Gangri Chokla Dro

གངས་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ།

Let's Go to the Snowy Mountain

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

གངས་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ།
găŋrii qyog-la drò
Let’s go to the snow mountain

                                རྩོམ་བྲིས་པ་   ཆོས་རྒྱལ།  /  གླུ་མ་ ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་   ཕོ་~བྲང་  པོ་~ཏ་  མཇལ་ ~བར་ འགྲོ~།

drò~ya   drò~ya   po~drăŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

Let’s all go to meet the Root Guru!

                འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   po~drăŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

                                ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

                                ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

                                Let’s all go to meet the Root Guru!

                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ།

                                                saŋ~gyás   koŋ~la   sòl~va   dàb,

                                                Let’s pray to him, the Enlightened One!

                                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ།

                                                                saŋ~gyás   koŋ~gi   ga~xín   drúb.

                                                                Let’s do what he, the Enlightened One, advises!

གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

gǎŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

To this pure dimension encircled by snowy mountains

                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                saŋ~gyás   ñúr~dǔ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~ .

                We pray that the Enlightened One may come soon!

                                གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

                                gǎŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

                                To this pure dimension encircled by snowy mountains

                                                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                                                saŋ~gyás   ñúr~dǔ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~.

                                                We pray that the Enlightened One may come soon!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya   po~drǎŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

Let’s all go to meet the Root Guru!

                འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་ ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   po~drǎŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

                                ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

                                ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

                                Let’s all go to meet the Root Guru!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya    lha~sai    jǒ~vo   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག འདེབས།

saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dǔ  dan~bar   sòl ~vaxĭg   dàb.

Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

                འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་ ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya    lha~sai    jǒ~vo   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

                                སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག འདེབས།

                                saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dǔ  dan~bar sòl~  vaxĭg dàb.

                                Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ།

                                                saŋ~gyás   koŋ~la   sòl~va   dàb,

                                                Let’s pray to him, the Enlightened One!

                                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ།

                                                                saŋ~gyás   koŋ~gi   ga~xín   drúb.

                                                                Let’s do what he, the Enlightened One, advises!

གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

To this pure dimension encircled by snow mountains

                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~

                We pray that the Enlightened One may come soon!

                                གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

                                găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

                                To this pure dimension encircled by snow mountains

                                                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                                                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~.

                                                We pray that the Enlightened One may come soon!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya    lha~sai    jŏ~vo   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག  འདེབས།

saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dŭ  dan~bar sòl ~vaxĭg  dàb.

Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

                འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya    lha~sai    jŏ~vo   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

                                སངས་~རྒྱས་ཀྱི་  སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག འདེབས།

                                saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dŭ  dan~bar sòl~  vaxĭg dàb.

                                    Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go to see Mount Everest!

ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་ འགྲོ།

las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!

                འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go to see Mount Everest!

                                ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་ འགྲོ།

                                las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

                                Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!

                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ།

                                                saŋ~gyás   koŋ~la   sòl~va   dàb,

                                                Let’s pray to him, the Enlightened One!

                                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ།

                                                                saŋ~gyás   koŋ~gi   ga~xín   drúb.

                                                                Let’s do what he, the Enlightened One, advises!

གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

To this pure dimension encircled by snow mountains

                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~

                We pray that the Enlightened One may come soon!

                                གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

                                găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

                                To this pure dimension encircled by snow mountains

                                                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                                                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~.

                                                We pray that the Enlightened One may come soon!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

 Let’s go! Let’s go! Let’s go see Mount Everest!

ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་ འགྲོ།

las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!

                འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go see Mount Everest!

                                ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་  འགྲོ།

                                las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

                                Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!