Gyatso Lingling

བརྒྱ་ཚོ་ལིང་ལིང་།

Group

Autoplay

བརྒྱ་ཚོ་ལིང་ལིང་།
gyá-co liŋ-liŋ

    དམངས་གཞས།

    máŋ-xás

གོམས་~གསུམ་   ཡར་~ལ་   འགྲོ་~འོ    འོ~དུས།

gǒm~sùm   yar~la   drò~ǒ    ǒ~dǔs,

    དགའ་~ལ་   ཡར་~འགྲོ་   རོལ་~འོ   རོལ~འོ

    gá~la   yar~drò   rol~ǒ   rol~ǒ

མེ་~ཏོག་   འདབས་~རར་   སླེབས་~ཐལ  འེས~འེས

me~dog   dàb~rar   làb~tal  ěs~ěs,

    བརྒྱ་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང་~འིང  འིང~འིང

    gyá~aco   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

        སྟོང་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང~འིང  འིང~འིང

        doŋ~co   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

    ཞབས་~བྲོ་   ལན་~འན   གསུམ~འུམ  འུམ~འུམ

    xǎb~ǎdrǒ   lan~ǎn   sùm~ǔm  ǔm~ǔm

        རྡོག་~བྲོ་   ལན་~གསུམ་  རྒྱོབ་~ འོ~ ཤོག

        dóg~drǒ   lan~sùm  gyób~ ǒ~  xog.

མཛེས་~པའི་   སྐལ་~བཟང་   མེ་~འེ་  འེ~ཏོག

zès~bai   gal~sáŋ   me~ě    ě~dog

    དགའ་~ལ་   ཡར་~འགྲོ་   རོལ་~འོ   རོལ~འོ

    gá~la   yar~drò   rol~ǒ   rol~ǒ

གཏོག་~དགོས་   བསམ་~རྒྱུ་   མ་~འ   འ~བྱུང་།

dog~gós   sàm~gyú   ma~ǎ    ǎ~jyǔŋ,

    བརྒྱ་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང་~འིང  འིང~འིང

    gyá~aco   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

        སྟོང་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང~འིང  འིང~འིང

        doŋ~co   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

    ཞབས་~བྲོ་   ལན་~འན   གསུམ~འུམ  འུམ~འུམ

    xǎb~ǎdrǒ   lan~ǎn   sùm~ǔm  ǔm~ǔm

        རྡོག་~བྲོ་   ལན་~གསུམ་  རྒྱོབ་~ འོ~ ཤོག

        dóg~drǒ   lan~sùm  gyób~ ǒ~  xog.

དཀར་~ནི་   སྲིན་~བལ་   དཀར་~འ་  འ~སོང་།

gar~ni   sìn~bǎl   gar~ǎ    ǎ~soŋ,

    དགའ་~ལ་   ཡར་~འགྲོ་   རོལ་~འོ   རོལ~འོ

    gá~la   yar~drò   rol~ǒ   rol~ǒ

འཇམ་~ནི་   འབུ་~རས་   འཇམ་~འམ   འམ~བྱུང་།

jàm~ni   bù~ras   jàm~ǎm   ǎm~jyǔŋ.

    བརྒྱ་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང་~འིང  འིང~འིང

    gyá~aco   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

        སྟོང་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང~འིང  འིང~འིང

        doŋ~co   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

    ཞབས་~བྲོ་   ལན་~འན   གསུམ~འུམ  འུམ~འུམ

    xǎb~ǎdrǒ   lan~ǎn   sùm~ǔm  ǔm~ǔm

        རྡོག་~བྲོ་   ལན་~གསུམ་  རྒྱོབ་~ འོ~ ཤོག

        dóg~drǒ   lan~sùm  gyób~ ǒ~  xog.

འཇམ་~པོའི་   འབུ་~རས་   གྱོན་~འོན་     འོན~དུས།

jàm~boi   bù~ras   gyǒn~ǒn     ǒn~dǔs,

    དགའ་~ལ་   ཡར་~འགྲོ་   རོལ་~འོ   རོལ~འོ

    gá~la   yar~drò   rol~ǒ   rol~ǒ

རས་~བལ་   དགོངས་~པ་   མ་~འ   འ~འཚམས།

ras~bǎl   góŋ~ba   ma~ǎ    ǎ~càm.

    བརྒྱ་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང་~འིང  འིང~འིང

    gyá~aco   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

        སྟོང་~ཚོ་   ལིང་~འིང  ལིང~འིང  འིང~འིང

        doŋ~co   liŋ~ĭŋ  liŋ~ĭŋ  ĭŋ~ĭŋ

    ཞབས་~བྲོ་   ལན་~འན   གསུམ~འུམ  འུམ~འུམ

    xǎb~ǎdrǒ   lan~ǎn   sùm~ǔm  ǔm~ǔm

        རྡོག་~བྲོ་   ལན་~གསུམ་  རྒྱོབ་~ འོ~ ཤོག

        dóg~drǒ   lan~sùm  gyób~ ǒ~  xog.