Gakyo Dreymai Lu

དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མ།

A Mixture of Joy and Sadness

Dolkar Tso

སྒྲོལ་དཀར་མཚོ།

Autoplay

དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མ།
gá-gyo drès-ma
A Mixture of Joy and Sadness

    གཞས་ཚིག་    ཡ་སེང་།

    གཞས་གདངས་    ནོར་བུ་མགོན།

    གཞས་མ་    སྒྲོལ་དཀར་མཚོ།

        dról-gar cò

།གངས་~ཅན་   བོད་~པ་   ཡིན་~པས་ འེ ༑

gǎŋ~jan   bǒd~pa   yin~bas ě༑

Being a Tibetan from the Land of Snow,

                        དགའ་~  འ~ འ་བ་~   ལ ཡེ~ 

                        gá~ ǎ~  ǎ-va~   la ye~ 

                              How happy!

    །བོད་~སྐད་  གཙང་~མ་   མ་~ འི~ འི་ཤེས་ ༑

    bǒd~gad  zaŋ~ma   ma~ ǎ~  ǎ-xes་༑

    But not knowing the pure Tibetan language,

                        སྐྱོ་~ འོ~  འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gyo~ ǒ~  ǎ-va~  la ye~ 

                             How sad!

        །དགའ་~ འ་སྐྱོའི་   ཚོར་~བ་   དམར་~ འ~  འ་ཆུང༑

        gá~ ǎ-gyoi   cor~va   már~ ǎ~  ǎ-quŋ ༑

                        སེམས་~ འེ~  འེ་ལ་~  འདྲེས~ ཡེ~

                        sem~ ěm~ ěm-la~ drès~ ye~,

                            These feelings of joy and sadness are mixed in my mind.

            །སེམས་~ འེམ་ཀྱི་   གསང་~བ་༑

            sem~ ěm-gyi   sàŋ~va༑

                        མགྲིན་~ འིན་པའི་   ལམ་~ འམ་ནས་  ཤོར~~~~

                        drìn~ ĭn-bai  lam~ ǎm-nas  xor~~~~.

                            The secret of my mind has slipped out of my throat.

།ཆོལ་~གསུམ་   ཕུ་~ནུ་   ཡིན་~པས་ འེ༑

qol~sùm   pu~nu   yin~bas ě ༑

Being a sibling of the three Tibetan provinces,

                        དགའ་~ འ~  འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gá~ ǎ~  ǎ-va~   la  ye~ 

                        How happy!

    །ཕུ་~ནུའི་  ནང་~དམེ་   བསམ་~ འམ~ འམ་ནས་༑

    pu~nui  naŋ~mé   sàm~ ǎm~  ǎm-nas༑

    But thinking of the fratricide among brothers,

                        སྐྱོ་~ འོ~  འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gyo~  ǒ~  ǎ-va~  la  ye~ 

                        How sad!

        །དགའ་~ འ་སྐྱོའི་   ཚོར་~བ་   དམར་~ འ~  འ་ཆུང༑

        gá~ ǎ-gyoi  cor~va  már~ ǎ~  ǎ-quŋ༑

                        སེམས་~ འེ~  འེ་ལ་~  འདྲེས~ ཡེ~

                        sem~ ěm~ ěm-la~ drès~ ye~,

                            These feelings of joy and sadness are mixed in my mind.

            །སེམས་~ འེམ་ཀྱི་   གསང་~བ་༑

            sem~ ěm-gyi  sàŋ~va༑

                        མགྲིན་~ འིན་པའི་   ལམ་~ འམ་ནས་  ཤོར~~~~

                        drìn~ ĭn-bai  lam~ ǎm-nas  xor~~~~.

                            The secret of my mind has slipped out of my throat.

།ཁ་~སེམས་   ཆོས་~ལ་   དཀར་~བས་ འེ༑

ka~sem   qos~la   gar~vas ě༑

My mind being devoted to the Dharma,

                        དགའ་~  འ~ འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gá~ ǎ~  ǎ-va~   la  ye~ 

                        How happy!

    །ཁོག་~ནས་  གཡོ་~སྒྱུ་   མང་~ འང~  འང་བས་༑

    kog~nas  yó~gyù  maŋ~ ǎŋ~  ǎŋ-vas༑

    But since there is much hypocrisy from inside,

                        སྐྱོ་~ འོ~  འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gyo~ ǒ~  ǎ-va~  la  ye~ 

                        How sad!

        །དགའ་~ འ་སྐྱོའི་   ཚོར་~བ་   དམར་~ འ~  འ་ཆུང༑

        gá~ ǎ-gyoi  cor~va  már~ ǎ~  ǎ-quŋ༑

                        སེམས་~ འེ~ འེ་ལ་~ འདྲེས~ ཡེ~

                        sem~ ěm~ ěm-la~ drès~ ye~,

                            These feelings of joy and sadness are mixed in my mind.

            །སེམས་~ འེམ་ཀྱི་   གསང་~བ་༑

            sem~ ěm-gyi  sàŋ~va༑

                        མགྲིན་~ འིན་པའི་   ལམ་~ འམ་ནས་  ཤོར~~~~

                        drìn~ ĭn-bai  lam~ ǎm-nas  xor~~~~.

                    The secret of my mind has slipped out of my throat.

།ལ་~རྒྱའི་   གླུ་~དབྱངས་   ལེན་~པས་ འེ༑

la~gyái   lú~yáŋ   len~bas ě༑

Singing songs of loyalty,

                        དགའ་~ འ~  འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gá~ ǎ~  ǎ-va~   la  ye~ 

                          How happy!

    །ནང་~དོན་  སེམས་~ལ་   མེད་~ འེད~  འེད་པས་༑

    naŋ~dǒn  sem~la   med~ ěd~  ěd-bas༑

    But since the inner meaning is missing in the mind,

                         སྐྱོ་~ འོ~  འ་བ་~   ལ  ཡེ~ 

                        gyo~ ǒ~  ǎ-va~  la  ye~ 

                          How sad!

        །དགའ་~ འ་སྐྱོའི་   ཚོར་~བ་   དམར་~ འ~  འ་ཆུང༑

        gá~ ǎ-gyoi  cor~va  már~ ǎ~  ǎ-quŋ༑

                        སེམས་~ འེ~  འེ་ལ་~  འདྲེས~ ཡེ~

                         sem~ ěm~ ěm-la~ drès~ ye~,

                          These feelings of joy and sadness are mixed in my mind.

            །སེམས་~ འེམ་ཀྱི་   གསང་~བ་༑

            sem~ ěm-gyi  sàŋ~va༑

                        མགྲིན་~ འིན་པའི་   ལམ་~ འམ་ནས་  ཤོར~~~~

                        drìn~ ĭn-bai  lam~ ǎm-nas  xor~~~~.

                          The secret of my mind has slipped out of my throat.

                །སེམས་~ འེམ་ཀྱི་   གསང་~བ་༑

                sem~ ěm-gyi  sàŋ~va༑

                        མགྲིན་~ འིན་པའི་   ལམ་~ འམ་ནས་   ཤོར~~~~

                        drìn~ ĭn-bai  lam~ ǎm-nas  xor~~~~.

                          The secret of my mind has slipped out of my throat.

                            མགྲིན་~ འིན་པའི་   ལམ་~ འམ་ནས་   ཤོར~~~~

                            drìn~ ĭn-bai  lam~ ǎm-nas  xor~~~~.

                          Slipped out of my throat.