Ka Kha Ga Nga

ཀ་ཁ་ག་ང་ ང་ཡི་བླ་སྲོག

Ka Kha Ga Nga Are My Life Force

Rinchen Dorje

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

ཀ་ཁ་ག་ང་ ང་ཡི་བླ་སྲོག
ga-ka-gǎ-ŋa ŋai lá-ság
Ka Kha Ga Nga Are My Life Force

        ཚིག་        འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་།

        གཞས་པ་    རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

        rin-qen dór-jé

    སྐྱོང་~འང་~  ཡ་~ འ་~རི་ ལོ~~~།

    gyoŋ~ǎŋ~  ya~ ǎ~ri lo~~~

ཀ་~ འ་ཁ་  ག་~ ང་~    ང་ ~ཚོ་~ཡི་   ཡི་~ གེ~།

ga~  ǎ-ka  gǎ~ ŋa~     ŋa ~co~yi   yi~ gě~,

KA KHA GA NGA are our letters,

    ཅ་~ འ་ཆ་   ཇ་~ ཉ་~    མི་~ རིགས་~ཀྱི་   བླ་~སྲོག~ འོག~

    ja~ ǎ-qa   jǎ~ ña~   mi~ rig~gyi   lá~sòg~ ǒg~.

    CA CHA JA NYA are the life force of our people.

    འོ་~  འོ་~ ཡེ~~།     དབྱངས་~ གསལ་~གྱི་   ཕྲེང་~ བ~    ཡ་~འ~ ལ~

    ǒ~  ǒ~ ye~~.    yáŋ~ sàl~gyĭ   treŋ~ va~   ya~ǎ~ la~

    The garland of vowels and consonants

    འོ་~  འོ་~ ~ མུན་~ སེལ་~གྱི་   སྒྲོན་~ མེ་~

    ǒ~  ǒ~ ~  mun~ sel~gyĭ   drón~ me~.

    Is the lamp that dispels the darkness.

        མུན་~ སེལ་~གྱི་   སྒྲོན་~ མེ་~ ཡིན~ ~

        mun~ sel~gyĭ   drón~ me~   yin~ ~.

        The lamp that dispels the darkness.

    སྐྱོང་~འང་~  ཡ་~ འ་~རི་  ལོ~~~

    gyoŋ~ǎŋ~  ya~ ǎ~ri lo~~~

ཏ་ ~ཐ་   ད་ ~ན་    མུ་ ~ཏིག་~གི་   འོད་~ ཟེར~།

da ~ta   dǎ ~na    mu ~dig~gi   hǒd~ sěr~,

TA THA DA NA are the splendor of pearls,

    པ་ ~ཕ་   བ་ ~མ་   རིག་ ~ལམ་~གྱི་   ལྡེ་~ མིག~ ~

    ba ~pa   bǎ ~ma   rig ~lam~gyĭ   dé~ mig~ ~.

  PA PHA BA MA are the key to logic.

འོ་~  འོ་~ ཡེ~~།    བོད་~ པ་~ཡི་   ཡིག་~ རིས~ ཡ་~འ~  ལ~

ǒ~  ǒ~ ye~~.     bǒd~ ba~yi   yig~ ris~ ya~ǎ~  la~

The Tibetan script

    འོ་~  འོ་~ ~ གཞུང་~ ལུགས་~ཀྱི་   རྨང་~ གཞི་~

    ǒ~  ǒ~ ~  xúŋ~ lug~gyi   máŋ~ xí~.

  Is the foundation of literature.

        གཞུང་~ ལུགས་~ཀྱི་   རྨང་~ གཞི་~   ཡིན~ ~

        xúŋ~ lug~gyi   máŋ~ xí~  yin~ ~.

        Is the foundation of literature.

    སྐྱོང་~འང་~  ཡ་~ འ་~རི་  ལོ~~~

    gyoŋ~ǎŋ~  ya~ ǎ~ri lo~~~

ཙ་~ འ་ཚ་   ཛ་~ ཝ་~   ཕྱིས་~ དུས་~ཀྱི་   རྨི་~ ལམ~།

za~ ǎ-ca   zǎ~ wa~   qyis~ dǔs~gyi   mí~ lam~,

TSA TSHA DZA WA are the dream of the future,

ཞ་~ ཟ་~ འ་~ ཡ་~   མེ་~ ཏོག་~གི་  མགུལ་~ རྒྱན~ ~

xǎ~ sǎ~  hǎ~ ya~   me~ dog~gĭ  gùl~ gyán~ ~.

SHA ZA ’A YA are a necklace of flowers.

    འོ་~  འོ་~ ཡེ~~།   བདག་~ སེམས་~ཀྱི་  མིག་~ འབྲས~ ཡ་~འ~  ལ~

    ǒ~  ǒ~ ye~~.     dág~ sem~gyi  mig~ drás~ ya~ǎ~  la~

    The fruit of my mind’s eye

        འོ་~  འོ་~ ~ ཨ་~ མ་~ཡི་  བསླབ་~ བྱ་~

        ǒ~  ǒ~ ~  a~ ma~yi  làb~ jyǎ~.

        Is my mother’s advice.

             ཨ་~ མ་~ཡི་  བསླབ་~ བྱ་~ ཡིན~ ~

             a~ ma~yi  làb~ jyǎ~ yin~ ~.

             Is my mother’s advice.

    སྐྱོང་~འང་~  ཡ་~ འ་~རི་  ལོ~~~

    gyoŋ~ǎŋ~  ya~ ǎ~ri lo~~~

ར་~ འ་ལ་  ཤ་~ ས་~    རང་~ སེམས་~ཀྱི་  ཤེས་~ རབ~ ~

ra~ ǎ-la   xa~ sa~   raŋ~ sem~gyi  xes~ rab~ ~,

RA LA SHA SA are the intelligence of my mind,

ཧ་~ དང་~  ཨ་~ ནི་~    སློབ་~   གླིང་~གི་  གསང་~བ~ ~

ha~ dǎŋ~  a~ ni~    lòb~  líŋ~gĭ  sàŋ~va~ .

HA and A are the secret of the centers of learning.

    འོ་~  འོ་~ ཡེ~~།   བརྡ་~ སྤྲོད་~ཀྱི་  སྨ་~ ལྕེ~ ཡ་~འ~ ལ~

    ǒ~  ǒ~ ye~~.     dá~ drod~gyi  mà~ je~  ya~ǎ~  la~

    The tongue for communicating

        འོ་~  འོ་~ ~ མི་~ རིགས་~ཀྱི་   བླ་~ སྲོག་~

        ǒ~  ǒ~ ~   mi~ rig~gyi   lá~ sòg~.

        Is the life force of people.

             མི་~ རིགས་~ཀྱི་   བླ་~ སྲོག་~ ཡིན~ ~

             mi~ rig~gyi   lá~ sòg~yin~ ~.

             The life force of people.

        འོ་~  འོ་~ ~ མི་~ རིགས་~ཀྱི་  བླ་~ སྲོག་~

        ǒ~  ǒ~ ~   mi~ rig~gyi   lá~ sòg~.

        Is the life force of people.

             མི་~ རིགས་~ཀྱི་  བླ་~ སྲོག་~ ཡིན~ ~

             mi~ rig~gyi   lá~ sòg~yin~ ~.

             The life force of people.

གསལ་~བྱེད་  སུམ་~ཅུ་ འུ་~   དྭངས་~གཙང་གི་  ཟས་མཆོག་  ཡིན~།

sàl~jyěd  sum~ju ǔ~   dǎŋ~zaŋ-gĭ  sǎs-qòg  yin~.

The thirty consonants are the most excellent pure nourishment.

    ཨི་~ཨུ་  ཨེ་~ཨོ་ འོ~   སྒྲ་~རིག་གི་  གདངས་དབྱངས་  ཡིན~།

    i~u  e~o ǒ~   drá~rig-gĭ  dáŋ-yáŋ  yin~.

    I U E O are the melody of the knowledge of language.

    འོ་~   མཛེས་~སྡུག་ འི་གི་  ཀ་~  མད~།

    ǒ~   zès~dúg ĭ-gĭ ga~  mad~,

    Beautiful consonants,

        ཁྱེད་ནི་  བདག་~སེམས་ཀྱི་  མཆོག་ཚད་  ཡིན~།

        khed-ni  dág~sem-gyi  qòg-cad  yin~.

        You are the supreme expression of my mind.