Khampai Tashi Nyima

ཁམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ།

Auspicious Day for Kham People

Group

Autoplay

ཁམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ།
kam-bai dra-xis ñi-ma
Auspicious Day for the Khampas

                            འདུས་ཚོགས།

                                dùs-cog

༼མོཿ༽
༼mo༽
[Women]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~  a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ཕོཿ༽
༼po༽
[Men]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~ !   ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼མོཿ༽
༼mo༽
[Women]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~ a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ཕོཿ༽
༼po༽
[Men]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~ !   ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼མོཿ༽
༼mo༽
[Women]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~ a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ཕོཿ༽
༼po༽
[Men]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~    ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼མོཿ༽
༼mo༽
[Women]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~ a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ཕོཿ༽
༼po༽
[Men]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~    ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ལྷནཿ༽
༼lhan༽
[Together]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~  a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ལྷནཿ༽
༼lhan༽
[Together]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~    ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼མོཿ༽
༼mo༽
[Women]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~  a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ཕོཿ༽
༼po༽
[Men]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~    ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

       Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼མོཿ༽
༼mo༽
[Women]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~ a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ཕོཿ༽
༼po༽
[Men]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~ རོགས་ གཉིས ཉི་~ མ་  ཤར།

sò~ a~  rog~    rog~    ñís~    ñi~  ma~   xar,

...You and I, two friends! An auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

༼ལྷནཿ༽
༼lhan༽
[Together]

བསྭོ~།     ཨ་~ རོགས་~   བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   ཤར།

sò~ a~  rog~    dra~  xis~    ñi~  ma~   xar,

...Friends, an auspicious sun has risen,

        བཀྲ་~ ཤིས་~   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཤར།

        dra~  xis~   ñi~  ma~  dě~  riŋ~   xar.

        Today an auspicious sun has risen.

    བདེ་~ སྐྱིད་~   སྐོར་~ བྲོ་~   དེ་~ རིང་~   འཁྲབ།

    dé~  gyid~   gor~  drŏ~    dě~  riŋ~   tràb!

    Today, let’s happily perform a circle dance!

        བསམ་~ པའི་~  སྐོར་~ བྲོ་~   ཡིད་~ ལ་~   ཞོག

        sàm~  bai~    gor~  drŏ~   yid~  la~  xŏg,

        Remembering our intentions as we circle,

            བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

            dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

            Today let’s sing an auspicious song!

                བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~  ལེན།

               dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

                Today let’s sing an auspicious song!

                    བཀྲ་~ ཤིས་~   གླུ་~ དབྱངས་~  དེ་~ རིང་~ ལེན།

                    dra~  xis~  lú~  yáŋ~   dě~  riŋ~  len!

                    Today let’s sing an auspicious song!