Gyangringgi Ajo

རྒྱང་རིང་གི་ཨ་ཇོ།

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

རྒྱང་རིང་གི་ཨ་ཇོ།
gyáŋ-riŋ-gĭ a-jǒ
Faraway Elder Brother

    ཤེར་བསྟན།

    xer-den

རྒྱང་~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ ~ jǒ~ ,

Faraway Elder Brother,

    ཁྱེད་~ འེ~  མེད་~པའི་    ཕོ་~བྲང་   དམར་~ འ~   པོ~ །

    kyed~ ě~  med~bai    po~drǎŋ   már~ ǎ~   bo~,

    The red palace without you,

རྒྱང་~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~ ~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ~ jǒ~ ~,

Faraway Elder Brother,

    འོ~ ཁྱེད་~མེད་~པའི་

    ǒ~ kyed~med~bai,

    Without you,

        འོ~~  ཁྱེད་~མེད་~པའི་

        ǒ~~  kyed~med~bai

            འོ~~  ཁྱེད་~མེད་~པའི་  བྲག་~ཕུག་   སྟོང་པ~ །

            ǒ~~  kyed~med~bai  drǎg~pug   doŋ-ba~ .

            Without you it is an empty cave.

    ཨོ~འོ་~  ཧོ་~ ~

    o~ ǒ~  ho~ ~

གསེར་~  སེར་~པོའི་   རྒྱ་~ཕིབས་   མཐོང་~འང~   དུས~ །

sèr~  ser~boi   gyá~pib   tòŋ~ ǒŋ~  dǔs~ ,

When I see the gilded yellow roof of the Potala,

    རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ ཇོ་~

    gyáŋ~~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ jǒ~,

    Faraway Elder Brother,

        འོ~ ཁྱེད་~~  མེད་~པའི་   སེམས་~པ་   སྐྱོ་~ བྱུང་~ ཡེ~ 

        ǒ~ kyed~~  med~bai   sem~ba   gyo~ jyǔŋ~ ye~ .

        My mind becomes sad because you are not there.

            ཨོའོ་~    ཨ་~འ~ ཇོ~ །

            o ǒ~    a~ ǎ~ jǒ~ !

                ཨ་~འ~ ཇོ~ །

                a~ ǎ~ jǒ~ !

                    ཨ་~འ~ ཇོ་~ །

                    a~ ǎ~ jǒ~ !

                        རྒྱང་~རིང་~གི་  ཨ་~འ~ ཇོ་~ཡེ~ །

                        gyáŋ~riŋ~gĭ  a~ a~ ǎ~ jǒ~ ye ~!

རྒྱང་~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ ~ jǒ~,

Faraway Elder Brother,

    ཁྱེད་~ འེ~  མེད་~པའི་    ཉི་~མ་   ལྷ་~ འ~   ས~ །

    kyed~ ě~  med~bai    ñi~ma   lha~ ǎ~   sa~ .

    Without you, Lhasa has no sun.

རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~ ~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ ~ ǎ ~ jǒ~ ~,

Faraway Elder Brother,

    འོ~ བྱ་~མེད་~པའི་

    ǒ~ jyǎ~med~bai,

    Without the vulture,

        འོ~~  བྱ་~མེད་~པའི་

        ǒ~~  jyǎ~med~bai

            འོ~~  བྱ་~མེད་~པའི་  རྒོད་~ཚང་   འཐོར་རོ~ །

            ǒ~~ jyǎ~med~bai  gód~caŋ   tòr-ro~ .

            The vulture's nest falls into pieces.

    ཨོ~འོ་~  ཧོ་~ ~

    o~ ǒ~  ho~ ~

ནོར་~  གླིང་~གི་   སྐྱེད་~ཚལ   མཐོང་~འང~  དུས~ །

nor~  líŋ~gĭ   gyed~cal   tòŋ~ ǒŋ~  dǔs~ ,

When I see the Norbulingka garden,

    རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ ཇོ་~

    gyáŋ~~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ jǒ~,

    Faraway Elder Brother,

        འོ~ ཁྱེད་~~  མེད་~པའི་   སེམས་~པ་   སྐྱོ་~ བྱུང་~ ཡེ~ 

        ǒ~ kyed~~  med~bai   sem~ba   gyo~ jyǔŋ~ ye~ .

        Without you, my mind becomes sad.

            ཨོའོ་~    ཨ་~འ~ ཇོ~ །

            o ǒ~    a~ ǎ~ jǒ~ !

                ཨ་~འ~ ཇོ~ །

                a~ ǎ~ jǒ~ !

                    ཨ་~འ~ ཇོ་~ །

                    a~ ǎ~ jǒ~ !

                        རྒྱང་~རིང་~གི་  ཨ་~འ~ ཇོ་~ཡེ~ །

                        gyáŋ~riŋ~gĭ  a~ a~ ǎ~ jǒ~ !

                        Faraway Elder Brother!

རྒྱང་~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ~ jǒ~ ,

Faraway Elder Brother,

    ཁྱེད་~ འེ~  མེད་~པའི་    གདོང་~དམར་   བོད་~ འོད~   པ~ །

    kyed~ ě~  med~bai    dóŋ~már   bǒd~ ǒd~   ba~,

    Without you the ruddy-faced Tibetans,

རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~ ~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ~ jǒ~ ~,

Faraway Elder Brother,

    འོ~ ཕ་~མེད་~པའི་

    ǒ ~ pa~med~bai

    Are like young orphans,

        འོ~~  ཕ་~མེད་~པའི་

        ǒ~~  pa~med~bai

            འོ~~  ཕ་~མེད་~པའི་  དྭ་~ཕྲུག་   འཁྱམས་པོ~ །

            ǒ~~ pa~med~bai  dva~trug   kyàm-bo~ .

            Are like young orphans roaming around without a father.

    ཨོ~འོ་~  ཧོ་~ ~

    o~ ǒ~  ho~ ~

ཕན་~  ཚུན་~གྱི་   སྐྱིད་~སྡུག་   གླེང་~འེང~  དུས~ །

pan~  cun~gyĭ   gyid~dúg  léŋ~ ěŋ~  dus~ ,

When we talk among ourselves about our condition,

    རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ ཇོ་~

    gyáŋ~~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ jǒ,~

    Faraway Elder Brother,

        འོ~ ཁྱེད་~མེད་~པའི་   སེམས་~པ་   སྐྱོ་~ བྱུང་~ ཡེ~ 

        ǒ~ kyed~~  med~bai   sem~ba   gyo~ jyǔŋ~ ye~ .

        Without you, our minds become sad.

         ཨོའོ་~    ཨ་~འ~ ཇོ~ །

            o ǒ~    a~ ǎ~ jǒ~ !

             ཨ་~འ~ ཇོ~ །

                a~ ǎ~ jǒ~ !

                 ཨ་~འ~ ཇོ་~ །

                    a~ ǎ~ jǒ~ !

                     རྒྱང་~རིང་~གི་  ཨ་~འ~ ཇོ་~ཡེ~ །

                        gyáŋ~riŋ~gĭ  a~ a~ ǎ~ jǒ~ ye~ !

                    Faraway Elder Brother.

རྒྱང་~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ~ jǒ~,

Faraway Elder Brother,

    ལམ~ འམ~  སྟོན་~གྱི་    ཉི་~མ་   སེར་~ འེ~   པོ~ །

    lam~ ǎm~  don~gyĭ   ñi~ma   ser~ ě ~  bo~,

    Yellow sun that shows us the way,

རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ འ~ ཇོ་~ ~

gyáŋ~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ ǎ~ jǒ~ ~,

Faraway Elder Brother,

    འོ~ ཞི་~བདེ་~ཡི་

    ǒ~ xĭ~dé~yi.

    White moon of peace.

        འོ~~  ཞི་~བདེ་~ཡི་

        ǒ~~ xĭ~dé~yi

            འོ~~  ཞི་~བདེ་~ཡི་    ཟླ་~བ་   དཀར་པོ~ །

            ǒ~~ xĭ~dé~yi  dá~va   gar-bo~ ,

            White moon of peace.

    ཨོ~འོ་~  ཧོ་~ ~

    o~ ǒ~  ho~ ~

ཆོལ་~  གསུམ་~གྱི་   སྙིང་~གི་   ནོར་~འོ~  བུ~ །

qol~  sùm~gyĭ   ñìŋ~gĭ   nor~ ǒ~ bǔ~ ,

Jewel of the heart of the Tibetans of the three regions,

    རྒྱང་~~  རིང་~གི་   ཨ་~ འ~ ཇོ་~

    gyáŋ~~  riŋ~gĭ   a~ ǎ~ jǒ~,

    Faraway Elder Brother,

        འོ~ ཁྱེད་~~  སྒུག་~ནས་   ལོ་~ཟླ་   བརྩེགས་~ ཡོད~ ཡེ~ 

        ǒ~ kyed~~  gúg~nas   lo~dá   zeg~ yod~ ye~ .

        Many months and years have passed while we have been waiting for you.

            ཨོའོ་~    ཨ་~འ~ ཇོ~ །

            o ǒ~    a~ ǎ~ jǒ~ !

                ཨ་~འ~ ཇོ~ །

                a~ ǎ~ jǒ~ !

                    ཨ་~འ~ ཇོ་~ །

                    a~ ǎ~ jǒ~ !

                        རྒྱང་~རིང་~གི་  ཨ་~འ~ ཇོ་~ཡེ~ །

                        gyáŋ~riŋ~gĭ  a~ a~ ǎ~ jǒ~ ye~!

             ཨོའོ་~    ཨ་~འ~ ཇོ~ །

             o ǒ~    a~ ǎ~ jǒ~ !

                ཨ་~འ~ ཇོ~ །

                a~ ǎ~ jǒ~ !

                    ཨ་~འ~ ཇོ་~ །

                    a~ ǎ~ jǒ~ !

                        རྒྱང་~རིང་~གི་  ཨ་~འ~ ཇོ་~ཡེ~ །

                        gyáŋ~riŋ~gĭ  a~ a~ ǎ~ jǒ~ ye~ !

                        Faraway Elder Brother!