Nagchu Kordro

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།

Karze Lobsang & Dege Dayang

དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་དང་སྡེ་དགེ་ཟླ་གཡང་།

Autoplay

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།
nagqu gordrǒ

ཚིག  ཁ་བ།

དབྱངས  དམངས་ཁྲོད།

ལེན་མཁན།  དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་དང་སྡེ་དགེ་ཟླ་གཡང་།

garzès lósáŋ  &  dégé dáyáň

དུང་ ཟླ་~བ་ འདྲ་~བའི་ རོགས་~ལོ་ ཁྱོད་ འོད་~~

dǔŋ~ dá~ba  drà~bǎi  rog~lo  kyod~ od~    ~,

    ས་ སྡེ~་ཆེན་  གང་~ན་ ཤར་~ནས་ ཡོད་ འོད་~~

    sa  dé~qen  gǎŋ~na  xar~nas  yod~ od~    ~.

        དགུང་ ཨ་~སྔོན་ འདྲ་~བའི་ བྱམས་~འམ་ པ་~ངས་ འས~~

        gúŋ~ a~ŋòn  drà~bǎi  jyǎm~ǎm ba  ŋas~ as~~,

            འས~ རོགས་ དྲན་~པའི་ ཡ་~ཆུང་ སྨུག་~འུག་ པ་~ཡིན་ འིན~~

            as~ rog  drǎn~bai ya~quŋ  mùg~ùg  ba yin~ in~~.

        དགུང་ ཨ་~སྔོན་ འདྲ་~བའི་ བྱམས་~འམ་ པ་~ངས་ འས~~

        gúŋ~ a~ŋòn  drà~bǎi  jyǎm~ǎm ba  ŋas~ as~~,

             འས~ རོགས་ དྲན་~པའི་ ཡ་~ཆུང་ སྨུག་~འུག་ པ་~ཡིན་ འིན~~

            as~ rog drǎn~bai ya~quŋ mùg~ùg ba yin~    in~~.

སྐྱིད་ ཟེར་~བ་ མི་~ཚེའི་ བརྐོས་~ཐང་ ཡོན་ འིན~~

gyid  sěr~ba  mi~cei  gos~taŋ  yon~ on~~,

    སྡུག་ ཟེར་~བ་ ཐོད་~པའི་ རི་~མོ་ རེད་ འེད~~

    dúg  sěr~ba  tod~bai  ri~mo  red~ ed~~.

        ལས་ སྐྱིད་~སྡུག་ གྲིབ་~མ་ མཉམ་~འགྲོག་ ཀྱང་ འང~~

        las  gyid~dúg  drǐb~ma  ñàm~dròg  gyǎŋ~ ǎŋ~~,

            རོག་ ཆུང་~ལོ་  དྲན་~པ་ སུ་~འུ མེད་ རེད་ འེད~~

            rog quŋ~lo  drǎn~ba  su~u med red~ ed~.

        ལས་ སྐྱིད་~སྡུག་ གྲིབ་~མ་ མཉམ་~འགྲོག་ ཀྱང་ འང~~

        las gyid~dúg  drǐb~ma ñàm~dròg  gyǎŋ~ ǎŋ~~,

            རོག་ ཆུང་~ལོ་  དྲན་~པ་ སུ་~འུ མེད་ རེད་ འེད~~

            rog quŋ~lo  drǎn~ba  su~u med  red~ ed~~.

སེམས་ དགའ་~ན་ གླུ་~ཆུང་ ང་~ལ་ ལེན་ འེན~~

sem  gá~na  lú~quŋ  ŋa~la  len~ en~~,

    ཡིད་ སྐྱོ་~ན་ མིག་~ཆུ་ ང་~ལ་ གཏོང་ འོང~~

    yid gyo~na  mig~qu  ŋa~la  doŋ~ oŋ~~.

        ཚེ་ གཅིག་~གི་ འདུན་~མ་ ང་~འ་ ལ་ བཅིལ་ འིལ~~

        ce jig~gi  dùn~ma ŋa~la  jil~ il~~,

            དྲིན་ མ་~ལོ་ འདྲ་~བའི་ རོགས་~འོག ལོ་ དྲན་ འན~~

            drǐn ma~lo  drà~bǎi  rog~og lo  drǎn~ ǎn~.

        ཚེ་ གཅིག་~གི་ འདུན་~མ་ ང་~འ་ ལ་ བཅིལ་ འིལ~

        ce jig~gi  dùn~ma ŋa~la  jil~ il~~,

            དྲིན་~ མ་~ལོ་ འདྲ་~བའི་ རོགས་~འོག ལོ་ དྲན་ འན~

            drǐn ma~lo  drà~bǎi  rog~og lo  drǎn~ ǎn~.

མཐོ་ རི་~གསུམ་ རྩེ་~ནས་ རྒྱང་~འབོད་ བྱས་ འས~~

tò ri~sùm  ze~nas  gyáŋ~bòd  jyǎs~ ǎs~,

    དམའ་ ཆུ་~མོའི་ འགྲམ་~ནས་ ཁེམ་~ལབ་ བྱས་ འས~~

    má qu~moi  dràm~nas  kem~lab  jyǎs~ ǎs~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོ་ དྲན་~པའི་ སེམས་~གཞས་ ཏེ་ འེ~~

        rog quŋ~lo  drǎn~bai  sem~xás  de~ e~~,

            འེ~ གོ་ ཨེ་~ཐལ་ སྙིང་~གི་ དྲན་~ཤིང་ བ་ འ~~

            ě~ gǒ  e~tal  ñìŋ~gi  drǎn~xiŋ  ba~ a~~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོ་ དྲན་~པའི་ སེམས་~གཞས་ ཏེ་ འེ~~

        rog quŋ~lo  drǎn~bai  sem~xás  de~ e~~,

            འེ~ གོ་ ཨེ་~ཐལ་ སྙིང་~གི་ དྲན་~ཤིང་ བ་ འ~~

            ě~ gǒ  e~tal  ñìŋ~gi  drǎn~xiŋ  ba~ a~~.

རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ བཞིན་~རེས་ མིག་~ལ་ འཆར་ འར~~

rog quŋ~loi  xín~res  mig~la  qàr~ àr~~,

    རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ གཞུས་~ཆུང་ རྣ་~ལ་ འཁོར་ འོར~~

    rog  quŋ~loi  xús~quŋ  ná~la  kòr~ òr~~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ སེམས་~གཏམ་ སྙིང་~ན་ འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na kyìl~ ìl~~,

            རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ མཇལ་~དུས་ ནམ་~འམ་ ཞིག་ ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs  namxǐg  yon~ in~~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ སེམས་~གཏམ་ སྙིང་~ན་ འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na  kyìl~ ìl~~,

            རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ མཇལ་~དུས་ ནམ་~འམ་ ཞིག་ ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs namxǐg  yon~ in~~.

རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ བཞིན་~རེས་ མིག་~ལ་ འཆར་ འར~~

rog  quŋ~loi  xín~res  mig~la  qàr~ àr~~,

    རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ གཞུས་~ཆུང་ རྣ་~ལ་ འཁོར་ འོར~~

    rog  quŋ~loi  xús~quŋ  ná~la  kòr~ òr~~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ སེམས་~གཏམ་ སྙིང་~ན་ འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na  kyìl~ ìl~~,

            རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ མཇལ་~དུས་ ནམ་~འམ་ ཞིག་ ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs  nam~  xǐg  yon~ in~~.

        རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ སེམས་~གཏམ་ སྙིང་~ན་ འཁྱིལ་ འིལ~~

        rog  quŋ~loi  sem~dam  ñìŋ~na  kyìl~ ìl~~,

            རོགས་ ཆུང་~ལོའི་ མཇལ་~དུས་ ནམ་~འམ་ ཞིག་ ཡོན་ འིན~~

            as~ rog  quŋ~loi  jàl~dǔs  namxǐg  yon~ in~~.

Tibetan lyrics transcribed by Tibetan Music World & Dzogchen Community

Drajyor lyrics transcribed by Dzogchen Community