Kelwa Sangpo

སྐལ་བ་བཟང་པོ།

Jamyang

འཇམ་དབྱངས།

Autoplay

སྐལ་བ་བཟང་པོ།
gal-va sáŋ-bo
How fortunate!

    དབྱངས་རྟ་    དམངས་གཞས།

    གཞས་ཚིག་     བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

    sòd-nam ye-xes

སྐལ་˜བ་  བཟང˜་པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

How fortunate!

    དེ་˜རིང་  བཀྲ་˜ཤིས་  ཉི་˜འི  མ˜

    dě~riŋ  dra~xis  ñi~ ma~,

    Today is an auspicious day,

        སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

        How fortunate!

            ཕ་˜མ་  སྤུན˜མཆེད་  འཛོམས་˜འམ  སོང་˜།

            pa~ma  bun~qèd zòm~am  soŋ~.

            All relatives meet together.

                བཀྲ་˜འ ཤིས་˜འིས ཤོག˜འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

            ཕ་˜མ་  སྤུན˜མཆེད་  འཛོམས་˜འམ  སོང་˜།

            pa~ma  bun~qèd  zòm~am  soŋ~.

            All relatives meet together.

                བཀྲ་˜འ ཤིས་˜འིས ཤོག˜འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

སྐལ་˜བ་  བཟང˜་པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

How fortunate!

    དེ་˜རིང་  ཚེས་˜བཟང་  ཉི་˜འི  མ˜

    dě~riŋ  ces~sáŋ ñi~ ma~a,

    Today is a good day.

        སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

        How fortunate!

            གྲོགས་˜པོ་  གྲོགས˜མོ་  འཛོམས་˜འམ  སོང་˜།

            drǒg~bo drǒg~mo  zòm~am  soŋ~.

            All friends meet together.

                བཀྲ་˜འ ཤིས་˜འིས ཤོག˜འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

            གྲོགས་˜པོ་  གྲོགས˜མོ་  འཛོམས་˜འམ  སོང་˜།

            drǒg~bo drǒg~mo  zòm~am  soŋ~.

            All friends meet together.

                བཀྲ་˜འ ཤིས་˜འིས ཤོག˜འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

སྐལ་˜བ་  བཟང˜་པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

How fortunate!

    དེ་˜རིང་  ཉིན་˜བཟང་  སྐར་˜འ  བཟང˜འང

    dě~riŋ  ñin~sáŋ  gar~a  sáŋ~a,

    Today is an astrologically blessed day

        སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

        How fortunate!

            རིགས་˜མཐུན་  སྤུན˜ཟླ་  འཛོམས་˜འམ  སོང་˜།

            rig~tùn་  bun~dá  zòm~am soŋ~.

            Brothers and sisters of the same family meet together.

                བཀྲ་˜འ ཤིས་˜འིས ཤོག˜འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

            རིགས་˜མཐུན་  སྤུན˜ཟླ་  འཛོམས་˜འམ  སོང་˜།

            rig~tùn་  bun~dá  zòm~am soŋ~.

            Brothers and sisters of the same family meet together.

                བཀྲ་˜འ ཤིས་˜འིས ཤོག˜འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་˜བ་  བཟང་˜པོ་  ལ་˜ཡེ ˜ ˜

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!