Ema Lha Gyallo

ཨེ་མ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ།

May the Positive Force Prevail!

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

ཨེ་མ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ།
e-ma lha gyál-lo!
Marvelous! May Positive Energy Prevail!

                    རྩོམ་བྲིས་པ་ བསྟན་པའི་སྐྱབས།  

                    གླུ་མ་ ལྷ་སྐྱིད།

                    lha-gyid

ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

Marvelous! May positive energy prevail!

    རྒྱ་~ འ་སྟག་ དམར་~ པོས་~ མཆུ་~ ལྡེར་~ ངོམས་~ འམ་སོང་།

    gyá ~~hă dag már~bos qù~dér ŋom  ~hăm soŋ.

    The ruddy male tiger shows his teeth and claws.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

དཔའ་~ བོ་~ རྩལ་~ འ་དྲུག་ འཛོམས་~ སོང~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

ba~vo   zal  ~hă drŭg   zòm soŋ  ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~.

Heroic, complete with every kind of strength and dexterity.

    རྩལ་~ འ~ འ་དྲུག་~ རི་~ མོ་~ མཛེས་~ འེས་སོང་།

    zal~~hă~hă drŭg~   ri  ~mo   zès~hĕs~~soŋ.

    With every kind of strength and dexterity, his stripes are beautiful.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

             མཆུ་~ ལྡེར་~ ངོམས་~ སོང་~།

            qù~dér ŋom~soŋ.

            He shows his teeth and claws.

                རྩལ་~ དྲུག་~ འཛོམས་~ སོང་~།

                zal~drŭg zòm~soŋ,

                Heroic, complete with every kind of strength and dexterity,

                    རི་~ མོ་~ མཛེས་~ སོང་~།

                    ri~mo   zès~soŋ:

                    His stripes are beautiful:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ།

    bŏd~mii  sàm-dŏn  lhun-gyĭs  drùb~!  drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized.

        མཆུ་~ ལྡེར་~ ངོམས་~ སོང་~།

        qù~dér ŋom~soŋ.

        He shows his teeth and claws.

            རྩལ་~ དྲུག་~ འཛོམས་~ སོང་~།

           zal~drŭg zòm~soŋ,

            Heroic, complete with every kind of strength and dexterity,

                རི་~ མོ་~ མཛེས་~ སོང་~།

                ri~mo   zès~soŋ:

                His stripes are beautiful:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ།

    bŏd mii sàm-dŏn lhun-gyĭs drùb~!   drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized.

ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

Marvelous! May positive energy prevail!

     གངས་~ འང་སེང་ དཀར་~ མོས་~ གད་~ རྒྱང་~ སྒྲོགས་~ འོག་སོང་།

    găŋ~ hăŋ ~seŋ gar~mos găd~gyáŋ dróg~~hŏg soŋ.

    The white snow lioness roars.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

སེང་~ ལ་~ གཡུ་~ འུ་རལ་ རྒྱས་~ སོང~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

seŋ~la   yú  ~hŭ ral   gyás  soŋ~~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~.

Her turquoise mane is luxuriant,

    གངས་~ འང་~ འང་ལ་~ གཟི་~ མདངས་~ ཆགས་~ འག་སོང་།

    găŋ~~hăŋ~hăŋ la~   sí  ~dàŋ qag~~hăg soŋ.

    Her majestic brilliance gleams on the snow.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

            གད་~ རྒྱང་~ སྒྲོགས་~ སོང་~།

            găd~gyáŋ   dróg~soŋ,

            She roars,

                གཡུ་~ རལ་~ ངོམས་~ སོང་~།

                yú~ral   ŋom~soŋ,

                She displays her turquoise mane,

                གཟི་~ མདངས་~ ཆགས་~ སོང་~ །

                    sí~dàŋ   qag~soŋ:

                    Her majestic brilliance gleams:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ།

    bŏd~mii  sàm-dŏn lhun-gyĭs  drùb~!drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized!

        གད་~ རྒྱང་~ སྒྲོགས་~ སོང་~།

        găd~gyáŋ   dróg~soŋ,

        She roars,

            གཡུ་~ རལ་~ ངོམས་~ སོང་~།

            yú~ral   ŋom~soŋ,

            She displays her turquoise mane,

                གཟི་~ མདངས་~ ཆགས་~ སོང་~ །

                sí~dàŋ   qag~soŋ:

                Her majestic brilliance gleams:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ།

    bŏd~mii  sàm-dŏn  lhun-gyĭs  drùb~!   drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized!

ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

Marvelous! May positive energy prevail!

    བྱ་~ འ་རྒྱལ་ ཁྱུང་~ གིས་~ གཤོག~ འགྱུར་~ ངོམས་~ འམ་སོང་།

    jya  ~~hă gyál kyuŋ~gĭs xòg~jyùr ŋom  ~~hăm soŋ,

    The garuda *, king of birds, displays himself in flight.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

གཤོག་~ རྩལ་~ དགུང་~ འུང་ལ་ ངོམས་~ སོང~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

xòg~zal   gúŋ ~~ŭŋ la   ŋom soŋ ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

He displays his ability to soar in the sky,

    དགུང་~ འུང་~ འུང་སྔོན་~ ཕ་~ མཐའ་~ བཅད་~ འད་སོང་།

    gúŋ ~ŭŋ~ŭŋ  ŋòn~    pa  ~tà jad ~hăd soŋ.

    He flies to the far edge of the blue sky.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

            གཤོག~ རྩལ་~ ངོམས་~ སོང་~།

             xòg~zal   ŋom~soŋ,

                He displays his ability to fly,

                གནམ་~ འཕང་~ བཅད་~ སོང་~།

                nám~pàŋ   jad~soŋ,

                                He flies to the far edge of the sky,

                    ཕྲིན་~ ལས་~ རྒྱས~ སོང་~།

                    trin~las   gyás~soŋ,

                He multiplies his beneficial actions:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ།

    bŏd~mii  sàm-dŏn  lhun-gyĭs drùb~!   drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized.

        གཤོག~ རྩལ་~ ངོམས་~ སོང་~།

        xòg~zal   ŋom~soŋ,

        He displays his ability to fly,

            གནམ་~ འཕང་~ བཅད་~ སོང་~།

            nám~pàŋ   jad~soŋ,

            He flies to the far edge of the sky,

                ཕྲིན་~ ལས་~ རྒྱས~ སོང་~།

                trin~las   gyás~soŋ,

                He multiplies his beneficial actions:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ།

    bŏd~mii  sàm-dŏn  lhun-gyĭs drùb~!   drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized.

ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

Marvelous! May positive energy prevail!

    གཡུ་~ འུ་འབྲུག་ སྔོན་~ མོ་~ ལྷང་~ ལྷང་~ ལྡིར་~ འི་བྱུང་།

    yú  ~~hŭ drùg   ŋòn~mo   lhaŋ~lhaŋ   dír ~~hĭ jyŭŋ.

    The turquoise-blue female dragon thunders clearly.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

    e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

    Marvelous! May positive energy prevail!

སྦྲང་~ ཆར་~ སིམ་~ འིམ་སིམ་ འབབས་~ བྱུང~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

dráŋ~qar   sim ~ĭm sim   bàb ~   jyŭŋ  ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

A pleasant rain falls softly,

    འཇའ་~འ~ འ་འོད་~ གུར་~ ཁང་~   ཕུབ་~ འུབ་སོང་།

    jà ~hă ~hă  hŏd~   gŭr  ~kaŋ   pub ~~hŭb soŋ.

    A dome of rainbow light appears.

        ཨེ་~མ་ ལྷ་~ འ་རྒྱལ་~ ལོ ~ འོ~ འོ~ འོ~ 

        e~ma lha~ ~hă gyál-lo ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~hŏ~!

        Marvelous! May positive energy prevail!

            གཡུ་~ འབྲུག་~ ལྡིར་~ བྱུང་~།

            yú~drùg   dír~jyŭŋ,

            The turquoise dragon thunders,

                སྦྲང་~ ཆར་~ བབས་~ སོང་~།

                dráŋ~qar   băb~soŋ,

                A pleasant rain falls,

                    འཇའ་~ གུར་~ ཕུབ་~ སོང་~།

                    jà~gŭr   pub~soŋ:

                    A rainbow dome appears:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ~།

    bŏd~mii  sàm-dŏn  lhun-gyĭs  drùb~!  drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized.

        གཡུ་~ འབྲུག་~ ལྡིར་~ བྱུང་~།

              yú~drùg   dír~jyŭŋ,

        The turquoise dragon thunders,

            སྦྲང་~ ཆར་~ བབས་~ སོང་~།

            dráŋ~qar   băb~soŋ,

            A pleasant rain falls,

                འཇའ་~ གུར་~ ཕུབ་~ སོང་~།

                jà~gŭr   pub~soŋ:

                A rainbow dome appears:

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་དོན་ ལྷུན་གྱིས་ འགྲུབ།~ འགྲུབ~།

    bŏd~mii  sàm-dŏn  lhun-gyĭs  drùb~!  drùb!

    The desires of the Tibetans are spontaneously realized!

* The garuda is a powerful mythical bird of central importance in Tibetan Bön and Buddhism.