Himalayai Seymo

ཧི་མ་ལ་ཡི་སྲས་མོ།

Himalayan Princess

Yangchug Tso

གཡང་ཕྱུག་མཚོ།

Autoplay

ཧི་མ་ལ་ཡི་སྲས་མོ།
hi-ma-la-yai sàs-mo
Princess of the Himalaya

    གཡང་ཕྱུག་མཚོ།

    yaŋ-qyug cò

འདྲིས་~སོང་བའི་།    འདྲིས་~སོང་བའི་  སེམས་~ཀྱི་   མདུད་~ པ~།

drìs~soŋvai    drìs~soŋ-vai  sem~gyi   dùd~ ba~,

The bond of our minds, after we have become intimate with each other,

    འདྲིས་ནི་ དགའ་~ རོགས་~ སྐྱོ་རོགས~

    drìs-ni   gá~  rog~   gyo-rog~~  .

    Is an intimacy for being friends in joy, and friends in sorrow.

    ཧི་~ མ་~   ལ་~ཡི་ ༑ ལ་ཡི་~སྲས་མོ~~ །

        hi~ ma~   la~yai   ༑  la-yi~sàs-mo~~ !

        Princess of the Himalaya!

    སྙིང་~ སྡུག་གཡུ་~  ཆུང་དྲུག་~ དཀར~~།

            ñìŋ~  dúg-yú~   quŋ-drǔg~  gar~~.

            Sweetheart, like a superior clear turquoise.

ཡིད་~འཕྲོག་ ༑ ལྷ་མོ་~ ལྷ་~རེད~ ཡ~ལ

yid~tròg   lha-mo~    lha~red~ ya~la.

You are charming like a goddess, a goddess.

    ལྷ་~  ཡུལ་~ ༑ གང་གི་ གང་རེད~~།

    lha~  yul~ ༑ gǎŋ-gi   gǎŋ-red~~?

    What is your divine country?

    ཧི་~ མ་~ ༑ ལ་~ཡི་ སྲས་~  མོ~ ཡ~ལ

        hi~ ma~    la~yai    sàs~  mo~  ya~la!

        Princess of the Himalaya!

    ཉི་~ མའི་~ ༑ འོད་ལ་ བྱོན་ཡོད~~།

            ñi~ mai~ ༑ ǒd-la jyǒn-yod~~.

            You appear as if through the light of the sun.

    འོ་~ཡེ་~

    ǒ~ye~

        ཡེ་~ཡེ་~ ༑

        ye~ye~ ༑

            ཡེ་~ཡེ་~

            ye~ye~

                ཡེ་~  ཡེ་~  ཡེ~~།

                ye~ ye~  ye~~

གངས་~ རི་~ ༑ མཐོན་~པོའི་ རྩེ་~ ལ~ ཡ~ལ

gǎŋ~ ri~ ༑ tòn~boi ze~ la~ ya~la,

On the peak of the high snow mountain,

སྤྲིན་~ དཀར་~ ༑ བང་~རིམ་ དབུས་~ལ~~།

    drin~ gar~ ༑ bǎŋ~rim wús~la~~,

    In the middle of the white clouds,

 ལང་~ཚོའི་~ ༑ གར་~གྱིས་ ཕྱུག་པའི~ ཡ~ལ

        laŋ~coi~ ༑ gǎr~gyĭs qyug-bai~ ya~la,

        You are rich in the display of your youth,

     ཧི་~ མ་~ ༑ ལ་~ཡི་ སྲས་~མོ~~།

            hi~ ma~ ༑ la~yai sàs~mo~~!

            Princess of the Himalaya!

གཞིན་~ བཟང་~ གཤིས་~ འཇམ་~ གཅིག་~ལ~

xín~ sáŋ~ xìs~ jàm~ jig~la~,

First, you have a beautiful face and a gentle character,

    ཁྲེལ་ཡོད་ དམ་~ ཚིག་~  གཉིས་ལ~~ །

    trel-yod dǎm~ cig~  ñís-la~~ .

    Second, you possess modesty and maintain your commitment.

    ཧི་~ མ་~   ལ་~ཡི་  ༑ ལ་ཡི་~སྲས་མོ~~ །

        hi~ ma~   la~yai   ༑  la-yi~sàs-mo~~ !

        Princess of the Himalaya!

    མཁའ་~ མཐའི་སྤྲིན་~ པ་དམར་~པོ~~།

            ka~ tài-drin~ ba-már~bo~~.

            Like red clouds at the edge of the sky.

བོད་~ཡུལ་ ༑ ཁྲོམ་ཆེན་~    དབུས་~ན~ ཡ~ལ

bǒd~yul ༑ trom-qen~    wús~na~ ya~la,

In the middle of a great bazaar in Tibet,

    བརྒྱ་~ ཚོགས་~ ༑ སྟོང་འདུས་ གཙུག་རྒྱན~~།

    gyá~ cog~ ༑ doŋ-dùs zug-gyán~~.

    You are the crown ornament of the hundreds and thousands gathered.

    ཧི་~ མ་~  ལ་~ཡི་    སྲས་~  མོ~ ཡ~ལ

        hi~ ma~   la~yai   ༑  sàs-mo~ ya~la !

        Princess of the Himalaya!

    བདག་~ པོ་~ ༑ གང་འདོད་ མ་གནང་~~།

            dág~ bo~ ༑ gǎŋ-dòd ma-náŋ~~.

            Don’t let anybody conquer you!

    འོ་~ཡེ་~

    ǒ~ye~

        ཡེ་~ཡེ་~ ༑

        ye~ye~ ༑

            ཡེ་~ཡེ་~

            ye~ye~

                ཡེ་~  ཡེ་~  ཡེ~~།

                ye~  ye~  ye~~

གངས་~ རི་~   མཐོན་~པོའི་    རྩེ་~ ལ~ ཡ~ལ

gǎŋ~ ri~   tòn~boi    ze~ la~ ya~la,

On the peak of the high snow mountain,

    སྤྲིན་~ དཀར་~   བང་~རིམ་   དབུས་~ལ~~།

    drin~ gar~   bǎŋ~rim   wús~la~~,

    In the middle of the white clouds,

    ལང་~ཚོའི་~ ༑ གར་~གྱིས་    ཕྱུག་པའི~ ཡ~ལ

        laŋ~coi~ ༑ gǎr~gyĭs    qyug-bai~ ya~la,

        You are rich in the display of your youth,

    ཧི་~ མ་~    ལ་~ཡི་   སྲས་~མོ~~།

            hi~ ma~    la~yai   sàs~mo~~!

            Princess of the Himalaya!

    འོ་~ཡེ་~

    ǒ~ye~

        ཡེ་~ཡེ་~ ༑

        ye~ye~ ༑

            ཡེ་~ཡེ་~

            ye~ye~

                ཡེ་~  ཡེ་~  ཡེ~~།

                ye~  ye~  ye~~

གངས་~ རི་~  མཐོན་~པོའི་    རྩེ་~ ལ~ ཡ~ལ

gǎŋ~ ri~   tòn~boi    ze~ la~ ya~la,

On the peak of the high snow mountain,

    སྤྲིན་~ དཀར་~   བང་~རིམ་   དབུས་~ལ~~།

    drin~ gar~   bǎŋ~rim   wús~la~~,

    In the middle of the white clouds,

    ལང་~ཚོའི་~ ༑ གར་~གྱིས་    ཕྱུག་པའི~ ཡ~ལ

        laŋ~coi~ ༑ gǎr~gyĭs    qyug-bai~ ya~la,

        You are rich in the display of your youth,

    ཧི་~ མ་~   ལ་~ཡི་   སྲས་~མོ~~།

            hi~ ma~    la~yai   sàs~mo~~!

            Princess of the Himalaya!

    འོ་~ཡེ་~

    ǒ~ye~

        ཡེ་~ཡེ་~ ༑

        ye~ye~ ༑

            ཡེ་~ཡེ་~

            ye~ye~

                ཡེ་~  ཡེ་~  ཡེ~~།

                ye~  ye~  ye~~

                ཡེ་~

            ye~

     ཡེ་~ཡེ་~ ༑

                ye~ye~ ༑

      ཡེ་~ཡེ་~

                    ye~ye~

       ཡེ་~  ཡེ་~  ཡེ~~།

                        ye~  ye~  ye~~