Gajung

དགའ་བྱུང་།

Joyful

Khampai Bumo Shi

ཁམས་པའི་བུ་མོ་བཞི།

Autoplay

དགའ་བྱུང་།
gá-jyŭŋ
Joyful

                            འདུས་ཚོགས།

                                dùs-cog

    དགའ་བྱུང་ལགས་དང་སྐྱིད་བྱུང་།   སྐྱིད་བྱུང་ལགས་དང་དགའ་བྱུང་།

    gá~jyŭŋ   lag~dăŋ   gyid~jyŭŋ.     gyid~jyŭŋ   lag~dăŋ   gá~jyŭŋ.

    We are joyful and happy, we are happy and joyful.

        དགའ་བྱུང་ལགས་དང་སྐྱིད་བྱུང་ལགས་དང་ སྐྱིད་བྱུང་~

        gá~jyŭŋ   lag~dăŋ   gyid~jyŭŋ   lag dăŋ   gyid~jyŭŋ~.

        We are joyful and happy, and happy.

ཨ་~  འ་~གཅེས་   གསེར་~མོ་  འོ་~ལགས་   བླ་~  མཁར་~ 

a~  a~jes   sèr~mo  ŏ lag   lá ~ kàr la

Lovely girls, up at the fortress

    འཛོམས་~  འམ་~བྱུང་   ཚེ་~  རིང་~  འོ་~ལགས་ ལོ་~  ཆུང་~ ལགས་

    zòm~  ăm~jyŭŋ    ce~riŋ ŏ lag    lo~  quŋ lag!

    We have gathered: long life and youth!

        འཛོམས་~ འམ་~བྱུང་   ཚེ་~  རིང་~ འོ་~ལགས་ ལོ་~  ཆུང་~།

        zòm~  ăm~jyŭŋ    ce~riŋ ŏ lag    lo~  quŋ!

        We have gathered: long life and youth!

དགའ་~ འ་~བྱུང་   དགའ་~བྱུང་  ལགས།    སྐྱིད་~  འི་~བྱུང་   སྐྱིད་~བྱུང་  ལགས

gá~  ă~jyŭŋ    gá~jyŭŋ  lag.    gyid~  ĭ~jyŭŋ    gyid~jyŭŋ lag.

We are joyful, we are joyful. We are happy, we are happy.

        འཛོམས་~  འམ་~བྱུང་   ཚེ་~  རིང་~  འོ་~ལགས་   ལོ་~  ཆུང་~།

        zòm~  ăm~jyŭŋ    ce~riŋ ŏ lag   lo~  quŋ!

        We have gathered: long life and youth!

དགའ་~ འ་~བྱུང་   དགའ་~བྱུང་ ལགས།  སྐྱིད་~ འི་~བྱུང་   སྐྱིད་~བྱུང་ 

gá~ ă~jyŭŋ    gá~jyŭŋ  lag.    gyid~  ĭ~jyŭŋ    gyid~jyŭŋ la.

We are joyful, we are joyful. We are happy, we are happy.

        འཛོམས་~ འམ་~བྱུང་   ཚེ་~  རིང་~ འོ་~    ལགས་ ལོ་~  ཆུང་~།

        zòm~  ăm~jyŭŋ    ce~riŋ ŏ lag    lo~  quŋ!

        We have gathered: long life and youth!

འཛོམས་~  འམ་བྱུང་   ཚེ་~  རིང་~  འོ་~ལགས་   ལོ་ཆུང་ ~ །

zòm~  ăm jyŭŋ    ce riŋ ŏ lag   lo-quŋ ~ !

We have gathered: long life and youth!

    དགའ་~  འ་~བྱུང་   དགའ་~བྱུང་  ལགས་~དང་   སྐྱིད་བྱུང་ ~ །

    gá~ ă~jyŭŋ    gá~jyŭŋ    lag~dăŋ    gyid-jyŭŋ ~  .

    We are joyful, we are joyful, and we are happy.

        འཛོམས་~ འམ་བྱུང་   ཚེ་~རིང་  འོ་~ལགས་ ལོ་ཆུང་ ~ །

        zòm~ămjyŭŋ    ce riŋ ŏ lag   lo-quŋ ~ !

        We have gathered: long life and youth!

            དགའ་~  བྱུང་  སྐྱིད་~བྱུང་  ལགས་~དང་   སྐྱིད་བྱུང་ ~ །

            gá~ ~jyŭŋ   gyid~jyŭŋ   lag~dăŋ   gyid-jyŭŋ ~ .

            We are joyful, we are happy, and we are happy.

ཨ་~གཅེས་  གསེར་~མོ་  བླ་~མཁར།          འཛོམས་~བྱུང་  ཚེ་~རིང་  ལོ་~ཆུང་།

a~jes   sèr~mo  lá ~ kàr,       zòm~jyŭŋ   ce~riŋ   lo~quŋ!

Lovely girls, up at the fortress we have gathered: long life and youth!

ཚེ་~གཅིག་  འགྲོགས་~པའི་  མི་~ལ།   འཛོམས་~རས་  ཡག་~མོ་  འཆམ་~ཤོག

ce~jig   dròg~bai   mi~la,      zòm~ras   yag~mo   qàm~xog.

Girls, we are friends for life, dance well in this gathering.

    ཨ་~གཅེས་  གསེར་~མོ་  བླ་~མཁར།            འཛོམས་~བྱུང་  ཚེ་~རིང་  ལོ་~ཆུང་།

    a~jes   sèr~mo  lá ~ kàr,         zòm~jyŭŋ   ce~riŋ   lo~quŋ!

Lovely girls, up at the fortress we have gathered: long life and youth!

    ཚེ་~གཅིག་  འགྲོགས་~པའི་  མི་~ལ།     འཛོམས་~རས་  ཡག་~མོ་  འཆམ་~ཤོག

    ce~jig   dròg~bai   mi~la,    zòm~ras   yag~mo   qàm~xog.

Girls, we are friends for life, dance well in this gathering.

དགའ་~བྱུང་   ལགས་~དང་   སྐྱིད་~བྱུང་   ལགས་~དང་

gá~jyŭŋ lag~dăŋ gyid~jyŭŋ lag~dăŋ.

We are joyful, we are happy.

                    ཆའོ་~ཆའོ་~ཆའོ།

                    qahŏ~qahŏ~qahŏ~!

Hurray! Hurray! Hurray!

ཚེ་~  གཅིག་   འགྲོགས་~པའི་   འོ་~ལགས་   མི་~  ལ~   ལགས

ce~  jig    dròg~bai   ŏ lag   mi ~ la  lag,

Girls, we are friends for life,

    འཛོམས་~  འམ་~རས་   ཡག་~མོ་  འོ་~ལགས་   འཆམ་~ ཤོག~  ལགས

    zòm~ ăm ras   yag~mo ŏ lag qàm ~ xog lag!

    Dance well, in this gathering!

        སྐྱིད་~  འི་~བྱུང་   རྡོག་~བྲོ་  འོ་~ལགས་   རྒྱབ་~  ཤོག~

        gyid  ~jyŭŋ  dóg~drŏ ŏ lag   gyáb ~ xog.

        We are happy, stamp your foot, as you dance.

དགའ་~  འ་~བྱུང་   དགའ་~བྱུང་  ལགས།    སྐྱིད་~  འི་~བྱུང་   སྐྱིད་~བྱུང་  ལགས

gá ~jyŭŋ   gá~jyŭŋ lag.    gyid ~  ~jyŭŋ  gyid~jyŭŋ lag.

We are joyful, we are joyful. We are happy, we are happy.

    སྐྱིད་~  འི་~བྱུང་   རྡོག་~བྲོ་  འོ་~ལགས་   རྒྱབ་~  ཤོག~

    gyid ~ ĭ~jyŭŋ   dóg~drŏ ŏ lag   gyáb ~ xog.

    We are happy, stamp your foot as you dance.

དགའ་~  འ་~བྱུང་   དགའ་~བྱུང་  ལགས།    སྐྱིད་~  འི་~བྱུང་   སྐྱིད་~བྱུང་  ལགས

gá ~ ă~ jyŭŋ   gá~jyŭŋ lag.    gyid ~ ĭ ~jyŭŋ   gyid~jyŭŋ lag.

We are joyful, we are joyful. We are happy, we are happy.

    སྐྱིད་~  འི་~བྱུང་   རྡོག་~བྲོ་  འོ་~ལགས་   རྒྱབ་~  ཤོག~

    gyid  ~jyŭŋ   dóg~drŏ ŏ lag  gyáb ~ xog.

    We are happy, stamp your foot as you dance.

སྐྱིད་~  འི་བྱུང་   རྡོག་~བྲོ་  འོ་~ལགས་   རྒྱབ་ཤོག ~

gyid ~ ĭ jyŭŋ   dóg~drŏ ŏ lag   gyáb~xog~.

We are happy, stamp your foot as you dance.

    དགའ་~  འ་བྱུང་   དགའ་~བྱུང་   ལགས་~དང་   སྐྱིད་བྱུང་ ~ །

    gá  ~ ă jyŭŋ   gá~jyŭŋ   lag~dăŋ  gyid~jyŭŋ~.

    We are joyful, we are joyful, and we are happy.

        འཛོམས་~ འམ་བྱུང་   ཚེ་~རིང་   འོ་~ལགས་   ལོ་ཆུང་ ~ །

        zòm ~ ăm jyŭŋ  ce~riŋ ŏ lag   lo~quŋ~!

        We have gathered: long life and youth!

དགའ་ ~བྱུང་   སྐྱིད~་བྱུང་   ལགས་ ~དང་   སྐྱིད་བྱུང་ ~ །

gá ~jyŭŋ   gyid~jyŭŋ   lag~dăŋ   gyid~jyŭŋ~.

We are joyful, we are happy, and happy.

                    དར་~ཡ།

                    dăr ya!

                    May all develop!

                        ཆའོ་~ཆའོ་~ཆའོ།

                        qahŏ qahŏ qahŏ !

                        Hurray! Hurray! Hurray!