Jigten Tashi

འཇིག་རྟེན་བཀྲ་ཤིས།

The Fortune of the World

Golog group

Autoplay

འཇིག་རྟེན་བཀྲ་ཤིས།
jìg-den ta-shi

    གཞས་ཚིག་    གཅན་མེ་སྟག

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    བསམ་ནོར།   ཀྲུའུ་ཅིན་མུའུ།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།   སྒོམ་པ།   འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།   སྒོམ་པ།   དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

།འཇིག་~ འིག~ རྟེན་~ འེན~  ཤར་~ འ~  གྱི་~ འི~ ཕྱོགས་~ལ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~

jìg~ ĭg~  den~ ěn~  xar~ ǎ~  gyi~ ĭ~ qyog~la

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~.

།ཤར་~ འ~ ཕྱོགས་~ འོག~  ཉི་~ འི~ མ་~ འ~ སེར་~པོ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

xar~ ǎ~ qyog~ ǒg~  ñi~ ĭ~ ma~ ǎ~ ser~bo

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~~.

།བཀྲ་~ འ~  ཤིས་   ཉི་~ འི~ མ་~ འ~ གསེར་~གྱི་   ཁ་~ཞག་   འདྲ~~~

dra~ ǎ~  xis   ñi~ ĭ~ ma~ ǎ~ sèr~gyĭ   ka~xǎg   drà~~~,

།གསེར་~འེ འེ~གྱི་  ཁ་~འ ཞག་~   འཇིག་~རྟེན་   གཡང་~ལ་   ཆགས།

sèr~ě ě-gyĭ   ka~ǎ  xǎg ~  jìg~den  yáŋ~la  qag.

ཡ་~  འ་~ལ་ བསྭོ།    ང་~ཚོ་ གཡུ་~ཡི་  པད་~གདན་  འདྲ།    ཡ་~ རི་~  ལོ~~~

ya~ ǎ~la sò,   na~co  yú~yi  bad~dán  drà.   ya~ ri~ lo~~~.

།པད་~འད  གདན་~འན  འགྱུར་~ བ་~   མི་~  འི་གནང་~   ཨ་~འ ལེ་~འེ  ཧོ~འོ~~~

bad~ǎd  dán~ǎn  gyùr~ va~   mi~  ĭ-náŋ~

                                            a~ǎ  le~ě  ho~ǒ~~~.

    བསྭོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ བསྭོ~འོ།     ཡ་~ ལ་~ནི་  བསྭོ།

    sòǒ~  ya~ la~ sò~ǒ,     ya~ la~ni  sò.

།འཇིག་~ འིག~ རྟེན་~ འེན~  ལྷོ་~ འོ~ ཡི་~ འི~ ཕྱོགས་~ལ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

jìg~ ĭg~ den~ ěn~  lho~ ǒ~  yi~ ĭ~ qyog~la

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~.

།ལྷོ་~ འོ~ ཕྱོགས་~ འོག~  སྤྲིན་~ འིན~ པ་~ འ~ དཀར་~པོ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

lho~ ǒ~ qyog~ ǒg~  drin~ ĭn~ ba~ ǎ~ gar~bo

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~~.

།བཀྲ་~ འ~  ཤིས་   སྤྲིན་~ འིན~ པ་~ འ~ དངུལ་~གྱི་   བུམ་~པ་   འདྲ~~~

dra~ ǎ~  xis   drin~ ĭn~ ba~ ǎ~ ŋúl~gyĭ   bǔm~ba   drà~~~,

།དངུལ་~འུ འུ~གྱི་  བུམ་~འུམ པ་~   འཇིག་~རྟེན་   གཡང་~ལ་   ཆགས།

ŋúl~ǔ ǔ-gyĭ   bǔm~ǔm ba~  jìg~den  yáŋ~la  qag.

ཡ་~  འ་~ལ་ བསྭོ།    ང་~ཚོ་  ཤེལ་~གྱི་  མེ་~ཏོག་  འདྲ།    ཡ་~ རི་~  ལོ~~~

ya~ ǎ~la  sò,   na~co  xel~gyĭ  me~dog  drà.   ya~ ri~ lo~~~.

།མེ་~འེ  ཏོག་~འོག  འགྱུར་~ བ་~   མི་~  འི་གནང་~   ཨ་~འ ལེ་~འེ  ཧོ~འོ~~~

me~ě  dog~ǒg  gyùr~ va~   mi~  ĭ- náŋ~

                                            a~ǎ  le~ě  ho~ǒ~~~.

།འཇིག་~ འིག~ རྟེན་~ འེན~  ནུབ་~ འུ~ ཀྱི་~ འི~ ཕྱོགས་~ལ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

jìg~ ĭg~  den~ ěn~  nub~ ǔb~  gyi~ ĭ~ qyog~la

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~.

།ནུབ་~ འུ~ ཕྱོགས་~ འོག~  ཟླ་~ འ~ བ་~ འ~ དཀར་~པོ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

nub~ ǔb~ qyog~ ǒg~  dá~ ǎ~ va~ ǎ~ gar~bo

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~~.

།བཀྲ་~ འ~  ཤིས་   ཟླ་~ འ~ བ་~ འ~ དུང་~གི་   མེ་~ལོང་   འདྲ~~~

dra~ ǎ~  xis   dá~ ǎ~ va~ ǎ~ dǔŋ~gi   me~loŋ   drà~~~,

།དུང་~འུང འུང~གི་  མེ་~འེ ལོང་~   འཇིག་~རྟེན་   གཡང་~ལ་   ཆགས།

dǔŋ ~ǔŋ ǔŋ-gĭ   me~ě loŋ~  jìg~den  yáŋ~la  qag.

ཡ་~  འ་~ལ་ བསྭོ།    ང་~ཚོ་ བྱུ་~རུའི་  ལྗོན་~པ་  འདྲ།    ཡ་~ རི་~  ལོ~~~

ya~ ǎ~la  sò,   ŋa~co  byǔ~rui  jón~ba  drà.   ya~ ri~ lo~~~.

།ལྗོན་~འོན  པ་~འ  གཡོ་~ བ་~   མི་~  འི་གནང་~   ཨ་~འ ལེ་~འེ  ཧོ~འོ~~~

jón~ǒn  ba~ǎ  gyùr~ va~   mi~  ĭ-náŋ~

                                            a~ǎ  le~ě  ho~ ǒ~~~.

    བསྭོ་~ འོ་~  ཡ་~ ལ་~ བསྭོ~འོ།     ཡ་~ ལ་~ནི་  བསྭོ།

    sòǒ~  ya~ la~ sò~ǒ,     ya~ la~ni  sò.

།འཇིག་~ འིག~ རྟེན་~ འེན~  བྱང་~ འང~ གི་~ འི~ ཕྱོགས་~ལ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

jìg~ ĭg~  den~ en~  jyǎŋ~ ǎŋ~  gĭ~ ĭ~ qyog~la

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~.

།བྱང་~ འང~ ཕྱོགས་~ འོག~  གངས་~ འང~ རི་~ འི~ སྨུག་~པོ་  བཀྲ་~ འ་ལ་~ ཤིས~~~

jyǎŋ~ ǎŋ~ qyog~ ǒg~  gǎŋ~ ǎŋ~ ri~ ĭ~ mùg~bo

                                            dra~ ǎ-la~ xis~~~.

།བཀྲ་~ འ~  ཤིས་   གངས་~ འང~ རི་~ འི~ གཡང་~ཊིའི་   མཆོད་~རྟེན་   འདྲ~~~

dra~ ǎ~  xis   gǎŋ~ ǎŋ~ ri~ ĭ~ yáŋ~drii   qòd~den   drà~~~,

།གཡང་~འང འང~ཊིའི་  མཆོད་~འོད རྟེན་~   འཇིག་~རྟེན་   གཡང་~ལ་   ཆགས།

yáŋ~ǎŋ ǎŋ-drii   qòd~ǒd den~  jìg~den  yáŋ~la  qag.

ཡ་~  འ་~ལ་ བསྭོ།    ང་~ཚོ་  མུ་~ཏིག་  མཆོད་~རྒྱན་  འདྲ།    ཡ་~ རི་~  ལོ~~~

ya~ ǎ~la  sò,   ŋa~co  mu~dig  qòd~gyán  drà.   ya~ ri~ lo~~~.

།མཆོད་~འོད  རྒྱན་~འན  གཟུར་~ བ་~   མི་~  འི་གནང་~   ཨ་~འ ལེ་~འེ  ཧོ~འོ~~~

qòd~ǒd  gyán~ǎn  gyùr~ va~   mi~  ĭ- náŋ~

                                            a~ǎ  le~ě  ho~ ǒ~~~.

།གཡང་~འང འང~ཊིའི་  མཆོད་~འོད  རྟེན་~   འཇིག་~རྟེན་   གཡང་~ལ་   ཆགས།

yáŋ~ǎŋ  ǎŋ-drii   qòd~ǒd den~  jìg~den  yáŋ~la  qag.

ཡ་~  འ་~ལ་ བསྭོ།    ང་~ཚོ་  མུ་~ཏིག་  མཆོད་~རྒྱན་  འདྲ།    ཡ་~ རི་~  ལོ~~~

ya~ ǎ~la  sò,   ŋa~co  mu~dig  qòd~gyán  drà.  ya~ ri~ lo~~~.

།མཆོད་~འོད  རྒྱན་~འན  གཟུར་~ བ་~   མི་~  འི་གནང་~   ཨ་~འ ལེ་~འེ  ཧོ~འོ~~~

qòd~ǒd  gyán~ǎn  gyùr~ va~   mi~  ĭ- náŋ~

                                            a~ǎ  le~ě  ho~ǒ~~~.