Kelsang Yardro

སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ།

May Fortune Increase

Lumo Yangdron

ཀླུ་མོ་གཡང་སྒྲོན།

Autoplay

The main singer is a young girl. The melody was written by Padma. It was organized by a school called Chadöd Lobdra.

They are all children from the school. They did not make a film, the school performed this and someone filmed it. This is the story. These children are very good, see how well they dance. We should learn from them a little. I thought that it is very useful to learn, organize, teach and let children dance, because the meaning is also very nice.
སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ།
gal-sáŋ yar-drò
May good fortune increase

ཀླུ་མོ་གཡང་སྒྲོན།

 lú-mo yáŋ-drón

།དཔྱིད་ ~ཀྱི་ དྲོད་~འཇམ་ ལྡང་~ འང~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

jyid ~gyi  drŏd~jàm  dáŋ~ ăŋ~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The gentle warmth of spring has arisen. May good fortune increase!

།རི་~ལུང་ ནགས་~ཚལ་ རྒྱས་~ འས~ སོང་~ འོང~         སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

ri~luŋ nag~cal  gyás~ ăs~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The forests on the mountains and valleys are in bloom. May good fortune increase!

།ང་ ~དང་ བྱེའུ་~ཆུང་ འཇོལ་~ འོལ~ མོས~ འོས~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

ŋa ~dăŋ  jyěu~quŋ  jòl~ ŏl~ mos~ ŏs~        gal~sáŋ  yar~drò  la~ye~!

I and the little nightingale. May good fortune increase!

།ལྡེམ་~མྱུར་ བོད་~ནས་ ངོམ་~ འོམ~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

dém~ñúr bŏd~nas  ŋom~ ăm~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ  yar~drò  la~ye~!

Perform a harmonious dance from Tibet. May good fortune increase!

།དབྱར་ ~གྱི་ དཔལ་~མོ་ བཞད་~ འས~  སོང་~ འོང~        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

yár ~gyĭ  bal~mo xád~ ăs~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The glory of summer has bloomed. May good fortune increase!

།མེ་~ཏོག་ འཛུམ་~མདངས་ རྒྱས~ འས~ སོང་~ འོང~        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

me~dog  zùm~dàŋ  gyás~ ăs~   soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The smiling flowers are in bloom. May good fortune increase!

།ང་ ~དང་ ཁུ་~བྱུག་ སྔོན་~ འོན~ མོས~ འོས~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

ŋa  ~dăŋ  ku~jyŭg  ŋòn~ ŏn~ mos~ ŏs~        gal~sáŋ yar~drò la~ye~!

I and the blue cuckoo. May good fortune increase!

།སྐད་~སྙན་ བོད་~ནས་ བསྒྲགས་~ འག~ སོང་~ འོང~        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

gad~ñàn  bŏd~nas  drág~ ăg~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

Sing with a melodious voice from Tibet. May good fortune increase!

།སྟོན་ ~གྱི་ བདག་~མོ་ བསླེབས་~ འེབ~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

don ~gyĭ  dág~mo   lèb~ ĕb~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The autumn lady has arrived.  

།རྩི་~བཅུད ལོ་~འབྲས་ སྨིན་ ~ འིན~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

zi~jud lo~dràs   mìn~  ĭn~  soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The nourishing grains have ripened. May good fortune increase!

།ང་ ~ དང་ སྤང་~རྒྱན་ སྔོན་~ འོན~ མོས~ འོས~།        

ŋa ~dăŋ  baŋ~gyán  ŋòn~ ŏn~ mos~ ŏs        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

I and the blue gentian, May good fortune increase!

།འབྱོར་~སྒེག་ བོད་~ནས་ ངོམ་~ འོམ~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

jyòr~gég bŏd~nas  ŋom~ ŏm~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

Display beauty from Tibet. May good fortune increase!

།དགུན་ ~གྱི་ རྒྱལ་~མོ་ ཐོན་~ འོན~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

gún ~gyi  gyál~mo  ton~ ŏn~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The queen of winter has come forth. May good fortune increase!

།ས་~གཞི་ ཁ་~བས་ གཡོགས་~ འོག~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

sa~xí  ka~vas   yóg~ ŏg~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

The earth is covered with snow. May good fortune increase!

།ང་ ~ དང་ མེ་~ཏོག་ གངས་~ འང~ ལྷས~ འས~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

ŋa ~dăŋ  me~dog  găŋ~ ăŋ~ lhas~ ăs~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

I and the Snow Flower. May good fortune increase!

།འཛུམ་~དཀར་ བོད་~ནས་ བསྟན་~ འན~ སོང་~ འོང~།        སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

zùm~gar bŏd~nas  dan~ ăn~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye~!

Display a white smile from Tibet, May good fortune increase!

།འཛུམ་~དཀར་ བོད་~ནས་ བསྟན་~ འན~ སོང་~ འོང~།         སྐལ་ ~བཟང་ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~ཡེ~!

zùm~gar bŏd~nas  dan~ ăn~ soŋ~ ŏŋ~        gal~sáŋ yar~drò  la~ye!~

Display a white smile from Tibet. May good fortune increase!