Khampai Changzhey

ཁམས་པའི་ཆང་གཞས།

Kham Drinking Song

Kelsang Metok

སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

Autoplay

It is an offering of 'qaŋ'.

The first offering is to the Three Jewels, the second is to parents, the third is to friends and brothers and sisters.

It is very nice.
ཁམས་པའི་ཆང་གཞས།
kam-bai qaŋ-xás
Khampa drinking song

                            སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག།

                                gal-saŋ me-dog

བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི།  རྣམ་~ ལགས་~ ཆང ~ གསོལ་~ རོགས~  །

sò~  ya~la-ni  nám~ lag~ qaŋ~ sòl~ rog~!

Please have chang!*

    བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི། ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

    sò~  ya~la-ni  qaŋ~ la~ ce~ riŋ~ lag~!

    Chang and long life to you!

ང་~ ཚོ་~  ཡར་~ ཡར་~  འགྲོ་~  འགྲོ  ~ །

    ŋa~ co~ yar~ yar~ drò ~ drò~,

    While we were walking up, and up,

    ཁ་~ བ་ མར་~ མར་~  ལྷུང་~    ཆང་~ ཡག་རེ་ ལོ ~  །

    ka~ va~ mar~ mar~ lhuŋ ~.             qaŋ~  yag~ re  lo ~ !

    The snow was falling down, and down. Good chang!

        ཡ་~ ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

        ya~   qaŋ~ la~ ce~riŋ~ lag ~!

        Chang and long life to you!

བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི། རྣམ་~ ལགས་ ཆང ~ གསོལ་~  རོགས ~  །

sò~  ya~la-ni  nám~ lag~ qaŋ~ sòl~ rog~!

Please have chang!

    བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི།     ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

    sò~  ya~la-ni  qaŋ~ la~ ce~ riŋ~ lag~!

    Chang and long life to you!

ང་~ ཚོ་~  ཡར་~ ཡར་~  འགྲོ་~  འགྲོ  ~ །

ŋa~ co~ yar~ yar~ drò ~ drò~,

While we were walking up, and up,

    ཁ་~ བ་ མར་~ མར་~  ལྷུང    ཆང་~ ཡག་རེ་ ལོ ~  །

    ka~ va~ mar~ mar~ lhuŋ ~.             qaŋ~  yag~ re  lo ~ !

    The snow was falling down, and down. Good chang!

        ཡ་~ ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

        ya~   qaŋ~ la~ ce~riŋ~ lag ~!

        Chang and long life to you!

ཆང་~ལ་ འ་~ལ་ནི་ དང་ ~པོ་ དང་ ~པོ་

qaŋ~la  a~ la-ni   dăŋ  ~bo   dăŋ  ~bo

                    དཀོན་ ~མཆོག་ གསུམ་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    gon  ~qòg    sùm  ~la    bùl~:

We offer the first chang to the Three Jewels:

    ངའི་~ དཀོན་མཆོག་ ~   གསུམ་པོ་~ ལགས་~ བཀྲ་ ~ཤིས་ ཡར་ ~འགྲོ་ ལགས་~ 

    ŋai~  gon-qòg  ~ sùm-bo~ lag~ dra  ~xis yar  ~drò lag~ .

    May the auspiciousness of our Three Jewels increase.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གཉིས་ ~པ་ གཉིས་ ~པ་

qaŋ~la a~ la-ni   ñís ~ba   ñís  ~ba

                    དྲིན་ ~ཆེན་ ཕ་~མ་ལ་~  འབུལ ~།

                    drĭn ~qen   pa~ma-la~   bùl~:

We offer the second chang to our kind fathers and mothers:

    ངའི་~ དྲིན་ཆེན་ ~  ཕ་མ་~ ལགས་~ ཚེ་ ~རིང་ ལོ་ ~བརྒྱ་ ལགས་~ 

    ŋai~  drĭn-qen~  pa-ma~ lag ce  ~riŋ   lo  ~  gyá  lag~.

    May our kind fathers and mothers live long, for one hundred years.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གསུམ་~ པ་ གསུམ་~ པ་

qaŋ~  la  a~ la-ni   sùm ~ba   sùm~ba

                 གྲོགས་ ~པོ་ ཡོངས་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    drŏg   ~bo   yoŋ  ~la   bùl~:  

We offer the third chang to all our friends:

    ངའི་~  གྲོགས་པོ་~  ཚང་མ་~ ལགས་~ སྐུ་ ~ཁམས་ བདེ་ ~མོ་ ལགས་~ 

    ŋai~   drŏg-bo  ~  caŋ-ma~lag   gu  ~kam   dé  ~  mo lag~.

    May all our friends be healthy.

ཆང་~ལ་ འ་~ལ་ནི་ དང་ ~པོ་ དང་ ~པོ་

qaŋ~la  a~ la-ni   dăŋ  ~bo   dăŋ  ~bo

                    དཀོན་ ~མཆོག་ གསུམ་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    gon  ~qòg    sùm  ~la    bùl~:

We offer the first chang to the Three Jewels:

    ངའི་~ དཀོན་མཆོག་ ~   གསུམ་པོ་~ ལགས་~ བཀྲ་ ~ཤིས་ ཡར་ ~འགྲོ་ ལགས་~ 

    ŋai~  gon-qòg  ~ sùm-bo~ lag~ dra  ~xis yar  ~drò lag~ .

    May the auspiciousness of our Three Jewels increase.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གཉིས་ ~པ་ གཉིས་ ~པ་

qaŋ~la a~ la-ni   ñís ~ba   ñís  ~ba

                    དྲིན་ ~ཆེན་ ཕ་~མ་ལ་~  འབུལ ~།

                    drĭn ~qen   pa~ma-la~   bùl~:

We offer the second chang to our kind fathers and mothers:

    ངའི་~ དྲིན་ཆེན་ ~  ཕ་མ་~ ལགས་~ ཚེ་ ~རིང་ ལོ་ ~བརྒྱ་ ལགས་~ 

    ŋai~  drĭn-qen~  pa-ma~lag ce  ~riŋ   lo  ~gyá  lag~.

    May our kind fathers and mothers live long, for one hundred years.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གསུམ་~ པ་ གསུམ་~ པ་

qaŋ~  la  a~ la-ni   sùm ~ba   sùm~ba

                    གྲོགས་ ~པོ་ ཡོངས་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    drŏg   ~bo   yoŋ  ~la   bùl~:  

We offer the third chang to all our friends:

    ངའི་~  གྲོགས་པོ་~  ཚང་མ་~ ལགས་~  སྐུ་ ~ཁམས་ བདེ་ ~མོ་ ལགས་~ །

    ŋai~   drŏg-bo  ~  caŋ-ma~ lag   gu  ~kam   dé  ~  mo lag~.

    May all our friends be healthy.

* Home-brewed Tibetan beer made by fermenting grains such us barley and rice.