Gyurmedkyi Mondun

འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྨོན་འདུན།

Unwavering Aspiration Prayer

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྨོན་འདུན།
gyùrmed gyi mòndùn
An Unwavering Aspiration Prayer

                            ལྷ་སྐྱིད།

                                lha-gyid

ལས་ ~དབང་    གཅིག་  ~པའི་    གངས་  ~ ཅན་    པ ཡེ~

las ~wáŋ     jig  ~bai   găŋ~jan    ba ye~  ,

Oh, people of the Land of Snow who share the same karma,

    མ་ ~འདུག་   རིག་ ~པའི་   གནས་ ~ལ་   སློབས~  །

    ma ~dùg    rig  ~bai    nás  ~la    lòb  !

    Do not remain idle, study the fields of knowledge!

        ཡབ་ ~མེས་    གོང་ ~མའི་    ཤུལ་ ~བཞག་    ནོར ~།

        yab  ~mes   gŏŋ  ~mai    xul  ~xág    nor~ 

        We are all the holders

            བདག་ ~པོ་    ང་ ~ཚོ་    ཚང་~ ཚང་མ་~   ཡིན~  །

            dág  ~bo    ŋa  ~co    caŋ~ caŋ-ma~    yin~  .

            Of the precious legacy left by our ancestors.

སྐྱིད་ ~སྡུག་ གཅིག་ ~པའི་ བོད་   ~ པ་ ཚོ~  །

gyid  ~dúg    jig  ~bai    bŏd  ~ba    co~  ,

Tibetans who have shared the same happiness and sorrows,

    བརྩེ་ ~བའི་ ཕན་ ~ཚུན་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ གྱིས~  །

    ze  ~vai    pan  ~cun    tùn  ~dríl    gyĭs~!

    Gather with affection!

        ཆོལ་ ~གསུམ་ བོད་ ~ཀྱི་ མི་ ~རིགས་ འདི ~།

        qol  ~sùm    bŏd  ~gyi    mi  ~rig    dì~ 

        The Tibetan people of the three regions

            ཕ་ ~མ་ གཅིག་ ~གི་ སྤུན་~ སྤུན་ཟླ་~    ཡིན~  །

            pa  ~ma    jig  ~gi    bun~  bun-dá~    yin~   .

            Are brothers and sisters of the same parents.

མདུན་ ~ལམ་ གཅིག་ ~པའི་ སྒང་ ~པ་ བོད~  །

dùn  ~lam    jig  ~bai    gáŋ  ~ba    bŏd~  

Tibetans with the same vision for the future

    ལྷན་ ~འཛོམས་ སྐྱིད་ ~པའི་ ཉི་ ~ མར་ རེམས~  །

    lhan  ~zòm     gyid  ~bai     ñi  ~mar    rem~  !

    Strive for the happy sunshine of reunion!

        བདེ་ ~སྐྱིད་ བདེ་ ~བའི་ བཀྲ་ ~ཤིས་ པ ~།

        dé  ~gyid    dé  ~vai    dra  ~xis    ba~ 

        The auspicious fortune of happiness and joy

            གངས་ ~ཕྲུག་ སྟོང་ ~གི་ རེ་~ སྨོན་ནེ་~    ཡིན~  །

            găŋ  ~trug    doŋ  ~gi    re~  mòn-ne~    yin~  .

            Is the aspiration of all Tibetans.

ཕ་ ~མཁར་ མཐོན་ ~པོའི་ མདུན་ ~ ཐང་ ནས~  །

pa  ~kàr    tòn  ~boi    dùn  ~taŋ    nas~  

I wish that in the vastness of the sky high above

    ལྷ་ ~སྲས་ གཞོན་ ~ནུའི་ གསེར་ ~ ཞལ་ མཇལ~  །

    lha  ~sàs    xón  ~nui    sèr  ~xăl    jàl~  

    We may gaze upon the golden face of the divine young Prince

        རྫོགས་ ~ལྡན་ དུས་ ~ཀྱི་ དཔལ་ ~ཡོན་ ལ ~།

        zóg  ~dán    dŭs  ~gyi    bal  ~yon   la~ 

        And that we may enjoy

            ལོངས་ ~སུ་ སྤྱོད་ ~པའི་ སྨོན་~ སྨོན་ལམ་~    འདེབས~ །

            loŋ  ~su    jyod  ~bai    mòn  ~ mòn lam    dèb~  !

            The glorious qualities of the Perfect Kalpa!

                ལོངས་ ~སུ་ སྤྱོད་ ~པའི་ སྨོན་~ སྨོན་ལམ་~   འདེབས~ །

                loŋ  ~su    jyod  ~bai    mòn  ~ mòn lam    dèb~  !

                The glorious qualities of the Perfect Kalpa!