Gangjong Bumo

གངས་ལྗོངས་བུ་མོ།

A Girl from the Land of Snow

Yeshe Paltso

ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

Autoplay

གངས་ལྗོངས་བུ་མོ།
gǎŋ-jóŋ bǔ-mo
A Girl from the Land of Snow

            གཞས་ཚིག་    ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

            གཞས་གདངས་    ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

            གཞས་མ་    ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

            ye-xes bal-cò

བོད་~ བསིལ་ལྡན་   ཁ་~བའི་   ཡུལ་~ འུལ~ ལྗོངས་~ འོང~

bǒd~ sìl-dán   ka~vai   yul~ ǔl~ jóŋ~ ǒŋ~,

In the cool Land of Snow, Tibet,

                    ཡུལ~ལྗོངས་ འོང་~   ན~ ~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

                    yul~jóŋ ǒŋ~   na~ ~   ya~ri  lo~ ~ ~,

                    Cool Land of Snow,

    གདངས་~ སྙན་མོ་   གླུ་~ཡི་  མཆོད་~འོད~ པ་~འ~ འབུལ~ ~ ~~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

    dáŋ~ ñan-mo   lú~yi

    I offer a song

                        qòd~ǒd~ ba~a~  bùl~ ~ ~~   ya~ri  lo~ ~ ~.

                        With a pleasant melody.

        གངས་~ མིང་སྲིང་  འཛོམས་པའི་  རྟེན་~ འེན་འབྲེལ་ རྟེན~འབྲེལ་  འེ~  ཡོད ཡེ~

        gǎŋ~ miŋ-sìŋ   zòm~bai,

        It is an auspicious occasion for brothers and sisters of the snows,

                            den~ ěn-drèl  den~drèl  ě~   yod ye~.

                            Auspicious to meet.

            ངའི་~ མིང་~ལ་  གངས་~ལྗོངས་  བུ་~ འུ་མོ་~  བུ་~མོ་   འོ~འོ   ཟེར~ ~

            ŋai~ miŋ~la   gǎŋ~jóŋ   bǔ~ ǔ-mo~

            My name is “Girl from the Land of Snow”.

                                bǔ~mo   ǒ~ǒ   sěr~ ~.

                                "Girl from the Land of Snow”.

    བོད་~  བསིལ་~ལྡན་   ཁ་~བའི་   ཡུལ་~ལྗོངས་   ན།

    bǒd~ sil~dán   ka~vai   yul~jón~ na,

    In the cool Land of Snow, Tibet,

        གདངས་~  སྙན་~མོ་   གླུ་~ཡི་   མཆོད་~པ་   འབུལ།

        dáŋ~ ñan~mo   lú~yi   qòd~ba~bùl.

        I offer a song with a pleasant melody.

            གངས་~  མིང་~སྲིང་   འཛོམས་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད།

            gaŋ~ miŋ~sìŋ   zòm~bai   den~drèl  yod.

            It is an auspicious occasion for brothers and sisters of the snows to meet.

                ངའི་~  མིང་~ལ་   གངས་~ལྗོངས་   བུ་~མོ་   ཟེར།

                ŋai~ miŋ~la   gǎŋ~jóŋ   bǔ~mo~  sěr~ ~.

                My name is “Girl from the Land of Snow”.

ངའི་~ མིང་~ལ་   གངས་~ལྗོངས་   བུ་~ འུ་མོ་~  བུ་~མོ་   འོ~འོ   ཟེར~ ~

ŋai~ miŋ~la   gǎŋ~jóŋ  bǔ~ ǔ-mo~   bǔ~mo   ǒ~ǒ   sěr~ ~.

My name is “Girl from the Land of Snow”.

བོད་~ གངས་ཅན་   ཆོས་~ལྡན   ཞིང་~ འིང~ ཁམས་~ འམ~

bǒd~ gǎŋ-jan   qos~dán   xĭŋ~ in~ kam~ ǎm~,

In the snowy pure land endowed with the Dharma,

                    ཞིང~ཁམས་ འམ~   ན~ ~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~ 

                xĭŋ~kam ǎm~   na~ ~   ya~ri  lo~ ~ ~,

                Endowed with the Dharma,

    གངས་~ དཀར་པོ་  མཎ་~ཌལ་  ཕུལ་~འུལ~ འདྲ་~འ~ ཡོད~ ~ ~~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

    gǎŋ~ gar-bo   man~dal,

    The white snow mountain is like a mandala,

                    pul~ǔl~ drà~ǎ~ yod~ ~ ~~    ya~ri  lo~ ~ ~.

                    Mandala offering.

        མཚོ་~ སྔོན་མོ་   ཡོན་~ཆབ་   བཤམ་~ འམ་འདྲ་  བཤམ་~འདྲ་  འ~   ཡོད ཡེ~

        cò~ ŋòn-mo  yon~qab

        The blue lake is like the presentation

                        xàm~ ǎm-drà  xàm~drà  ǎ~ yod ye~.

                        Of a water offering.

            ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་   ཕ་~ འ་ས་~  ཕ་~ས  འ~འ  ཡིན~ ~

            ŋa~ gǎŋ~jóŋ  bǔ~moi  pa~ ǎ-sa~

            For me, a Girl from the Land of Snow,

                            pa~sa  ǎ~ǎ   yin~ ~.

                            This is my fatherland.

    བོད་~ གངས་~ཅན་   ཆོས་~ལྡན་   ཞིང་~ཁམས་   ན།

    bǒd་~ gǎŋ~jan   qos~dán  xĭŋ~kam~ na,

    In the snowy pure land endowed with the Dharma,

        གངས་~ དཀར་~པོ་   མཎ~ཌལ་   ཕུལ་~   འདྲ་ ཡོད།

        gǎŋ~ gar~bo  man~dal  pul~drà yod.

        The white snow mountain is like a mandala offering.

            མཚོ་~ སྔོན་མོ་   ཡོན་~ཆབ་   བཤམ་~འདྲ་   ཡོད།

            cò~ ŋòn~mo   yon~qab   xàm~drà  yod.

            The blue lake is like the presentation of a water offering.

                ང་~ གངས་ལྗོངས་   བུ་~མོའི་   ཕ་~ས་   ཡིན།

                ŋa~ gǎŋ~jóŋ  bǔ~moi   pa~sa~ yin.

                For me, a Girl from the Land of Snow, this is my fatherland.

ང་~ གངས་~ལྗོངས་   བུ་~མོའི་   ཕ་~ འ་ས་~  ཕ་~ས འ~འ  ཡིན~ ~

ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   pa~ ǎ-sa~   pa~sa  ǎ~ǎ   yin~ ~.

For me, a Girl from the Land of Snow, this is my fatherland.

བོད་~ གདོང་དམར་   འགྲོ་~བའི་   རང་~ འང~ གཤིས་~ འིས~

bǒd~ dóŋ-már   drò~vai   raŋ~ ǎŋ~ xìs~ ĭs~,

The natural character of the ruddy-faced Tibetans,

                    རང་~གཤིས་ འིས་~   ལ~ ~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

                    raŋ~xìs ĭs~   la~ ~   ya~ri  lo~ ~ ~,

                    The natural character,

    ཕྱི་~ མི་འགྱུར་  གངས་~རིའི་  རང་~འང~ མདངས་~འང~ ཡོད~ ~ ~~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

    qyi~ mi-gyùr   gǎŋ~rii,

    Does not change outwardly,

                        raŋ~ǎŋ~ dàŋ~ǎŋ~ yod~ ~ ~~    ya~ri  lo~ ~ ~.

                        It has the natural manifestation of a mountain.

        ནང་~ མི་འགྱུར་  ཁ་~བའི་   རྣམ་~ འམ་ཤེས་  རྣམ་~ཤེས་  འེས~  ཡོད ཡེ~

        naŋ~ mi-gyùr   ka~vai,

        It does not change inwardly,

                            nám~ ǎm-xes  nám~xès  ěs~ yod ye~.

                            It has a snow-white consciousness.

            ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~

            ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~,

            This is the meritorious karma of me,

                                བསོད་~ནམས་  འམ~འམ   ཡིན~ ~

                                sòd~nam  ǎm~ǎm   yin~ ~.

                                A Girl from the Land of Snow.

    བོད་~  གདོང་~དམར་   འགྲོ་~བའི་   རང་~གཤིས་  ལ།

    bǒd~ dóŋ-már   drò~vai   raŋ~ xìs~la,

    The natural character of the ruddy-faced Tibetans

        ཕྱི་~  མི་~འགྱུར་   གངས་~རིའི་   རང་~མདངས་  ཡོད།

        qyi~ mi-gyùr   gǎŋ~rii   raŋ~dàŋ  yod.

        Does not change outwardly, it has the natural manifestation of a mountain.

            ནང་~  མི་~འགྱུར་   ཁ་~བའི་   རྣམ་~ཤེས་   ཡོད།

            naŋ~ mi-gyùr   ka~vai   nám~xes  yod.

            It does not change inwardly, it has a snow-white consciousness.

                ང་~  གངས་~ལྗོངས་   བུ་~མོའི་   བསོད་~ནམས་  ཡིན།

                ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi    sòd~nam  yin.

                This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snow.

ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~ བསོད་~ནམས་ འམ~འམ ཡིན~ ~

ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~  sòd~nam  ǎm~ǎm  yin~ ~.

This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snow.

    ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ནམས་ ཡིན~ ~

    ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~nam  yin.

    This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snow.

        ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~

        ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~

        This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snow.

                                བསོད་~ནམས་ འམ~འམ ཡིན~ ~

                                sòd~nam  ǎm~ǎm  yin~ ~.

                                This is the meritorious karma of me.

        ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~

        ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~

        This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snow.

                                བསོད་~ནམས་ འམ~འམ ཡིན~ ~

                                sòd~nam  ǎm~ǎm  yin~ ~.

                                This is the meritorious karma of me.