Kelsang Yardro Lak

སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས།

Good Fortune Increases

Thubten Yeshe

ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས།

Autoplay

སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལགས།
gal-sáŋ yar-drò lag
Good Fortune Increases

    གཞས་པ་        ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས།

    tub-dan ye-xes

སྐྱིད་~པོ་  ཡ་~  འ་ལ~  དབུ་~འཕང་~ ཡ་~  འ་ལ~ བསྟོད་~འོད་  བྱུང་~འུང་  འརེ~ལོ~~~~

gyid~bo  ya~  ǎ-la  ú~pàŋ~ ya~  ǎ-la~ dod~ǒd  jyǔŋ~ǔŋ ǎ-re~ lo~~~~,

Happiness and glory have come,

    ས་~ ལ་~  སྲན་~མ་   བཏབ་~འབ་  ཡོད~འོད  འརེ~ལོ~~~~ 

    sa~ ǎla~  sàn~ma   dab~ǎb  yod~ǒd  ǎ-re~lo~~~~.

    Beans have been planted in the ground.

        སྐལ་~  འདབཟང་~   ཡར་~འགྲོ་  ལགས~འག ~

        gal~  ǎlsáŋ~   yar~drò  lag~ǎg ~!

        Good fortune increases!

            སྤང་~  འངརྒྱན་~  མེ་~ཏོག་  ལགས~འག ~

            baŋ~  ǎŋgyán~  me~dok  lag~ǎg ~!

            Oh, gentian flower!

                ས་~ ལ་   སྲན་~མ་   བཏབ་~  ཡོད~འོད  འརེ~ལོ~~~~ 

                sa~ ǎla~  sàn~ma  dab~ǎb  yod~ǒd  ǎ-re~lo~~~~.

                Beans have been planted in the ground.

སྲན་~མའི་  ཡ་~  འ་ལ~  མེ་~ཏོག~ ཡ་~  འ་ལ~ བཞད་~འད་  བྱུང་~འུང་  འརེ~ལོ~~~~

sàn~mai ya~  ǎ-la  me~dog~ ya~  ǎ-la xád~ǎd  jyǔŋ~ ǔŋ ǎ-re~ lo~~~~,

The flowers of the beans are blooming,

    ལོ་~ འོཆུང་~  བསམ་~པ་   དགའ་~འ་  བྱུང་~འུང  འརེ~ལོ~~~~ 

    lo~ ǒquŋ~  sàm~ba   gá~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ  ǎ-re~ lo~~~~.

    The young people are rejoicing.

        སྐལ་~  འདབཟང་~   ཡར་~འགྲོ་  ལགས~འག ~

        gal~  ǎlsáŋ~   yar~drò  lag~ǎg ~!

        Good fortune increases!

            སྤང་~  འངརྒྱན་~  མེ་~ཏོག་  ལགས~འག ~

            baŋ~  ǎŋgyán~  me~dok  lag~ǎg ~!

            Oh, gentian flower!

                ལོ་~ འོཆུང་~  བསམ་~པ་   དགའ་~འ་  བྱུང་~འུང  འརེ~ལོ~~~~ 

                lo~ ǒquŋ~  sàm~ba   gá~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ    ǎ re~ lo~~~~.

                The young people are rejoicing.

ལོ་~ཆུང་  ཡ་~  འ་ལ~  བསམ་~པ་~ ཡ་~  འ་ལ~ དགའ་~འོད་  བྱུང་~འུང་  འརེ~ ལོ~~~~

lo~quŋ ya~  ǎ-la  sàm~ba~ ya~  ǎ-la gá~ǎ  jyǔŋ~ ǔŋ ǎ-re~ lo~~~~,

The young people are rejoicing,

    དགའ་~ བའི~  གླུ་~དབྱངས་   ལེན་~འེན  ཡོད~འོད  འརེ~ལོ~~~~ 

    gá~ ǎvai~  lú~yáŋ   len~ěn  yod~ǒd  ǎ-re~ lo~~~~.

    They are singing a joyful song.

        སྐལ་~  འདབཟང་~   ཡར་~འགྲོ་  ལགས~འག ~

        gal~  ǎlsáŋ~   yar~drò  lag~ǎg ~!

        Good fortune increases!

            སྤང་~  འངརྒྱན་~  མེ་~ཏོག་  ལགས~འག ~

            baŋ~  ǎŋgyán~  me~dok  lag~ǎg ~!

            Oh, gentian flower!

                དགའ་~ བའི~  གླུ་~དབྱངས་   ལེན་~འེན  ཡོད~འོད  འརེ~ལོ~~~~ 

                gá~ ǎvai~  lú~yáŋ   len~ěn  yod~ǒd  ǎ-re~ lo~~~~.

                They are singing a joyful song.

དགའ་~བའི་  ཡ་~  འ་ལ~  གླུ་~དབྱངས་~ ཡ་~  འ་ལ~ ལེན་~འན་  དུས~འུས  འརེ~ལོ~~~~

gá~ vai ya~  ǎ-la  lú~yáŋ~ ya~  ǎ-la  len~ěn  dǔs~ǔs ǎ-re~ lo~~~~,

They are singing a joyful song,

    སྐྱིད་~ འིཔོ་~  དེ་~འདྲ་   ལྷན་~འན  འཛོམས~འམ  འརེ~ལོ~~~~ 

    gyid~ ĭdbo~  dě~drà   lhan~ǎn  zòm~ǎm  ǎ-re~ lo~~~~.

    And happily meeting together.

        སྐལ་~  འདབཟང་~   ཡར་~འགྲོ་  ལགས~འག ~

        gal~  ǎlsáŋ~   yar~drò  lag~ǎg ~!

        Good fortune increases!

            སྤང་~  འངརྒྱན་~  མེ་~ཏོག་  ལགས~འག ~

            baŋ~  ǎŋgyán~  me~dok  lag~ǎg ~!

            Oh, gentian flower!

                སྐྱིད་~ འིཔོ་~  དེ་~འདྲ་   ལྷན་~འན  འཛོམས~འམ  འརེ~ལོ~~~~ 

                gyid~ ĭdbo~  dě~drà   lhan~ǎn  zòm~ǎm  ǎ-re~ lo~~~~.

                They are happily meeting together.