Jispai  Dokdra

བྱིས་པའི་རྡོག་སྒྲ།

The Sound of Children's Feet

Golog group

Autoplay

བྱིས་པའི་རྡོག་སྒྲ།
jyĭs-bai dóg-drá
The Sound of Children’s Footsteps

    གཞས་ཚིག་    དགའ་རི་སྤྱང་།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    བན་ཁྲོན་ཞང་།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

སྤྱང་~གྲུང་   ལྡན་~པའི་   རི་~བོང་   བློ་~ལྡན་   གྱིས~~~~

jyaŋ~drǔŋ   dán~bai   ri~bǒŋ   ló~dán   gyĭs~~~~

    The clever, cunning hare

ཨ་~ཁུ་   དྲེད་~མོང་   བཏུལ་~ནས་   བྲོས་~འོས~ ཐལ~~~~

a~ku   drěd~moŋ   dul~nas   brǒs~ ǒs~ tal~~~~.

    Subdued Uncle Tremong the Bear and made him escape.

སྲིད་~འི  འི་པ་~   རྒན་~ པོ་~འོ   དགོད་~ཁ་   ཤོར་~འོ~ སོང་~~

sìd~ĭ  ĭ-ba~   gan~ bo~ǒ   god~ka   xor~ǒ~ soŋ~~.

    The wise old man burst into laughter.

གནའ་~དཔེ་   མི་~དཔེ་  ར་~མའི་   དཔེ།

ná~be   mi~be  ra~mai   be,

    Old fables, human fables, nanny-goat fables,

ར་~མའི་   དཔེ་~དེ་   ཆུ་~འུ  ཡིས་~འིས   ཁུར~~~~

ra~mai   be~dě   qu~ǔ  yis~ĭs   kur~~~~.

    Like the nanny goat carried away by the river.

གཅིག་~གཅིག་   རྡོག་~སྒྲ་   མཉམ་གྱིས་~འིས  རྡེབ~~~~

jig~jig   dóg~drá   ñám-gyĭs~ĭs  déb~~~~.

    One, one, let’s beat the sound of our footsteps all together.

གཉིས་~གཉིས་   སྐེད་~པ་  སྐེད་~པ་ མཉམ་དུ་~  འགུལ~~~~

ñís~ñís   ged~ba  ged~ba  ñám-dǔ~  gùl~~~~.

    Two, two, let’s all move our waists together.

གསུམ་~འུན  གསུམ་~འུན    གཞས་~འས  ཆུང་~  ང་ཚོ་~  གཅིག་པར་~ མཉམ་དུ་~ ལེན།

sùm~ǔm  sùm~ǔm   xás~ǎs  quŋ~

    Three, three, let’s all sing

                        ŋa-co~ jig-bar~ ñám-du~ len.

                            a little song together.

    གཞས་~འས   ཆུང་~འུང  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ   ལེན~།

    xás~ǎs  quŋ~ǔŋ   xás~ǎs  quŋ~  ñám~am  dǔ~ǔ len~.

            A little song together.

དཔའ~རྩལ་   ཆེ་~བའི་   ཇོ~རུ་   རྒྱལ་~པོ་   ཡིས~~~~

ba~zal   qe~vai   jo~ru   gyál~bo   yis~~~~

    The courageous and strong King Choru, Kesar

ཨ་~ཁུ་   ཁྲོ་~ཐུང་   བསྐྱུར་~ནས་   རྒྱུགས་~འུས~ ཡོང~~~~

a~ku   tro~tuŋ   gyur~nas   gyúg~ǔg~ yoŋ~~~~.

    Left Uncle Trothung and galloped fast.

སྒྲུང་~འུང   འུང་པ་~   རྒན་~ པོ་~འོ   དགོད་~ཁ་   ཤོར་~འོ~ སོང་~~

drúŋ~ǔŋ   ǔŋ-་ba~   gán~ bo~ǒ   gód~ka   xor~ǒ~ soŋ~~.

    The old storyteller burst into laughter.

གནའ་~དཔེ་   མི་~དཔེ་  ར་~མའི་   དཔེ།

ná~be   mi~be  ra~mai   be,

    Old fables, human fables, nanny-goat fables,

ར་~མའི་   དཔེ་~དེ་   ཆུ་~འུ  ཡིས་~འིས   ཁུར~~~~

ra~mai   be~dě   qu~ǔ  yis~ĭs   kur~~~~.

    Like the nanny goat carried away by the river.

གཅིག་~གཅིག་   རྡོག་~སྒྲ་   མཉམ་གྱིས་~འིས  རྡེབ~~~~

jig~jig   dóg~drá   ñám-gyĭs~ĭs  déb~~~~.

    One, one, let’s all beat the sound of our footsteps together.

གཉིས་~གཉིས་   སྐེད་~པ་  སྐེད་~པ་ མཉམ་དུ་~  འགུལ~~~~

ñís~ñís   ged~ba  ged~ba  ñám-dǔ~  gùl~~~~.

    Two, two, let’s all move our waists together.

གསུམ་~འུན  གསུམ་~འུན    གཞས་~འས  ཆུང་~  ང་ཚོ་~  གཅིག་པར་~ མཉམ་དུ་~ ལེན།

sùm~ǔm  sùm~ǔm   xás~ǎs  quŋ~

    Three, three, let’s all sing a little song together

                        ŋa-co~ jig-bar~ ñám-du~ len.

                                Let’s all sing a little song together.

    གཞས་~འས   ཆུང་~འུང  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ   ལེན~།

    xás~ǎs  quŋ~ǔŋ   xás~ǎs  quŋ~  ñám~am  dǔ~ǔ len~.

        A little song together.

ང་~རྒྱལ་   ཆེ་~བའི་   རུས་~སྦལ་   ཆུང་~ཆུང་   གིས~~~~

ŋa~gyál   qe~vai   rus~bál   quŋ~quŋ   gĭs~~~~

    The very proud little turtle

ཁྲུང་~ཁྲུང་   གཏམ་~ལ་   མ་~ཉན་   ས་~ར~ ལྷུང~~~~

truŋ~truŋ   dam~la   ma~ñan   sa~ǎr~ lhuŋ~~~~.

    Did not listen to the words of the crane and fell to the ground.

སློབ་~འོ   འོ་་མ་~   བཟང་~ པོ་~འོ   དགོད་~ཁ་   ཤོར་~འོ~ སོང་~~

lòb~ǒ   ǒ-ma~   sáŋ~ bo~ǒ   gód~ka   xor~ǒ~ soŋ~~.

    The good student burst into laughter.

གནའ་~དཔེ་   མི་~དཔེ་  ར་~མའི་   དཔེ།

ná~be   mi~be  ra~mai   be,

    Old fables, human fables, nanny-goat fables,

ར་~མའི་   དཔེ་~དེ་   ཆུ་~འུ  ཡིས་~འིས   ཁུར~~~~

ra~mai   be~dě   qu~ǔ  yis~ĭs   kur~~~~.

    Like the nanny goat carried away by the river.

གཅིག་~གཅིག་   རྡོག་~སྒྲ་   མཉམ་གྱིས་~འིས  རྡེབ~~~~

jig~jig   dóg~drá   ñám-gyĭs~ĭs  déb~~~~.

    One, one, let’s all beat the sound of our footsteps together.

གཉིས་~གཉིས་   སྐེད་~པ་  སྐེད་~པ་ མཉམ་དུ་~  འགུལ~~~~

ñís~ñís   ged~ba  ged~ba  ñám-dǔ~  gùl~~~~.

    Two, two, let’s all move our waists together.

གསུམ་~འུན  གསུམ་~འུན    གཞས་~འས  ཆུང་~  ང་ཚོ་~  གཅིག་པར་~ མཉམ་དུ་~ ལེན།

sùm~ǔm  sùm~ǔm   xás~ǎs  quŋ~

    Three, three, let’s all sing a little song together

                        ŋa-co~ jig-bar~ ñám-du~ len.

                                let’s all sing a little song together.

    གཞས་~འས   ཆུང་~འུང  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ   ལེན~།

    xás~ǎs  quŋ~ǔŋ   xás~ǎs  quŋ~  ñám~am  dǔ~ǔ len~.

        A little song together.

གཅིག་~གཅིག་   རྡོག་~སྒྲ་   མཉམ་གྱིས་~འིས  རྡེབ~~~~

jig~jig   dóg~drá   ñám-gyĭs~ĭs  déb~~~~.

            One, one, let’s beat the sound of our footsteps all together.

གཉིས་~གཉིས་   སྐེད་~པ་  སྐེད་~པ་ མཉམ་དུ་~  འགུལ~~~~

ñís~ñís   ged~ba  ged~ba  ñám-dǔ~  gùl~~~~.

                Two, two, let’s all move our waists together.

གསུམ་~འུན  གསུམ་~འུན    གཞས་~འས  ཆུང་~  ང་ཚོ་~  གཅིག་པར་~ མཉམ་དུ་~ ལེན།

sùm~ǔm  sùm~ǔm   xás~ǎs  quŋ~

                    Three, three, let’s all sing

                            ŋa-co~ jig-bar~ ñám-du~ len.

                                a little song together.

    གཞས་~འས ཆུང་~འུང  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ   ལེན~།

     xás~ǎs  quŋ~ǔŋǎs  quŋ~  ñám~am  dǔ~ǔ len~.

                A little song together.