Gangri Chokla Dro

གངས་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ།

Let's Go to the Snowy Mountain

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

Let’s try to learn these words, they are very nice. 

Let’s go to visit the Potala. Do you know what it is? It’s the palace of the Tibetan kings. Let’s go to visit our root Master. The root Master  isn’t in the Potala now, we pray to him, we obey him and follow what  he says. 

Let’s go to visit the Jowo, an important statue of Buddha in Lhasa. Let’s pray for the long life of our Master. Then it continues as before. Let’s go to visit Jomo Lanma, that is Kailash, the sacred mountain. In  general this means Mount Everest, which is also considered a sacred  mountain. Why are we going there? To increase our good fortune, to  increase the fortune of the Tibetans, that is what we are praying for. 

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་~བར་ འགྲོ~། 
drò~ya drò~ya po~drǎŋ bo~da jàl~ var~ drò~ 

po-drǎŋ bo-da jàl-var drò: let’s go, let’s go to visit the Potala! jàl-var: to visit 


ང་~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་~བར་དི་ འགྲོ། 
ŋa ~co caŋ~ma za~vai lá~ma jàl~vardi drò~ 

ŋa-co caŋ-ma: all of us 
za-vai lá-ma: our root Teacher 
Let’s go to visit our root Teacher. He is not in the Potala, but the Potala is there, so it is very significant. 


སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ། 
saŋ~gyás koŋ~la sòl~va dàb 

saŋ-gyás: illuminated
The Master is illuminated. In general ‘saŋ-gyás’ means Buddha, the root Master that we are going to visit. 
koŋ-la: to him 
sòl-va dàb: to pray 


སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ། 
saŋ~gyás koŋ~gi ga~xín drúb 

Because he is illuminated, he tells you what you should do. ga: voice, what he says 
xín: we do as he says, that is, we obey and follow what he says. 


གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~། 
gǎŋ~rii ra~vas gor~vai xĭŋ~kam dìr ~ 

gǎŋ-rii ra-vas gor-vai: in the dimension that is completely surrounded by snow 
xĭŋ-kam dìr: in this pure dimension 
In the dimension of the Land of Snows, we have the principle that the Master is here again. 


སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡོད ~། 
saŋ~gyás ñúr~dǔ jyòn~bai mòn~lam yod ~ 

ñúr-dǔ: quick 
jyòn-bai: that comes 
mòn-lam yod: we have prayed that it will be possible for the Master to appear. 

 
འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་~བར་ འགྲོ། 
drò~ya drò~ya lha~sai jǒ~vo jàl~ var~ drò~ 

The second verse is the same, except for ‘lha-sai jǒ-vo’: let’s go to visit the Jowo in Lhasa, that famous statue, an important statue of Buddha in Lhasa. 


སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པར་ གསོལ་~བ་ཞིག འདེབས། 
saŋ~gyás-gyi gu~ce yun~dǔ dan~bar sòl ~va xĭg deb 

So what are they going there to do? 
saŋ-gyás-gyi gu-ce: we pray for the long life of our Master, because he is an illuminated being, may he have a long life. 
yun-dǔ dan-bar: of a long duration, steady, stable 
sòl-va xĭg dàb: let us say a prayer. 


འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་~བར་ འགྲོ། 
drò~ya drò~ya jǒ~mo láŋ~ma jàl~ var~ drò~ 

jǒ-mo láŋ-ma: let’s go to visit the Jomo Langma, that is Kailash, the  sacred mountain. 


ལས་~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་~བར་ དི་ འགྲོ། 
las ~dǎŋ lúŋ~da dǎr~vai mòn~lam gyág ~var  di drò 

las: action, karma, we can have good or bad karma 
dǎŋ lúŋ-da: and fortune 
dǎr-vai: progress, that is, negative things don’t arise 
mòn-lam: a prayer for this 
gyág: to do 
Let’s go, let’s go to make this prayer! 

This is the meaning. It’s very nice.
གངས་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ།
găŋrii qyog-la drò
Let’s go to the snow mountain

                                རྩོམ་བྲིས་པ་   ཆོས་རྒྱལ།  /  གླུ་མ་ ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་   ཕོ་~བྲང་  པོ་~ཏ་  མཇལ་ ~བར་ འགྲོ~།

drò~ya   drò~ya   po~drăŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

Let’s all go to meet the Root Guru!

                འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   po~drăŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

                                ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

                                ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

                                Let’s all go to meet the Root Guru!

                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ།

                                                saŋ~gyás   koŋ~la   sòl~va   dàb,

                                                Let’s pray to him, the Enlightened One!

                                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ།

                                                                saŋ~gyás   koŋ~gi   ga~xín   drúb.

                                                                Let’s do what he, the Enlightened One, advises!

གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

gǎŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

To this pure dimension encircled by snowy mountains

                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                saŋ~gyás   ñúr~dǔ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~ .

                We pray that the Enlightened One may come soon!

                                གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

                                gǎŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

                                To this pure dimension encircled by snowy mountains

                                                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                                                saŋ~gyás   ñúr~dǔ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~.

                                                We pray that the Enlightened One may come soon!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya   po~drǎŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

Let’s all go to meet the Root Guru!

                འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་ ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   po~drǎŋ   bo~da   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go visit the Potala Palace!

                                ང་ ~ཚོ་ ཚང་~མ་ རྩ་~བའི་ བླ་~མ་ མཇལ་ ~བར་དི་ འགྲོ།

                                ŋa ~co   caŋ~ma   za~vai   lá~ma   jàl~vardi   drò~.

                                Let’s all go to meet the Root Guru!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya    lha~sai    jǒ~vo   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག འདེབས།

saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dǔ  dan~bar   sòl ~vaxĭg   dàb.

Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

                འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་ ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya    lha~sai    jǒ~vo   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

                                སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག འདེབས།

                                saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dǔ  dan~bar sòl~  vaxĭg dàb.

                                Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ།

                                                saŋ~gyás   koŋ~la   sòl~va   dàb,

                                                Let’s pray to him, the Enlightened One!

                                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ།

                                                                saŋ~gyás   koŋ~gi   ga~xín   drúb.

                                                                Let’s do what he, the Enlightened One, advises!

གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

To this pure dimension encircled by snow mountains

                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~

                We pray that the Enlightened One may come soon!

                                གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

                                găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

                                To this pure dimension encircled by snow mountains

                                                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                                                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~.

                                                We pray that the Enlightened One may come soon!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya    lha~sai    jŏ~vo   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

སངས་~རྒྱས་ཀྱི་ སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག  འདེབས།

saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dŭ  dan~bar sòl ~vaxĭg  dàb.

Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

                འགྲོ་~ཡ་  འགྲོ་~ཡ་  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~བོ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya    lha~sai    jŏ~vo   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go see the Jowo in Lhasa!

                                སངས་~རྒྱས་ཀྱི་  སྐུ་~ཚེ་ ཡུན་~དུ་ བརྟན་~པ་ གསོལ་ ~བ་ཞིག འདེབས།

                                saŋ~gyás-gyi   gu~ce  yun~dŭ  dan~bar sòl~  vaxĭg dàb.

                                    Let’s pray that the life of the Enlightened One be stable and long!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

Let’s go! Let’s go! Let’s go to see Mount Everest!

ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་ འགྲོ།

las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!

                འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go to see Mount Everest!

                                ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་ འགྲོ།

                                las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

                                Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!

                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~ལ་ གསོལ་~བ་ བཏབ།

                                                saŋ~gyás   koŋ~la   sòl~va   dàb,

                                                Let’s pray to him, the Enlightened One!

                                                                སངས་~རྒྱས་ ཁོང་~གི་ བཀའ་~བཞིན་ བསྒྲུབ།

                                                                saŋ~gyás   koŋ~gi   ga~xín   drúb.

                                                                Let’s do what he, the Enlightened One, advises!

གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

To this pure dimension encircled by snow mountains

                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~

                We pray that the Enlightened One may come soon!

                                གངས་~རིའི་ ར་~བས་ བསྐོར་~བའི་ ཞིང་~ཁམས་ འདིར ~ །

                                găŋ~rii   ra~vas   gor~vai   xĭŋ~kam   dìr ~ ,

                                To this pure dimension encircled by snow mountains

                                                སངས་~རྒྱས་ མྱུར་~དུ་ འབྱོན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན ~ །

                                                saŋ~gyás   ñúr~dŭ   jyòn~bai   mòn~lam   yin ~.

                                                We pray that the Enlightened One may come soon!

འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་ ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

 Let’s go! Let’s go! Let’s go see Mount Everest!

ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་ འགྲོ།

las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!

                འགྲོ་~ཡ་ འགྲོ་~ཡ་  ཇོ་~མོ་ གླང་~མ་ མཇལ་ ~བར་ འགྲོ།

                drò~ya   drò~ya   jŏ~mo   láŋ~ma   jàl~  var~   drò~,

                Let’s go! Let’s go! Let’s go see Mount Everest!

                                ལས་ ~དང་ རླུང~རྟ་ དར་~བའི་ སྨོན་~ལམ་ རྒྱག་ ~བར་ དི་  འགྲོ།

                                las  ~dăŋ   lúŋ~da   dăr~vai   mòn~lam   gyág ~vardi  drò.

                                Let’s go and offer invocations to increase good karma and fortune!