Ema Sorela

ཨེ་མ་བསྭོ་རེ་ལ།

Group

Autoplay

ཨེ་མ་བསྭོ་རེ་ལ།
e-mi sò-re-la

        ལྷན་འདུས།

        lhan-dùs

    ཨེ་~ འེ~མི་    བསྭོ་~ འོ~  རེ་~ འེ~འེ   ལ~འ

    e~    ě~mi    sò~    ǒ~  re~ ě~ě    la~ǎ

ཆུ་~ འུ~ལ་ ཆེན་~ འེན~པོ་ གཅིག་~དང་ འོ~

qu~ ǔ~la  qen~ ěn~bo   jig~dǎŋ ǒ~

     ཆེན་~པོ་ འོ~འོ   གཉིས~ འིས~ལ་ ཟེར་~ཞིང་

     qen~bo ǒ~ǒ     ñís~ ĭs~la  sěr~xĭŋ

            ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ        རེ་~ འེ~ལ༑

            e~    ě~mi    sò~    ǒ~  re~ ě~ě    la~ǎ

        ཆེན་~པོ་ འོ~ རེད་~ལ་ ཟེར་~ཞིང་

        qen~bo o~  red~la  sěr~xĭŋ

                ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ    ་རེ་~ འེ~ འེ~ལ</>

                e~    ě~mi    sò~    ǒ~  re~ ě~ě    la~ǎ

    ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~  རེ་~ འེ~འེ   ལ~འ

    e~    ě~mi    sò~    ǒ~  re~ ě~ě    la~ǎ

དྲིན~ འིན~ལ་  ཆེ་~ འེ~བ་   ལ་~ཁའི་ འོ~

drĭn~ ĭn~la  qe~ ě~va   la~kai ǒ~

    ཆུ་~མིག་ འོ~འོ   རེད་~ འེད~ལ་  ཟེར་~ འེ~ཞིང་

    qu~mig ǒ~ǒ     red~ ěd~la  sěr~ ě~xĭŋ

            ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ        རེ་~ འེ~ལ༑

            e~    ě~mi    sò~    ǒ~  re~ ě~ě    la~ǎ༑

        ཆུ་~མིག་ འོ~     རེད་ ~ལ་  ཟེར་~ཞིང་

        qu~mig ǒ~     red~la  sěr~xĭŋ.

                ཨེ་~ འེ~མི་  བསྭོ་~ འོ~འོ    ་རེ་~ འེ~ འེ~ལ

                e~    ě~mi    sò~    ǒ~  re~ ě~ě    la~ǎ

དཀར་~པོ་ ཐོག་~འོགལ་ དཀར་~པོ་ འདྲ་~ཞིག་

gar~ǎbo   tog~    ǒgla   gar~ǎbo  drà~ǎxĭg

        འབབ་~འ  འ~འ བྱུང་~འུང  འུང~འུང 

        bàb~ǎ    ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ    ǔŋ~ǔŋ  .

    བྲག་~འགདཀར་ རྩེ་~འེལ་ རྒོད་~འོདཕྲུག་ འབབ་~ན་

    drǎg~ǎggar   ze~ěla   gód~ǒdtrug  bàb~ǎna

        དགའ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  །

        ga~ǎ    ǎ~ǎ jyǔŋ~ǔŋ    ǔŋ~ǔŋ  .

    བྲག་~འགདཀར་   རྩེ་~འེལ་   རྒོད་~འོདཕྲུག་  འབབ་~ན་

    drǎg~ǎggar   ze~ěla   gód~ǒdtrug  bàb~ǎna

        སྐྱིད་~འིད  འིད~འིད  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  །

        gyid~ĭd  ĭd~ĭd jyǔŋ~ǔŋ    ǔŋ~ǔŋ  .

དམར་~པོ་   ཐོག་~འོགལ་   དམར་~པོ་  འདྲ་~ཞིག་

már~ǎbo   tog~    ǒgla   már~ǎbo  drà~ǎxĭg

        འབབ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  །

        bàb~ǎ    ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ    ǔŋ~ǔŋ  .

    ཙན་~འནདན་   རྩེ་~འེལ་   རྨ་~བྱ་  འབབ་~ན་

    zan~ǎndǎn   ze~ěla   má~ǎjya  bàb~ǎna

        དགའ་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  །

        ga~ǎ    ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ    ǔŋ~ǔŋ  .

    ཙན་~འནདན་   རྩེ་~འེལ་   རྨ་~བྱ་  འབབ་~ན་

    zan~ǎndǎn   ze~ěla   má~ǎjya  bàb~ǎna

        སྐྱིད་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  །

        gyid~ĭd  ĭd~ĭd  jyǔŋ~ǔŋ    ǔŋ~ǔŋ  .

མགོ་~རས་ ཡག་~འག་   རྒྱ་~རས་ ཡག~འག

gò~ras  yag~ǎg       gyá~ǎras  yag~ǎg

    མགོ་རས་~ རྒྱ་~རས་ དཀར་~པོ་ ཡག~འག

    gò-ras~  gyá~ras    gar~ǎbo  yag~ǎg

        སྟར་ཁ་~ ཤིང་~གི་ ལོ་~འོམ་ ཡག~འག

        dar-ka~  xiŋ~gi    lo~ǒma  yag~ǎg

            རྩེ་མོ་~ བརྒྱ་~ཡི་ ཧྲུབས་~སེ་ ཧྲུབས།

            ze-mo~  gyá~yi   hrub~se  hrub.

རྣ་ལུང་~ ཡག་~འག་     བྱུ་~འུརུ་ ཡག~འག

ná-luŋ~ yag~ǎg   jyǔ~ǔru   yag~ǎg

    རྣ་ལུང་~ བྱུ་~རུ་  སུམ་~འུམརྩེགས་ ཡག~འག

    ná-luŋ jyǔ~ru sum~ǔmzeg yag~ǎg

        སྟར་ཁ་~  ཤིང་~གི་    ལོ་~འོམ་  ཡག~འག

        dar-ka~  xiŋ~gĭ    lo~ǒma  yag~ǎg

            རྩེ་མོ་~  བརྒྱ་~ཡི་   ཧྲུབས་~སེ་  ཧྲུབས།

           ze-mo~  gyá~yi   hrub~se  hrub.

སྤུང་རྩེ་~ ཡག་~འག་ དར་~ཕྲུག་ ཡག~འག

buŋ-ze~ yag~ǎg dǎr~ǎtrug   yag~ǎg

    སྤུང་~རྩེ་ དར་~ཕྲུག་  སྤུང་~འུངརྩེ་ ཡག~འག

    buŋ~ze dǎr~trug bun~unze yag~ǎg

        སྟར་ཁ་~  ཤིང་~གི་    ལོ་~འོམ་  ཡག~འག

        dar-ka~  xiŋ~gĭ    lo~ǒma  yag~ǎg

            རྩེ་མོ་~  བརྒྱ་~ཡི་   ཧྲུབས་~སེ་  ཧྲུབས།

            ze-mo~  gyá~yi   hrub~se  hrub.