Khampai Kordro

ཁམས་པའི་སྐོར་བྲོ།

Kham Circle Dance

Konchok

དཀོན་མཆོག

Autoplay

ཁམས་པའི་སྐོར་བྲོ།
kam-bai gor-drǒ
Kham Circle Dance

    གཞས་ཚིག་    དམངས།

    གཞས་གདངས་    དམངས།

    གཞས་པ་    དཀོན་མཆོག

    gon-qòg

ཤར་ཕྱོགས་~ འོག~འོག  རི་བོའི་~  ཡ་ལ་~  རྩེ་~འེ   འེ~འེ  ནས~འས 

xar-qyog~ ǒg~ǒg  ri-voi~  ya-la~  ze~ě   ě~ě  nas~as,

From the summit of the eastern mountain,

    ཤར་ཕྱོགས་~ འོག~འོག  རི་བོའི་~  ཡ་ལ་~  རྩེ་~འེ   འེ~འེ  ནས~འས

    xar-qyg~ ǒg~ǒg  ri-voi~  ya-la~  ze~ě   ě~ě  nas~ǎs,

    From the summit of the eastern mountain,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

        sò~ǒ  ya-la~,

        So-Ya-La,

    གསེར་གྱི་~འི  ཉི་མ་~  ཡ་ལ་~  ཤར་~འ    འབྱུང་~།

    sèr-gyĭ~ĭ  ñi-ma~  ya-la~  xar~ǎ   ǎjyǔŋ~.

    The golden sun rose.

        བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

        dra~ǎla   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

        Let’s enjoy auspiciousness.

            བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

            sò~ǒ  ya-la~,

            So-Ya-La,

        གསེར་གྱི་~འི  ཉི་མ་~  ཡ་ལ་~  ཤར་~འ    འབྱུང་~།

        sèr-gyĭ~ĭ  ñi-ma~  ya-la~  xar~ǎ   ǎjyǔŋ~.

        The golden sun rose.

            བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

            dra~ǎla   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

            Let’s enjoy auspiciousness.

གསེར་གྱི་~འི  ཉི་མ་~  ཡ་ལ་~  ཤར་~འ    འབྱུང་~།

sèr-gyĭ~ĭ  ñi-ma~  ya-la~  xar~ǎ   ǎjyǔŋ~.

The golden sun rose.

    གསེར་གྱི་~འི  ཉི་མ་~  ཡ་ལ་~  ཤར་~འ    འབྱུང་~།

    sèr-gyĭ~ĭ  ñi-ma~  ya-la~  xar~ǎ   ǎjyǔŋ~.

    The golden sun rose.

        བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

        sò~ǒ  ya-la~,

        So-Ya-La,

    སྙིང་གི~འི  མུན་པ་~  ཡ་ལ་~  སེལ་~འེལ    འེལབྱུང་~།

    ñiŋ-gĭ~ĭ  mun-ba~  ya-la~  sel~ěl   ěljyǔŋ~.

    It dispelled the darkness of the heart.

        བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

        dra~ǎla   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

        Let’s enjoy auspiciousness.

            བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

            sò~ǒ  ya-la~,

            So-Ya-La,

        སྙིང་གི~འི  མུན་པ་~  ཡ་ལ་~  སེལ་~འེལ    འེལབྱུང་~།

        ñiŋ-gĭ~ĭ  mun-ba~  ya-la~  sel~ěl   ěljyǔŋ~.

        It dispelled the darkness of the heart.

            བཀྲ་~ལ་    ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

            dra~ǎla   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

            Let’s enjoy auspiciousness.

སྙིང་གི~འི  མུན་པ་~  ཡ་ལ་~  སེལ་~འེལ    འེལབྱུང་~།

ñìŋ-gĭ~ĭ  mun-ba~  ya-la~  sel~ěl   ěljyǔŋ~.

It dispelled the darkness of the heart.

    སྙིང་གི~འི  མུན་པ་~  ཡ་ལ་~  སེལ་~འེལ    འེལབྱུང་~།

    ñìŋ-gĭ~ĭ  mun-ba~  ya-la~  sel~ěl   ěljyǔŋ~.

    It dispelled the darkness of the heart.

        བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

        sò~ǒ  ya-la~,

        So-Ya-La,

    འཇོལ་མོའི་~འུ  གསུང་སྙན་~  ཡ་ལ་~  གྲགས་~འག    འགབྱུང་~།

    jòl-moi~ǔ  sùŋ-ñàn~  ya-la~  drǎg~ag   agjyǔŋ~.

    The sweet melody of the singing bird resonated.

        བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

        dra~ala   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

        Let’s enjoy auspiciousness.

            བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

            sò~ǒ  ya-la~,

            So-Ya-La,

        འཇོལ་མོའི་~འུ  གསུང་སྙན་~  ཡ་ལ་~  གྲགས་~འག   འགབྱུང་~།

        jòl-moi~ǔ  sùŋ-ñàn~~  ya-la~  drǎg~ag   agjyǔŋ~.

        The sweet melody of the singing bird resonated.

            བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

            dra~ala   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

            Let’s enjoy auspiciousness.

                བསྭོ་~འོ  ཡ་ལ~

                sò~ǒ  ya-la~,

                So-Ya-La,

            འཇོལ་མོའི་~འུ  གསུང་སྙན་~  ཡ་ལ་~  གྲགས་~འག    འགབྱུང་~།

            jòl-moi~ǔ  sùŋ-ñàn~~  ya-la~  drǎg~ag    agjyǔŋ~.

            The sweet melody of the singing bird resonated.

                བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~པ་   རོལ་~འོ  རོལ~འོ

                dra~ala   xis~ba   rol~ǒl   rol~ǒl.

                Let’s enjoy auspiciousness.