Jyeuchung

བྱེའུ་ཆུང་། ༼བསྭོ་ལེགས་མོ་བསྭོ།༽

Sonam Yeshe

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

Autoplay

བྱེའུ་ཆུང་།
Jyěu-quŋ  dé-mo
Little Bird

༼བསྭོ་ལེགས་མོ་བསྭོ།༽
(sò leg-mo sò)

        གཞས་ཚིག    དམངས་གཞས།

        གཞས་གདངས་    དམངས་གཞས།

        máŋ-xás

        གཞས་པ་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

        xás-ba    sòd-nam ye-xes

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    གཤོག་~ཡ་   གནམ་~འམལ་   བཀྱགས་~ནས།

    xòg~ya   nám~ǎmla   gyag~nas,

    Lift one wing to the space,

        གཤོག་~ཡ་  ས་~ལ་   གཞམས་~འམ ཤོག

        xòg~ya  sa~ǎla   xám~ǎm  xog.

        Lower one wing to the ground.

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    ཕར་~ལྟ་   ཚུར་~འུལྟ་   གྱིས་~ཤོག

    par~da   cur~ǔda    gyĭs~xog.

    Look here and there,

        ཕར་~ལྟ་   ཚུར་~འུལྟ་   གྱིས་~འིས  ཤོག

        par~da   cur~ǔda    gyĭs~ĭs xog.

        Look here and there.

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    སྒུམ་~འབུ་   ལན་~འནགསུམ་   ཐུས་~ཤོག

    gum~ bu   lan~ansum   tus~ xog!

    Peck bugs and grains, three times!

        སྒུམ་~འབུ་   ལན་~འནགསུམ་   ཐུས་~འུས  ཤོག

        gum~bu   lan~ansum   tus~us   xog!

        Peck bugs and grains, three times!

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    ལྷ་~ཤིང་   རྩེ་~འེལ་   བོབས་~ཤོག

    lha~xiŋ   ze~ěla   bǒb~xog,

    Land on the top of the divine tree,

        ལྷ་~ཤིང་   རྩེ་~འེལ་   བོབས་~འོབ  ཤོག

        lha~xiŋ  ze~ěla   bǒb~ǒb  xog.

        Land the top of the divine tree.

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    ལྷ་~ཤིང་   རྩེ་~འེལ་   བོབས་~ཤོག

    lha~xiŋ   ze~ěla   bǒb~xog,

    Land on the top of the divine tree,

        ལྷ་~ཤིང་   རྩེ་~འེལ་   བོབས་~འོབ  ཤོག

        lha~xiŋ  ze~ěla   bǒb~ǒb  xog.

        Land on the top of the divine tree.

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~ཤོག

    dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~xog!

    Sing forth your auspicious melody!

        བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~འོག  ཤོག

        dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~ǒg  xog!

        Sing forth your auspicious melody!

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    ལྷ་~ཤིང་   རྩེ་~འེལ་   བོབས་~ཤོག

    lha~xiŋ   ze~ěla   bǒb~xog,

    Land on the top of the divine tree,

        ལྷ་~ཤིང་   རྩེ་~འེལ་   བོབས་~འོབ  ཤོག

        lha~xiŋ  ze~ěla   bǒb~ǒb  xog.

        Land on the top of the divine tree.

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~ཤོག

    dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~xog!

    Sing forth your auspicious melody!

        བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~འོག  ཤོག

        dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~ǒg  xog!

        Sing forth your auspicious melody!

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~ཤོག

    dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~xog!

    Sing forth your auspicious melody!

        བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~འོག  ཤོག

        dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~ǒg  xog!

        Sing forth your auspicious melody!

    བསྭོ་~འོ  ལེགས་~འེག་མོ་  བསྭོ~འོ   འོ~འོ །

    sò~  leg~ěg-mo  sò~ǒ   ǒ~ǒ

བྱེའུ་~ཆུང་   བདེ་~འེམོ་   ཡིན་~ན  འ~འ

jyěu~quŋ   dé~ěmo   yin~na  ǎ~ǎ,

Little bird, if you feel well,

    བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~ཤོག

    dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~xog!

    Sing forth your auspicious melody!

        བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~འོག  ཤོག

        dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~ǒg  xog!

        Sing forth your auspicious melody!

བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~ཤོག

dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~xog!

Sing forth your auspicious melody!

        བཀྲ་~ཤིས་   གསུང་~འུངདབྱངས་   སྒྲོག་~འོག  ཤོག

        dra~xis   sùŋ~ǔŋyáŋ   dróg~ǒg  xog!

        Sing forth your auspicious melody!