Gangjong Bumo

གངས་ལྗོངས་བུ་མོ།

Girl from the Land of Snows

Yeshe Paltso

ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

Autoplay

གངས་ལྗོངས་བུ་མོ།
gǎŋ-jóŋ bǔ-mo
Girl from the Land of Snows

            གཞས་ཚིག་    ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

            གཞས་གདངས་    ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

            གཞས་མ་    ཡེ་ཤེས་དཔལ་མཚོ།

            ye-xes bal-cò

བོད་~ བསིལ་ལྡན་   ཁ་~བའི་   ཡུལ་~ འུལ~ ལྗོངས་~ འོང~

bǒd~ sìl-dán   ka~vai   yul~ ǔl~ jóŋ~ ǒŋ~,

In the cool Land of Snow, Tibet,

            ཡུལ~ལྗོངས་ འོང་~   ན~ ~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

            yul~jóŋ ǒŋ~   na~ ~   ya~ri  lo~ ~ ~,

            cool land of Snows,

  གདངས་~ སྙན་མོ་   གླུ་~ཡི་  མཆོད་~འོད~ པ་~འ~ འབུལ~ ~ ~~    ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

  dáŋ~ ñan-mo   lú~yi

 I offer a song

              qòd~ǒd~ ba~a~  bùl~ ~ ~~   ya~ri  lo~ ~ ~.

       with a pleasant melody.

    གངས་~ མིང་སྲིང་  འཛོམས་པའི་  རྟེན་~ འེན་འབྲེལ་ རྟེན~འབྲེལ་  འེ~  ཡོད ཡེ~

    gǎŋ~ miŋ-sìŋ   zòm~bai,

  It is an auspicious occasion for brothers and sisters of the snows,

                  den~ ěn-drèl  den~drèl  ě~   yod ye~.

        auspicious to meet.

      ངའི་~ མིང་~ལ་ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~ འུ་མོ་~  བུ་~མོ་   འོ~འོ  ཟེར~ ~

      ŋai~ miŋ~la   gǎŋ~jóŋ   bǔ~ ǔ-mo~

   My name is “Girl from the Land of Snows”

                    bǔ~mo   ǒ~ǒ   sěr~ ~.

          "Girl from the Land of Snows.”

  བོད་~  བསིལ་~ལྡན་   ཁ་~བའི་   ཡུལ་~ལྗོངས་   ན།

  bǒd~ sil~dán   ka~vai   yul~jón~ na,

  In the cool Land of Snow, Tibet,

    གདངས་~  སྙན་~མོ་   གླུ་~ཡི་   མཆོད་~པ་   འབུལ།

    dáŋ~ ñan~mo   lú~yi   qòd~ba~bùl.

    I offer a song with a pleasant melody.

      གངས་~  མིང་~སྲིང་   འཛོམས་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད།

      gaŋ~ miŋ~sìŋ   zòm~bai   den~drèl  yod.

      It is an auspicious occasion for brothers and sisters of the snows to meet.

        ངའི་~  མིང་~ལ་   གངས་~ལྗོངས་   བུ་~མོ་   ཟེར།

        ŋai~ miŋ~la   gǎŋ~jóŋ   bǔ~mo~  sěr~ ~.

        My name is “Girl from the Land of Snows.”

ངའི་~ མིང་~ལ་   གངས་~ལྗོངས་   བུ་~ འུ་མོ་~  བུ་~མོ་   འོ~འོ   ཟེར~ ~

ŋai~ miŋ~la   gǎŋ~jóŋ

My name is

        bǔ~ ǔ-mo~  bǔ~mo   ǒ~ǒ   sěr~ ~.

           “Girl from the Land of Snows.”

བོད་~ གངས་ཅན་   ཆོས་~ལྡན   ཞིང་~ འིང~ ཁམས་~ འམ~

bǒd་~ gǎŋ-jan   qos~dán   xĭŋ~ in~ kam~ ǎm~,

In the snowy pure land endowed with the Dharma,

            ཞིང~ཁམས་ འམ~   ན~ ~   ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~ 

            xĭŋ~kam ǎm~   na~ ~   ya~ri  lo~ ~ ~,

            endowed with the Dharma,

  གངས་~ དཀར་པོ་  མཎ་~ཌལ་  ཕུལ་~འུལ~ འདྲ་~འ~ ཡོད~ ~ ~~    ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

  gǎŋ~ gar-bo   man~dal,

 The white snow mountain is like a mandala,

              pul~ǔl~ drà~ǎ~ yod~ ~ ~~    ya~ri  lo~ ~ ~.

       a mandala offering.

    མཚོ་~ སྔོན་མོ་   ཡོན་~ཆབ་   བཤམ་~ འམ་འདྲ་  བཤམ་~འདྲ་  འ~   ཡོད ཡེ~

    cò~ ŋòn-mo  yon~qab

  The blue lake is like the presentation

                xàm~ ǎm-drà  xàm~drà  ǎ~ yod ye~.

        of a water offering.

      ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་   ཕ་~ འ་ས་~  ཕ་~ས འ~འ ཡིན~ ~

      ŋa~ gǎŋ~jóŋ  bǔ~moi  pa~ ǎ-sa~

   For me, a Girl from the Land of Snows,

                  pa~sa  ǎ~ǎ   yin~ ~.

         this is my fatherland.

  བོད་~ གངས་~ཅན་   ཆོས་~ལྡན་   ཞིང་~ཁམས་   ན།

  bǒd་~ gǎŋ~jan   qos~dán  xĭŋ~kam~ na,

  In the snowy pure land endowed with the Dharma,

    གངས་~ དཀར་~པོ་   མཎ~ཌལ་   ཕུལ་~   འདྲ་ ཡོད།

    gǎŋ~ gar~bo  man~dal  pul~drà yod.

    The white snow mountain is like a mandala offering.

      མཚོ་~ སྔོན་མོ་   ཡོན་~ཆབ་   བཤམ་~འདྲ་   ཡོད།

      cò~ ŋòn~mo   yon~qab   xàm~drà  yod.

      The blue lake is like the presentation of a water offering.

        ང་~ གངས་ལྗོངས་   བུ་~མོའི་   ཕ་~ས་   ཡིན།

        ŋa~ gǎŋ~jóŋ  bǔ~moi    pa~sa~ yin.

        For me, a Girl from the Land of Snows, this is my fatherland.

ང་~ གངས་~ལྗོངས་   བུ་~མོའི་   ཕ་~ འ་ས་~  ཕ་~ས འ~འ  ཡིན~ ~

ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   pa~ ǎ-sa~

For me, a Girl from the Land of Snows,

                    pa~sa  ǎ~ǎ   yin~ ~.

           this is my fatherland.

བོད་~ གདོང་དམར་   འགྲོ་~བའི་   རང་~ འང~ གཤིས་~ འིས~

bǒd~ dóŋ-már   drò~vai   raŋ~ ǎŋ~ xìs~ ĭs~,

The natural character of the ruddy-faced Tibetans,

            རང་~གཤིས་    འིས་~ ལ~ ~ ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

            raŋ~xìs    ĭs~ la~ ~   ya~ri  lo~ ~ ~,

            the natural character,

  ཕྱི་~ མི་འགྱུར་  གངས་~རིའི་  རང་~འང~ མདངས་~འང~ ཡོད~ ~ ~~    ཡ་~རི་  ལོ~ ~ ~

  qyi~ mi-gyùr   gǎŋ~rii,

 Does not change outwardly,

              raŋ~ǎŋ~ dàŋ~ǎŋ~ yod~ ~ ~~    ya~ri  lo~ ~ ~.

       it has the natural manifestation of a mountain.

    ནང་~ མི་འགྱུར་  ཁ་~བའི་   རྣམ་~ འམ་ཤེས་  རྣམ་~ཤེས་  འེས~  ཡོད ཡེ~

    naŋ~ mi-gyùr   ka~vai,

  It does not change inwardly,

                nám~ ǎm-xes  nám~xès  ěs~ yod ye~.

        it has a snow-white consciousness.

      ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~

      ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~,

   This is the meritorious karma of me,

                            བསོད་~ནམས་  འམ~འམ   ཡིན~ ~

                  sòd~nam  ǎm~ǎm   yin~ ~.

         a Girl from the Land of Snows.

  བོད་~  གདོང་~དམར་   འགྲོ་~བའི་   རང་~གཤིས་  ལ།

  bǒd~ dóŋ-már   drò~vai   raŋ~ xìs~la,

The natural character of the ruddy-faced Tibetans

    ཕྱི་~  མི་~འགྱུར་   གངས་~རིའི་   རང་~མདངས་  ཡོད།

    qyi~ mi-gyùr   gǎŋ~rii   raŋ~dàŋ  yod.

    Does not change outwardly, it has the natural manifestation of a mountain.

      ནང་~  མི་~འགྱུར་   ཁ་~བའི་   རྣམ་~ཤེས་   ཡོད།

      naŋ~ mi-gyùr   ka~vai   nám~xes  yod.

    It does not change inwardly, it has a snow-white consciousness.

        ང་~  གངས་~ལྗོངས་   བུ་~མོའི་   བསོད་~ནམས་  ཡིན།

        ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi    sòd~nam  yin.

This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snows

ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~ བསོད་~ནམས་ འམ~འམ ཡིན~ ~

ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~

This is the meritorious karma of me,

            sòd~nam  ǎm~ǎm  yin~ ~.

          a Girl from the Land of Snows.

  ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ནམས་ ཡིན~ ~

  ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~nam  yin.

 This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snows.

    ང་~ གངས་~ལྗོངས་  བུ་~མོའི་  བསོད་~ འོད་ནམས་~

    ŋa~ gǎŋ~jóŋ   bǔ~moi   sòd~ ǒd-nam~

  This is the meritorious karma of me, a Girl from the Land of Snows.

                            བསོད་~ནམས་ འམ~འམ ཡིན~ ~

            sòd~nam  ǎm~ǎm  yin~ ~.

          This is the meritorious karma of me.