Gasong

དགའ་སོང་།

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དགའ་སོང་།
gá-soŋ

        དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

        ŋós-drǔb dról-ma

བཙན་~པོའི་ལ་ ཕོ་~བྲང་ པོ་~ཏ་ ལ་~ཡི་ ཞིང་~ འི~  འདིར~ འི~

zan~boi-la  po~drǎŋ bo~da la~yi xĭŋ~ ĭ~  dir~ ĭ~,

    སྒེག་~ལྡན་ལ་   ན་~ཆུང་ བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ སེམས་~ འེམ~  པ་~ འ~ ལ~།

    gég~dán-la  na~quŋ bǔ~mo ŋa~yi  sem~ ěm~  ba~ ǎ~ la~

        ཆོལ་~གསུམ་ལ་   གྲལ་~དུ་ སྐྱེས་~པར་ དགའ་~སོང་ དགའ་~ འ~ སོང~།

        qol~sùm-la  drǎl~dǔ gyes~bar  gá~soŋ gá~ ǎ~ soŋ~.

མཐོ་~སྒང་ན་   འཚོ་~བའི་ བོད་~པའི་ གཞས་~ཁྱིམ་ དྲོན་~ འོན~ མོ~ ལ།

tò~gáŋ-na  cò~vai bǒd~bai xás~kyim drǒn~ on~ mo~ la,

    སྦྲ་~ནག་ལ་   སྲུང་~བའི་ བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ སེམས་~ འེམ~ པ་~ འ~ ལ།

    drá~nag-la  sùŋ~vai bǔ~mo ŋa~yi  sem~ ěm~ ba~ ǎ~ la,

གཡང་~མོ་ལ་   ལུག་~གི་ འདབས་~ནས་ སྐྱིད་~སོང་ སྐྱིད་~ འིད~ སོང་།

yáŋ~mo-la  lug~gĭ dàb~nas  gyid~soŋ gyid~ ĭd~ soŋ,

    ཐུལ་~དཀར་ལ་   འབྲི་~མོ་ བཞོས་~ནས་ དགའ་~སོང་ དགའ་~ འ~ སོང་།

    tul~gar-la  drì~mo xós~nas  gá~soŋ gá~ ǎ~ soŋ.

བསྭོ~་་ཡེ་་་་     བསྭོ~་་་་་་་་ཡེ།   ཡེ་ཡེ་ཡེ~

so~…ye…     so~….ye    yeyeye~

    བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་ སེམས་~པ་ དགའ་~སོང་ དགའ་~ འ~ སོང་།

    bǔ~mo-la  ŋa~yi sem~ba  gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ,

        བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   སྐྱིད་~སོང་ སྐྱིད་~ འིད~ སོང་།

        bǔ~mo-la  ŋa~yi   sem~ba  gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.

དྲིན་~ཆེན་  ཕ་~མ་  གཉིས་~ཀྱི་  གཅེས་~སྐྱོང་  འོག་~ འོག~  ནས~ འས~

drĭn~qen pa~ma ñís~gyi jes~gyoŋ  ǒg~ ǒg~  nas~ ǎs~,

    ཡ་~རབས་ལ་   སྤྱོད་~བཟང་  སྐྱོང་~བའི་  ང་~ཡི་   སེམས་~ འེམ~  པ་~ འ~  ལ~།

    ya~rab-la  jyod~sáŋ gyoŋ~vai ŋa~yi sem~ ěm~  ba~ a~  la~,

        སྦྲང་~དཀར་ལ་  རྩམ་~པས་   གསོས་~པས་   དགའ་~སོང་  དགའ་~ འ~  སོང~།

        dráŋ~gar-la zam~bas sòs~bas  gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ

མ་~ཡུམ་ལ་   སློབ་~གྲྭ་   འགྲིམ་~པའི་   སྐྱེད་~མོའི་   ཚལ་~    འལ~ ནས~ ལ།

ma~yum-la  lòb~drǎ drìm~bai  gyed~moi cal~ ǎl~ nas~ la,

    དཔེ་~ཁུག་ལ་   ཁུར་~བའི་   བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   སེམས་~ འེམ~ པ་~ འ~ ལ།

    be~kug-la kur~vai bǔ~mo  ŋa~yi   sem~ ěm~ ba~ ǎ~ la,

རྒན་~གྱིས་ལ་   བཀའ་~སློབ་   གནང་~བས་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

gán~gyĭs-la  ga~lòb náŋ~vas  gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ

    སློབ་~གྲོགས་ལ་  བཟང་~པོ་   འགྲོགས་~ནས་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~ སོང་།

    lòb~drǒg-la   sáŋ~bo dròg~nas  gyid~soŋ  gyid~ ĭd~ soŋ.

བསྭོ~་་ཡེ་་་་     བསྭོ~་་་་་་་་ཡེ།   ཡེ་ཡེ་ཡེ~

so~…ye…     so~….ye    yeyeye~

    བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

    bǔ~mo-la   ŋa~yi  sem~ba  gá~soŋ  gá~ ǎ~ soŋ,

        བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~  སོང་།

        bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba  gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.

བསྭོ~་་ཡེ་་་་     བསྭོ~་་་་་་་་ཡེ།   ཡེ་ཡེ་ཡེ~

so~…ye…     so~….ye    yeyeye~

    བུ་~མོ་ལ་  ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

    bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba  gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ,

        བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~  སོང་།

        bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba  gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.