Nagchu Kordro

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།

Karze Lobsang & Dege Dayang

དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་དང་སྡེ་དགེ་ཟླ་གཡང་།

Autoplay

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།
nagqu gordrǒ

    ཚིག    ཁ་བ།

    དབྱངས།    དམངས་ཁྲོད།

    ལེན་མཁན།    དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་དང་སྡེ་དགེ་ཟླ་གཡང་།

    garzès lósáŋ  &  dégé dáyáň

དུང་  ཟླ་~བ་  འདྲ་~བའི་  རོགས་~ལོ་  ཁྱོད་ འོད་~~

dǔŋ  dá~ba  drà~bǎi  rog~lo  kyod~ od~~,

    ས་  སྡེ~་ཆེན་  གང་~ན་  ཤར་~ནས་  ཡོད་ འོད་~~

    sa  dé~qen  gǎŋ~na  xar~nas  yod~ od~~.

        དགུང་  ཨ་~སྔོན་  འདྲ་~བའི་  བྱམས་~འམ་ པ་~  ངས་ འས~~

        gúŋ  a~ŋòn  drà~bǎi  jyǎm~ǎm ba  ŋas~ as~~,

            འས~ རོགས་  དྲན་~པའི་  ཡ་~ཆུང་  སྨུག་~འུག་ པ་~  ཡིན་ འིན~~

            as~ rog  drǎn~bai  ya~quŋ  mùg~ùg ba  yin~ in~~.

        དགུང་  ཨ་~སྔོན་  འདྲ་~བའི་  བྱམས་~འམ་ པ་~  ངས་ འས~~

        gúŋ  a~ŋòn  drà~bǎi  jyǎm~ǎm ba  ŋas~ as~~,

             འས~ རོགས་  དྲན་~པའི་  ཡ་~ཆུང་  སྨུག་~འུག་ པ་~  ཡིན་ འིན~~

            as~ rog  drǎn~bai  ya~quŋ  mùg~ùg ba  yin~ in~~.

སྐྱིད་  ཟེར་~བ་  མི་~ཚེའི་  བརྐོས་~ཐང་  ཡོན་ འིན~~

gyid  sěr~ba  mi~cei  gos~taŋ  yon~ on~~,

    སྡུག་  ཟེར་~བ་  ཐོད་~པའི་  རི་~མོ་  རེད་ འེད~~

    dúg  sěr~ba  tod~bai  ri~mo  red~ ed~~.

        ལས་  སྐྱིད་~སྡུག་  གྲིབ་~མ་  མཉམ་~འགྲོག་  ཀྱང་ འང~~

        las  gyid~dúg  drǐb~ma  ñàm~dròg  gyǎŋ~ ǎŋ~~,

            རོག་  ཆུང་~ལོ་  དྲན་~པ་  སུ་~འུ མེད་  རེད་ འེད~~

            rog  quŋ~lo  drǎn~ba  su~u med  red~ ed~.

        ལས་  སྐྱིད་~སྡུག་  གྲིབ་~མ་  མཉམ་~འགྲོག་  ཀྱང་ འང~~

        las  gyid~dúg  drǐb~ma  ñàm~dròg  gyǎŋ~ ǎŋ~~,

            རོག་  ཆུང་~ལོ་  དྲན་~པ་  སུ་~འུ མེད་  རེད་ འེད~~

            rog  quŋ~lo  drǎn~ba  su~u med  red~ ed~~.

སེམས་  དགའ་~ན་  གླུ་~ཆུང་  ང་~ལ་  ལེན་ འེན~~

sem  gá~na  lú~quŋ  ŋa~la  len~ en~~,

    ཡིད་  སྐྱོ་~ན་  མིག་~ཆུ་  ང་~ལ་  གཏོང་ འོང~~

    yid  gyo~na  mig~qu  ŋa~la  doŋ~ oŋ~~.

        ཚེ་  གཅིག་~གི་  འདུན་~མ་  ང་~འ་ ལ་  བཅིལ་ འིལ~~

        ce  jig~gi  dùn~ma ŋa~la  jil~ il~~,

            དྲིན་  མ་~ལོ་  འདྲ་~བའི་  རོགས་~འོག ལོ་  དྲན་ འན~~

            drǐn  ma~lo  drà~bǎi  rog~og lo  drǎn~ ǎn~.

        ཚེ་  གཅིག་~གི་  འདུན་~མ་  ང་~འ་ ལ་  བཅིལ་ འིལ~

        ce  jig~gi  dùn~ma  ŋa~la  jil~ il~~,

            དྲིན་~  མ་~ལོ་  འདྲ་~བའི་  རོགས་~འོག ལོ་  དྲན་ འན~

            drǐn  ma~lo  drà~bǎi  rog~og lo  drǎn~ ǎn~.

མཐོ་  རི་~གསུམ་  རྩེ་~ནས་  རྒྱང་~འབོད་  བྱས་ འས~~

tò  ri~sùm  ze~nas  gyáŋ~bòd  jyǎs~ ǎs~,

    དམའ་  ཆུ་~མོའི་  འགྲམ་~ནས་  ཁེམ་~ལབ་  བྱས་ འས~~

    má  qu~moi  dràm~nas  kem~lab  jyǎs~ ǎs~.

        རོགས་  ཆུང་~ལོ་  དྲན་~པའི་  སེམས་~གཞས་  ཏེ་ འེ~~

        rog  quŋ~lo  drǎn~bai  sem~xás  de~ e~~,

            འེ~ གོ་  ཨེ་~ཐལ་  སྙིང་~གི་  དྲན་~ཤིང་ བ་ འ~~

            ě~ gǒ  e~tal  ñìŋ~gi  drǎn~xiŋ  ba~ a~~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོ་ དྲན་~པའི་ སེམས་~གཞས་ ཏེ་ འེ~~

        rog  quŋ~lo  drǎn~bai  sem~xás  de~ e~~,

            འེ~ གོ་ ཨེ་~ཐལ་ སྙིང་~གི་ དྲན་~ཤིང་ བ་ འ~~

            ě~ gǒ  e~tal  ñìŋ~gi  drǎn~xiŋ  ba~ a~~.

རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  བཞིན་~རེས་  མིག་~ལ་  འཆར་ འར~~

rog  quŋ~loi  xín~res  mig~la  qàr~ àr~~,

    རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  གཞུས་~ཆུང་  རྣ་~ལ་  འཁོར་ འོར~~

    rog  quŋ~loi  xús~quŋ  ná~la  kòr~ òr~~.

        རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  སེམས་~གཏམ་  སྙིང་~ན་  འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na kyìl~ ìl~~,

            རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  མཇལ་~དུས་  ནམ་~འམ་ ཞིག་  ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs  namxǐg  yon~ in~~.

        རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  སེམས་~གཏམ་  སྙིང་~ན་  འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na  kyìl~ ìl~~,

            རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  མཇལ་~དུས་  ནམ་~འམ་ ཞིག་  ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs namxǐg  yon~ in~~.

རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  བཞིན་~རེས་  མིག་~ལ་  འཆར་ འར~~

rog  quŋ~loi  xín~res  mig~la  qàr~ àr~~,

    རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  གཞུས་~ཆུང་  རྣ་~ལ་  འཁོར་ འོར~~

    rog  quŋ~loi  xús~quŋ  ná~la  kòr~ òr~~.

        རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  སེམས་~གཏམ་  སྙིང་~ན་  འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na  kyìl~ ìl~~,

            རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  མཇལ་~དུས་  ནམ་~འམ་ ཞིག་  ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs  nam~  xǐg  yon~ in~~.

        རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  སེམས་~གཏམ་  སྙིང་~ན་  འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na  kyìl~ ìl~~,

            རོགས་  ཆུང་~ལོའི་  མཇལ་~དུས་  ནམ་~འམ་ ཞིག་  ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs  namxǐg  yon~ in~~.

Tibetan lyrics transcribed by Tibetan Music World & Dzogchen Community

Drajyor lyrics transcribed by Dzogchen Community