Gangpa Bod

སྒང་པ་བོད།

Sermo Tso & Ngulmo Tso

གསེར་མོ་མཚོ་ དང་ དངུལ་མོ་མཚོ།

Autoplay

སྒང་པ་བོད།
Gang-pa Bod

    གཞས་ཚིག་     བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

    གཞས་མ་    གསེར་མོ་མཚོ་ དང་ དངུལ་མོ་མཚོ།

 sèr mo cò & ňúl mo cò

ས་~ཡག་~པ་~  གཡུ་~ཡི་   གདན་~སྟེང་   ན~ འ~~ 

sa~ yag~ ba~ǎ yú~ yi dán~ deň na~ ǎ~~

    ཕྱུགས་~ཡག་~པ་   རྟ་~ནོར་   ལུག་~གསུམ་   འཕེལ~ འེལ~~ 

    qyug~ yag~ ba da~ nor lug~ sùm pèl~ěl~~

ཟས་~ཡག་~པ་~  ཤ་~མར་   ཐུད་~གསུམ་   འཛོམས~ འོམ~~ 

sǎs~ yag~ ba~ǎ xa~ mar tud~ sùm zòm~ǒm~~

    འདི་~ང་~ཡི་   ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   ཡིན~ འིན~~ 

    dì~ ňa~ yi pa~ sa pa~ yul yin~ǐn~~

ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་~འུལ   སྒང་~པ་   བོད་~ལ་   ཆགས~~~ 

ňai~ǐ  pa~ yul~ǔl  gáň~ ba bǒd~ la qag~~

    སྦྲ་~རོག་~རོག་   ཅན་~གྱི་   སྡེ་~ལ་   ཆགས~~~ 

    drá~ rog~ rog jan~ gyǐ dé~ la qag~~~

མི་~འི  སྐྱེས་~སྐྱེས་~འེ   ངོ་~ན་   འཛུམ་~རེ་   ཡོད~~~ 

mi~ǐ gyes~ gyes~ě ňo~ na zùm~ re yod~~~

    འཛུམ་~རེ་~རེའི་   ནང་~ན་   སྐྱིད་~རེ་  ཡོད~~~ 

    zùm~ re~ rei naň~ na gyid~ re yod~~~

སྐྱིད་~འཚོ་~བའི་~འི   ལོངས་~སྤྱོད་   འདི་~ན་   ཡོད~~~ 

 gyid~ cò~ bǎi~ǐ loň~ jyod dì~ na yod~~~

    སྐྱིད་~འཚོ་~བའི་   ལོངས་~སྤྱོད་   འདི་~ན་   ཡོད~~~ 

     gyid~ cò~ bǎi loň~ jyod dì~ na yod~~~

འདིར་~ ཕེབས་~དང་~འང   ཕྱོགས་~བཞིའི་   མགྲོན་~པོ་   ལགས~~~ 

 dìr~ peb~ dǎň~ǎň qyog~ xíi dròn~ bo lag~~~

    གོས་~དཀར་~པོའི་   ཁ་~བཏགས་   ཁྱེད་~ལ་   འབུལ~~~~ 

     gǒs~ gar~ boi ka~ dag kyed~ la bùl~~~~

ས་~ཡག་~པ་   གསེར་~གྱི་   གཞོང་~པ་   ན~ འ~~ 

sa~ yag~ ba sèr~ gyǐ xóň~ ba na~ǎ~~

    འབྲུ་~ཡག་~པ་   བྲོ་~ནས་   སྲན་~གསུམ་   འཁྲུངས~ འུང~~ 

    drù~ yag~ ba drǒ~ nas sàn~ sùm trùň~ǔň~~

སྲོལ་~ ཡག་~པ་~  འཆད་~རྩོད་~རྩོམ་   གསུམ་~དར~~~ 

sòl~ yag~ ba~ǎ qàd~ zod~ zom sùm~ dǎr~~~

    འདི་~ང་~ཡི་   ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   ཡིན~~~ 

    dì~ ňa~ yi pa~ sa pa~ yul yin~~~

ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་~འུལ  ལུང་~པ་   བོད་~ལ་   ཆགས~~~ 

ňai pa~ yul~ǔl luň~ ba bǒd~ la qag~~~

    ཁང་~གྲུ་~བཞི་   ཅན་~གྱི་   སྡེ་~ལ་   ཆགས~~~ 

    kaň~ drǔ~ xí jan~ gyǐ dé~ la qag~~~

མི་~འི སྐྱེས་~སྐྱེས་~འེ  རྒྱུད་~ལ་   བྱམས་~རེ་   ཡོད~~~ 

mi~ǐ gyes~ gyes~ě gyúd~ la jyǎm~ re yod~~~

    བྱམས་~རེ་~རེའི་   ནང་~ན་   འདང་~རེ་   ཡོད~~~ 

    jyǎm~ re~ rei naň~ na dàň~ re yod~~~

འདང་~ བརྩེ་~བའི་~འི   བསུ་~བ་   འདི་~ན་   ཡོད~~~ 

dàň~ ze~ bǎi~ǐ  sù~ va dì~ na yod~~~

    འདང་~བརྩེ་~བའི་   བསུ་~བ་   འདི་~ན་   ཡོད~~~ 

     dàň~ ze~ bǎi sù~ va dì~ na yod~~~

འདིར་~འིར ཕེབས་~དང་~འང   ཕྱོགས་~བཞིའི་   མགྲོན་~པོ་   ལགས~~~ 

dìr~ǐr peb~ dǎň~ǎň qyog~ xíi dròn~ bo  lag~~~

    ཆང་~བདུད་~རྩིའི་   མཆོད་~པ་   ཁྱེད་~ལ་~འབུལ~~~ 

    qaň~ dúd~ zii qòd~ ba kyed~ la~ bùl~~~

འདང་~ བརྩེ་~བའི་~འི  བསུ་~བ་   འདི་~ན་   ཡོད~~~ 

dàň~ ze~ bǎi~ǐ  sù~ va dì~ na  yod~~~

    འདང་~བརྩེ་~བའི་   བསུ་~བ་   འདི་~ན་   ཡོད~~~ 

    dàň~ ze~ bǎi  sù~ va  dì~ na  yod~~~

འདིར་~འིར ཕེབས་~དང་~འང   ཕྱོགས་~བཞིའི་   མགྲོན་~པོ་   ལགས~~~ 

dìr~ǐr peb~ dǎň~ǎň  qyog~ xíi dròn~ bo  lag~~~

    ཆང་~བདུད་~རྩིའི་   མཆོད་~པ་   ཁྱེད་~ལ་~འབུལ~~~ 

     qaň~ dúd~ zii qòd~ ba  kyed~ la~ bùl~~~

         འདིར་~འིར ཕེབས་~དང་~འང  ཕྱོགས་~བཞིའི་   མགྲོན་~པོ་   ལགས~~~

         dìr~ǐr  peb~ dǎň~ǎň qyog~ xíi  dròn~ bo lag~~~

             ཆང་~བདུད་~རྩིའི་   མཆོད་~པ་   ཁྱེད་~ལ་~འབུལ~~~~

            qaň~ dúd~ zii qòd~ ba  kyed~ la~ bùl~~~~

Tibetan lyrics compiled by Dzogchen Community

Drayig lyrics compiled by Dzogchen Community