Gangchenpa

གངས་ཅན་པ།

Inhabitants of the Land of Snow

Sonam Rinchen

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

Autoplay

གངས་ཅན་པ།
gaŋ-jan-ba
Inhabitants of the Land of Snow

    བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

    sòd-nam rin-qen 

ལྷོ་~ འོ~   འོ~ འཛམ་~གླིང་ འེ~  ཤར་~གྱི་ འེ~ལ་ གངས་~ འང~ ཅན་~པ།

lho~ ǒ~ ǒ~ zàm~líŋ ě~  xar~gyi  ě~la  gǎŋ~  ǎŋ~ jan~ba

Inhabitants of the Land of Snow in the East of the world

མགོ་~ མགོ་~དེ་ རྣ་~མཆོག་  འོག~ དགུང་~ འུ་དུ་ འོ~ལ མཐོ་~འོ~  བར་~ཤོག~

gò~ gò~dě ná~qòg  ǒg~ gúŋ~ ǔ dǔ ǒ~la tò~ǒ~   var~xog~!

May you raise your heads and ears up to sky!

ལས་~ འས~   ཅི་~བྱས་ འས~ བསམ་~དོན་ འོན~ལ་ འགྲུབ་~འུ~ པར་~ཤོག

las~ ǎs~   ji~jyǎs ǎs~   sàm~dǒn  ǒn~la drùb~ǔ~ bar~xog!

May your every action and desire be accomplished!

ཚེ་~ ཚེ~དེ་ འདི་~བདེ་ འེ~  ཕྱི་~སྐྱིད་ འེ~ལ~ ཡོང་~ འོང~ བར་~ཤོག

ce~  ce~dě dì~dé ě~  qyi~gyid  ě~la~ yoŋ~ ǒŋ  var~xog!

May your present life be happy and your next life be joyful!

བོད~ འོད~   འོད~ ཆོལ~གསུམ་  འེ~  སྤུན་~སྲིན་  འེ~ལ་  བཞིན་~ འིན~ མཐུན་~ཤོག

bǒd~ ǒd~ ǒd~ qol~sùm ě~  bun~sìŋ ě~la xín~  ĭn~ tùn~xog!

May you Tibetans from the three regions be united as kinsmen!

སྡེ་~ སྡེ~དེ་ དགོན་~ཡུལ་  འུ~ བསམ་~ འམཔ འ~ལ གཅིག་~འི~   མཐུན་~ཤོག~

dé~ dé~dě gón~yul  ǔ~ sàm~ ǎm ba ǎ~la jig~ĭ~  tùn~xog~!

May the villages and monasteries of this country be harmonious in their wishes!

ནང་~ འང~   བཟའ~ཟླ་ ~   སྐྱིད་~ལ་  འ~ལ་ འཁོར་~འོ~ བར་~ཤོག

naŋ~ ǎŋ~   sá~da ǎ~ gyid~la ǎ~la kòr~ ǒ~ var~xog!

May husbands and wives have a joyful life!

ནོར་~ ནོར་~དེ་ ལོངས་~སྤྱོད་  འེ~  ཕུན་~སུམ་ འ~ལ~   ཚོགས་~ འོག~ པར་~ཤོག

nor~  nor~dě loŋ~jyod ě~  pun~sum ǎ~la~ cog~   bar~!

May goods and possessions be abundant!

ནང་~ འང~   འང~ ཕན་~ཚུན་  འེ~  འགྲན་~སེམས་  འེ~ལ་  མེད་~ འེད~ པར་ཤོག

naŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ pan~cun e~  dràn~sem ě~la med~  ěd~ bar~xog!

May you not be reciprocally competitive!

རྒྱུ་~ རྒྱུ་་~དེ་ ཐོབ་~ཐང་    འང~ འདྲ་~ འ་མཉམ་  འམ~ལ ཡོང་~འོང~   བར་~ཤོག~

gyú~ gyú~dě tob~taŋ  ǎŋ~ drà~ ǎ ñám ǎm~la yoŋ~ǒŋ~  var~xog~!

May you have equal rights!

ལོ་~ འོ~   རྒས་~གཞོན་ འོན~   ཞེ་~སེམས་  འོན~ལ་ མཐུན་~འུན~ པར་~ཤོག

lo~ ǒ~   gás~xón ǒn~ xě~sem ǒn~la tùn~ǔn~ bar~xog!

May the old and young be in harmony!

དྲིན་~ དྲིན་~དེ་ ཕ་~མར་  འེ~  དྲིན་~ལན་ འེ~ལ~   འཕྲོད་~ འོད~ པར་~ཤོག

drĭn~  drin~dě pa~mar ě~  drĭn~lan ě~la~ tròd~ ǒd~  bar~xog!

May the kind parents be repaid for their benevolence!

ལུས~ འུ~ འུ~ ནད་~མེད་  འེ~  གཟི་~མདངས་  འ~ལ་  རྒྱས་~ འས~ པར་~ཤོག

lus~ ǔ~ ǔ~ nad~med ě~  sí~dàŋ ǎ~la gyás~  ǎs~  bar~xog!

May your body be healthy and spread radiance!

ངག~ ངག་~དེ་ འགག་~མེད་  འེག~ བསྟོད་~ འོད་གླུ་ འ~ལ ལེན~ འེན~   པར་~ཤོག~

ŋag~ ŋag~   trùl~med ěd~ qos~dǎŋ ǎŋ~la་ drès~ ěs~ bar~xog!

May your voice sing praises without interruption!

སེམས་~ འེམ~   འཁྲུལ་~མེད་ འེད~   ཆོས་~དང་  འང~ལ་ འདྲེས་~ འེས~ པར་~ཤོག

sem~ ěm~   trùl~med ěd~ qos~ dǎŋ ǎŋ ~la drès~es~ bar~xog!

May your mind be free of illusions and be merged with the Dharma!

ཡུལ་~ ཡུལ་་~དེ་ གངས་~ལྗོངས་  འེ~  འཕྲལ་~བདེ་ འེ~ལ~   ཡུན་~ འུན~ སྐྱིད་~ཤོག

yul~  yul~dě gǎŋ~jóŋ ě~  tràl~dé ě~la~ yun~   gyid~xog!

May this Land, the Land of Snow, be peaceful and happy now and in the time to come!

ལུས~ འུ~ འུ~ ནད་~མེད་  འེ~  གཟི་~མདངས་  འ~ལ་  རྒྱས་~ འས~ པར་~ཤོག

lus~ ǔ~ ǔ~ nad~med  ě~  sí~dàŋ ǎ~la  gyás~  ǎs~  bar~xog!

May your body be healthy and spread radiance!

ངག~ ངག་་~དེ་ འགག་~མེད་  འེག~ བསྟོད་~ འོད་གླུ་ འ~ལ ལེན~ འེན~   པར་~ཤོག~

ŋag~ ŋag~   trùl~med ěd~   qos~dǎŋ ǎŋ~la་ drès~ ěs~ bar~xog!

May your voice sing praises without interruption!

སེམས་~ འེམ~   འཁྲུལ་~མེད་ འེད~   ཆོས་~དང་  འང~ལ་ འདྲེས་~ འེས~ པར་~ཤོག

sem~ ěm~   trùl~med ěd~ qos~ dǎŋ ǎŋ ~la drès~es~ bar~xog!

May your mind be free of illusions and be merged with the Dharma!

ཡུལ་~ ཡུལ་་~དེ་ གངས་~ལྗོངས་  འེ~  འཕྲལ་~བདེ་ འེ~ལ~   ཡུན་~ འུན~ སྐྱིད་~ཤོག

yul~  yul~dě gǎŋ~jóŋ ě~  tràl~dé ě~la~   yun~   gyid~xog!

May this Land, the Land of Snow, be peaceful and happy now and in the time to come!

    ཡུལ་~ ཡུལ་་~དེ་ གངས་~ལྗོངས་  འེ~  འཕྲལ་~བདེ་ འེ~ལ~   ཡུན་~ འུན~ སྐྱིད་~ཤོག

    yul~ yul~dě gǎŋ~jóŋ ě~   tràl~dé ě~la~ yun~   gyid~xog!

    May this Land, the Land of Snow, be peaceful and happy now and in the time to come!