Gyanchey Yakmo

རྒྱན་ཆས་ཡག་མོ།

The Beauty of the Ornaments

Group

Autoplay

རྒྱན་ཆས་ཡག་མོ།
gyán-qas yag-mo
The Beauty of the Ornaments

མགོ་~ རས་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

gò~ ras~ yag~ ǎg mo~ lag~ ~ ǎg~ ǎg~,

The beautiful headscarf,

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ མགོ་~ འོ~  རས~ འས

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ gò~ ǒ~   ras~ ǎs.

    The headscarf of Jangchub Lingpa.

མགོ་~ རས་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

gò~ ras~ yag~ ag mo~ lag~ ~ ǎg~ ǎg~!

Oh, the beautiful headscarf!

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ མགོ་~ འོ~  རས~ འས

    jyǎŋ~ ǎŋqub~  líŋ~ ĭbai~ gò~ ǒ~   ras~ ǎs.

    The headscarf of Jangchub Lingpa.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔ mo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔ mo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

རྣ་~ ལུང་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

ná~ luŋ~ yag~ ǎg mo~ lag~ ~ ǎg~ ǎg~,

The beautiful earrings,

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ རྣ་~ འ~  ལུང~ འུང

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ ná~ ǎ~   luŋ~ ǔŋ.

    The earrings of Jangchub Lingpa.

རྣ་~ ལུང་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

ná~ luŋ~ yag~ ǎgmo~ lag~ ~ ǎg~ ǎg~!

Oh, the beautiful earrings!

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ རྣ་~ འ~  ལུང~ འུང

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ ná~ ǎ~   luŋ~ ǔŋ.

    The earrings of Jangchub Lingpa.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔmo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔmo~ ce~ ěriŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

ག་~ འུ་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

gǎ hǔ~ yag~ ǎg mo~ lag~ ~ ǎg~ ǎg~,

The beautiful pendant,

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ ག་~ འ~   འུ~ འུ

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ gǎ~ ǎ~   hǔ~ ǔ.

    The pendant of Jangchub Lingpa.

ག་~ འུ་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

gǎ~ hǔ~ yag~ ǎg mo~ lag~ ~ ǎg~ ǎg~!

Oh, the beautiful pendant!

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ ག་~ འ~   འུ~ འུ

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ gǎ~ ǎ~   hǔ~ ǔ.

    The pendant of Jangchub Lingpa.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔ mo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔ mo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

སྐེད་~ རགས་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

ged~ rag~ yag~ ǎg mo~ lag~ ~ ǎg~ǎg~,

The beautiful waistband,

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ སྐེད་~ འེད~   རགས~ འག

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ ged~ ěd~   rag~ ǎg.

    The waistband of Jangchub Lingpa.

སྐེད་~ རགས་~ ཡག་~ འག་མོ་~ ལགས~ ~ འག~ འག~

ged~ rag~ yag~ ǎg mo~ lag~ ~ ǎg~ǎg~!

Oh, the beautiful waistband!

    བྱང་~ འང་ཆུབ་~  གླིང་~ འིཔའི་~ སྐེད་~ འེད~   རགས~ འག

    jyǎŋ~ ǎŋ qub~  líŋ~ ĭbai~ ged་~ ěd~   rag~ ǎg.

    The waistband of Jangchub Lingpa.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔ mo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.

བུ་~ འུ་མོ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་  མཚོ་~ མོ་~ ལགས~~ འག~འག~

bǔ~ ǔ mo~ ce~ ě riŋ  cò~ mo~ lag~~ ǎg~ǎg~!

Oh girl, Tsering Tsomo!

    སེམས་~ པ་~  སྡུག་~ ཡང་ལ་~ མི་~འི~ དགོས~།

    sem~ ba~  dúg~ yaŋ la~ mi~ĭ~ gós~.

    There is no need for any sorrowful thought.