Jangma Kyidsa

ལྕང་མ་སྐྱིད་ས་ལ་ལོག་འགྲོ།

Group

Autoplay

ལྕང་མ་སྐྱིད་ས་ལ་ལོག་འགྲོ།
jaŋ ma gyid sa la log drò

ཤར་~འ་ ཕྱོགས་~   སྤྲིན་~འི་ པ་~   དཀར་~ འ~ འ་~ པོ~ འོ་~ འོ་~

xar~ǎ qyog~   drin~ǐ ba~   gar~ǎ ~ ǎ~ bo~ ǒ~ ǒ~.

    ལུ་~འུ~ གུའི་   བལ་~ ལས་   འཇམ་~འམ་ བྱུང་།

    lu~ǔ gǔi   bǎl~ las   jàm~ǎm jyǔŋ.

        ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

        la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

            ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

            jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

                ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

                la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

                    ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

                    jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

ང་~འ ཚོ་~  བསམ་~འ་ པ་~  མཐུན་~འུ་~ འུ་~  ན~འ་~ འ་~

ŋa~ǎ co~   sàm~ǎ ba~   tùn~ǔ~ ǔ~ na~ ǎ ~ ǎ~.

    མི་~འི~ རེས་  གོས་~ རེ་  དྲུབ་~འུབ་ ཆོག

    mi~ǐ res   gǒs~ re   drǔb~ǔb qog.

        ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

        la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

            ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

            jaŋ~ma  gyid~sa  la~  log~ǒ drò.

                ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

                la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

                    ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

                    jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

ང་~འ་ ཚོ་~  ཡར་~འ་ ཡར་~  འགྲོ་~འོ~ འོ་~   དུས~འུས་~ འུས~

ŋa~ǎ co~   yar~ǎ yar~   drò~ǒ~ ǒ~   dǔs~ ǔ~ ǔ~.

    ཁ་~འ~ བ་  མར་~ མར་  འབབ་~འ  བྱུང་།

    ka~ǎ ba   mar~ mar   bàb~ǎ~ jyǔŋ.

        ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

        la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

            ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

            jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

                ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

                la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

                    ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

                    jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

ཁ་~འ་ བ་~  མར་~འ་ མར་~  འབབ་~འ་~ འ་~  ཀྱང་~འང་~ འང་~

ka~ǎ ba~   mar~ǎ mar   bàb~ǎ ~ǎ gyaŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~.

    ང་~འ་~ ཚོ་   བཀག་~ ཀྱང་   མི་~འི་  ཐུབ།

    ŋa~ǎ co   gag~ gyaŋ   mi~ǐ tub.

        ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

        la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

            ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

            jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

                ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

                la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

                    ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

                    jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

གཞས་~འ་ ར་~   བཀྲ་~འ་ ཤིས་~   རྟགས་~འ་~ འ་~  བརྒྱད~འ་~  འ་~

xàs~ǎ ra~   dra~ǎ xis   dag~ǎ  ~ǎ gyád~ǎ ~ǎ.

    མ་~འ་~ འགྱུར་   བདེ་~ མོ་   བཞུགས་~འུ་  རོགས།

    ma~ǎ gyùr   dé~ mo   xúg~ǔ rog.

        ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

        la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

            ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་ ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

            jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

                ལ་~ནི་ སོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ནི་  རྣམ་~ ལགས་  ཆང་~ གསོལ།

                la-ni  so~ ǒ~ ya~ la~ǎ-ni  nám~lag  qaŋ~sòl

                    ལྕང་~མ་  སྐྱིད་~ས་  ལ་~  ལོག་~འོ་ འགྲོ།

                    jaŋ~ma  gyid~sa  la~ log~ǒ drò.

Tibetan lyrics transcribed by Dzogchen Community

Drajyor lyrics transcribed by Dzogchen Community