Khampai Changzhey

ཁམས་པའི་ཆང་གཞས།

Kham Drinking Song

Kelsang Metok

སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

Autoplay

ཁམས་པའི་ཆང་གཞས།
kam-bai qaŋ-xás
Khampa drinking song

                            སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག།

                                gal-saŋ me-dog

བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི།  རྣམ་~ ལགས་~ ཆང ~ གསོལ་~ རོགས~  །

sò~  ya~la-ni  nám~ lag~ qaŋ~ sòl~ rog~!

Please have chang!*

    བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི། ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

    sò~  ya~la-ni  qaŋ~ la~ ce~ riŋ~ lag~!

    Chang and long life to you!

ང་~ ཚོ་~  ཡར་~ ཡར་~  འགྲོ་~  འགྲོ  ~ །

    ŋa~ co~ yar~ yar~ drò ~ drò~,

    While we were walking up, and up,

    ཁ་~ བ་ མར་~ མར་~  ལྷུང་~    ཆང་~ ཡག་རེ་ ལོ ~  །

    ka~ va~ mar~ mar~ lhuŋ ~.             qaŋ~  yag~ re  lo ~ !

    The snow was falling down, and down. Good chang!

        ཡ་~ ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

        ya~   qaŋ~ la~ ce~riŋ~ lag ~!

        Chang and long life to you!

བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི། རྣམ་~ ལགས་ ཆང ~ གསོལ་~  རོགས ~  །

sò~  ya~la-ni  nám~ lag~ qaŋ~ sòl~ rog~!

Please have chang!

    བསྭོ་~  ཡ་~ལ་ནི།     ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

    sò~  ya~la-ni  qaŋ~ la~ ce~ riŋ~ lag~!

    Chang and long life to you!

ང་~ ཚོ་~  ཡར་~ ཡར་~  འགྲོ་~  འགྲོ  ~ །

ŋa~ co~ yar~ yar~ drò ~ drò~,

While we were walking up, and up,

    ཁ་~ བ་ མར་~ མར་~  ལྷུང    ཆང་~ ཡག་རེ་ ལོ ~  །

    ka~ va~ mar~ mar~ lhuŋ ~.             qaŋ~  yag~ re  lo ~ !

    The snow was falling down, and down. Good chang!

        ཡ་~ ཆང་~ ལ་~  ཚེ་~ རིང་~  ལགས ~  །

        ya~   qaŋ~ la~ ce~riŋ~ lag ~!

        Chang and long life to you!

ཆང་~ལ་ འ་~ལ་ནི་ དང་ ~པོ་ དང་ ~པོ་

qaŋ~la  a~ la-ni   dăŋ  ~bo   dăŋ  ~bo

                    དཀོན་ ~མཆོག་ གསུམ་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    gon  ~qòg    sùm  ~la    bùl~:

We offer the first chang to the Three Jewels:

    ངའི་~ དཀོན་མཆོག་ ~   གསུམ་པོ་~ ལགས་~ བཀྲ་ ~ཤིས་ ཡར་ ~འགྲོ་ ལགས་~ 

    ŋai~  gon-qòg  ~ sùm-bo~ lag~ dra  ~xis yar  ~drò lag~ .

    May the auspiciousness of our Three Jewels increase.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གཉིས་ ~པ་ གཉིས་ ~པ་

qaŋ~la a~ la-ni   ñís ~ba   ñís  ~ba

                    དྲིན་ ~ཆེན་ ཕ་~མ་ལ་~  འབུལ ~།

                    drĭn ~qen   pa~ma-la~   bùl~:

We offer the second chang to our kind fathers and mothers:

    ངའི་~ དྲིན་ཆེན་ ~  ཕ་མ་~ ལགས་~ ཚེ་ ~རིང་ ལོ་ ~བརྒྱ་ ལགས་~ 

    ŋai~  drĭn-qen~  pa-ma~ lag ce  ~riŋ   lo  ~  gyá  lag~.

    May our kind fathers and mothers live long, for one hundred years.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གསུམ་~ པ་ གསུམ་~ པ་

qaŋ~  la  a~ la-ni   sùm ~ba   sùm~ba

                 གྲོགས་ ~པོ་ ཡོངས་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    drŏg   ~bo   yoŋ  ~la   bùl~:  

We offer the third chang to all our friends:

    ངའི་~  གྲོགས་པོ་~  ཚང་མ་~ ལགས་~ སྐུ་ ~ཁམས་ བདེ་ ~མོ་ ལགས་~ 

    ŋai~   drŏg-bo  ~  caŋ-ma~lag   gu  ~kam   dé  ~  mo lag~.

    May all our friends be healthy.

ཆང་~ལ་ འ་~ལ་ནི་ དང་ ~པོ་ དང་ ~པོ་

qaŋ~la  a~ la-ni   dăŋ  ~bo   dăŋ  ~bo

                    དཀོན་ ~མཆོག་ གསུམ་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    gon  ~qòg    sùm  ~la    bùl~:

We offer the first chang to the Three Jewels:

    ངའི་~ དཀོན་མཆོག་ ~   གསུམ་པོ་~ ལགས་~ བཀྲ་ ~ཤིས་ ཡར་ ~འགྲོ་ ལགས་~ 

    ŋai~  gon-qòg  ~ sùm-bo~ lag~ dra  ~xis yar  ~drò lag~ .

    May the auspiciousness of our Three Jewels increase.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གཉིས་ ~པ་ གཉིས་ ~པ་

qaŋ~la a~ la-ni   ñís ~ba   ñís  ~ba

                    དྲིན་ ~ཆེན་ ཕ་~མ་ལ་~  འབུལ ~།

                    drĭn ~qen   pa~ma-la~   bùl~:

We offer the second chang to our kind fathers and mothers:

    ངའི་~ དྲིན་ཆེན་ ~  ཕ་མ་~ ལགས་~ ཚེ་ ~རིང་ ལོ་ ~བརྒྱ་ ལགས་~ 

    ŋai~  drĭn-qen~  pa-ma~lag ce  ~riŋ   lo  ~gyá  lag~.

    May our kind fathers and mothers live long, for one hundred years.

ཆང་~ ལ་ འ་~ལ་ནི་ གསུམ་~ པ་ གསུམ་~ པ་

qaŋ~  la  a~ la-ni   sùm ~ba   sùm~ba

                    གྲོགས་ ~པོ་ ཡོངས་ ~ལ་ འབུལ ~།

                    drŏg   ~bo   yoŋ  ~la   bùl~:  

We offer the third chang to all our friends:

    ངའི་~  གྲོགས་པོ་~  ཚང་མ་~ ལགས་~  སྐུ་ ~ཁམས་ བདེ་ ~མོ་ ལགས་~ །

    ŋai~   drŏg-bo  ~  caŋ-ma~ lag   gu  ~kam   dé  ~  mo lag~.

    May all our friends be healthy.

* Home-brewed Tibetan beer made by fermenting grains such us barley and rice.