Gongdag Zhu

དགོངས་དག་ཞུ།

Forgive Me

Samten Gyatso

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།

Autoplay

དགོངས་དག་ཞུ།
góŋ-dǎg xǔ
Forgive Me

        གཞས་ཚིག་    གསང་སྔགས་རྣམ་རྒྱལ།

        གཞས་པ་    ཀར་ཚོགས་ཐུབ་ནོར།

        gar-cog tub-nor

གུས་པ་~   ཁྱིམ་~ དང་~   བྲལ་~ བའི་~   སྐབས་~ སུ~།

gǔs-ba~   kyim~ dǎŋ~   drǎl~ vai~   gab~ su~,

When I separated from my family,

    ཕ་མས་~   བུ་~ ང་~   མ་~ འགྲོ་~   གསུངས་~ བྱུང་~།

    pa-mas~   bǔ~ ŋa~   ma~ drò~   sùŋ~ jyǔŋ~.

  My parents asked me not to leave.

ཡིན་ཡང་~   ཕ་~ མའི་~   ཁ་~ ལ་~   མ་~ ཉན~

yin-yaŋ~   pa~ mai~   ka~ la~   ma~ ñan~.

But I did not listen to them.

    བུ་ངའི་~   སྙིང་~ འི་ནས་~   དགོངས་~ དག་~   ཞུས་~ ཡོད~~

    bǔ-ŋai~   ñìŋ~ ĭ-nas~   góŋ~ dǎg~   xǔs~ yod~~.

  I, your child, ask your forgiveness from the bottom of my heart.

མི་~ ཚེ་~   གཅིག་~ གི་~   ནང་~ ལ~།

mi~ ce~   jig~ gĭ~   naŋ~ la~,

Although in this lifetime,

བྱམས་ལྡན་~   ཕ་~ མ་~   གཉིས་~ ལས་   མེད་~ ཀྱང་~།

jyǎm-dán~   pa~ ma~  ñís~ las   med~ gyaŋ~,

I have no one but my two beloved parents,

བུ་~ ངས་~   དྲིན་~ ལན་~   མ་~ སོད~།

bǔ~ ŋas~   drĭn~ lan~   ma~ sod.

I have been ungrateful.

སོད~འོད~ སྙིང་~ ནས་   དགོངས་དག་~ འག~   ཞུས་~ ཡོད~~~

sod~ǒd~ ñìŋ~ nas   góŋ-dǎg~ ǎg~    xǔs~ yod~~~.

I, your child, ask your forgiveness from the bottom of my heart.

དགོངས་དང་~   བརྩེ་བའི་~  ཕ་མ~~~~

góŋ-dǎŋ~   ze-vai~   pa-ma~~~~!

Think of me, my loving parents!

ཁེར་~ རྐྱང་གི་   མི་~ འི་ཚེ་ལ།

ker~ gyaŋ-gĭ   mi~ ĭ-ce-la,

In this solitary life,

ཡབ་~ ཡུམ་གྱི་~   བཀའ་~ དྲིན་~   དྲན་~ བྱུང་~~~~

yab~ yum-gyĭ~   ga~ drĭn~   drǎn~ jyǔŋ~~~~.

I remember the kindness of my father and mother.

དགོངས་དང་~   བརྩེ་བའི་~   ཕ་མ~~~འོ~

góŋ-dǎŋ~   ze-vai~   pa-ma~~~ǒ~

Think of me, my loving parents!

ལོ་~མང་གི་~   རིང་~ ལ~༑

lo~maŋ-gĭ~   riŋ~ la~༑

For so many years,

    དྲིན་~ འིན་ལན་~   མེད་~ པ་~   དགོངས་~ དག~~~~

    drĭn~ ĭn-lan~   med~ ba~   góŋ-dǎg~~~~!

  I have been ungrateful. Forgive me!

བརྩེ་བའི་~  རྒྱུན་~ སྐྱོང་~   རྩེ་~ གྲོགས་~   རྣམ་~ དག~

ze-vai~  gyún~ gyoŋ~   ze~ drǒg~   nám~ dǎg~,

Dear friends who always loved me,

    བུ་ཆུང་~  ཐག་~ རིང་~   བཞུར་~ སོང་~   བསམ་~ ནས~།

    bǔ-quŋ~  tag~ riŋ~   xúr~ soŋ~   sàm ~ nas~,

  Don’t feel sad thinking that,

ཁྱེད་རྣམས་~  སེམས་~ པ་~   སྐྱོ་~ སྐྱོ་~  མ་~ གནང་~།

kyed-nám~  sem~ ba~   gyo~ gyo~  ma~ náŋ~.

This child left for distant places.

    ནམ་ཞིག་~  མཇལ་~ བའི་~   དུས་~ ཤིག་   ཤར་~ ཡོང་~~

    nam-xĭg~  jàl~ vai~   dǔs~ xig   xar~ yoŋ~~!

  One day we will meet again!

བསོད་~ ནམས་~  མེད་~ པའི་~  བུ་~ ང་~།

sòd~ nam~   med~ bai~   bǔ~ ŋa~,

I, a child without merits,

ད་ཆ་~ མི་~  ཡུལ་ལ་~   འགྲོ་~ དགོས་~  བྱུང་~ སོང་~།

dǎ-qa~  mi~ yul-la~   drò~ gós~   jyǔŋ~ soŋ~.

Now had to leave for another land.

བརྩེ་~བའི་  རྒྱུན་~ སྐྱོང་~   རྣམས་~༑    ལ~འ~

ze~vai   gyún~ gyoŋ~   nám~༑     la~a,

To you who always loved me,

སྙིང་~ ནས་   དགོངས་དག་~ འག~   ཞུས་~ ཡོད~~~

ñìŋ~ nas   góŋ-dǎg~ ǎg~    xǔs~ yod~~~.

I ask forgiveness from the bottom of my heart.

བརྩེ་བའི་  རྒྱུན་སྐྱོང་~  རྣམས་ལ~~~~

ze-vai~   gyún-gyoŋ~   nám-la~~~~,

You who always loved me,

ཁེར་~ རྐྱང་གི་   མི་~ འི་ཚེ་ལ།

ker~ gyaŋ-gĭ   mi~ ĭ-ce-la,

In this solitary life,

ཡབ་~ ཡུམ་གྱི་~   བཀའ་~ དྲིན་~   དྲན་~ བྱུང་~~~~

yab~ yum-gyĭ~   ga~ drĭn~   drǎn~ jyǔŋ~~~~.

I remember the kindness of my father and mother.

བརྩེ་བའི་  རྒྱུན་སྐྱོང་~  རྣམས་པ~~ འ~

ze-vai   gyún-gyoŋ~   nám-ba~~ǎ~

You who always loved me!

ཁྱེད་~ རྣམས་~ དྲན་~ དུས་~༑ 

kyed~ nám~ drǎn~ dǔs~,

Whenever I remember you,

    མིག་~ ཆུ་~ལ  མཆི་~ མས་~  གང་~ སོང་~~~

    mig~ qu~la  qì~ mas~  gǎŋ~ soŋ~.~~

  My eyes fill with tears.

གུས་པ་~   ཁྱིམ་~ དང་~   བྲལ་~ བའི་~   སྐབས་~ སུ~།

gǔs-ba~   kyim~ dǎŋ~   drǎl~ vai~   gab~ su~,

When I separated from my family,

    ཕ་མས་~   བུ་~ ང་~   མ་~ འགྲོ་~   གསུངས་~ བྱུང་~།

    pa-mas~   bǔ~ ŋa~   ma~ drò~   sùŋ~ jyǔŋ~.

  My parents asked me not to leave.

ཡིན་ཡང་~   ཕ་~ མའི་~   ཁ་~ ལ་~   མ་~ ཉན~

yin-yaŋ~   pa~ mai~   ka~ la~   ma~ ñan~.

But I did not listen to them.

    བུ་ངའི་~   སྙིང་~ འི་ནས་~   དགོངས་~ དག་~   ཞུས་~ ཡོད~~

    bǔ-ŋai~   ñìŋ~ ĭ-nas~   góŋ~ dǎg~   xǔs~ yod~~.

  I, your child, ask your forgiveness from the bottom of my heart.

མི་~ ཚེ་~   གཅིག་~ གི་~   ནང་~ ལ~།

mi~ ce~   jig~ gĭ~   naŋ~ la~

Although in this lifetime

བྱམས་ལྡན་~   ཕ་~ མ་~   གཉིས་~ ལས་   མེད་~ ཀྱང་~།

jyǎm-dán~   pa~ ma~  ñís~ las   med~ gyaŋ~,

I have no one but my two beloved parents,

བུ་~ ངས་~   དྲིན་~ ལན་~   མ་~ སོད~།

bǔ~ ŋas~  drĭn~ lan~   ma~ sod.

I have been ungrateful.

སོད~འོད~ སྙིང་~ ནས་   དགོངས་དག་~ འག~   ཞུས་~ ཡོད~~~

sod~ǒd~ ñìŋ~ nas    góŋ-dǎg~ ǎg~    xǔs~ yod~~~.

I, your child, ask your forgiveness from the bottom of my heart.

དགོངས་དང་~   བརྩེ་བའི་~  ཕ་མ~~~~

góŋ-dǎŋ~   ze-vai~   pa-ma~~~~!

Think of me, my loving parents!

ཁེར་~ རྐྱང་གི་   མི་~ འི་ཚེ་ལ།

ker~ gyaŋ-gĭ   mi~ ĭ-ce-la,

In this solitary life,

ཡབ་~ ཡུམ་གྱི་~   བཀའ་~ དྲིན་~   དྲན་~ བྱུང་~~~~

yab~ yum-gyĭ~   ga~ drĭn~   drǎn~ jyǔŋ~~~~.

I remember the kindness of my father and mother.

དགོངས་དང་~   བརྩེ་བའི་~   ཕ་མ~~~འོ~

góŋ-dǎŋ~   ze-vai~   pa-ma~~~ǒ~

Think of me, my loving parents!

ལོ་~མང་གི་~   རིང་~ ལ~༑

lo~maŋ-gĭ~   riŋ~ la~

For so many years

    དྲིན་~ འིན་ལན་~   མེད་~ པ་~   དགོངས་~ དག~~~~

    drĭn~ ĭn-lan~   med~ ba~   góŋ-dǎg~~~~

  I have been ungrateful. Forgive me!