Kelwa Sangpo

སྐལ་བ་བཟང་པོ།

Jamyang

འཇམ་དབྱངས།

Autoplay

སྐལ་བ་བཟང་པོ།
gal-va sáŋ-bo
How Fortunate!

    དབྱངས་རྟ་    དམངས་གཞས།

    གཞས་ཚིག་     བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

    sòd-nam ye-xes

སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

How fortunate!

    དེ་~རིང་  བཀྲ་~ཤིས་  ཉི་~འི  མ~

    dě~riŋ  dra~xis  ñi~ ma~,

    Today is an auspicious day,

        སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

        How fortunate!

            ཕ་~མ་  སྤུན་~མཆེད་  འཛོམས་~འམ  སོང་~།

            pa~ma  bun~qèd  zòm~am  soŋ~.

            All relatives meet together.

                བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ཤོག~འོག

                dra~a  xis~is  xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

            ཕ་~མ་  སྤུན་~མཆེད་  འཛོམས་~འམ  སོང་~།

            pa~ma  bun~qèd  zòm~am  soŋ~.

            All relatives meet together.

                བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ཤོག~འོག

                dra~a  xis~is  xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

How fortunate!

    དེ་~རིང་  ཚེས་~བཟང་  ཉི་~འི  མ་~

    dě~riŋ  ces~sáŋ ñi~ ma~a,

    Today is a good day.

        སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

        How fortunate!

            གྲོགས་~པོ་  གྲོགས་~མོ་  འཛོམས་~འམ  སོང་~།

            drǒg~bo drǒg~mo  zòm~am  soŋ~.

            All friends meet together.

                བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ཤོག~འོག

                dra~a  xis~is  xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

            གྲོགས་~པོ་  གྲོགས་~མོ་  འཛོམས་~འམ  སོང་~།

            drǒg~bo  drǒg~mo  zòm~am  soŋ~.

            All friends meet together.

                བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ཤོག~འོག

                dra~a  xis~is xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

How fortunate!

    དེ་~རིང་  ཉིན་~བཟང་  སྐར་~འ  བཟང་~འང

    dě~riŋ  ñin~sáŋ  gar~a  sáŋ~a,

    Today is an astrologically blessed day.

        སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

        How fortunate!

            རིགས་~མཐུན་  སྤུན་~ཟླ་  འཛོམས་~འམ  སོང་˜།

            rig~tùn  bun~dá  zòm~am soŋ~.

            Brothers and sisters of the same family meet together.

                བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ཤོག~འོག

                dra~a  xis~is  xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

        gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!

            རིགས་~མཐུན་  སྤུན་~ཟླ་  འཛོམས་~འམ  སོང་~

            rig~tùn  bun~dá  zòm~am soŋ~.

            Brothers and sisters of the same family meet together.

                བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ཤོག~འོག

                dra~a  xis~is  xog~og

                May all be auspicious!

                    སྐལ་~བ་  བཟང་~པོ་  ལ་~ཡེ ~ ~

                    gal~va  sáŋ~bo  la~ye ~ ~.

                    How fortunate!