Kawa Karpo

ཁ་བ་དཀར་པོ།

Tsering Yangzom

ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

ཁ་བ་དཀར་པོ།
kava garbo

        གཞས་མ་    ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

        ceriň yáňzòm

    བསྭོ་~འོའོའོ~

    so~ ǒ~ ǒ~ ǒ~

འཛམ་~ འམ་གླིང་   གཏན་~ འམ་གྱི་   ནོར་~ འོ~ འོ~ འོ~ བུ~ འུ~

zàm~ ǎm líň   dan~ǎn  gyǐ   nor~ǒ~ǒ~ǒ bǔ~ ǔ~

    འཛམ་~ འམ་གླིང་   གཏན་~ འམ་གྱི་   ནོར་~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ནི  བུ~ འུ~

    zàm~ǎm líň   dan~ǎn gyǐ   nor~ǒ~ǒ~ǒ~ǒ~ǒ~ni bǔ~ǔ~

        གནས་~ འས་ཆེན་   ཁ་~ འ་བ་  དཀར་~ འ~ པོ~ འོ~

        nás~ǎs qen   ka~ǎ va  gar~ǎ~ bo~ǒ~

    བསྭོ་~འོ~ འོ~  སྐྱིད་~ ཡག་ རེ་  ལོ།

    so~ǒ~ǒ~   gyid~ yag~ re   lo

        གནས་~ འས་ཆེན་   ཁ་~ འ་བ་   དཀར་~འ~པོ~ འོ~

        nás~ǎs  qen   ka~ǎ va  gar~ǎ~bo~ ǒ~

    བསྭོ་~འོ~ འོ~  འོ~

    so~ ǒ~ ǒ~ ǒ~

གནས་~འས་ཆེན་   ཁ་~ འ་བ་   དཀར་~ འ~ འ~ འ~ པོ~ འོ~

nás~ǎs qen   ka~ǎ va  gar~ǎ~ǎ~ǎ~ bo~ǒ~

    གནས་~ འས་ཆེན་   ཁ་~ འ་བ་   དཀར་~ འ~ འ~ འ~ འ~  འ~ནི~ པོ~ འོ~

    nás~ǎs  qen   ka~ǎ va  gar~ǎ~ǎ~ǎ~ǎ~ǎ~ni~ bo~ǒ~

        རང་~ འང་ཡུལ་   བཞུགས་~ འུ་པའི་   གནས་~འས~ ཆེན~ འེན~།

        raň~ǎň yul   xúg~ǔ bai   nás~ǎs~qen~ě~

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ སྐྱིད་~ ཡག་རེ་   ལོ།

    so~ǒ~ǒ~   gyid~ yag~ re   lo

        རང་~ འང་ཡུལ་   བཞུགས་~ འུ་པའི་   གནས་~འས~ ཆེན~ འེན~།

        raň~ǎň yul   xúg~ǔ bai   nás~ǎs~qen~ěn~

    བསྭོ་~འོ~ འོ~  འོ~

    so~ ǒ~ ǒ~ ǒ~

རང་~ འང་ཡུལ་   བཞུགས་~ འུ་པའི་   གནས་~ འས~ འས~ འས~ ཆེན~ འེན~།

raň~ǎň yul   xúg~ǔ bai   nás~ǎs~ǎs~ǎs~ qen~ ěn~

    རང་~ འང་ཡུལ་   བཞུགས་~ འུ་པའི་   གནས་~ འས~ འས~ འས~ ཆེན~ འེན~།

    raň~ǎň yul   xúg~ǔ bai   nás~ǎs~ǎs~ǎs~ǎs~ǎs~ni~ qen~ěn~

        ལོ་~ འོ་རེ་   ཐེངས་~ འེང་རེ་   མཇལ་~འལ~ རོགས~ འོ~།

        lo~ǒ re   teň~ěň re   jàl~ǎl~rog~ǒ~

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~     སྐྱིད་~ ཡག་རེ་   ལོ།

    so~ǒ~ǒ~  gyid~ yag~ re   lo

        ལོ་~ འོ་རེ་   ཐེངས་~ འེང་རེ་   མཇལ་~འལ~   རོགས~ འོ~།

        lo~ ǒ re   teň~ěň re   jàl~ǎl~ rog~ǒ~

            བསྭོ་~ འོ~ འོ~ སྐྱིད་~ ཡག་རེ་   ལོ།

            so~ǒ~ǒ   gyid~ yag~ re   lo

                ལོ་~ འོ་རེ་   ཐེངས་~ འེང་རེ་   མཇལ་~འལ~ རོགས~ འོ~།

                lo~ǒ re   teň~ěň re   jàl~ǎl~ rog~ǒ~

Tibetan text compiled by Dzogchen Community

Drayig text compiled by Dzogchen Community