Jidkai Trinsang

དཔྱིད་ཀའི་འཕྲིན་བཟང།

The Good Message of Spring

Rigzin Dolma

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དཔྱིད་ཀའི་འཕྲིན་བཟང་།
jyid-gai trìn-sáŋ
The Good Message of Spring

    གཞས་ཚིག་        བློ་བཟང་རིན་ཆེན།

    གཞས་གདངས་        བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་མ་        རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

    rig-zìn dról-ma

ཁ་~འ་བ་   མ་~འབབ་   ཁ་~བ་   བབས།

ka~ǎ-va   ma~bàb   ka~va   bǎb,

Snow has not fallen and snow has fallen.

ཁ་~འ་བ་   ལྷ་~ཡི་   ཡུལ་~ནས་   བབས།

ka~ǎ-va   lha~yi   yul~nas   bǎb.

Snow has fallen from the realm of the gods

ས་~འ་གཞི་   ཡོངས་~ལ་   དཔྱིད་~འི་ཀྱི་   དཔལ་~ཡོན་ འོན~ ་ བསུ~ ~~

sa~ǎ-xí   yoŋ~la   jyid~ĭ-gyi   bal~yon ǒn~ su~ ~~.

And welcomed the glory of spring upon all the earth.

ཁ་~བ་   རི་~ལ་   གཏམ་~བཟང་   སྙན་~མོ ལོ~~

ka~va   ri~la   tam~sáŋ   ñàn~mo   lo~~.

Good pleasing news for the mountains of the Land of Snow.

    ཨེ~འེ~~~~    གཏམ་~འམ་བཟང་   སྙན་~འན་མོ  ལོ~ ~

    e~ě~~~~    tam~ǎm-sáŋ   ñàn~ǎn-mo   lo~~.

    Good pleasing news.

    ཨེ~འེ~~~~    ལྷ་~འ་བྱ་   ཁུ་~འུ་བྱུག་   སྔོན་~མོས  འོས~

    e~ě~~~~    lha~ǎ-jyǎ   ku~ǔ-jyug   ŋòn~mos ǒs~,

    Like the divine blue cuckoo bird,

    གནམ་~འམ་ཆུ་   སྒུག་~འུག་སྒུག་   བྱས་~འདྲ འ~

    nám~ǎm-qu   gúg~ǔg-gúg   jyǎs~drà ǎ~,

    That has been waiting for the rain from the sky,

    ཡིད་~འི་སྨོན་   བཀྲ་~འ་ཤིས་   ཆར་~པ འ~

    yid~ĭ mòn   dra~ǎ-xis   qar~ba ǎ~,

  Propitious circumstances have formed

    འབབ་~འ་པའི་   རྟེན་~འན་འབྲེལ་   འགྲིག་~སོང་ འོང~ འོ་ཡེ~

    bàb~ǎ-bai   den~ǎn-drèl   drìg~soŋ ǒn~ ǒ-ye~.

    For the auspicious rain of our wishes to fall.

    ཨེ~འེ~~~~    བཀྲ་~འ་ཤིས་   ཆར་~འ་པ ལོ~~~ 

    e~ě~~~~    dra~ǎ-xis   qar~ǎ-ba lo~~~ ,

    The auspicious rain!

    ཨེ~འེ~~~~    འབབ་~འ་པའི་   རྟེན་~འ་འབྲེལ ལོ~~~ 

    e~ě~~~~    bàb~ǎ-bai   den~ǎ-drèl lo~~~ .

  Propitious circumstances for it to fall.

        འབབ་~འ་པའི་   རྟེན་~འན་འབྲེལ་ ལོ~ འོ~ ཡེ~~ 

        bàb~ǎ-bai   den~ǎn-drèl lo~ ǒ~ ye~~ .

    Propitious circumstances for it to fall.

དཔྱིད~འི་ཀ་   མ་~སླེབས་   དཔྱིད་~ཀ་   སླེབས།

jyid~ĭ-ga   ma~lèb   jyid~ga   lèb.

Spring has not arrived and spring has arrived.

དཔྱིད་~འི་ཀ་   མི་~ཡི་   ཡུལ་~དུ་   སླེབས།

jyid~ĭ-ga   mi~yi   yul~dǔ   lèb.

Spring has arrived in the human realm.

རི་~འི་ལུང་   ཀུན་~ལ་   མེ་~འེ་ཏོག་   ཁྲ་~ཆིལ་ འིལ~   ་བཞད~~~~

ri~ĭ-luŋ   gun~la   me~ě-dog   tra~qil ĭl~   xád~~~~.

Brightly colored flowers have bloomed on all mountains and valleys!

གངས་~ཅན་   པ་~ལ་   སྐལ་~བ་   བཟང་~སོང  ལོ~འོ~ ལོ~~

gǎŋ~jan   ba~la   gal~va   sáŋ~soŋ lo~ǒ~ lo~~.

Good fortune has arrived for Tibetans!

    ཨེ~འེ~~~~    སྐལ་~འ་བ་   བཟང་~འང་སོང  ལོ~ ~

    e~ě~~~~    gal~ǎ-va   sáŋ~ǎŋ-soŋ lo~~.

    Good fortune has arrived!

    ཨེ~འེ~~~~    ཆ་~འ་འཕྲིན་   ཚོན་~འོན་མདངས་   རྣམ་~པ འ~

    e~ě~~~~    qa~ǎ-trìn   con~ǒn-dàŋ   nám~ba ǎ~,

    A message of bright colors

    བཀྲ་~འ་བའི་   དགེ་~འེ་མཚན་   ཁྱབ་~བྱུང འུང~

    dra~ǎ-vai   gé~ě-càn   kyab~jyǔŋ ǔŋ~.

    Has spread auspicious signs everywhere.

    དུས་~འུས་རབས་   འགྲོས་~འོས་་སུ་   སྙེགས་~པའི འི~

    dǔs~ǔs-rab   dròs~ǒs-su   ñèg~bai ĭ~,

    Following the course of time,

    འཕུར་~འུ་བའི་   སྦྲང་~འང་གཤོག་   སྐྱེས་~སོང་ འོང~ འོ་ཡེ~~

    pùr~ǔ-vai   dráŋ~ǎŋ-xòg   gyes~soŋ ǒn~ ǒ-ye~~.

    Bees’ wings are born and fly.

    ཨེ~འེ~~~~    དུས་~འུ་རབས་   འགྲོས་~འོས་སུ  ལོ~~~~ 

    e~ě~~~~    dǔs~ǔs-rab   dròs~ǒs-su   lo~~~~ ,

Following the course of time,

    ཨེ~འེ~~~~    འཕུར་~འུ་བའི་   སྦྲང་~འང་གཤོག ལོ~~~ །

    e~ě~~~~    pùr~ǔ-vai   dráŋ~ǎŋ-xòg   lo~~~ .

    Bees’ wings fly.

        འཕུར་~འུ་བའི་   སྦྲང་~འང་གཤོག ལོ~ འོ~ ཡེ~~ །

        pùr~ǔ-vai   dráŋ~ǎŋ-xòg   lo~ ǒ~ ye~~ .

        Bees’ wings fly.

མེ་~འེ་ཏོག་   མ་~བཞད་   མེ་~ཏོག་   བཞད།

me~ě-dog   ma~xád   me~dog   xád.

Flowers have not blossomed and flowers have blossomed.

མེ་~འེ་ཏོག་   དཔྱིད~མགོའི་   མེ་~ཏོག་   བཞད།

me~ě-dog   jyid~gòi   me~dog   xád.

Flowers, early spring flowers, have blossomed.

ཡུལ~འུ་གྲུ་   ཀུན་~ལ་   དྲི་~འི་ཞིམ་   རབ་~ཏུ་ འུ~ ཁྱབ~~~~

yul~ǔ-drǔ   gun~la   drĭ~ĭ-xĭm   rab~du ǔ~   kyab~~~~.

The whole land is completely pervaded by their fragrance!

སྦྲ་~ནག་   གྲུ་~བཞི་   སྣང་~བ་   སྐྱིད་~པ  ལོ~འོ~ ལོ~~

drá~nag   drǔ~xí   nàŋ~va   gyid~ba   lo~ǒ~ lo~~.

How merry to be in the square black felt tents!

    ཨེ~འེ~~~~    སྣང་~འང་བ་   སྐྱིད་~འིད་པ ལོ~~~

    e~ě~~~~    nàŋ~ǎn-va   gyid~ĭd-ba  lo~~~.

    How merry!

    ཨེ~འེ~~~~    གླུ་~འུ་བཞད་   འཕྲིན་~འིན་བཟང་   མེ་~ཏོག  འོག~

    e~ě~~~~    lú~ǔ-xás   trìn~ĭn-sáŋ   me~dog ǒg~,

    Songs, good messages, and flowers

    མཆོད་~འོད་པའི་   ཡིད་~འིད་དབང་   འཕྲོག་~སོང འོང~

    qòd~ǒd-bai   yid~ĭd-wáŋ   tròg~soŋ ǒŋ~.

    Are offerings that enchant the mind.

    འགྲོ་~འོ་བ་   མི་~འི་ཡི་   རིགས་~དང འང~

    drò~ǒ-va   mi~ĭ-yi   rig~dǎŋ ǎŋ~!

    They always accompany humankind!

    གཏན་~འན་དུ་   གྲོགས་~འོག་པོ་   གྱུར་~ལགས་ འག~ འོ་ཡེ~~

    dan~ǎn-dǔ   drǒg~ǒg-bo   gyǔr~lag ǎg~ ǒ-ye~~!

    They always accompany humankind!

    ཨེ~འེ~~~~    འགྲོ་~འོ་བ་   མི་~འི་ཡི་   རིགས  ལོ~~~ 

    e~ě~~~~    drò~ǒ-va   mi~ĭ-yi   rig   lo~~~ ,

    Humankind!

    ཨེ~འེ~~~~    གཏན་~འན་དུ་   གྲོགས་~འོག་པོ ལོ~~ །

    e~ě~~~~    dan~ǎn-dǔ   drǒg~ǒg-bo   lo~~ .

    They always accompany.

        གཏན་~འན་དུ་   གྲོགས་~འོག་པོ་ ལོ~ འོ~འོ  ཡེ~~~ །

        dan~ǎn-dǔ   drǒg~ǒg-bo   lo~ǒ~ǒ ye~~~ .

        They always accompany.