Gangrii Lhachab

གངས་རིའི་ལྷ་ཆབ།

Divine Water of the Snowy Mountain

Gonpo Dondrup

མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

Autoplay

གངས་རིའི་ལྷ་ཆབ།
gǎŋ-rii lha-qab
Divine Water of the Snowy Mountain

    མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།

    gòn-bo dǒn-drùb

གངས་~  དཀར་~པོའི་  ལྕགས་~  རི་~  ཟླུམ་ ~པོ་རུ་  བསྐོར་~  བའིཡེ~ 

gǎŋ~   gar~boi   jag~  ri~

Surrounded by a circular fence

                             dúm  ~bo-ru  gor~  vai-ye~ ,

                             of white snowy mountains,

ས་~  སྐྱིད་~པོ་   བསིལ་~  ལྡན་~  གངས་   ~ཕྲུག་གི་   ཕ་~  ཡེ~ 

sa~   gyid~bo   sìl~  dán~

The cool happy land of Tibet is the fatherland

                             gǎŋ   ~trug-gĭ   pa~   sa-ye~ .

                             of the children of the snow.

གནས་~  དེ་~རུ་   སྐྱེས་ ~པའི་   མཛའ་~མཐུན་གྱི་   སྤུན་~  ཟླ

nás~  dě~ru   gyes  ~bai

Do not forget the life stories

                             zà~tun-gyĭ   bun~   dá~,

                             of the harmonious siblings,

ཤ་~  རུས་~པ་  གཅིག་པའི་~   རྣམ་~ཐར་ དེ་~   མ་~  བརྗེད

xa~  rus~ba  jig~  bai~

Born in this place,

                             nám~tar  dě~   ma~   jéd~ .

                             who have the same blood and bones.

སྔོན་~   མེས་~པོའི་   ཕ་~   ནོར་~   འདོད་  ~འབྱུང་གི་   ནོར་~  བུ ཡེ~ 

ŋón~    mes~boi   pa~   nor~,

The heritage of our ancient forefathers,

                             dòd  ~jyùŋ-gi   nor~  bǔ-ye~ ,

                             a wish-fulfilling jewel,

དགྲ་~   གཡོ་~ཅན་   ཝ་~  མོས་~   ལུད་  ~ཕུང་དུ་   བསྙིལ་~  བ ཡེ~ 

drá~   yó~jan   wa~  mos~

Deceitful enemies like foxes

                             lud  ~puŋ-dǔ   ñìl~  va-ye~.

                             have broken into a dunghill.

བུ་~  སྙིང་~སྟོབས་   ཅན་~གྱི་   གངས་  ~ཕྲུག་རེ་   ཡོད་~  ནཡེ~ 

bǔ~  ñìŋ~dob   jan~  gyĭ~

If any courageous Tibetan

                             gǎŋ  ~trug-re   yod~  na-ye~ ,

                             of the Snows is here,

རྩལ་~  སྡེར་~བཞིའི་   རྒྱལ་~  མཚན་~  རྩེ་  ~མོ་རུ་   ཕྱོར་~  ཤོག~

zal~  dér~xíi   gyál~  càn~

Lift it up on the victory banner

                             ze  ~mo-ru   qyor~  xog~ !

                             of the powerful tiger!

    རྩལ་~  སྡེར་~བཞིའི་   རྒྱལ་~  མཚན་~  རྩེ་   ~མོ་རུ་   ཕྱོར་~  ཤོག~

    zal~  dér~xíi   gyál~  càn~

    Lift it up on the victory banner

                             ze  ~mo-ru   qyor~  xog~ !

                             of the powerful tiger!

ཁ་~  ཙམ་~མིན་   སྙིང་~  ནས་~  ལ་  ~རྒྱ་ཞིག་  ཡོད་~  ན ཡེ~ 

ka~   zam~min   ñìŋ ~  nas~

If you have a commitment which is not mere words

                             la  ~gyá-xĭg  yod~  na-ye~ ,

                             but from the heart,

ནང་~  ཕུ་~ནུ་   བར་~  གྱི་~   རྩོད་  ~གླེང་དེ་   དོར་~   ལ ཡེ~ 

naŋ~  pu~nu   bǎr~  gyĭ~

Forsake the quarrels

                             zod  ~léŋ-dě   dǒr~   la-ye~ ,

                             among your siblings,

སྐྱིད་~   ཞི་~བདེ་   འབོད་  ~པའི་   རྒྱང་  ~རིང་གི་   ལྷ་~  བྱ~ །

gyid~   xĭ~dé   bòd~  bai~

And invite the divine bird who lives afar

                             gyáŋ  ~riŋ-gĭ   lha~  jyǎ~ ,

                             and calls for happiness and peace,

དབྱར་~  དང་~པོའི་   འཛུམ་~  ཞལ་~  དགའ་  ~སྟོན་ལ་   བོས་~  ཤོག~

yár~  dǎŋ~boi   zùm~  xǎl~

To the celebration of the smiling face

                             gá  ~don-la   bǒs~  xog~ !

                             of the first month of summer!

བོད་~   རང་~ལ་   ཡོད་~  པའི་~  རྒྱན་  ~གོས་དེ་   བསྐྱུར་~  ནས ཡེ~ 

bǒd~   raŋ~la   yod~  bai~

Do not abandon Tibetan

                             gyán  ~gǒs-dě   gyur~  nas-ye~ ,

                             traditional ornaments and clothes,

གཞན་~  ཀླ་~ཀློའི་   ཆས་~  ལ་~   སྤྲོ་  ~སྣང་ཞིག་   མ་~  སྐྱེ~ །

xán~  lá~lói   qas~  la~

Because you are seduced

                             dro  ~nàŋ-xĭg   ma~  gye~ .

                             by the costumes of foreign barbarians.

དྲིན་~  ཕ་~ལོས་   བཞག་  ~པའི་   ཕ་  ~སྐད་དེ་   བརྗེད་~  ན~ །

drĭn~  pa~los   xág  ~bai

If the language left by

                             pa  ~gad-dě   jéd~  na~ ,

                             our kind forefathers is forgotten,

གངས་~  དཀར་~པོའི་   ཕ་~  ཁྱིམ་~   སྟོང་ ~པ་རུ་   འགྱུར་~  འགྲོ~ །

gǎŋ~   gar~boi   pa~  kyim~

The families of the land

                             doŋ ~ba-ru   gyùr~  drò~ .

                             of the White Snow Mountain will become empty.

དབྱར་~   ཟླ་~གསུམ་   ཁུ་~  བྱུག་~   བོད་ ~ཡུལ་ན་   གྲགས་~  ཀྱང་ ཡེ~ 

yár~   dá~sùm   ku~jyǔg

Although in the three months of summer

                             bǒd ~yul-na   drǎg~  gyaŋ-ye~ ,

                             the cuckoo sings in Tibet,

སྟོན་~   ཐ་~མའི་   ནང་~  དུ་~   མོན་  ~ཡུལ་ལ་   ལོག་~   འགྲོ ཡེ~ 

don~   ta~mai   naŋ~dǔ

    In the last month of autumn

                             mon  ~yul-la   log~   drò-ye~ .

                             he will fly back to the lowlands.

ཡུན་~   མི་~རིང་   སང་~ཕོད་   ད་  ~ཚོད་ཀྱི་   དུས་~  སུ~ །

yun~   mi~riŋ   saŋ~   pod~,

I look forward to next year,

                             dǎ  ~cod-gyi   dǔs~  su~ 

                             not so long, when at this same time

ཞལ་~  མཉམ་~འཛོམས་   ཡོང་~  བའི~  བདེ་ ~སྐྱིད་ལ་  སྒུག་~ ཡོད ཡེ~ 

xǎl~  ñám~zòm  yoŋ~  vai~

We will have the joy

                             dé ~gyid-la  gúg~ yod-ye~ .

                             of being together again.

    ཞལ་~  མཉམ་~འཛོམས་  ཡོང་~  བའི~  བདེ་ ~སྐྱིད་ལ་  སྒུག་~ ཡོད ཡེ~ 

    xǎl~  ñám~zòm  yoŋ~  vai~

    We will have the joy

                             dé ~gyid-la  gúg~ yod-ye~ .

                             of being together again.