Gawala

དགའ་བ་ལ།

How Happy!

Dekyi Tso

བདེ་སྐྱིད་མཚོ།

Autoplay

དགའ་བ་ལ།
Ga-va-la
How Happy!

        གཞམ་མ་    བདེ་སྐྱིད་མཚོ།

        dé-gyid-cò

    དགའ་~བ་   ལགས་~ལ་    སྐྱིད་~པ་ འ~འ  ལགས་~ཡེ ~ ~

    gá~va   lag~la    gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye ~ ~!

    It is truly happy and joyful!

དེ་~འེརིང་   བོད་~པའི་   དུས་~ཆེན་   རེད~འེད

dě~ěriŋ   bǒd~bai   dǔs~qen   red~ěd,

Today is a great day for Tibetans,

    དེ་~རིང་   བོད་~མི་   མཉམ་~འཛོམས་   རེད~འེད

    dě~ěriŋ   bǒd~mi   ñám~zòm   red~ěd.

    Today is the reunion of Tibetans.

        དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་   ལགས།

        gá~va   lag~dǎŋ    gyid~ba    lag~!

        It is truly happy and joyful!

    དེ་~རིང་ལ   བོད་~པའི་   དུས་~ཆེན་   རེད~འེད

    dě~riŋla   bǒd~bai   dǔs~qen   red~ěd,

    Today is a great day for Tibetans,

        དེ་~རིང་   བོད་~མི་   མཉམ་~འཛོམས་   རེད~འེད

        dě~ěriŋ   bǒd~mi   ñám~zòm   red~ěd.

        Today is the reunion of Tibetans.

            དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

            gá~va   lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~!

            It is truly happy and joyful!

                དགའ་~བ་   ལགས།

                gá~va   lag

                    སྐྱིད་~པ་   ལགས།

                    gyid~ba   lag!

                    It is truly happy and joyful!

                        དགའ་~བ་   ལགས།

                        gá~va   lag

                            སྐྱིད་~པ་  ལགས།

                            gyid~ba   lag!

                            It is truly happy and joyful!

    དེ་~རིང་ལ   བོད་~པའི་   དུས་~ཆེན་   རེད~འེད

    dě~riŋla   bǒd~bai   dǔs~qen   red~ěd,

    Today is a great day for Tibetans,

        དེ་~རིང་   བོད་~མི་   མཉམ་~འཛོམས་   རེད~འེད

        dě~ěriŋ   bǒd~mi   ñám~zòm   red~ěd.

        Today is the reunion of Tibetans.

            དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

            gá~va  lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~!

            It is truly happy and joyful!

    དགའ་~བ་   ལགས་~ལ་    སྐྱིད་~པ་ འ~འ  ལགས་~ཡེ ~ ~

    gá~va   lag~la    gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye ~ ~!

    It is truly happy and joyful!

དེ་~རིང་ལ   བོད་~པའི་   དུས་~ཆེན་   རེད~གོ

dě~riŋla   bǒd~bai   dǔs~qen   red~,

Today is a great day for Tibetans,

    དེ་~རིང་   བོད་~ལྭ་    གཙང་~མ་   གྱོན~དགོས།

    dě~ěriŋ   bǒd~la   zaŋ~ma   gyǒn~gós.

    Today in Tibet we should wear immaculate clothing.

        དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་   ལགས།

        gá~va   lag~dǎŋ    gyid~ba    lag~!

        It is truly happy and joyful!

    དེ་~རིང་   ཕ་~སྐད་   དག་~མ་   བཤད~དགོས།

    dě~ěriŋ   pa~gad   dǎg~ma   xàd~gós,

    Today we should speak our pure native language,

        དེ་~རིང་   བོད་~ལྭ་    གཙང་~མ་   གྱོན~དགོས།

        dě~ěriŋ   bǒd~la   zaŋ~ma   gyǒn~gós.

        Today in Tibet we should wear immaculate clothing.

            དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

            gá~va  lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~!

            It is truly happy and joyful!

                དགའ་~བ་   ལགས།

                gá~va   lag

                    སྐྱིད་~པ་   ལགས།

                    gyid~ba   lag!

                    It is truly happy and joyful!

                        དགའ་~བ་   ལགས།

                        gá~va   lag

                            སྐྱིད་~པ་  ལགས།

                            gyid~ba   lag!

                            It is truly happy and joyful!

    དེ་~རིང་   ཕ་~སྐད་   དག་~མ་   བཤད~དགོས།

    dě~ěriŋ   pa~gad   dǎg~ma   xàd~gós,

    Today we should speak our pure native language,

        དེ་~རིང་   བོད་~ལྭ་    གཙང་~མ་   གྱོན~དགོས།

        dě~ěriŋ   bǒd~la   zaŋ~ma   gyǒn~gós.

        Today we should speak our pure native language.

            དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

            gá~va  lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~!

            It is truly happy and joyful!

    དགའ་~བ་   ལགས་~ལ་    སྐྱིད་~པ་ འ~འ  ལགས་~ཡེ ~ ~

    gá~va   lag~la    gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye ~ ~!

    It is truly happy and joyful!

དེ་~རིང་   བཀྲ་~ཤིས་   ཉི་~མ་   ཤར~

dě~ěriŋ   dra~xis   ñi~ma   xar~ ǎ,

Today the sun of fortune shines forth,

    དེ་~རིང་   བོད་~པའི་   བསམ་~དོན་   འགྲུབ~འུ

    dě~ěriŋ   bǒd~bai   sàm~dǒn   drùb~ǔ.

    Today the wishes of Tibetans are fulfilled.

        དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་   ལགས།

        gá~va   lag~dǎŋ    gyid~ba    lag~!

        It is truly happy and joyful!

    དེ་~རིང་   བཀྲ་~ཤིས་   ཉི་~མ་   ཤར~

    dě~ěriŋ   dra~xis   ñi~ma   xar~ ǎ,

    Today the sun of fortune shines forth,

        དེ་~རིང་   བོད་~པའི་   བསམ་~དོན་   འགྲུབ~འུ

        dě~ěriŋ   bǒd~bai   sàm~dǒn   drùb~ ǔ.

        Today the wishes of Tibetans are fulfilled.

            དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

            gá~va  lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~.

            It is truly happy and joyful!

                དགའ་~བ་   ལགས།

                gá~va   lag!

                    སྐྱིད་~པ་   ལགས།

                    gyid~ba   lag!

                    It is truly happy and joyful!

                        དགའ་~བ་   ལགས།

                        gá~va   lag

                            སྐྱིད་~པ་   ལགས།

                            gyid~ba   lag!

                            It is truly happy and joyful!

   དེ་~རིང་   བཀྲ་~ཤིས་   ཉི་~མ་   ཤར~

    dě~ěriŋ   dra~xis   ñi~ma   xar~ ǎ,

    Today the sun of fortune shines forth,

       དེ་~རིང་   བོད་~པའི་   བསམ་~དོན་   འགྲུབ~འུ

        dě~ěriŋ   bǒd~bai   sàm~dǒn   drùb~ ǔ.

        Today the wishes of Tibetans are fulfilled.

           དགའ་~བ་   ལགས་~དང་    སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

            gá~va  lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~!

            It is truly happy and joyful!

        དེ་~རིང་   བཀྲ་~ཤིས་   ཉི་~མ་   ཤར~

        dě~ěriŋ   dra~xis   ñi~ma   xar~ ǎ,

        Today the sun of fortune shines forth,

            དེ་~རིང་   བོད་~པའི་   བསམ་~དོན་  འགྲུབ~འུ

            dě~ěriŋ   bǒd~bai   sàm~dǒn   drùb~ ǔ.

            Today the wishes of Tibetans are fulfilled.

                དགའ་~བ་   ལགས་~དང་   སྐྱིད་~པ་ འ་~འ  ལགས~ཡེ  ~ ~

                gá~va  lag~ dǎŋ  gyid~ba ǎ~ǎ  lag~ye  ~ ~!

                It is truly happy and joyful!