Gesar lak

གེ་སར་ལགས།

Gesar

Tsering Choenyi

ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

Autoplay

གེ་སར་ལགས།
gě-sar-lag
Gesar

        དམངས་གཞས་        ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

        máŋ-xás        ce-riŋ  qos-ñid

    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས~~

    gě~sar ǎ~ǎ  lag~~!

    Oh Gesar!

འཛམ་~གླིང་   གེ་~སར་   རྒྱལ་༑

zàm~líŋ   gě~sar   gyál༑

Ruler of the Earth!

    པོ~འོ  གེ་~སར་ འ~འ  ལགས༑

    bo~ǒ    gě~sar ǎ~ǎ  lag༑

    Oh Gesar!

        འག~~    མི་~ཡུལ་ལ་  ཕེབས་~པ་༑   ཡིན་~ ན~

        ǎg~~   mi~yul-la  peb~ba༑  yin~ na~,

        When you come to the human world,

            མེ་~ཏོག་  འོག~འོག  ལགས༑  

            me~dog  ǒg~ǒg  lag༑

            Oh flower!

                འག~~    མི་~ཡུལ་ལ་  ཕེབས་~པ་  ཡིན་~ན  འ~

                ǎg~~   mi~yul-la  peb~ba༑  yin~ na~  ǎ,

                When you come to the human world,

    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས~~

    gě~sar ǎ~ǎ  lag~~!

    Oh Gesar!

བཀྲ་~ཤིས་   དུས་~བཟང་   འདི་༑

dra~xis   dǔs~sáŋ    dì༑

On this auspicious occasion,

    ལ~ འ~    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས༑

    la~ǎ~    gě~sar ǎ~ǎ  lag༑

    Oh Gesar!

        འག~~    གཞས་~ལ་   གཟིགས་~རོགས༑

        ǎg~~    xás~la  síg~rog༑

            གནང་~འང  ཤོག~ འོག

            náŋ~ǎŋ xog~ ǒg~

            Please watch our play.

                མེ་~ཏོག་  འོག~འོག  ལགས༑  

               me~dog  ǒg~ǒg  lag༑

                Oh flower!

                    འག~~    གཞས་~ལ་   གཟིགས་~རོགས་   གནང་~ཤོག འོག~~~

                    ǎg~~    xás~la   síg~rog  náŋ~xog ǒg~~~

                    Please watch our play.

    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས~~

    gě~sar ǎ~ǎ  lag~~!

    Oh Gesar!

བཀྲ་~ཤིས་   དུས་~བཟང་   འདི་༑

dra~xis   dǔs~sáŋ    dì༑

On this auspicious occasion,

    ལ~ འ~    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས༑

    la~ǎ~    gě~sar ǎ~ǎ  lag༑

    Oh Gesar!

        འག~~     གཞས་~ལ་   གཟིགས་~རོགས༑

        ǎg~~    xás~la  síg~rog༑

            གནང་~འང་ ཤོག~འོག

            náŋ~ǎŋ xog~ ǒg~

            Please watch our play.

                མེ་~ཏོག་  འོག~འོག  ལགས༑

                me~dog  ǒg~ǒg  lag༑

                Oh flower!

                    འག~~  གཞས་~ལ་  གཟིགས་~རོགས་  གནང་~ཤོག འོག~~~

                    ǎg~~   xás~la   síg~rog  náŋ~xog ǒg~~~!

                    Please watch our play.

    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས~~

    gě~sar ǎ~ǎ  lag~~!

    Oh Gesar!

ཞབས~བྲོ་   འཁྲབ~དགོས   བསམ༑

xǎb~drǒ   trab~gós   sàm༑

We thought we should perform dances.

    བྱུང~ འུང~    གེ་~སར་ འ~འ  ལགས༑

    jyǔŋ~ ǔŋ~      gě~sar ǎ~ǎ  lag༑

    Oh Gesar!

        འག~~  རྐང་~ལ་   འཇུར་~རྟ༑

        ǎg~~   gaŋ~la   jùr~da༑

        Wearing boots on our feet,

            གྱོན་~འོན   ཡོད~འོད   མེ་~ཏོག་  འོག~འོག  ལགས༑

            gyǒn~ǒn  yod~ǒd        me~dog  ǒg~ǒg  lag༑

            Oh flower!

                འག~~  རྐང་~ལ་   འཇུར་~རྟ༑

                 ǎg~~    gaŋ~la  jùr~da 

                    གྱོན་~ཡོད་ འོད~~~

                     gyǒn~yod ǒd~~~

                    Wearing boots on our feet.

སྣ་ལོ་རྒྱ་རིལ།
nà-lo gyá-ril
Hornless yaks for riding,

སྣ་~ འ~ ལོ་~  རྒྱ་~རིལ།        སྣ་~ འ~ ལོ་~  རྒྱ་~རིལ།

nà~    ǎ~ lo~  gyá~ril,~རིལ།        nà~    ǎ~ lo~  gyá~ril,

Hornless yaks for riding, hornless yaks for riding

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   ཆིབས་~  རྒྱུ་དེ~ རེད།

    dròg~ba   maŋ~cog-gyi   qib~  gyú de-  red.

    Are what the nomads mount.

        འགྲོ་~འོ   འདུག་གོ་~  བསམ༑

        drò~ǒ   dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they are for travelling,

            གཡུང་~འུང   འདུག་གོ་~  བསམ༑

            yuŋ~ŭŋ   dùg-gǒ~  sàm༑

            They think that they are tame.

སྦྲང་~ ཡག~གི་  དཀར་~རེ  རྩམ་~པ།    སྦྲང་~ ཡག~གི་  དཀར་~རེ  རྩམ་~པ།

dráŋ~ yag~gĭ    gar~re zam~ba,    dráŋ~ yag~gĭ    gar~re zam~ba

White honey and tsampa, white honey and tsampa

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   ཟ་~  རྒྱུ་དེ~ རེད།

    dròg~ba   maŋ~cog-gyi   sǎ~  gyú de~  red.

    Are what the nomads eat.

        ཞིམ་~འིམ  འདུག་གོ་~  བསམ༑

        xĭm~ĭm  dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they are tasty,

            མངར་~འ  འདུག་གོ་~  བསམ༑

            ŋár~ǎ     dùg-gǒ~  sàm༑

            They think they are sweet.

སྦྲ~  ~  གུརའུརེ།     སྦྲ~  ~  གུརའུརེ

drá~  ǎ~  gǔrǔ~  re,     drá~  ǎ~  gǔrǔ~  re,

Yak-hair tents, yak-hair tents

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   སྡོད~  ས་དོ~    རེད།

    dròg~ba  maŋ~cog-gyi   dod~  sa~do  red.

    Are where the nomads dwell.

        སྤྲོ་~འོ   འདུག་གོ་~   བསམ༑

        dro~ǒ    dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they enjoy them,

            སྐྱིད་~འིད   འདུག་གོ་~   བསམ༑

            gyid~id    dùg-gǒ~  sàm༑

            They think they like them.

སྣ་~ འ~ ལོ་~  རྒྱ་~རིལ།        སྣ་~ འ~ ལོ་~  རྒྱ་~རིལ།

nà~ ǎ~ lo~  gyá~ril,        nà~ ǎ~ lo~  gyá~ril,

Hornless yaks for riding, hornless yaks for riding

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   ཆིབས་~  རྒྱུ་དེ~  རེད།

    dròg~ba   maŋ~cog-gyi   qib~  gyú~de  red.

    Are what the nomads mount.

        འགྲོ་~འོ   འདུག་གོ་~  བསམ༑

        drò~ǒ   dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they are for travelling,

            གཡུང་~འུང   འདུག་གོ་~  བསམ༑

            yuŋ~ŭŋ   dùg-gǒ~  sàm༑

            They think that they are tame.

སྦྲང་~ ཡག~གི་  དཀར་~རེ  རྩམ་~པ།    སྦྲང་~ ཡག~གི་  དཀར་~རེ  རྩམ་~པ།

dráŋ~ yag~gĭ    gar~re zam~ba,    dráŋ~ yag~gĭ    gar~re zam~ba

White honey and tsampa, white honey and tsampa

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   ཟ་~  རྒྱུ་དེ~ རེད།

    dròg~ba   maŋ~cog-gyi   sǎ~  gyú~de  red.

    Are what the nomads eat.

        ཞིམ་~འིམ  འདུག་གོ་~  བསམ༑

        xĭm~ĭm  dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they are tasty,

            མངར་~འ  འདུག་གོ་~  བསམ༑

            ŋár~ǎ  dùg-gǒ~  sàm༑

            They think they are sweet.

སྦྲ~  ~  གུརའུརེ།     སྦྲ~  ~  གུརའུརེ

drá~  ǎ~  gǔrǔ~  re,     drá~  ǎ~  gǔrǔ~  re,

Yak-hair tents, yak-hair tents

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   སྡོད~  ས་~དོ    རེད།

    dròg~ba  maŋ~cog-gyi   dod~  sa~do  red.

    Are where the nomads dwell.

        སྤྲོ་~འོ   འདུག་གོ་~   བསམ༑

        dro~ǒ   dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they enjoy them,

            སྐྱིད་~འིད   འདུག་གོ་~   བསམ༑

            gyid~id   dùg-gǒ~  sàm༑

            They think they like them.

སྣ་~ འ~ ལོ་~  རྒྱ་~རིལ།        སྣ་~ འ~ ལོ་~  རྒྱ་~རིལ།

nà~ ǎ~ lo~  gyá~ril,        nà~ ǎ~ lo~  gyá~ril

Hornless yaks for riding, hornless yaks for riding

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   ཆིབས་~  རྒྱུ་དེ~ རེད།

    dròg~ba   maŋ~cog-gyi   qib~  gyú~de~  red.

    Are what the nomads mount.

        འགྲོ་~འོ   འདུག་གོ་~  བསམ༑

        drò~ǒ   dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they are for travelling,

            གཡུང་~འུང   འདུག་གོ་~  བསམ༑

            yuŋ~ŭŋ   dùg-gǒ~  sàm༑

            They think that they are tame.

སྦྲང་~ ཡག~གི་  དཀར་~རེ  རྩམ་~པ།    སྦྲང་~ ཡག~གི་  དཀར་~རེ  རྩམ་~པ།

dráŋ~ yag~gĭ    gar~re zam~ba,    dráŋ~ yag~gĭ    gar~re zam~ba

White honey and tsampa, white honey and tsampa

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   ཟ་~  རྒྱུ་དེ~ རེད།

    dròg~ba   maŋ~cog-gyi   sǎ~  gyú de~  red.

    Are what the nomads eat.

        ཞིམ་~འིམ  འདུག་གོ་~  བསམ༑

        xĭm~ĭm  dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they are tasty,

            མངར་~འ  འདུག་གོ་~  བསམ༑

            ŋár~ǎ  dùg-gǒ~  sàm༑

            They think they are sweet.

སྦྲ~  ~  གུརའུརེ།     སྦྲ~  ~  གུརའུརེ

drá~  ǎ~  gǔrǔ~  re,     drá~  ǎ~  gǔrǔ~  re,

Yak-hair tents, yak-hair tents

    འབྲོག་~པ་   མང་~ཚོགས་ཀྱི་   སྡོད~  ས་~དོ    རེད།

    dròg~ba  maŋ~cog-gyi   dod~  sa~do  red.

    Are where the nomads dwell.

        སྤྲོ་~འོ   འདུག་གོ་~   བསམ༑

        dro~ǒ    dùg-gǒ~  sàm༑

        They think they enjoy them,

            སྐྱིད་~འིད   འདུག་གོ་~   བསམ༑

            gyid~id    dùg-gǒ~  sàm༑

            They think they like them.

མཆོད་གསོལ།
qòd-sòl
Offering and Request
༼མཆོད་ལོ་གསོལ་ལོ།༽
(qòd-lo sòl-lo)
(Please accept my offerings and fulfill my requests)

    ཨ་~ལ་  ཨ་~ལ།        མཆོད་~ལོ་   གསོལ་~འོ  ལོ~འོའོ

    a~la  a~la,        qòd~lo   sòl~ǒ  lo~ǒ-ǒ!

    Please accept my offerings and fulfill my requests!

མདོ་~སྔགས་   ལྷ་~མོ་   ཆོས་~ཀྱི་   ཞིང་~འིང  ཁམས~འམའམ

dò~ŋag   lha~mo   qos~gyi   xĭŋ~ĭŋ  kam~ǎm-ǎm,

Dharma goddesses in the pure land of sutra and tantra,

ལྷ་~ཚོགས་   མཁའ་~འགྲོ་   འཁོར་~ལ་   དགྱེས་~འེས  པའི།

lha~cog   kà~drò   kòr~la   gyés~ěs  bai,

Delighting the divine retinue of dakinis,

འོད་~འོད  འཕྲོ~འོ   གཟི་~བྱིན་   ཕེབས་སེ~བྱུང་།

hǒd~ǒd  trò~ǒ   sí~jyĭn   peb-se~ jyǔŋ.

The glorious brilliance has arrived.

གཡོན་~འོནགྲལ་   ལྷ་~ཡིས་   བྲོ་~ཞིག་  བརྡུང་~འུངའུང

yón~ǒndrǎl   lha~yis   drǒ~zĭg  dúŋ~ǔŋ-ǔŋ,

The deities in the row on the left have danced a dance,

    གཡོན་~གྲལ་   ལྷ་~ཡིས་   བྲོ་~ལ་  གཟིགས་~འིག  སོང་~འོངའོང

    yón~ǒndrǎl   lha~yis   drǒ~la  síg~ĭg  soŋ~ǒŋ-ǒŋ.

    The deities in the row on the left have watched the dance.

        གཡོན་~གྲལ་   ལྷ་~ཡིས་   བྲོ་~ལ་  གཟིགས་~འིག  སོང་~འོང~

        yon~ǒndral   lha~yis   drǒ~la  síg~ĭg  soŋ~ǒŋ ~.

        The deities in the row on the left have watched the dance.

    ཨ་~ལ་  ཨ་~ལ།        མཆོད་~ལོ་   གསོལ་~འོ  ལོ~འོའོ

    a~la  a~la,        qòd~lo   sòl~ǒ  lo~ǒ-ǒ!

    Please accept my offerings and fulfill my requests!

མདོ་~སྔགས་   ལྷ་~མོ་   ཆོས་~ཀྱི་   ཞིང་~འིང  ཁམས~འམའམ

dò~ŋag   lha~mo   qos~gyi   xĭŋ~ĭŋ  kam~ǎm-ǎm,

Dharma goddesses in the pure land of sutra and tantra,

ལྷ་~ཚོགས་   མཁའ་~འགྲོ་   འཁོར་~ལ་   དགྱེས་~འེས  པའི།

lha~cog   kà~drò   kòr~la   gyés~ěs  bai,

Delighting the divine retinue of dakinis,

འོད་~འོད  འཕྲོ~འོ   གཟི་~བྱིན་   ཕེབས་སེ~བྱུང་།

hǒd~ǒd  trò~ǒ   sí~jyĭn   peb-se~ jyǔŋ.

The glorious brilliance has arrived.

གཡོན་~འོནགྲལ་   ལྷ་~ཡིས་   བྲོ་~ཞིག་  བརྡུང་~འུངའུང

yón~ǒndrǎl   lha~yis   drǒ~zĭg  dúŋ~ǔŋ-ǔŋ,

The deities in the row on the left have danced a dance,

    གཡོན་~གྲལ་   ལྷ་~ཡིས་   བྲོ་~ལ་  གཟིགས་~འིག  སོང་~འོངའོང

    yón~ǒndrǎl   lha~yis   drǒ~la  síg~ĭg  soŋ~ǒŋ-ǒŋ.

    The deities in the row on the left have watched the dance.

        གཡོན་~གྲལ་   ལྷ་~ཡིས་   བྲོ་~ལ་  གཟིགས་~འིག  སོང་~འོང~

        yon~ǒndral   lha~yis   drǒ~la  síg~ĭg  soŋ~ǒŋ ~.

        The deities in the row on the left have watched the dance.

འབྲོག་ཕྱོགས།
dròg-qyog
Highland Pasture
༼འབྲོག་ཕྱོགས་ས་ཆ།༽
(dròg-qog sa-qa)
(Highland Pasture Territory)

    རླུང་~རྟ་ འ~ལ  གསོལ་~འོ  ལོ~འོ~~~

    lúŋ~da ǎ~la  sol~ǒ lo~ǒ~~~!

    Lungta offering!

ང་~ཚོའི་   འབྲོག་~ཕྱོགས་   ས་~ཆ་   ལ།

ŋa~ǎcoi   dròg~qyog   sa~qa   la,

In the territory of our highland pasture,

རྩྭ་~ཐང་   སྟེང་~གི་   རྟ་~འ   རྒྱུགས།

za~ǎtaŋ   deŋ~gĭ   da~ǎ   gyúg.

A horse race on the steppes.

    རེ་~འེ  བསྭོ་~  ཡག་སེ~   དབང་~ཐང་   དབང་~ཐང་   དར་~  སོང་།

    re~ě   sò~  yagse~   wáŋ~táŋ   wáŋ~taŋ  dǎr~ǎ  soŋ!

    “Re-so!” “Yag-se!” The power, the power has increased!

        རེ་~འེ  བསྭོ་~  ཡག་སེ~   དབང་~ཐང་   དབང་~ཐང་   དར་~  སོང་།

        re~ě   sò~  yagse~    wáŋ~táŋ   wáŋ~taŋ  dǎr~ǎ soŋ!

        “Re-so!” “Yag-se!” The power, the power has increased!

    རླུང་~རྟ་ འ~ལ  གསོལ་~འོ  ལོ~འོ~~~

    lúŋ~da ǎ~la  sol~ǒ lo~ǒ~~~!

    Lungta offering!

ང་~ཚོའི་   འབྲོག་~ཕྱོགས་   ས་~ཆ་   ལ།

ŋa~ǎcoi   dròg~qyog   sa~qa   la,

In the territory of our highland pasture,

རྩྭ་~ཐང་   སྟེང་~གི་   བྲོ~འོ   འཁྲབས།

za~ǎtaŋ   deŋ~gĭ   da~ǎ   gyúg.

A horse race on the steppes.

    རེ་~འེ  བསྭོ་~  ཡག་སེ~   དབང་~ཐང་   དབང་~ཐང་   དར་~  སོང་།

    re~ě   sò~  yagse~   wáŋ~táŋ  wáŋ~taŋ   dǎr~ǎ  soŋ!

    “Re-so!” “Yag-se!” The power, the power has increased!

        རེ་~འེ  བསྭོ་~  ཡག་སེ~   དབང་~ཐང་   དབང་~ཐང་   དར་~  སོང་།

       re~ě   sò~  yagse~   wáŋ~táŋ   wáŋ~taŋ  dǎr~ǎ soŋ!

        “Re-so!” “Yag-se!” The power, the power has increased!