Gyurmed Tsedung

འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྩེ་གདུང་།

Immutable Love

Thayey & Dege Dayang

མཐའ་ཡས། སྡེ་དགེ་ཟླ་གཡང་།

Autoplay

འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྩེ་གདུང་།
gyùr-med gyi ze-dúŋ

    གཞས་པ་    མཐའ་ཡས།

    གཞས་མ་    སྡེ་དགེ་ཟླ་གཡང་།

    tà-yas dǎŋ dé-gé dá-yáŋ

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  ཤེལ་~དཀར་  གངས་~རི་   དཀར་~ འ~ པོ~ འོ~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  xel~gar  gǎŋ~ri   gar~ ǎ~ bo~ ǒ~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  འདབ་~ལྡན་   གངས་~ལྷ་  མེ~ འེ~ ཏོག~ འོག~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  dàb~dán  gǎŋ ~lha  me~ ě~dog~ǒg~.

ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñis   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    རིན་~ཆེན་   གསེར་~ལས་   ལྷག་~ འག~   རེད~ འེད~

    rin~qen   sèr~las   lhag~ ǎg~   red~ ěd~.

        ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ñis   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

            རིན་~ཆེན་   གསེར་~ལས་   ལྷག་~ འག~   རེད~ འེད~

            rin~qen   ser~las   lhag~ ǎg~   red~ ěd~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  ཚང་~ཚིང་   ནགས་~ཀྱི་   འཇོལ་~ འོ~   མོ~ འོ~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  caŋ~ciŋ   nag~gyi   jòl~ ǒ~ mo~ ǒ~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  འདབ་~ལྡན་   བྱེ་~འུ་   དྲུག་~ འུག~  འགྱུར~ འུ~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  dàb~dán  jyě~ǔ  drǔg~ ǔg~ gyùr~ ǔ~.

ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    དཀར་~པོ་   དུང་~ལས་   དཀར་~ འ~   རེད~ འེད~

    gar~bo   dǔŋ~las   gar~ ǎ~   red~ ěd~.

        ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ    ~la~  re-ba   ho~.

            དཀར་~པོ་   དུང་~ལས་   དཀར་~ འ~   རེད~ འེད~

            gar~bo   dǔŋ~las   gar~ ǎ~   red~ ěd~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  ལྷག་~བསམ་   དུང་~ལས་   དཀར་~ འ~ གི~ འི~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  lhag~sam   dǔŋ~las   gar~ ǎ~ gĭ~ ĭ~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  གཤིས་~རྒྱུད་   དར་~ལས་   འཇམ་~ འམ~ གི~ འི~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  xìs~gyúd  dǎr~las   jàm~ ǎm~ gĭ~ ĭ~.

ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    ཡ་~ཆུང་   སེམས་~ལས་   མི་~ འི~   འགྱུར~ འུ~

    ya~quŋ   sem~las   mi~ ĭ~   gyùr~ ǔ~.

        ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

            ཡ་~ཆུང་   སེམས་~ལས་   མི་~ འི~   འགྱུར~ འུ~

             ya~quŋ   sem~ las   mi~ ĭ~    gyùr~ ǔ~.

སྔོན་~ འོན~ མའི་~ འི~ ལས་~དབང་  བཙན་~པོ་  ཞིག་~ འིག~ གིས~ འིས~

ŋòn~ ǒn~ mai~ ĭ~ las~wáŋ  zan~bo  xĭg~ ĭg~ gĭs~ ĭs~,

ངེད་~ འེད~ གཉིས་~ འིས~ མཉམ་~དུ་  ཡ་~ལ་  འཛོམས་~ འམ~ སོང་~ འོང

ŋed~ ěd~ ñís~ ĭs~ ñám~dǔ  ya~la  zòm~ ǒm~ soŋ~ ǒŋ.

ངེད་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་   མི་~ འགྱུར~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñís   ze~duŋ   mi~ gyùr~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    བདེ་~སྐྱིད་   འཚོ་~བར་   རོལ་~ འོ~   འགྲོ~ འོ~

    dé~gyid་   cò~var   rol~ ǒ~   drò~ ǒ~.

        ངེད་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་   མི་~ འགྱུར~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ñís   ze~dúŋ   mi~ gyùr~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

            བདེ་~སྐྱིད་   འཚོ་~བར་   རོལ་~ འོ~   འགྲོ~ འོ~

            dé~gyid་   cò~var   rol~ ǒ~   drò~ ǒ

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  ཤེལ་~དཀར་  གངས་~རི་   དཀར་~ འ~ པོ~ འོ~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  xel~gar  gǎŋ~ri   gar~ ǎ~ bo~ ǒ~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  འདབ་~ལྡན་   གངས་~ལྷ་  མེ~ འེ~ ཏོག~ འོག~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~ dàb~dán  gǎŋ ~lha  me~ ě~dog~ǒg~.

ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñis   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    རིན་~ཆེན་   གསེར་~ལས་   ལྷག་~ འག~   རེད~ འེད~

    rin~qen   sèr~las   lhag~ ǎg~   red~ ěd~.

        ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ñis   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

             རིན་~ཆེན་   གསེར་~ལས་   ལྷག་~ འག~   རེད~ འེད~

            rin~qen   ser~las   lhag~ ǎg~   red~ ěd~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  ཚང་~ཚིང་   ནགས་~ཀྱི་   འཇོལ་~ འོ~   མོ~ འོ~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  caŋ~ciŋ   nag~gyi   jòl~ ǒ~ mo~ ǒ~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  འདབ་~ལྡན་   བྱེ་~འུ་   དྲུག་~ འུག~  འགྱུར~ འུ~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~ dàb~dán  jyě~ǔ  drǔg~ ǔg~ gyùr~ ǔ~.

ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    དཀར་~པོ་   དུང་~ལས་   དཀར་~ འ~   རེད~ འེད~

    gar~bo   dǔŋ~las   gar~ ǎ~   red~ ěd~.

        ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ ~la~  re-ba   ho~.

            དཀར་~པོ་   དུང་~ལས་   དཀར་~ འ~   རེད~ འེད~

            gar~bo   dǔŋ~las   gar~ ǎ~   red~ ěd~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  ལྷག་~བསམ་   དུང་~ལས་   དཀར་~ འ~ གི~ འི~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~  lhag~sam   dǔŋ~las   gar~ ǎ~ gĭ~ ĭ~.

ཁྱེད་~ འེད་~ ནི་~ འི~  གཤིས་~རྒྱུད་   དར་~ལས་   འཇམ་~ འམ~ གི~ འི~

kyed~ ěd~ ni~ ĭ~ xìs~gyúd  dǎr~las   jàm~ ǎm~ gĭ~ ĭ~.

ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    ཡ་~ཆུང་   སེམས་~ལས་   མི་~ འི~   འགྱུར~ འུ~

    ya~quŋ   sem~las   mi~ ĭ~   gyùr~ ǔ~.

        ངེད་~གཉིས་   བར་~གྱི་   བརྩེ་~ སེམས~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ ñís   bǎr~gyĭ   ze~ sem~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

            ཡ་~ཆུང་   སེམས་~ལས་   མི་~ འི~   འགྱུར~ འུ~

            ya~quŋ   sem~ las   mi~ ĭ~   gyùr~ ǔ~.

སྔོན་~ འོན~ མའི་~ འི~ ལས་~དབང་  བཙན་~པོ་  ཞིག་~ འིག~ གིས~ འིས~

ŋòn~ ǒn~ mai~ ĭ~ las~wáŋ  zan~bo  xĭg~ ĭg~ gĭs~ ĭs~,

ངེད་~ འེད~ གཉིས་~ འིས~ མཉམ་~དུ་  ཡ་~ལ་  འཛོམས་~ འམ~ སོང་~ འོང

ŋed~ ěd~ ñís~ ĭs~ ñám~dǔ  ya~la  zòm~ ǒm~ soŋ~ ǒŋ.

ངེད་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་   མི་~ འགྱུར~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

ŋed~ñís   ze~duŋ   mi~ gyùr~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

    བདེ་~སྐྱིད་   འཚོ་~བར་   རོལ་~ འོ~   འགྲོ~ འོ~

    dé~gyid   cò~var   rol~ ǒ~    drò~ ǒ~.

        ངེད་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་   མི་~ འགྱུར~ ཡ་~ འ་~ལ~རེ་པ་ ཧོ~

        ŋed~ñís   ze~dúŋ   mi~ gyùr~ ya~ ǎ~la~  re-ba   ho~.

            བདེ་~སྐྱིད་   འཚོ་~བར་   རོལ་~ འོ~   འགྲོ~ འོ~

            dé~gyid་   cò~var   rol~ ǒ~   drò~ ǒ