Ema Sorela

ཨེ་མ་བསྭོ་རེ་ལ།

Group

Autoplay

ཨེ་མ་བསྭོ་རེ་ལ།
e-mi sò-re-la

        ལྷན་འདུས།

        lhan-dùs

    ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~  རེ་~ འེ~འེ   ལ~འ

    e~ ě~mi  sò~ ǒ~  re~ ě~ě   la~ǎ

ཆུ་~  འུ~ལ་  ཆེན་~ འེན~པོ་   གཅིག་~དང་ འོ~

qu~  ǔ~la  qen~ ěn~bo   jig~dǎŋ ǒ~

     ཆེན་~པོ་ འོ~འོ   གཉིས~ འིས~ལ་  ཟེར་~ཞིང་

     qen~bo ǒ~ǒ   ñís~ ĭs~la  sěr~xĭŋ

            ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ   རེ་~ འེ~ལ༑

            e~ ě~mi  sò~ ǒ~  re~ ě~ě   la~ǎ

        ཆེན་~པོ་ འོ~  རེད་~ལ་  ཟེར་~ཞིང་

        qen~bo o~  red~la  sěr~xĭŋ

                ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ   རེ་~ འེ~ འེ~ལ

                e~ ě~mi  sò~ ǒ~  re~ ě~ě   la~ǎ

    ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~  རེ་~ འེ~འེ   ལ~འ

    e~ ě~mi  sò~ ǒ~  re~ ě~ě   la~ǎ

དྲིན~  འིན~ལ་  ཆེ་~ འེ~བ་   ལ་~ཁའི་ འོ~

drĭn~  ĭn~la  qe~ ě~va   la~kai ǒ~

    ཆུ་~མིག་ འོ~འོ   རེད་~ འེད~ལ་  ཟེར་~ འེ~ཞིང་

    qu~mig ǒ~ǒ   red~ ěd~la  sěr~  ě~xĭŋ

            ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ   རེ་~ འེ~ལ༑

            e~  ě~mi   sò~ ǒ~  re~ ě~ě   la~ǎ༑

        ཆུ་~མིག་ འོ~  རེད་ ~ལ་  ཟེར་~ཞིང་

        qu~mig ǒ~  red~la  sěr~xĭŋ.

                ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ   རེ་~ འེ~ འེ~ལ

                e~ ě~mi  sò~ ǒ~  re~ ě~ě   la~ǎ

དཀར་~པོ་   ཐོག་~འོགལ་   དཀར་~པོ་  འདྲ་~ཞིག་

gar~ǎbo   tog~ ǒgla   gar~ǎbo  drà~ǎxĭg

        འབབ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང 

        bàb~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ.

    བྲག་~འགདཀར་   རྩེ་~འེལ་   རྒོད་~འོདཕྲུག་  འབབ་~ན་

    drǎg~ǎggar   ze~ěla   gód~ǒdtrug  bàb~ǎna

        དགའ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང

        ga~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ.

    བྲག་~འགདཀར་   རྩེ་~འེལ་   རྒོད་~འོདཕྲུག་  འབབ་~ན་

    drǎg~ǎggar   ze~ěla   gód~ǒdtrug  bàb~ǎna

        སྐྱིད་~འིད  འིད~འིད  བྱུང་~འུང  འུང~འུང

        gyid~ĭd  ĭd~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ.

དམར་~པོ་   ཐོག་~འོགལ་   དམར་~པོ་  འདྲ་~ཞིག་

már~ǎbo   tog~ ǒgla   már~ǎbo  drà~ǎxĭg

        འབབ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང

        bàb~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ.

    ཙན་~འནདན་   རྩེ་~འེལ་   རྨ་~བྱ་  འབབ་~ན་

    zan~ǎndǎn   ze~ěla   má~ǎjya  bàb~ǎna

        དགའ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང

        ga~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ.

    ཙན་~འནདན་   རྩེ་~འེལ་   རྨ་~བྱ་  འབབ་~ན་

    zan~ǎndǎn   ze~ěla   má~ǎjya  bàb~ǎna

        སྐྱིད་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང

        gyid~ĭd  ĭd~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ.

མགོ་~རས་  ཡག་~འག་    རྒྱ་~རས་  ཡག~འག

gò~ras  yag~ǎg    gyá~ǎras  yag~ǎg

    མགོ་རས་~  རྒྱ་~རས་    དཀར་~པོ་  ཡག~འག

    gò-ras~  gyá~ras    gar~ǎbo  yag~ǎg

        སྟར་ཁ་~  ཤིང་~གི་    ལོ་~འོམ་  ཡག~འག

        dar-ka~  xiŋ~gi    lo~ǒma  yag~ǎg

            རྩེ་མོ་~  བརྒྱ་~ཡི་   ཧྲུབས་~སེ་  ཧྲུབས།

            ze-mo~  gyá~yi   hrub~se  hrub.

རྣ་ལུང་~  ཡག་~འག་     བྱུ་~འུརུ་  ཡག~འག

ná-luŋ~  yag~ǎg    jyǔ~ǔru  yag~ǎg

    རྣ་ལུང་~  བྱུ་~རུ་    སུམ་~འུམརྩེགས་  ཡག~འག

    ná-luŋ  jyǔ~ru    sum~ǔmzeg  yag~ǎg

        སྟར་ཁ་~  ཤིང་~གི་    ལོ་~འོམ་  ཡག~འག

        dar-ka~  xiŋ~gĭ    lo~ǒma  yag~ǎg

            རྩེ་མོ་~  བརྒྱ་~ཡི་   ཧྲུབས་~སེ་  ཧྲུབས།

           ze-mo~  gyá~yi   hrub~se  hrub.

སྤུང་རྩེ་~  ཡག་~འག་    དར་~ཕྲུག་  ཡག~འག

buŋ-ze~  yag~ǎg    dǎr~ǎtrug   yag~ǎg

    སྤུང་~རྩེ་  དར་~ཕྲུག་    སྤུང་~འུངརྩེ་  ཡག~འག

    buŋ~ze  dǎr~trug    bun~unze  yag~ǎg

        སྟར་ཁ་~  ཤིང་~གི་    ལོ་~འོམ་  ཡག~འག

        dar-ka~  xiŋ~gĭ    lo~ǒma  yag~ǎg

            རྩེ་མོ་~  བརྒྱ་~ཡི་   ཧྲུབས་~སེ་  ཧྲུབས།

            ze-mo~  gyá~yi   hrub~se  hrub.