Gyangringgi Trinpa

རྒྱང་རིང་གི་འཕྲིན་པ།

Distant Messenger

Dungda Dolma

དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

རྒྱང་རིང་གི་འཕྲིན་པ།
gyáŋ-riŋ gĭ trìn-ba
Distant Messenger

    གཞས་ཚིག་    པདྨ་འཇིགས་མེད།

    གཞས་མ་    དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

    dǔŋ-dá dról-ma

གསུང་~  སྙན་~ འན་མོ་   ལྷ་~བྱ་   ཁུ་~བྱུག

sùŋ~  ñàn~ ǎn-mo   lha~jyǎ   ku~jyǔg,

Divine cuckoo with a melodious voice,

ཁྱེད་~  མ་~ འ་བཞུགས་   ལྷོ་~ལ་   འཕུར་~  ཡང་~ 

kyed~  ma~ ǎ-xúg   lho~la   pùr~  yaŋ~ ya,

Although you did not stay and flew South,

    ཁྱེད་~  མ་~ འ་བཞུགས་   ལྷོ་~ལ་   འཕུར་~  ཡང་~ 

    kyed~  ma~ ǎ-xúg   lho~la   pùr~  yaŋ~ ya,

    Although you did not stay and flew South,

དུས་~  སང་~ འང་ལོ་   དབྱར་~ཟླ་   སླེབས་~དུས།

dǔs~  sáŋ~ ǎŋ-lo   yár~dá   lèb~dǔs,

When next year the month of summer arrives,

    གསུང་~ སྙན་~ འན་མོ་   སྒྲོག་~རྒྱུ་   མ་~  བརྗེད~ 

    sùŋ~ ñàn~ ǎn-mo   dróg~gyú   ma~  jéd~ ya.

    Do not forget to sing with your melodious voice.

        གསུང་~ སྙན་~ འན་མོ་   སྒྲོག་~རྒྱུ་   མ་~  བརྗེད~ 

        sùŋ~ ñàn~ ǎn-mo   dróg~gyú   ma~  jéd~ ya.

        Do not forget to sing with your melodious voice.

དགུང་~  ཉི་~ འི་ཟེར་   བསྟན་~འཛིན་   དབང་~པོ།

gúŋ~  ñi~ ĭ-sěr   dan~zìn   wáŋ~bo,

Sun with your rays in the sky, mighty Holder of the Teaching,

ཁྱེད་~  མི་~ འི་བཞུགས་   ནུབ་~ལ་   བཞུད་~  ཀྱང་~ 

kyed~  mi~ ĭ-xúg   nub~la   xúd~  gyaŋ~ ya,

Although you did not stay and set in the West,

    ཁྱེད་~  མི་~ འི་བཞུགས་   ནུབ་~ལ་   བཞུད་~  ཀྱང་~ 

    kyed~  mi~ ĭ-xúg   nub~la   xúd~  gyaŋ~ ya,

    Although you did not stay and set in the West,

ཡུལ་~  འདི་~ འི་ཡི་   སྨག་~རུམ་   གསལ་~ཆེད།

yul~  dì~ ĭ-yi   màg~rum   sàl~qed,

To dispel the darkness of this country,

    འོད་~ གསལ་~ འ་བ་   འཁྱེར་~རྒྱུ་   མ་~  བརྗེད~ 

    ǒd~ sàl~ ǎ-va   kyèr~ gyú   ma~  jéd~ ya.                

    Do not forget to bring your shining light.

        འོད་~ གསལ་~ འ་བ་   འཁྱེར་~རྒྱུ་   མ་~  བརྗེད~ 

        ǒd~ sàl~ ǎ-va   kyèr~ gyú   ma~  jéd~ ya.

        Do not forget to bring your shining light.

དྲིན་~  ཕ་~ འ་མའི་   གཅེས་~ཕྲུག་   ལོ་~ལོ།

drĭn~  pa~ ǎ-mai   jes~trug   lo~lo,

Children dear to your kind parents,

ཁྱེད་~  མི་~ འི་འདུག་   རྒྱང་~རིང་   འགྲིམ་~  ན་~ 

kyed~  mi~ ĭ-dùg   gyáŋ~riŋ   drìm~  na~ ya,

Although you did not stay and traveled far away,

    ཁྱེད་~  མི་~ འི་འདུག་   རྒྱང་~རིང་   འགྲིམ་~  ན་~ 

    kyed~  mi~ ĭ-dùg   gyáŋ~riŋ   drìm~  na~ ya,

    Although you did not stay and traveled far away,

ཡུལ~  མགོ་~ འོ་དཀར་   ཕ་~མ་   གཉིས་~ཀྱི།

yul~  gò~ ǒ-gar   pa~ma   ñís~gyi,

At home are your white-haired parents,

    དྲིན་~ བཟང་~ འང་པོ་   སྐྱོང་~རྒྱུ་   མ་~  བརྗེད~ 

    drĭn~ sáŋ~ ǎŋ-bo   gyoŋ~gyú   ma~  jéd~ ya.

    Do not forget to look after them.

        དྲིན་~ བཟང་~ འང་པོ་   སྐྱོང་~རྒྱུ་   མ་~  བརྗེད~ 

        drĭn~ sáŋ~ ǎŋ-bo   gyoŋ~gyú   ma~  jéd~ ya.

        Do not forget to look after them.

རྗེ་~  བླ་~ འ་མ་   ཕྱག་~ན་   པད་~མོ།

jé~  lá~ ǎ-ma   qyag~na   bad~mo,

Venerable Lama Lotus Holder,

ཁྱེད་~  རྒྱང་~ འང་རིང་   ས་~མཐར་   བཞུགས་~  ཀྱང་~ 

kyed~  gyáŋ~ ǎŋ-riŋ   sa~tàr   xúg~  gyaŋ~ ya,

Even though you reside in a faraway place,

    ཁྱེད་~  རྒྱང་~ འང་རིང་   ས་~མཐར་   བཞུགས་~  ཀྱང་~ 

    kyed~  gyáŋ~ ǎŋ-riŋ   sa~tàr   xúg~  gyaŋ~ ya,

    Even though you reside in a faraway place,

མགོན་~  མེད་~ འི་པའི་   ཉམས་~ཐག་   ཡོངས་~ལ།

gòn~  med~ ěd-bai   ñam~tag   yoŋ~la,

All those miserable and without protection,

    ཐུགས་~ དྲོན་~ འོན་མོས་   བརྗེད་~པ་   མ་~  གནང་~ 

    tug~ drǒn~ ǒn-mos   jéd~ba   ma~  náŋ~ ya!

    Do not forget them with your warm heart!

        ཐུགས་~ དྲོན་~ འོན་མོས་   བརྗེད་~པ་   མ་~  གནང་~ 

        tug~ drǒn~ ǒn-mos   jéd~ba   ma~  náŋ~ ya!

        Do not forget them with your warm heart!

            ཐུགས་~ དྲོན་~ འོན་མོས་   བརྗེད་~པ་   མ་~  གནང་~ 

            tug~ drǒn~ ǒn-mos   jéd~ba   ma~  náŋ~ ya!

            Do not forget them with your warm heart!