བླ་~ འ~གོས་   ཅན་~པོ་       ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

    lá~ ǎ~gǒs   jan~bo      e~yin   ñàm~ǎm.

    Is the robe of a Lama.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        བླ་~ འ~གོས་   ཅན་~པོ་       ཨེ་~ཡིན་   སྙམ~འམ

        lá~ ǎ~gǒs   jan~bo      e~yin   ñàm~ǎm.

        I wonder whether is the robe of a Lama.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན~~~~

    e~ma   jig~ĭg  len~~~~

མུན་~  འཇོམས་~  རྣམ་~  དཀར་~ སྐྱ་~རེངས་  འོད་~ཆེན་   པོ~ འོ~

mun~  jòm~  nám~  gar~ gya~reŋ  hǒd~qen   bo~ ǒ~,

I wonder, whether the bright light of the white dawn, that subdues the darkness,

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

    ཉི་~ འི~འོད་   བསུ་~མ་       ཨེ་~ཡིན་   ལགས~འག

    ñi~ ĭ~hǒd   sù~ma       e~yin   lag~ǎg.

    Is the one that invites the sun’s rays.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.

        ཉི་~ འི~འོད་   བསུ་~མ་       ཨེ་~ཡིན་   ལགས~འག

        ñi~ ĭ~hǒd   sù~ma       e~yin   lag~ǎg.

        I wonder whether is the one that invites the sun’s rays.

                                    ཨེ་~མ་   གཅིག་~འིག  ལེན།

                            e~ma   jig~ig  len.