Guk Yod

སྒུག་ཡོད།

Samkho

བསམ་ཁོ།

Autoplay

སྒུག་ཡོད།
gúg yod

        དབྱངས་རྟ་        བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།

        གཞས་ཚིག་        རྣོ་གྲི།

        གཞས་མ་        སྨན་བསམ་ཁོ།

        màn sàm-ko

བསིལ་~ ལྡན་~ གངས་~ ཀྱི་~ ལྗོངས་~ སུ~ །

sìl~ dán~ gǎŋ~ gyi~ joŋ~ su~,

    སྙན་~ འན་པའི་~ གྲགས་~ འག་པ་~  འཕུར་~ བའི~ །

    ñàn~ ǎn-bai~ drag~ ǎg-ba~  pùr~ vai~,

        འཕགས་~ མཆོག་~ འོག~ འོག~ མིག་~ མི་~ འཛུམ་~ པ།

        pàg~ qòg~ ǒg~ ǒg~ mig~ mi~ zùm~ ba,

            ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ །

            nam~ ǎm-peb~ sàm~ ǎm-nas~ gúg~ yod~.

རྒྱ་~ རྫོང་~ ནགས་~ མའི~ ཚལ་~ ནས~ །

gyá~ zóŋ~ nag~ mai~ cal~ nas~,

    མགྲིན་~ འིན་སྙན་~ རྫ་~ འ་རྔ་~  འཁྲོལ་~ བའི~ །

    drìn~ ĭn-ñàn~ zá~ a-ŋá~  tròl~ vai~,

        ལྷོ་~ མོན་~ འོན~ འོན~ དཔྱིད་~ ཀྱི་~ རྒྱལ་~ མོ།

        lho~ mon~ ǒn~ ǒn~ jyid~ gyi~ gyál~ mo,

            ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ །

            nam~ ǎm-peb~ sàm~ ǎm-nas~ gúg~ yod~.

མེ་~ ཏོག་~ སྣ་~ བརྒྱའི་~ ཁྲོད་~ ནས~ །

me~ dog~ nà~ gyái~ trod~ nas~,

    ཟ་~ འ་ཟིའི་~ དབྱངས་~ འང་རྟ་~  འགུགས་~ པའི~ །

    sǎ~ ǎ-sĭi~ yáŋ~ ǎŋ-da~  gùg~ bai~,

        རྐང་~ དྲུག་~ འུག~ འུག~ སྦྲང་~ མ་~ སེར་~ པོ།

        gaŋ~ drǔg~ ǔg~ ǔg~ dráŋ~ ma~ ser~ bo.

            ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ །

            nam~ ǎm-peb~ sàm~ ǎm-nas~ gúg~ yod~.

སྐྱིད་~ པའི་~ གྲོང་~ ཆུང་~ དཀྱིལ་~ ནས~ །

gyid~ bai~ grǒŋ~ quŋ~ gyil~ nas~,

    ན་~ འ་ཟླ་~ བརྩེ་~ འེ་གདུང་~  ཅན་~ པོ~ །

    na~ ǎ-dá~ ze~ ě-dúŋ~  jan~ bo~,

        གདུང་~ སེམས་~ འེམ~ འེམ~ དགོད་~ སྒྲ་~ སྒྲོག་~ བཞིན།

        dúŋ~ sem~ ěm~ ěm~ gód~ drá~ dróg~ xín.

            ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ །

            nam~ ǎm-peb~ sàm~ ǎm-nas~ gúg~ yod~.

                གདུང་~ སེམས་~ འེམ~ འེམ~ དགོད་~ སྒྲ་~ སྒྲོག་~ བཞིན།

                dúŋ~ sem~ ěm~ ěm~ gód~ drá~ dróg~ xín,

                    ནམ་~ འམ་ཕེབས་~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སྒུག་~ ཡོད~ །

                    nam~ ǎm-peb~ sàm~ ǎm-nas~ gúg~ yod~.