Gasong

དགའ་སོང་།

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དགའ་སོང་།
gá-soŋ

        དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

        ŋós-drǔb dról-ma

བཙན་~པོའི་ལ་   ཕོ་~བྲང་  པོ་~ཏ་  ལ་~ཡི་  ཞིང་~ འི~  འདིར~ འི~

zan~boi-la   po~drǎŋ  bo~da  la~yi  xĭŋ~ ĭ~  dir~ ĭ~,

སྒེག་~ལྡན་ལ་   ན་~ཆུང་  བུ་~མོ་  ང་~ཡི་   སེམས་~ འེམ~  པ་~  འ~  ལ~།

gég~dán-la   na~quŋ  bǔ~mo  ŋa~yi   sem~ ěm~  ba~  ǎ~  la~

ཆོལ་~གསུམ་ལ་    གྲལ་~དུ་  སྐྱེས་~པར་   དགའ་~སོང་  དགའ་~ འ~  སོང~།

qol~sùm-la   drǎl~dǔ  gyes~bar   gá~soŋ  gá~ ǎ~  soŋ~.

མཐོ་~སྒང་ན་   འཚོ་~བའི་   བོད་~པའི་   གཞས་~ཁྱིམ་   དྲོན་~ འོན~ མོ~ ལ།

tò~gáŋ-na   cò~vai   bǒd~bai   xás~kyim   drǒn~ on~ mo~ la,

སྦྲ་~ནག་ལ་   སྲུང་~བའི་   བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   སེམས་~ འེམ~ པ་~ འ~ ལ།

drá~nag-la   sùŋ~vai   bǔ~mo   ŋa~yi   sem~ ěm~ ba~ ǎ~ la,

གཡང་~མོ་ལ་   ལུག་~གི་   འདབས་~ནས་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~ སོང་།

yáŋ~mo-la   lug~gĭ   dàb~nas   gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ,

ཐུལ་~དཀར་ལ་   འབྲི་~མོ་   བཞོས་~ནས་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

tul~gar-la   drì~mo   xós~nas    gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ.

    བསྭོ~་་ཡེ་་་་     བསྭོ~་་་་་་་་ཡེ།   ཡེ་ཡེ་ཡེ~

    so~…ye…     so~….ye    yeyeye~

བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba   gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ,

བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~  འིད~  སོང་།

bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba   gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.

དྲིན་~ཆེན་  ཕ་~མ་  གཉིས་~ཀྱི་  གཅེས་~སྐྱོང་  འོག་~ འོག~  ནས~ འས~

drĭn~qen  pa~ma  ñís~gyi  jes~gyoŋ  ǒg~ ǒg~  nas~ ǎs~,

ཡ་~རབས་ལ་   སྤྱོད་~བཟང་  སྐྱོང་~བའི་  ང་~ཡི་   སེམས་~ འེམ~  པ་~ འ~  ལ~།

ya~rab-la   jyod~sáŋ  gyoŋ~vai  ŋa~yi   sem~ ěm~  ba~  a~  la~,

སྦྲང་~དཀར་ལ་   རྩམ་~པས་   གསོས་~པས་   དགའ་~སོང་  དགའ་~ འ~  སོང~།

dráŋ~gar-la   zam~bas   sòs~bas   gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ

མ་~ཡུམ་ལ་   སློབ་~གྲྭ་   འགྲིམ་~པའི་   སྐྱེད་~མོའི་   ཚལ་~ འལ~ ནས~ ལ།

ma~yum-la   lòb~drǎ   drìm~bai   gyed~moi   cal~ ǎl~ nas~ la,

དཔེ་~ཁུག་ལ་   ཁུར་~བའི་   བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   སེམས་~ འེམ~ པ་~ འ~ ལ།

be~kug-la   kur~vai   bǔ~mo  ŋa~yi   sem~ ěm~ ba~ ǎ~ la,

རྒན་~གྱིས་ལ་   བཀའ་~སློབ་   གནང་~བས་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

gán~gyĭs-la   ga~lòb   náŋ~vas   gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ

སློབ་~གྲོགས་ལ་   བཟང་~པོ་   འགྲོགས་~ནས་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~ སོང་།

lòb~drǒg-la   sáŋ~bo   dròg~nas   gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.

    བསྭོ~་་ཡེ་་་་     བསྭོ~་་་་་་་་ཡེ།   ཡེ་ཡེ་ཡེ~

    so~…ye…     so~….ye    yeyeye~

བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba   gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ,

བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~  སོང་།

bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba   gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.

        བསྭོ~་་ཡེ་་་་     བསྭོ~་་་་་་་་ཡེ།   ཡེ་ཡེ་ཡེ~

        so~…ye…     so~….ye    yeyeye~

    བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   དགའ་~སོང་   དགའ་~ འ~ སོང་།

    bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba   gá~soŋ   gá~ ǎ~ soŋ,

        བུ་~མོ་ལ་   ང་~ཡི་   སེམས་~པ་   སྐྱིད་~སོང་   སྐྱིད་~ འིད~ སོང་།

        bǔ~mo-la   ŋa~yi   sem~ba   gyid~soŋ   gyid~ ĭd~ soŋ.